Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a kapcsolódó PKD, valamint megvalósítási rendszerének bemutatása Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a kapcsolódó PKD, valamint megvalósítási rendszerének bemutatása Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a kapcsolódó PKD, valamint megvalósítási rendszerének bemutatása Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Strukturális Alapok Főosztálya

2 A SAPARD Program A SAPARD Program célja, szerepe „Tanuló-program” – hasonlóság: – Intézkedések – Programozás – Monitoring, értékelés – Tájékoztatás – Végrehajtás (SAPARD Hivatal – MVH)

3 A strukturális politika célja, forrásai Célja: Gazdasági és társadalmi kohézió Régiók közötti fejlettségi különbségek csökkentése Hátrányos helyzetű régiók támogatása Munkaerőpiacon leginkább „sebezhető” csoportok támogatása Forrásai: Európai Szociális Alap Európai Regionális Fejlesztési Alap Halászati Pénzügyi Eszközök Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

4 Strukturális Alapok tervezése Magyarországon

5 Az AVOP indulásának feltételei Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Operatív Program (OP) Program-kiegészítő Dokumentum (PKD) Intézményrendszer kiépítése, működtetése Társfinanszírozás megléte

6 Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részleg/Szekció: Strukturális Alapok közé tartozik Ágazati struktúrapolitika, szerkezetátalakítás, valamint a Vidékfejlesztés támogatása Garancia Részleg/Szekció: Nem tartozik a Strukturális Alapok közé! A Közös Agrárpolitika I. pillérének finanszírozását biztosítja – piaci-, terület- és állatalapú támogatások Vidékfejlesztés (ún. kísérő intézkedések) finanszírozása

7 Halászati Pénzügyi Eszközök Célkitűzései: Hozzájárul a halászati állomány és annak kiaknázása között fenntartható egyensúly eléréséhez; Erősíti az ágazat versenyképességét és a gazdaságilag életképes vállalkozásainak fejlődését; Támogatja a piaci ellátás javítását, valamint a termékek hozzáadott értékének növelését szolgáló beruházásokat; Hozzájárul a halászattól és az akvakultúrától függő térségek gazdasági rehabilitációjához.

8 A legfontosabb, beavatkozást igénylő területek az agrárgazdaságban A tőkehiány a beruházások drasztikus csökkenéséhez vezetett – csökkent a versenyképesség. Elkülönült a földtulajdon és a földhasználat – kevés a közepes méretű gazdaság. A mezőgazdasági népesség korösszetétele rendkívül kedvezőtlen. A gazdálkodók képzettségi színvonala alacsony. Hiányoznak a beszerző- és értékesítő szövetkezetek. A vidéki térségek hátrányban vannak a városokkal szemben. A vidéki infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesztésre szorulnak.

9 Az agrár- és vidékfejlesztés céljai, az AVOP prioritásai Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban – A mezőgazdasági termelés korszerűsítése; – A termelés humán feltételeinek javítása; – A mezőgazdaság környezetbarát fejlesztése, a földhasználat racionalizálása, Környezetkímélő termelési eljárások, extenzifikálás Az élelmiszer-feldolgozás korszerűsítése A vidéki térségek fejlesztése – Vidéki gazdasági potenciál fejlesztése, a foglalkoztatottság javítása, a vidéki környezet vonzóbbá tétele

10 Az AVOP felépítése Az AVOP kialakításának keretei (partnerségi egyeztetés, előzetes értékelés, stb.) Áttekintés, agrár-és vidékfejlesztés célkitűzései, stratégiája, prioritásai (SWOT) A prioritások és intézkedések rövid leírása Stratégia koherenciája és konzisztenciája Indikatív pénzügyi tábla Megvalósításra vonatkozó rendelkezések (végrehajtás, monitoring, értékelés) Függelék (csak nemzeti forrásból finanszírozott intézkedések)

11 Intézkedések A vidékfejlesztési intézkedések (1257/1999 tanácsi r.) két típusát különböztethetjük meg: Kísérő intézkedések (agrár-környezetvédelem, kedvezőtlen adottságú térségek támogatása, korkedvezményes nyugdíjazás, a mezőgazdasági területek erdősítése, félig önellátó gazdaságok támogatása, termelői csoportok létrehozásának támogatása, az EU-előírásoknak való megfelelés támogatása) – EMOGA Garancia-részleg – Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garancia-részleg intézkedéseire c. program Szerkezet átalakítást elősegítő intézkedések – finanszírozásuk az EMOGA Orientációs-részlegből – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

12 Az AVOP intézkedései A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása: Mezőgazdasági beruházások támogatása, Az akvakultúra és a halászat modernizálása, Fiatal gazdálkodók induló támogatása, Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása, Az élelmiszer feldolgozás modernizálása: Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése, Vidéki térségek fejlesztése: A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése, Falufejlesztés és –megújítás, LEADER+ Technikai Segítségnyújtás

13 Mezőgazdasági beruházások támogatása Célja: termelési költségek csökkentése, a termelés fejlesztése, átalakítása, a termékek minőségének javítása, a természeti környezet megőrzése, a higiéniai feltételeknek és az állatjóléti előírásoknak való megfelelés, a gazdálkodási tevékenységek diverzifikációjának elősegítése. Feltételek: életképesség, minimum standardok betartása, megfelelő képzettség Finanszírozás: Támogatás (EU + társfin.) mértéke: max. 40%, +10% kedvezőtlen adottságú területeken, +5% fiatal gazdák részére

14 Fiatal gazdálkodók induló támogatása Célja: korstruktúra javítása, munkahelyek megőrzése és létrehozása. Feltétele: 40 évesnél fiatalabb megfelelő szakismerettel rendelkezik első alkalommal indít mezőgazdasági vállalkozást Ő a gazdaság vezetője Támogatás: egyszeri tőkejuttatás (kb. 6 millió Ft), kamattámogatás

15 Szakmai továbbképzés és átképzés Cél a gazdák felkészítése a termelés minőségi irányváltására, a tájkép fenntartása és gazdagítása céljából megfelelő termelési módszerek alkalmazására, a környezet védelmére, a higiéniai és állatjóléti követelményekre, a gazdaságilag életképes mezőgazdasági vállalkozás működtetéséhez szükséges szakismeretek megszerzésére, és az erdőtulajdonosok felkészítése az erdők gazdasági, ökológiai vagy társadalmi funkcióit fejlesztő erdőgazdálkodási gyakorlat alkalmazására.

16 Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása iránymutatás a termelés számára, összhangban a piaci folyamatok előrejelzésével, feldolgozási eljárások és az értékesítési csatornák javítása, termékek előállításának és megjelenésének javítása, minőség fejlesztése és figyelemmel kísérése, melléktermékek és a hulladékok megsemmisítésének vagy jobb felhasználásának támogatása, új technológiák és módszerek bevezetése, egészségügyi feltételek javítása, környezet védelme. Támogatás mértéke: max. 50%

17 Vidéki térségek fejlesztése Gazdasági potenciál fejlesztése, a foglalkoztatás javítása: jövedelemszerzési lehetőségek és tevékenységi körök bővítése, új munkahelyek teremtése, a régiek megőrzése, mikro-, kis- és és közepes méretű vállalkozások létrejötte; A vidéki környezet vonzóbbá tétele, a vidéki térségek épített, kulturális és természeti értékeinek megőrzése és megújítása, vidékre irányuló turizmus elősegítése, kereskedelmi szolgáltatások fejlődése; Kísérleti integrált kistérségi programok összeállítása és megvalósítása, vidéki közösségek társadalmi és gazdasági kohéziójának erősítése.

18 Technikai segítségnyújtás Az AVOP hatékony végrehajtását, lebonyolítását segíti elő, az AVOP valamennyi intézkedéséhez kapcsolódik. Az alábbiakhoz járul hozzá például: Az AVOP folyamatos nyomon követésének támogatása; Információnyújtás, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása; Tanulmányok készíttetése, tanulmányutak, szemináriumok szervezése; Az AVOP értékelésének támogatása; Projekt kiválasztási rendszer működtetésének támogatása.

19 A Program-kiegészítő Dokumentum (PKD) Célja: Az AVOP-ban foglaltak részletesebb, pályázat-orientált leírása Intézkedések működtetésére vonatkozó részletes leírások, monitoring indikátorok meghatározása Hat egységből áll: – Pályázati eljárásban részt vevő intézmények és szerepük, Kommunikációs Akcióterv, részletes leírás az AVOP prioritásairól, pályázható intézkedések leírása, pályázati feltételek, pénzügyi terv, monitoring és értékelési mutatók. Elfogadás/módosítás: AVOP Monitoring Bizottság

20 Az AVOP végrehajtásának intézményrendszere Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium – Irányító Hatóság (Strukturális Alapok Főosztálya + Audit Önálló Osztály) – Költségvetési Főosztály – Ellenőrzési Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) – Közreműködő Szervezet Kifizető Hatóság (Pénzügyminisztérium)

21 Az AVOP IH feladatai Teljes körű felelősséggel tartozik az AVOP hatékony és szabályszerű végrehajtásáért Olyan rendszer kialakításáról kell gondoskodnia, amely a végrehajtásról megbízható pénzügyi és statisztikai adatokat gyűjt Felel továbbá: – A PKD módosításáért, valamint – Az éves végrehajtási jelentés kidolgozásáért; – Az időközi értékelés megszervezésért; – A közösségi alapelvek követésének biztosításáért; – Tájékoztatásért, a nyilvánosság biztosításáért.

22 Monitoring A monitoring előre meghatározott, megállapodás szerinti fizikai és pénzügyi mérőszámokkal való összehasonlítás. Program-szintű, projekt-szintű monitoring AVOP Monitoring Bizottság – Legfőbb döntéshozó szerv – OP jóváhagyása a tagország részéről, PKD módosítás jóváhagyása – Projekt kiválasztási kritériumok és monitoring mutatók jóváhagyása – Célkitűzések megvalósításában elért eredmények áttekintése

23 Forrás megoszlás az egyes OP-k között

24 Az AVOP költségvetése Az egyes prioritások részesedése az AVOP költségvetéséből: Versenyképes alapanyag-t.: 57%, Mg.-i termékek feldolg. és ért. fejlesztése: 14%, Vidéki térségek fejlesztése: 26%, Technikai segítségnyújtás: 2,5% 2004 – 101,7 millió euró (25 md Ft)+123,9 millió euró magánforrás 2005 – 169,5 millió euró (42 md Ft)+206,0 millió euró magánforrás 2006 – 178,0 millió euró (44 md Ft)+216,9 millió euró magánforrás Összehasonlításul: A jelenlegi költségvetésben csak az agrárberuházások támogatása 54,7 milliárd forintot tesz ki.

25 Mérföldkövek, aktualitások PKD társadalmi egyeztetésének vége: 2003. augusztus 31. AVOP IH működési kézikönyvének elkészítése: 2003. szeptember 5. AVOP ex-ante értékelési szakértők látogatása: 2003. szeptember 14-18. AVOP Monitoring Bizottság első ülése: 2003. szeptember vége PKD angol nyelvű változatásnak elkészítési határideje: 2003. szeptember 21. AVOP véglegesítése EU Bizottságnak való átadása: 2003. szeptember 30.

26 További információ www.fvm.hu www.meh.hu FVM Strukturális Alapok Főosztálya Telefonszám: 301-4657 E-mail: Köszönöm szíves figyelmüket!


Letölteni ppt "Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a kapcsolódó PKD, valamint megvalósítási rendszerének bemutatása Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések