Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. 4<>Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. 5<>"Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: 6<>Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz." 7<>Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. 8<>Aztán elküldte őket Betlehembe: "Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki." 9<>Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10<>A csillagot megpillantva nagyon megörültek. 11<>Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12<>Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Máté 2:1-12">

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A betlehemi csillag nyomában Muraközy Judit. III. Genezis Tábor 2007. Pécel2  egyedül csak Máté könyvében,  a könyv szerzője Máté Levi, Alfeus fia,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A betlehemi csillag nyomában Muraközy Judit. III. Genezis Tábor 2007. Pécel2  egyedül csak Máté könyvében,  a könyv szerzője Máté Levi, Alfeus fia,"— Előadás másolata:

1 A betlehemi csillag nyomában Muraközy Judit

2 III. Genezis Tábor 2007. Pécel2  egyedül csak Máté könyvében,  a könyv szerzője Máté Levi, Alfeus fia,  kapernaumi vámszedő a galileai tó északi partján haladó út mentén,  Jézus meghívására a tanítványa lett, és tanítói tevékenységének 3 éve alatt végig mellette volt,  a 12 tanítvány közül a legképzettebb,  a többiek egyszerű halászok voltak,  arámul írt,  azt akarta megírni, ami valóban megtörtént, beteljesedett,  szándéka: Jézus, mint megjövendölt Messiás voltának bizonyítása,

3 III. Genezis Tábor 2007. Pécel3 1<>Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 2<>és kérdezősködtek: "Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat." 3<>Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. 4<>Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. 5<>"Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: 6<>Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz." 7<>Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. 8<>Aztán elküldte őket Betlehembe: "Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki." 9<>Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10<>A csillagot megpillantva nagyon megörültek. 11<>Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12<>Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Máté 2:1-12

4 III. Genezis Tábor 2007. Pécel4 A mágusok látogatása külön figyelmet érdemel, mert rávilágít arra, hogy:  Krisztus minden ember számára született, Az izraeli nép nem ismeri fel benne a Messiást, de a többi nemzet megismeri és örömmel fogadja.  Jézus az egész természet ura. A teremtett világ jelenségei által képes magához vezetni az embereket, főleg a tudósokat, ha őszintén keresik Őt, mert Ő a természet feltétlen ura.

5 III. Genezis Tábor 2007. Pécel5 Kik voltak a mágusok?  A babiloni Marduk-templom tudós papjai és csillagászai. Itt dolgozott a száműzetés éveiben Dániel és Ezékiel is. Dániel a legfőbb mágus rangig jutott, a királyok tanácsadója lett. (Dániel 4:5-6 : ”Végezetre bejöve elém Dániel, a kinek neve Baltazár, mint az én istenemnek neve, és a kiben a szent isteneknek lelke van, és elmondám néki az álmot. Baltazár, az írástudók elseje, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos elõtted, az én álmom látásait, a miket Láttam, és azoknak jelentését beszéld el.”,Dániel 5:11-12: „ A királyasszony a király és az õ fõembereinek beszédei miatt beméne a lakoma házába, és szóla a királyasszony, és monda: király, örökké élj! Ne rettentsenek téged a te gondolataid, és a te ábrázatod ne változzék el! Van egy férfiú a te országodban, a kiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány, és az istenek bölcseségéhez hasonló bölcseség találtaték benne, és a kit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendölõk fejévé tõn; igen, a te atyád, a Király.” )

6 III. Genezis Tábor 2007. Pécel6  Régészek megtalálták a babiloni templom romjai alatt a mágusok irattárát. Ezek a csillagászok már Krisztus születése előtt jóval kiszámították a Szaturnusz és a Jupiter közös fényszögeit.

7 III. Genezis Tábor 2007. Pécel7 „Mi” lehetett a betlehemi csillag?  a Szíriusz?  a Sarkcsillag?  üstökös?  szupernóva?  bolygóegyüttállás?

8 III. Genezis Tábor 2007. Pécel8 Szíriusz:

9 III. Genezis Tábor 2007. Pécel9 Szíriusz:  a téli égbolt csillaga,  más néven Kutyacsillag, vagy boltívcsillag, Szíriusz A, α Canis Maioris,  a Canis Maior (Nagy Kutya) legfényesebb csillaga,  távolsága 8.7 fényév,  1.8-szor akkora, mint a Nap,  22-szer fényesebb a Napnál,  az Orion (Vadász) kísérője,  kísérője a Szíriusz B 49.98 év alatt futja körbe,  de már régóta ismerték, semmi különös nem volt a megjelenésében,  nem „állhatott” meg,

10 III. Genezis Tábor 2007. Pécel10 Sarkcsillag:

11 III. Genezis Tábor 2007. Pécel11 Sarkcsillag:  jól ismerték,  az északi irány megállapításának fontos eszköze volt,  nem felel meg annak a „követelménynek”, hogy „előttük ment”,  ez az egyetlen csillag, ami nem mozdul el,  jelenleg nagyjából felé mutat a Föld forgástengelye, tehát közelében van az égbolt északi pólusa,  a Jeruzsálemből Betlehembe tartó bölcsek nem láthatták, hiszen ők dél felé haladtak, s így ez a csillag a hátuk mögött volt,

12 III. Genezis Tábor 2007. Pécel12 Üstökösök:  magja „piszkos hólabda” (jég, por, szilárd anyag),  a Naprendszer belsejében a mag egy része elpárolog és körülötte gázfelhő keletkezik,  kúpszeleteken keringenek a Nap körül,

13 III. Genezis Tábor 2007. Pécel13 Üstökösök:  a betlehemi csillag ábrázolásainak kb. 40%-a csóvával van,  de ezeket alakjuk miatt általában baljós előjelnek tekintették, tehát nem gondolnának rájuk, mint pozitív esemény hírnökeire,  Jeruzsálemből nem látták, tehát nem lehetett egy ilyen feltűnő objektum,  ókori csillagászati feljegyzések nem számolnak be Kr.e. 4 és 8 között üstökösök megfigyeléséről, holott a szomszédos időszakokra vannak üstökös észlelések,

14 III. Genezis Tábor 2007. Pécel14  a 8 m Nap -nél nagyobb tömegű csillagok magja a fejlődésük végén összeomlik és szupernóva lesz belőle,  kezdetben még akár nappal is láthatók,  olyan fényesek, hogy a legfényesebb galaxisok fénye is elhalványulhat mellettük,  fényességük olyan hirtelen nő meg, hogy új objektumként tűnnek fel az égen, Szupernóva:

15 III. Genezis Tábor 2007. Pécel15 Szupernóva:  ez már megfelelhetne a kitételeknek,  de csakúgy, mint az üstökösöknél, szupernóvákról sincs feljegyzés abból az időből, csak a szomszédos időszakokból, pedig a távol-keleti, kínai csillagászok szorgosan feljegyezték a megfigyelt szupernóvák adatait,

16 III. Genezis Tábor 2007. Pécel16 Bolygó együttállások:  ez tűnik a leghihetőbb és talán legelfogadottabb verziónak,  Kr. e. 7-ben a Jupiter és a Szaturnusz együttállásban volt a Halak csillagképben,  együttállás során a bolygók látszólag megközelítik egymást, de látszó távolságuk még így is több holdtányérnyi lehet,  Kr. e. 7-ben háromszor is együttállásba került a Jupiter és a Szaturnusz,  június 4., október 2., december 10.,  a két bolygó is jelentőséggel bírt, hiszen a Jupiter a legnagyobb bolygó, a „bolygók királya”, tehát királyi bolygó,  a Szaturnusz hagyományosan a zsidó nép bolygójának számított,  a bolygók találkozása ráadásul a „születés” csillagképében, a Halakban játszódott le, amit a zsidók mindig is a Messiás csillagjegyeként tiszteltek,

17 III. Genezis Tábor 2007. Pécel17 Bolygó együttállás: Ez a világtörténelem során ismétlődő jelenség, Isten vajon ezzel akarná az emberek tudtára hozni a Megváltó születését?

18 III. Genezis Tábor 2007. Pécel18  Werner Gitt: Jelek a mindenségből  Internet  Teres Ágoston: Biblia és asztronómia  Czakó István: A bölcsek csillaga


Letölteni ppt "A betlehemi csillag nyomában Muraközy Judit. III. Genezis Tábor 2007. Pécel2  egyedül csak Máté könyvében,  a könyv szerzője Máté Levi, Alfeus fia,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések