Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A betlehemi csillag nyomában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A betlehemi csillag nyomában"— Előadás másolata:

1 A betlehemi csillag nyomában
Muraközy Judit A betlehemi csillag nyomában

2 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
egyedül csak Máté könyvében, a könyv szerzője Máté Levi, Alfeus fia, kapernaumi vámszedő a galileai tó északi partján haladó út mentén, Jézus meghívására a tanítványa lett, és tanítói tevékenységének 3 éve alatt végig mellette volt, a 12 tanítvány közül a legképzettebb, a többiek egyszerű halászok voltak, arámul írt, azt akarta megírni, ami valóban megtörtént, beteljesedett, szándéka: Jézus, mint megjövendölt Messiás voltának bizonyítása, III. Genezis Tábor Pécel

3 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
1<>Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 2<>és kérdezősködtek: "Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat." 3<>Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. 4<>Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. 5<>"Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: 6<>Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz." 7<>Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. 8<>Aztán elküldte őket Betlehembe: "Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki." 9<>Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10<>A csillagot megpillantva nagyon megörültek. 11<>Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12<>Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Máté 2:1-12 III. Genezis Tábor Pécel

4 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
A mágusok látogatása külön figyelmet érdemel, mert rávilágít arra, hogy: Krisztus minden ember számára született, Az izraeli nép nem ismeri fel benne a Messiást, de a többi nemzet megismeri és örömmel fogadja. Jézus az egész természet ura. A teremtett világ jelenségei által képes magához vezetni az embereket, főleg a tudósokat, ha őszintén keresik Őt, mert Ő a természet feltétlen ura. III. Genezis Tábor Pécel

5 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Kik voltak a mágusok? A babiloni Marduk-templom tudós papjai és csillagászai. Itt dolgozott a száműzetés éveiben Dániel és Ezékiel is. Dániel a legfőbb mágus rangig jutott, a királyok tanácsadója lett. (Dániel 4:5-6: ”Végezetre bejöve elém Dániel, a kinek neve Baltazár, mint az én istenemnek neve, és a kiben a szent isteneknek lelke van, és elmondám néki az álmot Baltazár, az írástudók elseje, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos elõtted, az én álmom látásait, a miket Láttam, és azoknak jelentését beszéld el.” ,Dániel 5:11-12: „A királyasszony a király és az õ fõembereinek beszédei miatt beméne a lakoma házába, és szóla a királyasszony, és monda: király, örökké élj! Ne rettentsenek téged a te gondolataid, és a te ábrázatod ne változzék el!   Van egy férfiú a te országodban, a kiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány, és az istenek bölcseségéhez hasonló bölcseség találtaték benne, és a kit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendölõk fejévé tõn; igen, a te atyád, a Király.” ) III. Genezis Tábor Pécel

6 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Régészek megtalálták a babiloni templom romjai alatt a mágusok irattárát. Ezek a csillagászok már Krisztus születése előtt jóval kiszámították a Szaturnusz és a Jupiter közös fényszögeit. III. Genezis Tábor Pécel

7 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
„Mi” lehetett a betlehemi csillag? a Szíriusz? a Sarkcsillag? üstökös? szupernóva? bolygóegyüttállás? III. Genezis Tábor Pécel

8 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Szíriusz: III. Genezis Tábor Pécel

9 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Szíriusz: a téli égbolt csillaga, más néven Kutyacsillag, vagy boltívcsillag, Szíriusz A, α Canis Maioris, a Canis Maior (Nagy Kutya) legfényesebb csillaga, távolsága 8.7 fényév, 1.8-szor akkora, mint a Nap, 22-szer fényesebb a Napnál, az Orion (Vadász) kísérője, kísérője a Szíriusz B év alatt futja körbe, de már régóta ismerték, semmi különös nem volt a megjelenésében, nem „állhatott” meg, III. Genezis Tábor Pécel

10 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Sarkcsillag: III. Genezis Tábor Pécel

11 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Sarkcsillag: jól ismerték, az északi irány megállapításának fontos eszköze volt, nem felel meg annak a „követelménynek”, hogy „előttük ment”, ez az egyetlen csillag, ami nem mozdul el, jelenleg nagyjából felé mutat a Föld forgástengelye, tehát közelében van az égbolt északi pólusa, a Jeruzsálemből Betlehembe tartó bölcsek nem láthatták, hiszen ők dél felé haladtak, s így ez a csillag a hátuk mögött volt, III. Genezis Tábor Pécel

12 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Üstökösök: magja „piszkos hólabda” (jég, por, szilárd anyag), a Naprendszer belsejében a mag egy része elpárolog és körülötte gázfelhő keletkezik, kúpszeleteken keringenek a Nap körül, III. Genezis Tábor Pécel

13 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Üstökösök: a betlehemi csillag ábrázolásainak kb. 40%-a csóvával van, de ezeket alakjuk miatt általában baljós előjelnek tekintették, tehát nem gondolnának rájuk, mint pozitív esemény hírnökeire, Jeruzsálemből nem látták, tehát nem lehetett egy ilyen feltűnő objektum, ókori csillagászati feljegyzések nem számolnak be Kr.e. 4 és 8 között üstökösök megfigyeléséről, holott a szomszédos időszakokra vannak üstökös észlelések, III. Genezis Tábor Pécel

14 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Szupernóva: a 8 mNap-nél nagyobb tömegű csillagok magja a fejlődésük végén összeomlik és szupernóva lesz belőle, kezdetben még akár nappal is láthatók, olyan fényesek, hogy a legfényesebb galaxisok fénye is elhalványulhat mellettük, fényességük olyan hirtelen nő meg, hogy új objektumként tűnnek fel az égen, III. Genezis Tábor Pécel

15 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Szupernóva: ez már megfelelhetne a kitételeknek, de csakúgy, mint az üstökösöknél, szupernóvákról sincs feljegyzés abból az időből, csak a szomszédos időszakokból, pedig a távol-keleti, kínai csillagászok szorgosan feljegyezték a megfigyelt szupernóvák adatait, III. Genezis Tábor Pécel

16 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Bolygó együttállások: ez tűnik a leghihetőbb és talán legelfogadottabb verziónak, Kr. e. 7-ben a Jupiter és a Szaturnusz együttállásban volt a Halak csillagképben, együttállás során a bolygók látszólag megközelítik egymást, de látszó távolságuk még így is több holdtányérnyi lehet, Kr. e. 7-ben háromszor is együttállásba került a Jupiter és a Szaturnusz, június 4., október 2., december 10., a két bolygó is jelentőséggel bírt, hiszen a Jupiter a legnagyobb bolygó, a „bolygók királya”, tehát királyi bolygó, a Szaturnusz hagyományosan a zsidó nép bolygójának számított, a bolygók találkozása ráadásul a „születés” csillagképében, a Halakban játszódott le, amit a zsidók mindig is a Messiás csillagjegyeként tiszteltek, III. Genezis Tábor Pécel

17 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Bolygó együttállás: Ez a világtörténelem során ismétlődő jelenség, Isten vajon ezzel akarná az emberek tudtára hozni a Megváltó születését? III. Genezis Tábor Pécel

18 III. Genezis Tábor 2007. Pécel
Werner Gitt: Jelek a mindenségből Internet Teres Ágoston: Biblia és asztronómia Czakó István: A bölcsek csillaga III. Genezis Tábor Pécel


Letölteni ppt "A betlehemi csillag nyomában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések