Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bagdy Emőke: Az alak-rajz-teszt, mint projektív vizsgálati módszer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bagdy Emőke: Az alak-rajz-teszt, mint projektív vizsgálati módszer"— Előadás másolata:

1 Bagdy Emőke: Az alak-rajz-teszt, mint projektív vizsgálati módszer

2 Bevezetés Az emberrajz-vizsgálatok elméleti alapjai és pszichodiagnosztikai változatai: Kora gyermekkori pszichomotoros fejlődésnek megfelelően is léteznek elemi grafomotoros kifejeződések. (A rajz mozgásindítékból születik) A legkorábbi spontán „firkák” gesztusvezérlésű indulat- és állapotkifejező formák Az első, már tartalommal rendelkező rajzok a világ öntudatlan átélésétől való elszakadásnak, valamint az „individuális tudat és percepció összeütközési termékének tekinthetők”. Első „ember”: oválisok, szálkák, sugárvonalak Első élettelen tárgyak: egyszerű vonalhálózat- mint a tárgy által keltett, érzelmileg gazdag benyomások megfelelői A rajzok a képzelet és a tapasztalat által meghatározott lelki valóság objektivációi

3 Több szempontú megjelenítés Valorizáló ábrázolás Juxtapozíció
Emberrajz: a gyermek spontán rajztevékenységének is központi eleme, önmagát és szociális világát tükrözi benne Rajz sajátosságaiban követhetők az értelmi és pszichikai differenciálódás fejlődési fázisspecifikumai: Gyermeki realizmus Kettős nézőpont Több szempontú megjelenítés Valorizáló ábrázolás Juxtapozíció Transzparencia Szalagszerű, két dimenziós képek

4 Goodenough (1926): Karen Machover:
Az egészséges lelki fejlődésnek a rajzban kifejeződő jegyei, valamint a patológiás lelki történéseknek rajzban megjelenő sajátosságai vezették a szakembereket a rajz diagnosztikai felhasználása felé. Goodenough (1926): Draw-a Man Test- kiváló diagnosztikai eszköz a gyermeki intelligencia és értelmi fejlettségi szint becslésére Kiderült, hogy bepillantást enged a rajzoló személyiség struktúrájába és dinamikájába is Karen Machover: Emberrajz-próba projektív vizsgálóeszközként történő felhasználása A próba alapelve: a rajz adekvát megfigyeléseket tesz lehetővé a személyiség egészéről és működésmódjáról 15 éves empirikus és kutató munka Felnőtteknél is Egészséges és pszichikusan megbetegedett személyek nő és férfialak rajzai: a rajzolt alakok vonalvezetésükben, tartásukban, arányaikban stb. meghat. Jellegzetességeket mutatnak, amelyek szoros összefüggésben állnak a személyiségstruktúrával, az alkalmazkodó készséggel és a személyiségdinamika sajátosságaival

5 Goodenough és Wintsch:
az emberi alak percepciója és ennek rajzbeli visszaadása agyermeknél pontosan a testi és lelki differenciálódás által meghatározottan fejlődik. ( pl. 3 év alatti gyermek rajzai csupán firkálások, amelyekből a szerkezet teljességgel hiányzik, amiképp a gyermeki pszichikum struktúrájából is hiányzik még a stabilitás, kiformáltság)

6

7

8

9 Így tehát az alakrajz fejlődési jellegzetességeit „leolvashatjuk”, ezen át az adekvát vagy diszharmonikus jegyeket pedig felismerhetjük. Mindezeken túl a rajz további elemzési lehetőségeket nyújt a gyermek emocionalitására nézve. ( a rajzolt jellegek a kül. Viselkedésmódokkal és attitűdökkel összefüggésben projektív értékűek) Baltrusch: e módszer a pszichikus és pszichoszomatikus betegségképek megértésében a diagnosztikai munkát gazdagító eszköz Szerinte a Machover-féle ART meghatározott betegségcsoportok elkülönítő pszichiátriai diagnosztikájában alacsonyabb megbízhatósági értéket mutat, mint a személyiség-struktúra és dinamika feltárására vonatkozóan. Baltrusch pszichoanalitikus szemléletű, így a teszt értelmezési eszköztára (a német változatban) a mélylélektani interpretációs irányokban gazdagabb.

10 Hazai gyakorlatban A Goodenough-féle emberrajz-próba használata vált általánossá a hatvanas évek óta (Jankovichné Dalmai M., 1969) Hárdi István vezette be az alakrajz-teszt általa módosított változatát pszichiátriai betegek állapotkövetésének vizsgálatára, adaptációját „Dinamikus-rajzvizsgálatnak” (DRV) nevezte el.

11 A teszt felvételének módja
Eszközök: A/4-es fehér vonalazatlan papírlap, puha jól hegyezett ceruza, radír Instrukció: „Kérem rajzoljon egy embert, teljes alakot. Olyat, amilyet szeretne, s amilyet tud rajzolni.” Első rajz befejezése után arra kérjük, hogy egy ellentétes nemű személyt rajzoljon Ha ellenáll, bátorítsuk. ( „A rajzkészség nem számít!”) Időbeli korlátozás nincs. Figyeljük meg a rajzolás módját, a rajzolás közbeni viselkedést, a radír használatát, azt, hogy milyen nemű személlyel kezdte a rajzot és hogy vajon történik-e változtatás az első kivitelezés során, vagy visszatér-e az első képre, miután a másodikat már lerajzolta!!!! Hazánkban: A két rajzhoz egy félbehajtott A/4-es papírt használunk A vizsgálat befejezésekor felkérjük a v.sz.-t, hogy a rajzolt alakkal kapcsolatban magyarázza el, mit ábrázol

12 A teszt kiértékelése Egyszerű és kevés időt igényel (kb. 20-30 perc)
A jelölésben a rajzolt alakok nemének megjelölése a masculin és feminin dimenziók szerint M, illetve F jellel történik. Az értékelésben 4 szemponot követünk: 1. az adott minőségi sajátosság csak az egyik alaknál jelenik meg ( a megfelelő vonás a személyben fokozott és előtérben áll) 2. adott minőségi sajátosság csak a saját nemre jellemző alaknál lép fel (a jel utal saját személyiségéhez való viszonyulásra) 3. adott minőségi sajátosság a másik nem alakjában jelenik meg (kifejeződik a másik nemhez való viszonya) 4. adott minőségi sajátosság mindkét alak ábrázolásában megjelenik ( a vonatkozó jel domináns személyiség sajátosságként fogható fel)

13 Értelmezési támpontok
1. M/F. A rajzolt alakok nagysága: A rajz optimális nagysága a rajztér 70-80%-át veszi igénybe. Ez a v.sz. önértékelésének, önképének és érvényesülési törekvésének a jelzése. Kisebb: bizonytalanság, gátoltság, önértékelési zavar, önrealizáció hiánya. 2. M/F. Testtartás: Általában egyenes és aktív, vagy gyenge passzív, inaktív testtartás fordul elő. Ha az első rajz a gyengeség, elesettség benyomását kelti, akkor az indítékok a belső tartás és az önkibontakoztatás hiányát passzivitásként ragadhatjuk meg. 3. M/F. Nemek sorrendje: Ha először az ellenkező nemű alakot rajzolja, vagy egy még nem kész alaknál átvált egy másik alak rajzára, akkor ez a szexuális szerep instabilitására utal, amely az ellenkező nemre jellemző vonásokkal történő azonosításra enged következetetni.

14 4. M/F. Az ügyesség értékelése:
5 pontos skálarendszer 5= nagyon jó=világos, tiszta, adekvát alakméret és rajzsajátosságok 4= jó= összességében adekvát, jól rendezett, de az eredetiség szempontjából nem szembetűnő 3= Kielégítő= átlag minőség, a legszükségesebb alakjegyek kerülnek ábrázolásra 2= rossz= hiányos kivitelezés, részlethibákkal vagy rossz elhelyezéssel 1= elégtelen= durva, hiányos rajzolás sztereotipiákkal, hibás elrendezéssel és strukturális szervezetlenséggel A jól rajzolt figurák(5 ill. 4) rajz és művészi adottságra, fantáziára, a valóság felé fordulásra, megfelelő alkalmazkodó képességre, saját testiségéhez való adekvát viszonyra engednek következtetni. A rossz rajzok (2,1) hiányos realitásérzékre, gátolt alkalmazkodási készségre jelzések és a szociális kapcsolatok területén fennálló zavarokat és gátlásokat tükrözik

15 5. Alakok téri elrendezése:
Ált. az előírt terület közepére rajzolják Bal felé tolódás: introverzió Jobb felé: extroverzió Bizarr, inadekvát elrendezés: súlyos regresszió, pszichotikusoknál Felfelé elhelyezés: optimizmus Lefelé: szkepticizmus, pesszimizmus 6. Arányok: Adekvát rajz: harmonikus, valószerű, testarányokban egyedül a fej csekély túlhangsúlyozása fogadható el Egyes testrészek inadekvát ábrázolása: emocionális zavarra utal Aránytalanság, ha: két kéz, kar, láb aránytalanul hangsúlyozott; ha a fej több, mint 15%-a az alaknak; ha a lábak hossza férfiaknál több, mint 40% az egész alak nagyságához való viszonyban, nőknél pedig több, mint 60%

16 7. M/F. Vonalvezetés: Adekvát: határozott, erős, nehézkes, gyengéd, könnyed, összefüggő harmonikus Ez érvényesülési törekvésre, jó alkalmazkodó képességre, önbizalomra utal Nehézkes, merev vonalvezetés: előző vonások patologikus ellenminőségei Gyengéd, lágy: nyitottság, érzelmi rezonábilitás, érzékenység Szaggatott: félénkség, bizonytalanság Hegyes, szögletes: agresszió jelzés Folytonos vonalvezetés: szimptomatikusan utal a rigiditásra, a vállalkozókedv és kezdeményezés hiányára és a függőségi szükségletre 8. M/F. Alakok helyzete: Típusos: egyenes, szilárd tartású alakok, amelyeken a lábak könnyű, de biztonságos támaszkodást mutatnak. Inaktív állás: visszahúzódás a környezet ingerei elől Ülő, fekvő személy: passzivitás és kényelmességi készség Szoros, zárt lábú állás: szociális „mozgási” gátoltság, szexuális élet területén mutatkozó védekező magatartás, gátlás

17 9. M/F. Perspektíva: Túlnyomórészt profil vagy szembenéző alakok 10. M/F. Rajz konzisztenciájának megítélése: 5 pontos skála (lsd. Korábban) Jó konzisztencia: nincs gyermeki vagy állati rajzelem Rossz: rossz pszichikus integráció jele, szociális és személyi célok hiánya, elégtelen ösztön-és affektus kontroll, realitáshoz alkalmazkodás gyengesége


Letölteni ppt "Bagdy Emőke: Az alak-rajz-teszt, mint projektív vizsgálati módszer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések