Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012."— Előadás másolata:

1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.
A védelmi igazgatás rendszere, a polgármester feladatai Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

2 A védelmi igazgatás rendszere
1) A kormányzati szintű igazgatás elemei: Kormány, kormányzati koordinációs szerv, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (belügyminiszter), ágazati miniszterek, a központi államigazgatási szervek. 2) A területi szintű igazgatás elemei: a megyei, fővárosi védelmi bizottságok, a helyi védelmi bizottságok. 3) A helyi szintű igazgatás elemei: a polgármester. 4) A további közreműködők: a gazdálkodó szervezetek, a közreműködő szervezetek, a természetes személyek. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

3 A kormányzati szintű igazgatás elemei:
A Kormány végzi: a katasztrófák elleni védekezés legfelsőbb szervezését és irányítását (különböző előkészítő, szervező és tervező feladatokat lát el) a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok tárcák közötti koordinációját. meghatározza a Kormány tagjainak és a védekezésben érintett állami szerveknek a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait, megköti a katasztrófákkal kapcsolatos kölcsönös tájékoztatásra és segítségnyújtásra, valamint a megelõzés területén történõ együttmûködésre irányuló nemzetközi egyezményeket, az éves költségvetésben tervezi a hazai és a nemzetközi segítségnyújtásra fordítható elõirányzat mértékét, gondoskodik a központi költségvetési tervezés keretében a katasztrófavédelem mûködésének és fejlesztésének pénzügyi feltételeirõl, A Kormány a katasztrófavédelem irányítása során dönt a) a védekezéshez szükséges külföldi (nemzetközi) segítség igénybevételérõl, b) a külföldi állam részére történõ segítségnyújtásról. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

4 A kormányzati szintű igazgatás elemei:
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

5 A kormányzati szintű igazgatás elemei:
A kormányzati koordinációs szerv feladatai összehangolja az ország egészét érintõ katasztrófák elleni védekezési rendszergyakorlatok tervezését, szervezését, figyelemmel kíséri a két- és többoldalú nemzetközi megállapodásokban foglaltak végrehajtását, több megyét érintõ katasztrófa esetében összehangolja a védekezésben részt vevõ területi szervezetek feladataira és az anyagi eszközök átcsoportosítására irányuló ágazati feladatokat, kezdeményezi a Kormány döntését a veszélyhelyzet kihirdetésére, összehangolja a helyreállítással kapcsolatos feladatok végrehajtását, a kárfelmérést, a kormányzati pénzeszközök, valamint segélyek felhasználását. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

6 A kormányzati szintű igazgatás elemei:
A belügyminiszter feladatkörében: felel az irányítása alá tartozó hivatásos katasztrófavédelmi szerv működtetéséért, elrendeli (a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett) a polgári védelmi szervezetek részleges alkalmazását, háromévente jelentést készít az Országgyűlésnek és a Kormánynak kockázatelemzésekről, és a katasztrófavédelem helyzetéről, részt vesz a nemzetközi segítségnyújtásban, felelős a kritikus infrastruktúrák védelméért a katasztrófák elleni védekezés területén, jóváhagyja a központi veszélyelhárítási tervet. A központi államigazgatási szerv vezetője feladatkörében: Felelős az ágazati feladatkörébe tartozó terület katasztrófavédelmével kapcsolatos tervező, szervező, irányító tevékenységéért. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

7 A területi szintű igazgatás elemei:
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

8 A területi szintű igazgatás elemei:
Az MVB elnök fő feladatai a megelőzés időszakában: Katasztrófavédelmi szervezetek felkészítése Társadalmi és karitatív szervezetek bevonása a felkészülésbe Felelős a gazdálkodó szervezetek riasztásáért és a tájékoztatásuk előkészítéséért Meghatározza a polgármesterek felkészítését Megállapodásokat köt (kölcsönös segítségnyújtás) Felterjeszti a miniszter felé a települések polgári védelmi besorolását Együttműködést szervez Felelős a területi polgári védelmi szervezetek megalakításáért Felelős a megyei veszély-elhárítási terv készítéséért Felelős a működőképes vezetési rendszer működtetéséért Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

9 A területi szintű igazgatás elemei:
Az MVB elnök fő feladatai a védekezés időszakában: Szervezi a Kormány által meghatározott területi védekezési feladatokat Irányítja a védekezést, kezdeményezi a Kormány hatáskörébe tartozó intézkedések megtételét Indokolt esetben magához vonhatja a védekezés irányítását Elrendelheti az állampolgárok kimenekítését Folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet, a védekezést Elrendeli a polgári védelmi szervezetek alkalmazását Összehangolja a kitelepítést/ kimenekítést/ befogadást/ a lakosság ellátását és a helyi védekezés megszervezését Felelős a területi polgári védelmi szervezetek megalakításáért Felelős a megyei veszély-elhárítási terv készítéséért Felelős a működőképes vezetési rendszer működtetéséért Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

10 A területi szintű igazgatás elemei:
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

11 A területi szintű igazgatás elemei:
A helyi védelmi bizottság elnökének feladatai működési területén irányítja a védekezésben részt vevő szervek, szervezetek tevékenységét, utasíthatja a védekezés irányítása során a védekezésben részt vevő szervezetek vezetőit a hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére, intézkedik a védekezéshez igénybe vehető állomány és eszközök átcsoportosítására és bevonására. koordinálja a védekezésben részt vevõ polgármesterek tevékenységét, gondoskodik a helyreállítás meghatározott sorrendjének és ütemének megvalósításáról, intézkedik a lakosság alapvetõ ellátásának biztosításáról a normál életkörülmények helyreállításáig, Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

12 A helyi szintű igazgatás elemei:
Polgármester feladatai: Megelőzés időszakában Védekezés időszakában Polgármester feladatai a megelőzés időszakában Felelős a veszély-elhárítási tervek elkészítéséért Biztosítja a védekezés feltételeit Irányítja a védekezésre való felkészülést Polgári védelmi hatósági ügyekben elsőfokú hatóság Területi/ települési/ munkahelyi polgári védelmi szervezetekbe osztja be az arra kötelezetteket Kiképzi és gyakoroltatja a polgári védelmi szervezeteket Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

13 A helyi szintű igazgatás elemei:
Polgármester feladatai a megelőzés időszakában Gondoskodik a lakosság katasztrófavédelmi tájékoztatásáról, és a riasztó eszközök működtetését A gazdálkodó szervezetek részére elrendeli a munkahelyi polgári védelmi szervezet megalakítását Határozattal beosztja a gazdálkodó szerv eszközeit polgári védelmi célú igénybevételre Részt vesz a katasztrófavédelem által szervezett felkészítéseken Kijelöli a közbiztonsági referenst Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

14 A helyi szintű igazgatás elemei:
Polgármester feladatai a védekezés időszakában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét, a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi, szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését, szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását, a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával - elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását, együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

15 A helyi szintű igazgatás elemei:
A polgármester a katasztrófavédelmi feladatok ellátása során államigazgatási jogkörben jár el, amely alapján: gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, a pv. kötelezettség alatt álló állampolgárt a munkahelyi, települési és területi pv. szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be, a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a pv. kötelezettségen alapuló pv. szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

16 További közreműködők:
Gazdálkodó szervezetek hatósági határozatban megjelölt, polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetet hoz létre, kijelöli a munkahelyi polgári védelmi szervezet tagjait, gondoskodik a tagok felkészítéséről és a szervezet működtetéséről, szervezi és irányítja az alkalmazottak katasztrófavédelmi felkészítését, gondoskodik a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak megelőző védelméről (műszaki-technikai, RBV megelőző védelem) működési területén kívül közreműködik a károk csökkentésében és a mentéshez szükséges halaszthatatlan munkák végzésében, gondoskodik az alkalmazottak védelmét szolgáló védőlétesítmények létrehozásáról, fenntartásáról, az egyéni védőeszközök biztosításáról, jóváhagyja a gazdálkodó szervezet veszélyelhárítási tervét (a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye szerint illetékes helyi szervének előzetes egyetértésével) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

17 További közreműködők:
Közreműködő szervezetek egyes állami szervezeteket kifejezetten mentési-elhárítási feladatok ellátására hoztak létre (pl.: Országos Mentőszolgálat), egyes állami szervezetek katasztrófavédelmi feladatokat is ellátnak (pl.: Országos Meteorológiai Szolgálat, vízügyi igazgatóságok) a Magyar Honvédség (ha az egyéb rendelkezésre álló erő-eszköz nem elégséges) a rendvédelmi szervek társadalmi, karitatív szervek Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

18 ÖSSZEFOGLALVA

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.


Letölteni ppt "Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések