Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A felnőttképzési törvény változásai és a kapcsolódó rendeletek módosítása Országos Szaktanári Továbbképzés 2003. október 14. (Nyíregyháza) Előadó: dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A felnőttképzési törvény változásai és a kapcsolódó rendeletek módosítása Országos Szaktanári Továbbképzés 2003. október 14. (Nyíregyháza) Előadó: dr."— Előadás másolata:

1

2 1 A felnőttképzési törvény változásai és a kapcsolódó rendeletek módosítása Országos Szaktanári Továbbképzés 2003. október 14. (Nyíregyháza) Előadó: dr. Henczi Lajos, főosztályvezető FMM – Felnőttképzési főosztály

3 2 Jelen állapot Tervezet - OFKT, OÉT Végsőkig - OM, BM, GKM Kormány Javaslat Október 1., 2. ill. 7 - OGY 3 bizottsága Október 13.: OGY – általános vita Törvény és kapcsolódó rendeletek együtt

4 3 PREMISSZÁK Politikai formális tartalmi Szakmai Civil kezdeményezések Javaslatok Jogalkalmazói dominancia

5 4 Célok, összhang LLL, ágazati irányítás változása A nem formális tanulás elismerése Az élet teljes körére kiterjedő tanulás értelmezése A nem megfelelő módon végzett tevékenység szankcionálása (fogyasztóvédelem) Áe., a nyilvántartási és az akkreditációs jogorvoslat összhangja Jogbiztonság (miniszteri rendelet) Felsőoktatás Empíria

6 5 Ágazati irányítás változása Oktatási miniszter helyett foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter OKÉV - munkaügyi központok Nyilvántartási eljárás (ÁE. szabályai) - fellebbezés (FH)

7 6 Ellenőrzés Feltétel: nyilvántartás Rendelkezés: munkaügyi központ - nyilvántartás, tevékenység jogszabályi feltételei Szankció: nyilvántartás hiánya - bírság (50-500) - ismételt kiszabás - eltiltás - közzététel (Áe. szabályok - fellebbezés FH) jogszabályi feltétel hiánya - bírság (20-200)

8 7 Akkreditációs jogorvoslat I. Kibocsátó szerv – FAT kijavít, kiegészít, módosít, visszavon, hatályon kívül helyez Felettes szerv (fellebbezésre, hivatalból vagy ügyészi óvásra): megváltoztat, módosít, megsemmisít, megsemmisít és az elsőfokú szervet új eljárásra utasítja, hatályon kívül helyez vagy helybenhagy.

9 8 Akkreditációs jogorvoslat II. Bírósági felülvizsgálat (az ügyfél kereseti kérelmére vagy ügyészi indítványra) akinek jogát a határozat sérti, jogszabálysértésre hivatkozva az államigazgatási ügy érdemében hozott határozat felülvizsgálatát kérheti Végzés a kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan; Ítélet megsemmisít és az államigazgatási szervet új eljárásra utasítja; megváltoztat; elutasít, hatályon kívül helyez A bíróság ítélete ellen nincs fellebbezési jog

10 9 Felsőoktatás Akkreditált intézmények jegyzéke (tanúsítvány?) Akkreditált felsőoktatási programok jegyzéke

11 10 Empíria Nyilvántartás - telephely feltüntetése Munkaadók és munkavállalók szerepének erősítése (OFKT) SZTT - 3 fő FAT - akkreditáció 60 napon belül 3 nap és 15 óra eltörlése

12 11 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól Érvényesség: 4 év Telephely Az alapító okiratban meghatározott, székhelyen kívüli, felnőttképzést folytató szervezeti egység (iskola esetében pl. tagintézmény) helye Vezető neve Belső képzést folytató intézmények egyszerűsített nyilvántartása Munkaügyi központok, FMM honlap Áe., Fellebbezés: FH

13 12 Miniszteri rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszerről OM, egy rendelet – négy részből Áe. keretei között Két-két szakértő, egymástól függetlenül, harmadik szakértő vagy konszenzus Szubjektív-objektív elemek, bizonyítási eljárás (helyszíni látogatás) Önértékelés szerepe, kizáró körülmények A tanúsítvány visszavonásának körülményei Változásbejelentés szabályai

14 13 91/2002. (IV. 26.) Kormányrendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól; Intézményakkreditáció A felnőttképzési tevékenység minőségének hitelesítése és a minősítés elvégzése Akkreditáció=állásfoglalás Az intézmény szakmai és infrastrukturális színvonalának viszonya Az Fktv. A kormány és a miniszteri rendelet előírásaihoz A felhasználók igényeihez

15 14 91/2002. (IV. 26.) Akkreditáció=vizsgálat Az intézmény szervezeti, személyi és infrastrukturális feltételei biztosítják-e képzés színvonalas (minőségi) folytatását és fenntarthatóságát Akkreditáció=elvárás az intézmény felé Hatékony, törvényes és szakszerű működés Folyamatos javítás és fejlesztés

16 15 91/2002. (IV. 26.) Minőségpolitika Meghatározott – felhasználó-orientált, hosszú távra szóló – működési program, filozófia (az intézmény olyan folyamatos – szakmai és működési – tevékenysége, mely elősegíti a képzésbe vont felnőttek foglalkoztathatóságát) Konkrét, mérhető éves minőségcélok A képzési terv megvalósulásának értékelése

17 16 91/2002. (IV. 26.) A minőségi célok végrehajtását biztosító minőségirányítási program/rendszer Működési folyamatok tervezés, vezetés, ellenőrzés, mérés és értékelés SZTT jóváhagyás

18 17 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól Intézmény R.) 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: “(4) Ha a kérelmező a székhelyén kívül egynél több telephellyel rendelkezik, a mellékletben meghatározott díj kétszeresét kell fizetnie. Az akkreditációt kérelmező intézménynek az eljárási díjat csak azon telephely vonatkozásában kell megfizetnie, ahol ténylegesen képzési tevékenységet folytatni szándékozik.”

19 18 7/2002. (XII. 6.) Program Jelenlegi akkreditációs eljárási díj – 90 E Ft Javaslat 200 óra alatti képzési program esetén: 45 E Ft 201-600 óra esetén: 70 E Ft 601-1 000 óra esetén: 90 E Ft 1 000 óra feletti képzési program esetén: 120 E Ft Díjkalkuláció: értékarányosság, a díj mértéke nem haladhatja meg a költségeket, átalány jelleg

20 19 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról Nyújtható támogatások intézmények (dominánsan pályázat) NFI (az Fktv.-ben, Flt.-ben meghatározott feladatai ellátásához - egyedi) közalapítványok - (egyedi) társadalmi szervezet - (pályázat) kamarák (egyedi) hozzájárulásra kötelezett (pályázat)

21 20 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról A támogatások nyújtására vonatkozó szabályok 16. § (2) A keretből vissza nem térítendő támogatás nyújtható, melynek folyósítása költségvetési szerv esetében elő- vagy utófinanszírozással, egyéb támogatottak esetében utófinanszírozással történik.

22 21 8/2003. (VII. 4.) MÓDOSÍTÁS “Előfinanszírozás” (2) … A támogatás folyósítása utófinanszírozással történik. A támogatás utólagos elszámolási kötelezettséggel történő folyósítására költségvetési szerv részére, továbbá – a támogatás célja alapján, külön méltánylást érdemlő esetben – képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány, társadalmi szervezet részére kerül sor.

23 22 ÁFA (nemzetközi muníció) SIX COUNCIL DIRECTIVE of 17 May l977 Common system of value added tax: uniform basis of assessment (77/388/EEC), THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, TITEL X EXEMPTIONS, Article 13 Exemptions within the territory of the country (i) children’s or young people’s education, school or university education, vocational training or retraining, including the supply of services and of goods closely related thereto, provided by bodies governed by public law having such as their aim or by other organisations defined by the Member State concerned as having similar objects. (j) tuition given privately by teachers and covering school or university education.

24 23 ÁFA (hazai muníció) A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre 17. oktatásból az alábbiak: a) köz- és felsőoktatás, a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó képzés, a felnőttképzési törvény szerint szervezett és akkreditált, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, ideértve az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatási tevékenységet is;

25 24 ÁFA (hazai muníció) b) államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatás; c) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon működő külföldi kulturális intézetek által folytatott oktatási tevékenység; d) az a)-c) pontokban meghatározott oktatás, képzés, vizsgáztatás megvalósításához közvetlenül nyújtott oktatási, képzési, vizsgáztatási tevékenység; e) korrepetálás, magánóra adása;

26 25 15/2003. (II. 19.) Kormányrendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól 5. § (4) Az … igénylőlapokat a minisztériumhoz kell benyújtani az adott naptári évet megelőző év december 31-ig., valamint a képzés tárgyévében június 30-ig. 10. § (2) A … 2003. évre vonatkozó támogatást … március 31- ig, május 15-ig, augusztus 15-ig, illetve november 15-ig igényelheti a határidő leteltét követő időszakra. 2003. évi tényleges: 475 millió forint, 43 intézmény Új igények

27 26 Normatív támogatás helyett 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet szerint Pályázati felhívás (várhatóan): 2003 október Pályázat: NFI, honlap Felhasználás: 2004 június Bővített célcsoport: az első, állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés, a fogyatékos felnőtt általános, nyelvi és szakmai képzése foglalkoztatatási szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók

28 27 Normatív támogatás 2004-ben Célcsoport: az első, állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés, a fogyatékos felnőtt általános, nyelvi és szakmai képzése 2004. évi központi költségvetési előirányzat: a folyó évi többszöröse Fajlagosok: 350Ft/fő/óra Fogyatékos felnőttek: a szakmai képzések fajlagosának kétszerese=700 Ft/fő/óra Akkreditált képzési program (Fogyatékos felnőttek)

29 28 Akkreditált intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása 2003-ban (400) Célok változnak IT (e-learning) Képzést szolgáló egyéb technológiák és eszközök Megnövelt keretösszeg (maximált összeg egy intézményre) A tavaszi nyertesek indulhatnak !?

30 29 Kapcsolat henczi.lajos@fmm.gov. hu 472 80 84


Letölteni ppt "1 A felnőttképzési törvény változásai és a kapcsolódó rendeletek módosítása Országos Szaktanári Továbbképzés 2003. október 14. (Nyíregyháza) Előadó: dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések