Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A polgármester katasztrófavédelmi (polgári védelmi, tűzvédelmi) feladatai Jogszabályi háttér 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A polgármester katasztrófavédelmi (polgári védelmi, tűzvédelmi) feladatai Jogszabályi háttér 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,"— Előadás másolata:

1 A polgármester katasztrófavédelmi (polgári védelmi, tűzvédelmi) feladatai
Jogszabályi háttér 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről (Kat. tv.) 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény végrehajtásáról (Kormányrendelet) Az Ötv 7. § (2) szerint törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírt esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke a fenti bekezdésben biztosított saját államigazgatási feladatkörében, illetve az államigazgatási hatósági hatáskörben jár el, a képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

2 A polgármester katasztrófavédelmi feladatai
A Kat. tv alapján a polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. Ennek keretében: felelős a települési, kerületi katasztrófa-elhárítási tervek elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek biztosításáért, irányítja a védekezésre való felkészítést, a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi, illetőleg a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be, gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére, a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról, kérelmezheti a Kormánynál, külön jogszabály alapján, települése katasztrófa sújtotta területté történő nyilvántartását.

3 A polgármester a településen a védekezés során:
irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét. A polgármester katasztrófavédelmi feladatai a Kormányrendelet alapján: A polgármester a felkészülés és a megelőzés időszakában: elvégzi a várható katasztrófaveszélyekre vonatkozó vizsgálatokat, és elkészíti az azok megelőzésével, a létesítmények, objektumok karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos terveket, ellenőrzi és értékeli a települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészültségét, és erről tájékoztatja a helyi védelmi bizottság elnökét. A polgármester a védekezés időszakában: gondoskodik a védekezésben részt vevő erők váltásáról, pihentetéséről és ellátásáról, haladéktalanul értesíti más települések polgármestereit, amennyiben a katasztrófa őket is veszélyeztetheti, kezdeményezi a település katasztrófa sújtotta területté nyilvánítását. A polgármester a helyreállítás időszakában a Kormány döntésének megfelelően, illetékességi területén: szervezi és irányítja a katasztrófa által okozott károk felmérését, javaslatot tesz a megyei védelmi bizottság elnökének a helyreállítás ütemére és a fontossági sorrendre, irányítja a részére meghatározott helyreállítási feladatok végrehajtását. A részletes feladatokat lásd a Honlapon.

4 A polgármester polgári védelmi feladatai
Jogszabályi háttér 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről (Pv. tv.) 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól (Korm. rend.) A polgármester illetékességi területén irányítja a polgári védelmi feladatok végrehajtását. E jogkörében: a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi, illetőleg a területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe, kiképzésre és gyakorlatra osztja be; biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését; felelős a település polgári védelmi terveinek kidolgozásáért; A polgármester a polgári védelmi feladatok végrehajtása során szervezi és irányítja a lakosság felkészítését, egyéni és óvóhelyi védelmét, kitelepítését, kimenekítését, illetőleg befogadását és visszatelepítését; elrendeli a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester rendelkezése alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával - polgári védelmi szervezetek alkalmazását; A megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester, a polgármester polgári védelmi feladatait a megyei közgyűlés hivatala, a főpolgármesteri hivatal, a polgármesteri hivatal és az illetékes polgári védelmi kirendeltség vagy polgári védelmi iroda közreműködésével látja el. Részleteket a lásd Honlapon.

5 A települési önkormányzat és a polgármesterek tűzvédelmi feladatai
Jogszabályi háttér 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról 11/2006. (III. 14.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról 11/1997. (II. 18.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról A helyi önkormányzatok tűzoltósággal kapcsolatos tevékenységeit a évi XXXI. törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) határozza meg.

6 A hivatásos önkormányzati tűzoltóság
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság egységes elvek alapján szervezett rendvédelmi szerv, mely a községekben, a városokban, a megyei jogú városokban és a fővárosban az önkormányzat intézményeként működik. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez, illetőleg közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, ennek érdekében állandó készenléti szolgálatot tart; a tűzvizsgálat, a tűzvédelmi ellenőrzés során és a szakhatósági ügyekben az illetékes önkormányzati tűzoltóparancsnok eljár; A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési, fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete: önkéntes tűzoltóság alapításában vehet részt; beszámoltatja a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot. A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal nem rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete: a miniszter előzetes egyetértésével hivatásos önkormányzati tűzoltóságot hozhat létre; A településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. További információ a Honlapon.

7 A tűzoltóság anyagi, pénzügyi ellátása
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, a létesítés, a fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati formában a minisztérium útján biztosítja. Az önkéntes tűzoltóságok létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek fedezetéről a székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az átvállalt feladattal arányosan a központi költségvetés gondoskodik. A létesítményi tűzoltóság létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek fedezetéről a tűzoltóság létesítője gondoskodik.

8 A hivatásos önkormányzati tűzoltóság hivatásos állományára vonatkozó szabályok
Az önkormányzati tűzoltóparancsnok kinevezése és felmentése az önkormányzati képviselő-testület, a Főváros esetén a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Minden más munkáltatói jogot - a fegyelmi és kártérítési jogkör kivételével - a polgármester (főpolgármester) gyakorol. A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot a polgármester (főpolgármester) minősíti a szakmai felügyeletet ellátó tűzoltóparancsnok véleményének a figyelembevételével. Fegyelmi eljárás elrendeléséhez ki kell kérni a szakmai felügyeletet ellátó katasztrófavédelmi igazgató (főigazgató) véleményét. Ha pedig a katasztrófavédelmi igazgató vagy a főigazgató szakmai felügyeleti jogkörébe tartozó ügyben kezdeményezi, a fegyelmi eljárást el kell rendelni. Az önkormányzati tűzoltóparancsnok felfüggesztéséről a polgármester vagy az eljáró bizottság javaslatára a képviselő-testület határoz, parancsnokhelyettes esetében a polgármester intézkedik. A felelősségre vonásról vagy annak mellőzéséről az önkormányzati tűzoltóparancsnok esetében a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület hoz határozatot. A képviselő-testület (közgyűlés), illetve a polgármester (főpolgármester) által a munkáltatói jogkörében hozott határozattal (minősítéssel) szemben közvetlenül a munkaügyi bírósághoz lehet fordulni.

9 A tűzoltó egyesület és az önkéntes tűzoltóság
A tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezet. Az önkéntes tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és a tűzoltó egyesület által közösen alapított köztestület (Ptk. 65. §), amely tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el, és önálló működési területtel rendelkezik. Az önkéntes tűzoltóság parancsnokát a megyei tűzoltóparancsnok véleményének kikérése mellett a köztestület nevezi ki. Az önkéntes tűzoltóság feladatai Az önkéntes tűzoltóság tűzoltási, műszaki mentési és tűzmegelőzési tevékenységet egyaránt végez: segíti az önkormányzat jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait; részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. Az önkéntes tűzoltóság irányítása és felügyelete Az önkéntes tűzoltóság általános irányítását a létesítő önkormányzatok és a tűzoltó egyesület a köztestület alapszabályában határozzák meg. Az önkéntes tűzoltóság létesítésére és fejlesztésére, fenntartására és működésére vonatkozó feltételeket a köztestületet alapító önkormányzatok és a tűzoltó egyesület az alapszabályban határozzák meg.

10 A létesítményi tűzoltóság
A létesítményi tűzoltóság a gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy tevékenységével összefüggő tűzoltási és más műszaki mentési feladatok elsődleges ellátására létrehozott és fenntartott szervezet. A létesítményi tűzoltóságot több gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy közösen is létrehozhatja és fenntarthatja, a fenntartó szervezetén belül, annak szervezeti egységeként, gazdasági társaságként vagy közhasznú társaságként is működhet. A létesítményi tűzoltóság vezetőjét (parancsnokát) a munkáltató nevezi ki és menti fel. A fenntartó szervezetén belüli létesítményi tűzoltóság főfoglalkozású, továbbá alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltókból is állhat. Készenléti szolgálatot a fenntartó által meghatározottak szerint lát el.


Letölteni ppt "A polgármester katasztrófavédelmi (polgári védelmi, tűzvédelmi) feladatai Jogszabályi háttér 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések