Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a pénzügyi szolgáltatások területén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a pénzügyi szolgáltatások területén."— Előadás másolata:

1 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a pénzügyi szolgáltatások területén

2 I. A Pénzügyi válság üzenete Kell egy jó kiindulópont

3 Kiinduló pont:A jó és egyértelmű cél A gazdálkodási, kereskedelemi rendszer fenntarthatóságának biztosítása.

4 A rendszer fenntarthatóságának alapjai A rendszer a körülményekhez alkalmazkodó, változó képes legyen. Az alkalmazkodás, változás során meg tudja őrizni a belső működési stabilitását.

5 Normák - fenntarthatóság A normák akkor szolgálják a fenntarthatóságot, ha a egyszerre segítik a rendszer változását és stabilitását.

6 Válság és normák A rendszerek válságát a részben vagy egészében helytelen normák és/vagy a helyes normák részleges vagy teljes figyelmen kívül hagyása okozza. A normákat és azok érvényesítését a társadalom bölcsessége határozza meg. A bölcsesség mércéje az idő.

7 A pénzügyi válság tanulsága Elszabadult mohóság, + Tudatlanság = ÓRIÁSI VÁLSÁG

8 Elszabadult mohóság, tudatlanság Rövidtávú haszonra, költségekre koncentrálás. A rövid és hosszú távú kockázatok megfelelő ismeretének hiánya. A fenti jellemzőket fenntartó, kihasználó és erre alapozó üzleti magatartás. Rosszul szabályozott piac és a szabályok erőtlen érvényesítése.

9 A pénzügyi válság és a tisztességtelen kereskedelem A mohóság kereteit az írott és íratlan társadal- mi normák adják meg. Az írott normákon túli üzleti mohóság a jogilag tisztességtelen kereskedelem. A jogilag tisztességes kereskedelem nem fel- tétlenül szolgálja a fenntarthatóságot. Lehet- nek írott normáink részlegesen helytelenek. Bízunk bölcsességünkben.

10 A tisztességtelen kereskedelem szabályozásának alapkérdése A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény normái mennyiben segítik a –szűkebb témánk szempontjából – a pénzügyi kereskedelmi rendszer változóképességét, stabilitását ezáltal a fenntarthatóságát?

11 II. UCP-Fttv.

12 A tisztességtelen kereskedelem szabályozása és a stabilitás A szabályozás fogalmai általánosak, ezért tartósaknak tűnnek, nő a kiszámíthatóság. Fogalmai átfogják a törvények széles skáláját, ezért az egységülésen keresztül szolgálják az azonos értelmezést. A jogkövetést segíti, mert: – A vétség súlya és következményei a korábbinál jobban összehangolhatók. – Támogatja az önszerveződést. – A felelősök körét széleskörűen, de egyértelműen határozza meg.

13 A tisztességtelen kereskedelem szabályozása és a változás A szabályozás fogalmai általánosak, ezért alkalmazhatók a folytonosan változó piaci viszonyokra. Gyorsabb cselekvést biztosít azzal, hogy: – Az ügyeket hatósági jogkörben kezeli a fogalmak széleskörű értelmezési lehetősége mellett. – Az értelmezést kívánó és nagysúlyú ügyeket a GVH-ra, a tételes jogsértéseket az NFH-ra és a PZSÁF-ra bízza. (A je- lentős jogsértés fogalmát definiálja, konkretizálja pl. 44 pont.)‏ – A hatóságok közötti együttműködés részletkérdéseit együttműködésük körébe utalja.

14 III. A PSZÁF lehetőségei és jövőbeli feladatai

15 A PSZÁF legfontosabb feladatai A pénzügyi piacok fenntarthatósága érdekében: Az Fttv. rejlő lehetőségek maximális kihaszná- lása. A szakértelmének hasznosítása e törvény és a csatlakozó pénzügyi tárgyú törvények fogyasz- tóvédelmi vonatkozásainak fejlesztésében.

16 Az Fttv-ben rejlő kiaknázható lehetőségeink (1)‏ Az ajánlásaink kikényszeríthetősége javulhat. A tág szélesen értelmezhető fogalmi rendszer lehe- tővé teszi, hogy ajánlási javaslataink törvényileg ki- kényszeríthetők legyenek. Gyorsulhat az ügyintézésünk: – A hatóságok közötti szorosabb együttműködés lehetővé teszi, hogy az általunk nehezen kezelhető ügyek gyorsan átkerüljenek a GVH-hoz. – A megmaradó ügyek egyszerűbbek, az ezekre koncentrálás javíthatja az ügyintézés sebességét. – A bizonyítási teher a cégre hárul.

17 Az Fttv-ben rejlő kiaknázható lehetőségeink (2)‏ Erősödhet és erősödik a szankcionáló erőnk. – Ügyek átadása a GVH-nak azt is jelenti, hogy a GVH keményebb szank- cionálási lehetősége érvényesülhet. (Ezt teljesen összhangba van a fél- éve kialakított bírság politikánkkal.)‏ – A fogyasztói panaszok körében követlen bírságolási jogot kaptunk, nem kell keresnünk a prudenciális indokot, elegendő annak bizonyítása, hogy a fogyasztók érdemi körét érint a vétség. – A felügyelet fogyasztóvédelmi határozatainak nem teljesítése esetén a büntetési tételek markánsan megemelkedtek – A fogyasztók érdekében a Felügyelet kártérítési pert kezdeményezhet. Az önszerveződést támogató tevékenységünk törvényi támogatást kapott.

18 Közös feladatok A hatóságok közötti együttműködés begyakorlása A törvény egységes szemléletének kialakítása A szankcionálás egységes logikájának kialakítása, a büntetési tételek összehangolása (Ez esetleg törvényi módosításokat is igényelhet.)‏ Az eljárási gyakorlatok közelítése. A tapasztalatok alapján a szabályozást módosító javaslatok összehangolása.

19 PSZÁF feladatai Az új feladatok személyi és szervezeti hátte- rének megteremtése. Ajánlásaink áttekintése. Bírság politikánkba az új elemek beemelése. Az önszerveződések és tanácsadói tevékeny- ség intenzívebb támogatása. A szakmai törvények fogyasztóvédelmi terü- letét tovább fejlesztő javaslatok készítése.

20 Szervezeti személyi felkészülés A jelenlegi és jövőbeli szervezeti keretek közé beilleszthetők az új feladatok. Befejeződött a felelős egység személyi meg- erősítése, belső átcsoportosítással és új fel- vétellel. Elkészültek az új feladatokhoz kapcsolódó eljárásrendek.

21 Ajánlások áttekintése A törvény szellemében át kell nézni, hogy hol bővíthetők az ajánlásaink. Elemezni kell, hogy mely ajánlási pontjainknál növeli meg a mozgásterünket a törvény. Olyan gyakorlatot kell kialakítani, hogy a tör- vény széles értelmezését használni tudjuk az ajánlásaink nyomatékosítására.

22 Bírság politikánk módosítása A bírságolási politikánkba be kell illeszteni az új bírságolási lehetőségeinket. Ki kell használni a törvény adta lehetőségeket, hogy a fogyasztóvédelmi bírság gyakorlatunkat jobban tudjuk harmonizálni a prudenciális területen kialakított elveinkhez.

23 Az önszerveződés és fogyasztó tanácsadás támogatása Erőteljesebben kell szorgalmaznunk a etikai kódexek kialakítását és a hozzájuk való csatlakozást. Erősíteni kell a nemzetközi standardokhoz való csatlakozást. (GIBS)‏ Át kell tekinteni, hogy a létező etikai kódexek és a hozzájuk csatlakozó eljárások megfelelőek-e. A fogyasztókat olcsón és hitelesen tájékoztató ta- nácsadást segíteni kell.

24 Szakmai jogszabályok fejlesztése A MIFID szabályainak kiterjesztése a lehető legszéle- sebb körbe. Szektorokon keresztül összehasonlítható nettó hozam mutatórendszer kialakítása. A kockázatok laikusok által is érthető kockázati muta- tórendszerének kialakítása. A laikus és professzionális ügyfél megkülönböztetése. A laikusok kockázatvállalási lehetőségének szabályo- zási korlátozása.


Letölteni ppt "Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a pénzügyi szolgáltatások területén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések