Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Óvóhelyi védelem Jogszabályi háttér

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Óvóhelyi védelem Jogszabályi háttér"— Előadás másolata:

1 Óvóhelyi védelem Jogszabályi háttér
60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól, 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről, 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról

2 Az óvóhelyi védelem szabályai
A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek kezelésében lévő életvédelmi létesítményekre nem kell alkalmazni az óvóhelyi védelem szabályait, kivéve a lakóépületekben és a lakótelepeken található életvédelmi létesítményeket. A polgármester az óvóhelyi védelmi feladatokra történő felkészülés során: határozatban kijelöli a település polgári védelmi besorolásának megfelelően az életvédelmi létesítményeket. A megyei (fővárosi) önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban és az általa fenntartott intézményben életvédelmi létesítményt a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosban a főpolgármester jelöl ki, és tart fenn. A polgármester az előkészítés során az óvóhelyi védelem feladatait ellátó polgári védelmi szervezetek bevonásával gondoskodik: az életvédelmi létesítmények berendezésének, fertőtlenítésének elvégzéséről; a hiányzó óvóhelyjelölések (egyezményes jelek) pótlásáról. A polgármester az óvóhelyi védelemmel kapcsolatos magatartási szabályokról lakossági tájékoztatás keretében gondoskodik. A tájékoztatás elsősorban rádió-, televízió-közlemények, területi, helyi sajtóközlemények, szórólapok, falragaszok útján történik.

3 Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendje
Az óvóhelykataszter ellenőrizhetőségét az óvóhelyekről vezetett törzskönyv biztosítja. A jegyző feladata a törzskönyv felfektetésének és folyamatos vezetésének biztosítása. A védelmi létesítmények adatait kezelő ügyintéző az óvóhelyi szolgálat keretében a települési óvóhelyi részleg tagja. A védelmi létesítmények nyilvántartásának szakszerűségéért, folyamatosságáért I. fokon a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, illetve a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, II. fokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szakfelügyeletet lát el. Az életvédelmi létesítmények adataiban történő változásokat a bekövetkezéstől számított 30 napon belül a számítógépes adatállományban át kell vezetni. Az életvédelmi létesítmények nyilvántartását 6 hónaponként - május, november hónapokban - egyeztetni kell az illetékes, felügyeletet ellátó polgári védelmi szakhatósággal. A nyilvántartás védettségéért felelős jegyző az óvóhelyi kataszterből adatokat csak a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, illetve a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenjegyzésével adhat.

4 A fenti szabályok az alábbi létesítményekre alkalmazandók:
a lakosság, a munkahelyen dolgozók, az anyagi javak és a kulturális értékek védelmére kijelölt létesítményekre; a metró védelmi szakaszaira; az élet, az anyagi javak és a kulturális értékek védelme érdekében legalább romteher viselésére alkalmas, illetve alkalmassá tehető mélyépítésű vagy térszintközeli pincékre, terekre, föld alatti tárolóterekre; azon létesítményekre, amelyet a védelmi célok elérése, a lakosság, a nemzeti értékek megmentése érdekében a polgármester - a polgári védelmi, valamint az illetékes szakhatóságokkal egyetértésben - e célra kijelöl; az I. fokú építésügyi hatóságnál bejelentett, újonnan létesített védőlétesítményre. A szabályok hatálya nem terjed ki az alábbiakra (kivéve a lakóépületekben, lakótelepeken található életvédelmi létesítményeket): a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat kezelésében lévő életvédelmi létesítményekre és azon építményekre, melyeket külön jogszabály határoz meg.

5 Az életvédelmi létesítmények létesítése, fenntartása és békeidőszaki hasznosítása
Az óvóhelyek karbantartására vonatkozó részletes előírásokat az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet melléklete tartalmazza. Az óvóhely és berendezései, felszerelései fenntartásáról, bármikor történő rendeltetésszerű használhatóságáról megfelelő és folyamatos karbantartásáról, valamint felújításáról, korszerűsítéséről, esetleges bővítéséről (a továbbiakban: felújítás) a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően a tulajdonos (bérlő) köteles gondoskodni. A felújítást az óvóhely állapota által megkívánt időszakban, vagy az óvóhelyet magában foglaló épületrész felújításakor kell elvégezni. Az óvóhely rendeltetésétől eltérő célra csak ideiglenes jelleggel és csak a fenti rendeletben meghatározott feltételek szerint hasznosítható (használható, adható bérbe) azzal a további feltétellel, hogy szükség esetén 24 órán belül helyreállítható legyen az óvóhely rendeltetésének megfelelő használat. Az óvóhely hasznosításához (bérbe-, albérletbe adásához) és cseréjéhez, valamint a hasznosítási cél megváltoztatásához a területileg illetékes polgári védelmi kirendeltség (iroda) előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

6 A használatba adás feltétele, hogy az óvóhelyen:
tűz- és robbanásveszéllyel, nagyfokú páraképződéssel vagy nedvesedéssel, továbbá az óvóhely szerkezeti elemeire maradandó káros hatással járó és szennyeződést okozó tevékenység nem folytatható; csak csomagolt és darabos áru helyezhető el, ömlesztett áru nem tárolható; a bejáratot, továbbá a vészkijáratot és a gépészeti berendezésekhez vezető utat szabadon kell hagyni; a használó (bérlő) gondoskodni köteles a rendszeres, szakszerű és szükséges - e rendelet mellékletében részletezett - karbantartásról, továbbá adatainak (név, lakcím/telephely, telefon stb.) az óvóhely bejáratánál (kívül) való feltüntetéséről. Az óvóhelyen a hasznosítási cél érdekében kizárólag olyan átalakítás, építés, szerelés stb. végezhető, melyhez a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, illetve a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hozzájárul. Önkormányzati tulajdonban lévő óvóhely(ek) hasznosításából származó bevétel elsődlegesen az önkormányzati tulajdonú óvóhelyállomány fenntartásának fedezetét szolgálja. Az óvóhely tulajdonosa, használója (bérlője) e létesítményekre vonatkozóan a helyi önkormányzat és a katasztrófavédelem szervei kérésére adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik. Az óvóhely tulajdonosának személyében bekövetkezett változásról a polgári védelmi kirendeltséget (irodát) 30 napon belül tájékoztatni kell. Az óvóhely "életvédelmi" jellegének megszüntetéséhez a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetve a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság hozzájárulása szükséges.


Letölteni ppt "Óvóhelyi védelem Jogszabályi háttér"

Hasonló előadás


Google Hirdetések