Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A szakképzés szabályozásának változásai Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztály Soós Andrásné dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A szakképzés szabályozásának változásai Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztály Soós Andrásné dr."— Előadás másolata:

1 1 A szakképzés szabályozásának változásai Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztály Soós Andrásné dr. vezető főtanácsos

2 2 Vizsgáztatási jogosultság Jogi alap: –A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás; –a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről szóló 34/2003. (XII.21.) OM rendelet; A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134 / 2004. (IX. 15.) FVM rendelet

3 3 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 134 / 2004. (IX. 15.) FVM rendelete a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1.§. (1) Az e rendelet 1. és 2. számú mellékletében régiónként felsorolt intézmények jogosultak iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére. (2) A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények kizárólag a 2. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére jogosultak az ott feltüntetett régióban. (3) Az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet valamennyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosult. (4) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján 2004. október 1-től 2008. szeptember 30- ig érvényes. (5)E rendelet 1. 2. mellékletét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben kell közzétenni. 2.§. (1) Ez a rendelet 2004. október 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2000. (III. 14.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 62/2002. (VIII.1.) FVM rendelet.

4 4 1.sz. melléklet a 134/2004. (IX.15.) FVM rendelethez

5 5 2.sz. melléklet a 134/2004. (IX.15.) FVM rendelethez

6 6 Fontos! Felnőtt képzést csak az folytathat, aki regisztráltatta, vagy akkreditáltatta magát; Más által felkészített hallgatókat csak az, csak azt a szakképesítést, és csak abban a régióban és vizsgáztathatja, aki erre jogszabályban felhatalmazást kapott; A szakképzési tv. által nevesített szakképző iskolák azokat a felnőtt hallgatókat, akikkel képzési szerződést kötöttek, alanyi jogon vizsgáztathatják az egész országban; Az egyetemek, főiskolák alanyi jogon nem jogosultak felnőttek OKJ-s vizsgáztatására; Az FVM KSZI az egész ország területén minden szakképesítést vizsgáztathat.

7 7 Fontos A felkérést nyomós indok nélkül nem illik elutasítani; Ellenőrizni kell –a felkészítő jogosultságát, –a vizsgára bocsátás előírásainak betartását, –a Szvk szerinti felkészítést (pl. EU ismeretek, gyakorlati követelmények), –a vizsga szabályszerű lefolytatását ellenőrizheti az FVM vagy megbízottja is. Az oklevelet a jelölt nem a jelenlétéért, hanem a vizsgán igazolt tudásáért kapja. Pályázati kiírás legközelebb 2 év múlva várható.

8 8 Felnőttképzés új jogszabályai: 23/2004. (VI.22.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjainak mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII.6.) FMM rendelet módosításáról 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól –Az intézmény-, illetve program-akkreditációs tanúsítvánnyal már rendelkező felnőttképzést folytató intézményeknek az e rendelet szerinti követelményeknek 2005. júniusáig meg kell felelni.

9 9 Egyéb változás: A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001 (VII.27.) OM rendeletet a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet módosította. Várható a vizsgáztatási névjegyzékről szóló rendelet módosítása is

10 10 EUROPASS bizonyítvány-KIEGÉSZÍTŐ (*) Magyarország Felelőse: Nemzeti Referencia Központ Jogi alapja: –Az Európai Unió oktatási, ifjúsági és kulturális minisztereinek 2004. I. félévi döntése. Célja a munkaerő szabad áramlásának biztosítása és a –Európa bármely tagállamában különféle végzettséget, tudást és ismereteket szerzett állampolgárok karrierjük vagy további tanulásuk során képesek legyenek ezeket az egész EU területén elismertetni; –20/2004. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet módosításáról Közös álláspont a végzettségek elismeréséről (Europass). 2005. január 1-től kérésre ki kell adni

11 11 EUROPASS bizonyítvány-KIEGÉSZÍTŐ (*) Magyarország 1. a SZAKKÉPESÍTÉS megnevezése 32 6201 01 ARANYKALÁSZOS GAZDA 2. a SZAKKÉPESÍTÉS MEHNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA

12 12. 3. A Készségek és kompetenciák leírása A szakember képes: - szántóföldi növényeket termeszteni, - az állattenyésztési munkákat elvégezni, - kertészeti növényeket termeszteni, - az egyszerűbb mezőgazdasági gépeket üzemeltetni, karbantartani, - a környezetkímélő mezőgazdasági termelés szabályait betartani és alkalmazni, - a biztonságos, szakszerű, anyag-és energiatakarékos termelési eljárásokat alkalmazni, - gazdaságosan jó minőségű, piacképes termékeket előállítani, - az előállított termékeket elsődlegesen feldolgozni, értékesítésre előkészíteni és forgalmazni, - magángazdaságát önállóan szervezni és vezetni, - saját gazdaságának alapvető gazdálkodási, pénzügyi teendőit ellátni, - a munka-, tűz-, vagyonvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat betartani.

13 13 –A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza –A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 4. a bizonyítvány tulajdonosa által betölthető foglalkozások köre –6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások –8311 Mezőgazdasági erőgépvezető, -kezelő 5. A bizonyítvány hivatalos alapja

14 14 A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi) OKJ szakképesítési szint: 32: Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülő és szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések ISCED97 kód: 3CV: szakiskolai szakképző évfolyamok és programok Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények Ötfokú: 5 jeles 4 jó 3 közepes 2 elégséges 1 elégtelen Vizsgakövetelmények A szakképzés befejezése után szakmai vizsga A szakmai vizsga részei: - Szakmai elmélet - Szakmai gyakorlat Az eredményes szakmai vizsgához szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból az elégséges osztályzatot el kell érni.

15 15 A bizonyítvány sorozatjele: ……………………….. sorszáma: ……………………….… A bizonyítvány kiállításának időpontja: Szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata 1. A szakmai elméleti vizsgatárgyak eredményei az ötfokú skálának megfelelően érdemjeggyel kifejezve Az írásbeli vizsga témakörei/tantárgyai (nincs írásbeli vizsga) A szóbeli vizsga témakörei/tantárgyai növénytermesztési és kertészeti ismeretek állattenyésztési ismeretek műszaki, egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi és piaci ismeretek Szakmai elmélet osztályzata 2. Szakmai gyakorlati felkészültség értékelése A gyakorlati vizsga tantárgyai Növénytermesztési-, kertészeti termesztéstechnológia gyakorlat és az ehhez a szakterülethez kapcsolódó gépüzemeltetés. Állattenyésztési tartástechnológia gyakorlat és az ehhez kapcsolódó gépüzemeltetés Szakmai gyakorlat osztályzata

16 16 Továbblépés az oktatás/képzés következő szintjére középfokú oktatásba Nemzetközi megállapodások Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ Jogi alap 6. A bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírása Iskolai/képző központ alapú Munkahelyi alapú Akkreditált előzetes képzettség A teljes program százalékában % Időtartam (órák/hetek/hónapok/ évek)

17 17 Belépési követelmények: Alapfokú iskolai végzettség és szakmai előképzettség (Ezüstkalászos gazda) KÖTELEZŐ SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGYAK Növénytermesztés………………………………óra Állattenyésztés………………………………….óra Kertészet………………………………………..óra Műszaki ismeretek…………………………… óra Műszaki és tűzvédelmi ismeretek………………óra Közgazdasági, kereskedelmi és jogi ismeretek…óra Európai Uniós ismeretek………………………..óra SZABADON VÁLASZTHATÓ KÖTELEZŐ SZAKMAI TANTÁRGYAK …………………………………………………. óra KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGYAK Növénytermesztés és gépüzemeltetés…………..óra Állattenyésztés és gépüzemeltetés…………… óra Kertészet és gépüzemeltetés……………………óra

18 18 Gyakorlati képzés (munkatapasztalat)(iskola, vállalat, vegyes) _________________________ Időtartam: I. évfolyam ………………… hét, heti ………………………óra Az értékelés folyamatos: lehet írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladat Félévkor és év végén az ötfokú skálának megfelelő tantárgyi osztályzat. A továbbhaladás feltétele valamennyi tantárgyból tanév végén az elégséges osztályzat elérése. További információ (beleértve a nemzeti minősítési módszer leírását): A szakmai és vizsgakövetelmények elérhetősége: http://www.nive.huhttp://www.nive.hu A vizsgaszervező vezetője: ……………………………………….. Kiállítás dátuma: …………………………. PH.

19 19 Szakmai és vizsgáztatási követelmények központi programok 93/2004. (V.26.) FVM A szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994. (XII.15.) FM rendelet módosításáról –FVM értesítő LV évf. 13. szám. 2004. június 23. Módosításának (kiegészítésének) kiadása folyamatban, jelenleg tárcakörözés alatt –Még ebben az évben meg fog jelenni. –Még kimarad: Agrárkörnyezet-gazda Ökológiai gazdálkodó Új központi programok kiadása folyamatban –Tájékoztatást ad: FVM KSZI

20 20 OKJ Jelenleg: 27/2001. (VII.27.) OM rend. Felmenő rendsz.: 37/2003. (VII. 27.) OM rend.: Módosítása 28/2004. (IX.30) OM rendelet –OKJ Bizottság javaslatára –Szakképesítések felvétele és törlése –Név- és szintváltozások (bevezetése csak a SZVK és a KP kiadása után)

21 21 28/2004. (IX.30.) OM rendelet a 37/2003. (VII.27.) OM rend. módosításáról Törölve: –21 5212 01 Állatifehérjetakarmány-előállító –51 6201 01 Gazda I. –21 5212 02 Húsipari melléktermék-feldolgozó –51 6201 02 Mezőgazdasági gazdaasszony I.

22 22 28/2004. (IX.30.) OM rendelet a 37/2003. (VII.27.) OM rend. módosításáról Felvéve: –55 6249 02 Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens –55 6206 01 Gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó technológus –55 6203 04 Ménesgazda –53 6203 07 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

23 23 28/2004. (IX.30.) OM rendelet a 37/2003. (VII.27.) OM rend. módosításáról Módosítva (kert. és élip. nélkül): –31 6203 01 Állatkerti és cirkuszi állatgondozó –21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelő (a gép megjelölésével) –33 6201 01 Gazda.. –31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony.. –34 6206 03 Vetőmagtermesztő és -minősítő

24 24 „A szakképzés távlati fejlesztési stratégiájára és a végrehajtáshoz szükséges intézkedések” Elolvasható az OM honlapján Terv: –OKJ radikális csökkentése (40 alapszakma, 240 szakképesítés) –Második szakképzés ingyenességének eltörlése –Áttérés a moduláris rendszerre –TISZK-ek létrejöttével a képzőhelyek radikális csökkentése

25 25 Tanulóban kialakítandó attitűdök: Morális hozzáállás Konfliktus tűrés Kommunikációs készség Tájékozottság a világban (politikában) Tájékozottság a gazdasági életben Tájékozottság a szakmában Önművelődési igény

26 26 Köszönöm megtisztelő türelmüket és figyelmüket.


Letölteni ppt "1 A szakképzés szabályozásának változásai Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztály Soós Andrásné dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések