Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Munkakör értékelés 5. előadás. 2 Alapok  A munkakör értékelés olyan folyamat, amelyben meghatározzuk, hogy a munkakörnek az adott szervezetben mekkora.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Munkakör értékelés 5. előadás. 2 Alapok  A munkakör értékelés olyan folyamat, amelyben meghatározzuk, hogy a munkakörnek az adott szervezetben mekkora."— Előadás másolata:

1 1 Munkakör értékelés 5. előadás

2 2 Alapok  A munkakör értékelés olyan folyamat, amelyben meghatározzuk, hogy a munkakörnek az adott szervezetben mekkora a relatív súlya, fontossága.  Az értékelés alapja  a munkakör jellemzői,  a szükséges képesség ill. kompetencia,  esetleg a piaci érték.  Folyamata:  mintamunkakörök elemzése - elvek  szintek szerinti súlyozás, besorolás  az egész szervezetre kiterjesztett értékelés 28-29

3 3 Munkakör értékelés jellemző szempontjai  A munkakör célja  Fontosabb felelősségek  Mennyiségi jellemzők  Munkakör természete és tartalma  Szakismeret igénye  Különleges munkavégzési körülmények 28

4 4 Munkaköri mennyiségi jellemzők * termelési érték létszám, ebből munkavezető bérköltségek alapanyagok költsége

5 5 Marketingmenedzser felelősség jellemzői 1. Kidolgozni és elfogadtatni a vállalat marketingtervét, amely kielégíti a vállalat növekedési, piaci részesedési és nyereségességi céljait. 2. A vállalat profitcéljait legjobban kielégítő árpolitika kidolgozása. 3. Biztosítja, hogy a marketingtervek és akciók az előírt költségkereten belül maradjanak, és ha kell, megteszi a szükséges korrekciókat. 4. Folyamatosan elemzi a különféle piaci trendeket, műszaki fejlődési jellemzőket az optimális üzleti döntések biztosítása céljából. 5. Biztosítja, hogy a vállalat hirdetési tevékenységei elősegítsék a vállalat céljait az előírt költségkereteken belül. 6. Tervezi és szervezi a marketingterület munkatársainak munkáját, hogy teljesíteni tudják feladataikat. 7. Fejleszti és működteti a marketingrészleget. Biztosítja a szükséges létszámot a kívánt szakmai összetételben. *

6 6 Munkakör értékelési sémák * Új sémák (pl. kompetencia) 3 Analitikus vagy globális sémák 2 Előirt besorolási séma 1 Állami szervek és vállalatok Nemzetközi vállalatok *

7 7 Módszerek  Rangsorolásos módszer  Munkakör osztályozás  Tényező összehasonlító módszer  Pontozásos módszer  Kompetencia és készségek elemzésén alapuló értékelés 29-31

8 8 Munkakörértékelési módszerek 29-30

9 9 Rangsorolás A legegyszerűbb értékelő rendszer, aszerint rangsorolja a munkaköröket, hogy mennyiben járulnak hozzá a szervezeti célok megvalósításához. Összehasonlítás a referencia munkakörök tartalmával a munkaköri leírások alapján. Páros összehasonlítás Munkaköri csoportok kialakítása, érték hozzárendelés. 30

10 10 Tényező összehasonlító módszer  Kulcsmunkakörök kiválasztása  A munkakörre jellemző tényezők kiválasztása  A tényezők egymáshoz képesti értékének meghatározása  A vizsgált munkakör tényezőnkénti értékelése a méltányosság elvének betartásával 30

11 11 Osztályozásos módszer  Osztályok képzése - értékek hozzárendelése előre  Munkaköri leírások elemzése, munkakörök osztályba sorolása  Könnyű, gyors eljárás, de jó leírást igényel, a besorolások számának rugalmas változtatása szükséges 30

12 12 Pontozásos módszer  Ez a legrészletesebb értékelési eljárás  A vizsgált tényezők skálás összehasonlításán alapul  Klasszikus tényezők szakismeret, készségek, felelősség, döntés munkakör összetettsége, munkavégzés körülményei  Egyedi vizsgálatokat igényel  Pontok alapján történő besorolással zárul 30

13 13 A munkakörprofil jellemző elemei TUDÁSSzaktudás Menedzsment képessége Emberi problémák kezelése PROBLÉMA - Kerete MEGOLDÁSMódja FELELŐSSÉGSzabadságfoka Mértéke Befolyásolás módja *

14 14 A munkakör tipikus elemei *

15 15 Kompetencia elemzésén alapuló munkakör-értékelés  HAY Management Group fejlesztette ki  Elsősorban vezető beosztású alkalmazottak esetén készül  Résztényezők: a munkakör ellátásához szükséges tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, értékelés, fejlesztés, koordinálás mértéke és mélysége 30-31

16 16 Vezetői kompetenciák (Unilever)  Növekedési igény  A jövő kutatása  Saját és mások fejlesztése  Eredeti (innovatív) gondolkodás  A változások katalizálása  Az elszámoltathatóság támogatása  Felhatalmazás  Team-vezetés  Team-elkötelezettség  Befolyásolás a stratégia megvalósítása érdekében  Szervezeti tisztánlátás Skálás értékelés - tényezőnként *

17 17 A munkakör értékelés szervezeti előkészítése  Az értékelés céljának meghatározása  Költség/haszon elemzés  Érdekegyeztető mechanizmusok tervezése  Tájékoztatási rendszer kialakítása  Kifogásolás lehetőségének megteremtése *

18 18 A MÉ alkalmazása - Besorolás Miért:  adminisztratív okok  kommunikáció könnyítése  egyéni v. csoportviszonyok  a munkakör meghatározásának módja  csoportosítás igénye  hagyományok *

19 19 A munkaköri leírás  Leírás –Munkakör azonosítása a szervezeten belül –Feladatok (célok, jellemző eredmény mutatók) –Felelősségek (kötelezettségek) –Hatáskörök (autonómia) –Kapcsolatok más munkakörökkel –A munkavégzés körülményei 23-24

20 20 A munkaköri leírás fogalma, célja A munkak ö ri le í r á s egy olyan okm á ny, mely rendszerezett é s í r á sos form á ban egy é rtelműen r ö gz í ti a munkak ö r szervezeten bel ü li munkamegoszt á sban elfoglalt hely é t, feladatait, jellemzőit, a munkak ö r ell á t á s á hoz sz ü ks é ges meghat á roz ó k ö vetelm é nyeket é s k ö r ü lm é nyeket. Célja: A munkakörben, elkülöníthető, ismétlődő tevékenységek rögzítése, rendszerezése A munkakörök egymástól valós elhatárolása A munkavégzés jellemzőinek és feltételeinek rögzítése

21 21 A munkak ö ri le í r á s k é sz í t é s é nek alapelvei Rendszerszemlélet Közérthető fogalmazás Rövidség, tömörség, áttekinthetőség Időszerűség Személyügyi szakterület Vezető Együttműködve készíti SZMSZ Ügyrend jogszabályok Munkakör elemzés adatai Szükséges a folyamatos karbantartás

22 22 A munkaköri leírás és a valóság közötti eltérések feltárása folyamatos vezetői tevékenység A vezető feladatai: új munkakör esetén új munkaköri leírás készítése teljesítményértékelő megbeszélés után aktualizálás új munkafeladatok megjelenésekor munkaköri leírás kibővítése A munkaköri leírás készítésének alapelvei

23 23 A munkak ö ri le í r á s tartalmi fejezetei 1. Általános információk 2. A munkakör tartalma 3. A munkavégzés körülményei 4. A munkaköri követelmények 5. Záró információk

24 24 1. Á ltal á nos inform á ci ó k a munkak ö r megnevez é se k ó dsz á m é rv é nyess é g a munkak ö r c é lja, funkci ó ja a munkak ö r helye a szervezeten bel ü l A munkak ö ri le í r á s tartalmi fejezetei

25 25 2. A munkak ö r tartalma a munkak ö r feladatainak felsorol á sa jogk ö r ö k felelőss é g a kapcsolattart á s teljes í tm é ny-k ö vetelm é nyek A munkak ö ri le í r á s tartalmi fejezetei

26 26 3. A munkav é gz é s k ö r ü lm é nyei a munkakörhöz rendelt eszközök speciális munkavégzési feltételek munkaidő A munkak ö ri le í r á s tartalmi fejezetei 4. A munkak ö r k ö vetelm é nyei Végzettség Ismeretek Speciális követelmények

27 27 5. Z á r ó inform á ci ó k munkak ö ri le í r á s kidolgoz ó ja, illetve kiad ó ja, a hat á lybal é p é s időpontja, A köztisztviselő aláírása A munkak ö ri le í r á s tartalmi fejezetei

28 28 A munkaköri leírás karbantartása Környezeti (jogszabályi) változások Szervezeti változások Feladatok megszűnnek Új feladatok keletkeznek Munkakörök megszűnnek Új munkakörök Munkaköri leírások változnak Karbantartás aktualizálás


Letölteni ppt "1 Munkakör értékelés 5. előadás. 2 Alapok  A munkakör értékelés olyan folyamat, amelyben meghatározzuk, hogy a munkakörnek az adott szervezetben mekkora."

Hasonló előadás


Google Hirdetések