Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzés szabályozásának változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzés szabályozásának változásai"— Előadás másolata:

1 A szakképzés szabályozásának változásai
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztály Soós Andrásné dr. vezető főtanácsos

2 Vizsgáztatási jogosultság
Jogi alap: A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás; a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről szóló 34/2003. (XII.21.) OM rendelet; A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134 / (IX. 15.) FVM rendelet

3 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
134 / (IX. 15.) FVM rendelete a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1.§. (1)              Az e rendelet 1. és 2. számú mellékletében régiónként felsorolt intézmények jogosultak iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére. (2)      A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények kizárólag a 2. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére jogosultak az ott feltüntetett régióban. (3)             Az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet valamennyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosult. (4)              A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján október 1-től szeptember 30-ig érvényes. (5) E rendelet mellékletét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben kell közzétenni. 2.§. (1)                  Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba. (2)            E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2000. (III. 14.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 62/2002. (VIII.1.) FVM rendelet.

4 1.sz. melléklet a 134/2004. (IX.15.) FVM rendelethez

5 2.sz. melléklet a 134/2004. (IX.15.) FVM rendelethez

6 Fontos! Felnőtt képzést csak az folytathat, aki regisztráltatta, vagy akkreditáltatta magát; Más által felkészített hallgatókat csak az, csak azt a szakképesítést, és csak abban a régióban és vizsgáztathatja, aki erre jogszabályban felhatalmazást kapott; A szakképzési tv. által nevesített szakképző iskolák azokat a felnőtt hallgatókat, akikkel képzési szerződést kötöttek, alanyi jogon vizsgáztathatják az egész országban; Az egyetemek, főiskolák alanyi jogon nem jogosultak felnőttek OKJ-s vizsgáztatására; Az FVM KSZI az egész ország területén minden szakképesítést vizsgáztathat.

7 Fontos A felkérést nyomós indok nélkül nem illik elutasítani;
Ellenőrizni kell a felkészítő jogosultságát, a vizsgára bocsátás előírásainak betartását, a Szvk szerinti felkészítést (pl. EU ismeretek, gyakorlati követelmények), a vizsga szabályszerű lefolytatását ellenőrizheti az FVM vagy megbízottja is. Az oklevelet a jelölt nem a jelenlétéért, hanem a vizsgán igazolt tudásáért kapja. Pályázati kiírás legközelebb 2 év múlva várható.

8 Felnőttképzés új jogszabályai:
23/2004. (VI.22.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjainak mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII.6.) FMM rendelet módosításáról 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól Az intézmény-, illetve program-akkreditációs tanúsítvánnyal már rendelkező felnőttképzést folytató intézményeknek az e rendelet szerinti követelményeknek júniusáig meg kell felelni.

9 Egyéb változás: A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001 (VII.27.) OM rendeletet a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet módosította. Várható a vizsgáztatási névjegyzékről szóló rendelet módosítása is

10 EUROPASS bizonyítvány-KIEGÉSZÍTŐ (*) Magyarország
Felelőse: Nemzeti Referencia Központ Jogi alapja: Az Európai Unió oktatási, ifjúsági és kulturális minisztereinek I. félévi döntése. Célja a munkaerő szabad áramlásának biztosítása és a Európa bármely tagállamában különféle végzettséget, tudást és ismereteket szerzett állampolgárok karrierjük vagy további tanulásuk során képesek legyenek ezeket az egész EU területén elismertetni; 20/2004. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet módosításáról Közös álláspont a végzettségek elismeréséről (Europass). 2005. január 1-től kérésre ki kell adni

11 EUROPASS bizonyítvány-KIEGÉSZÍTŐ (*) Magyarország
1. a SZAKKÉPESÍTÉS megnevezése ARANYKALÁSZOS GAZDA   2. a SZAKKÉPESÍTÉS MEHNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA

12 . 3. A Készségek és kompetenciák leírása A szakember képes:
-    szántóföldi növényeket termeszteni, -    az állattenyésztési munkákat elvégezni, -    kertészeti növényeket termeszteni, -    az egyszerűbb mezőgazdasági gépeket üzemeltetni, karbantartani, -    a környezetkímélő mezőgazdasági termelés szabályait betartani és alkalmazni, -    a biztonságos, szakszerű, anyag-és energiatakarékos termelési eljárásokat alkalmazni, -    gazdaságosan jó minőségű, piacképes termékeket előállítani, -    az előállított termékeket elsődlegesen feldolgozni, értékesítésre előkészíteni és forgalmazni, -    magángazdaságát önállóan szervezni és vezetni, -    saját gazdaságának alapvető gazdálkodási, pénzügyi teendőit ellátni, -    a munka-, tűz-, vagyonvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat betartani.

13 5. A bizonyítvány hivatalos alapja
4. a bizonyítvány tulajdonosa által betölthető foglalkozások köre 6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások 8311 Mezőgazdasági erőgépvezető, -kezelő 5. A bizonyítvány hivatalos alapja A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

14 A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi) 
OKJ szakképesítési szint: 32: Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülő és szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések ISCED97 kód: 3CV: szakiskolai szakképző évfolyamok és programok Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények  Ötfokú:  jeles közepes elégséges elégtelen  Vizsgakövetelmények  A szakképzés befejezése után szakmai vizsga A szakmai vizsga részei: -          Szakmai elmélet -          Szakmai gyakorlat  Az eredményes szakmai vizsgához szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból az elégséges osztályzatot el kell érni.

15 A bizonyítvány sorozatjele: ……………………….. sorszáma: ……………………….…
A bizonyítvány kiállításának időpontja: Szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata 1. A szakmai elméleti vizsgatárgyak eredményei az ötfokú skálának megfelelően érdemjeggyel kifejezve Az írásbeli vizsga témakörei/tantárgyai (nincs írásbeli vizsga)  A szóbeli vizsga témakörei/tantárgyai növénytermesztési és kertészeti ismeretek  állattenyésztési ismeretek  műszaki, egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi és piaci ismeretek  Szakmai elmélet osztályzata  2. Szakmai gyakorlati felkészültség értékelése A gyakorlati vizsga tantárgyai Növénytermesztési-, kertészeti termesztéstechnológia gyakorlat és az ehhez a szakterülethez kapcsolódó gépüzemeltetés.  Állattenyésztési tartástechnológia gyakorlat és az ehhez kapcsolódó gépüzemeltetés  Szakmai gyakorlat osztályzata

16 6. A bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai
Továbblépés az oktatás/képzés következő szintjére középfokú oktatásba Nemzetközi megállapodások Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ Jogi alap 6. A bizonyítvány megszerzésének hivatalosan elismert módjai A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírása Iskolai/képző központ alapú Munkahelyi alapú Akkreditált előzetes képzettség A teljes program százalékában % Időtartam (órák/hetek/hónapok/évek)

17 KÖTELEZŐ SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGYAK
Belépési követelmények: Alapfokú iskolai végzettség és szakmai előképzettség (Ezüstkalászos gazda) KÖTELEZŐ SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGYAK Növénytermesztés………………………………óra Állattenyésztés………………………………….óra Kertészet………………………………………..óra Műszaki ismeretek…………………………… óra Műszaki és tűzvédelmi ismeretek………………óra Közgazdasági, kereskedelmi és jogi ismeretek…óra Európai Uniós ismeretek………………………..óra SZABADON VÁLASZTHATÓ KÖTELEZŐ SZAKMAI TANTÁRGYAK …………………………………………………. óra KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGYAK Növénytermesztés és gépüzemeltetés…………..óra Állattenyésztés és gépüzemeltetés…………… óra Kertészet és gépüzemeltetés……………………óra

18 Gyakorlati képzés (munkatapasztalat)(iskola, vállalat, vegyes) _________________________
Időtartam: I. évfolyam ………………… hét, heti ………………………óra Az értékelés folyamatos: lehet írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladat Félévkor és év végén az ötfokú skálának megfelelő tantárgyi osztályzat. A továbbhaladás feltétele valamennyi tantárgyból tanév végén az elégséges osztályzat elérése. További információ (beleértve a nemzeti minősítési módszer leírását): A szakmai és vizsgakövetelmények elérhetősége: A vizsgaszervező vezetője: ……………………………………….. Kiállítás dátuma: ………………………… PH.

19 Szakmai és vizsgáztatási követelmények központi programok
93/2004. (V.26.) FVM A szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994. (XII.15.) FM rendelet módosításáról FVM értesítő LV évf. 13. szám június 23. Módosításának (kiegészítésének) kiadása folyamatban, jelenleg tárcakörözés alatt Még ebben az évben meg fog jelenni. Még kimarad: Agrárkörnyezet-gazda Ökológiai gazdálkodó Új központi programok kiadása folyamatban Tájékoztatást ad: FVM KSZI

20 OKJ Jelenleg: 27/2001. (VII.27.) OM rend.
Felmenő rendsz.: 37/2003. (VII. 27.) OM rend.: Módosítása 28/2004. (IX.30) OM rendelet OKJ Bizottság javaslatára Szakképesítések felvétele és törlése Név- és szintváltozások (bevezetése csak a SZVK és a KP kiadása után)

21 28/2004. (IX. 30. ) OM rendelet a 37/2003. (VII. 27. ) OM rend
28/2004. (IX.30.) OM rendelet a 37/2003. (VII.27.) OM rend. módosításáról Törölve: Állatifehérjetakarmány-előállító Gazda I. Húsipari melléktermék-feldolgozó Mezőgazdasági gazdaasszony I.

22 28/2004. (IX. 30. ) OM rendelet a 37/2003. (VII. 27. ) OM rend
28/2004. (IX.30.) OM rendelet a 37/2003. (VII.27.) OM rend. módosításáról Felvéve: Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens Gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó technológus Ménesgazda Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

23 Módosítva (kert. és élip. nélkül):
28/2004. (IX.30.) OM rendelet a 37/2003. (VII.27.) OM rend. módosításáról Módosítva (kert. és élip. nélkül): Állatkerti és cirkuszi állatgondozó Állattenyésztési gépkezelő (a gép megjelölésével) Gazda .. Mezőgazdasági gazdaasszony .. Vetőmagtermesztő és -minősítő

24 Elolvasható az OM honlapján Terv:
„A szakképzés távlati fejlesztési stratégiájára és a végrehajtáshoz szükséges intézkedések” Elolvasható az OM honlapján Terv: OKJ radikális csökkentése (40 alapszakma, 240 szakképesítés) Második szakképzés ingyenességének eltörlése Áttérés a moduláris rendszerre TISZK-ek létrejöttével a képzőhelyek radikális csökkentése

25 Tanulóban kialakítandó attitűdök:
Morális hozzáállás Konfliktus tűrés Kommunikációs készség Tájékozottság a világban (politikában) Tájékozottság a gazdasági életben Tájékozottság a szakmában Önművelődési igény

26 Köszönöm megtisztelő türelmüket és figyelmüket.


Letölteni ppt "A szakképzés szabályozásának változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések