Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A római eljárásjog.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A római eljárásjog."— Előadás másolata:

1 A római eljárásjog

2 A perrendek időrendi vázlata
Kr.e. 451/450 – Kr.e. 17.: civiljogi perrend (legis actio) Kr.e. 242 – Kr.u. 342: praetori perrend (formuláris eljárás) Kr.e. 17 – Kr. u. 476: császári perrend (cognitiós eljárás)

3 Jogérvényesítés

4 A jogérvényesítés módjai, lehetőségei, eszközei
1. Önhatalom (lehet tilos és lehet jogos) A) jogos önhatalom: önvédelem vagy önsegély – Vim vi repellere licere Cassius scribit, idque ius natura comparatur (Ulp.) B) jogellenes önhatalom 2. Önhatalom visszaszorítása: A) XII. t.t.: éjjel, fegyverrel védekező tolvaj B) lex Iulia de vi privata C) decretum divi Marci D) II. Valentinianus, I. Theodosius, Arcadius constitutiója (389) E) Iustinianus

5 Bírósági út

6 Jogérvényesítés állami úton
1. Bírósági úton: lehet peres és nemperes 2. Egyéb hatósági úton (pl. végrehajtás) Per (lis, processus) olyan kontradiktórius eljárás, amelynek során a bíró a felek jogvitáját a felperes keresetére a perjog szabályai szerint lefolytatott eljárás után ítéletével eldönti Szereplői: bíróság (iudicium), felperes (actor, petitor), alperes (reus) Ítélet lehet marasztaló (sententia condemnatoria), felmentő (s. absolutoria) és megállapító (pronuntiatio)

7 Kereset

8 A római kereset fogalma, latin megjelölései (nevei)
Jog – igény – kereset: nem más, mint jog arra, hogy perrel érvényesítsük azt, ami bennünket megillet (Cels.) Agere – actio: perkezdő cselekmény, perindítási engedély Keresetjogi gondolkodás: meghatározott perfajták, annyiféle alanyi jog van, ahány kereset – akkor van alanyi jog, ha keresetet kap Vindicatio, petitio, condictio, querela

9 Elévülés

10 Az elévülés Valamely jog állami úton történő érvényesítésének időmúlás következtében való megszűnése (Vö. jogvesztő záradék) Okai: bizonyítékok elenyésznek, az időmúlás következtében igazságtalanság következne be, a hanyagság miatt büntetés Civiljog: actiones perpetuae, praetori jog: actiones temporales; tartományi helytartók vezetik be a praescriptio longi temporist, II. Theodosius constitutiója (424): longissimo temporis praescriptio, actiones perpetuae is elévülnek (30 év, egyház, pia causa: 30 év)

11 Az elévülés szabályai Kezdete: actio nata est Vége: utolsó határnap
Félbeszakadása (interrumpitur): jogosult jogfenntartó, kötelezett elismerő nyilatkozata → újra kezdődik Nyugvása (dormit) → folytatódik Mors

12 Elévülés Actio nata est interrumpitur ├──────────→┼─────────→
X újrakezdődik Actio nata est dormit ├───────┼────────┼────→ X folytatódik

13 Bizonyítás

14 A bizonyítás; a praesumptio és a fictio (példákkal)!
Bizonyítási eljárás: a bíró számba veszi a bizonyítékokat és azokat mérlegelve alakítja ki a tényállást Bizonyítékok: iuramentum, testimonium, instrumenta, szemle Bizonyítási teher (affirmanti incumbit probatio) Bizonyítékok mérlegelése: kötött (civiljog, császári perrend), szabad (praetori perrend)

15 Praesumptio Preasumptio: jogszabály előírja, hogy a bíró ítéletét nem közvetlenül bizonyított, hanem csak valószínű tényállásra alapítsa A) praesumptio iuris: - apaság vélelme - commorientes - birtokos jóhiszeműsége - res habilis az usucapiónál B) praesumptio iuris et de iure - fogamzás ideje, - stipulatióról kiállított okirat

16 Fictio Fictio: a jogszabály vagy a praetor azt írja elő, hogy a bíró ítéletét valótlan, képzelt tényállásra alapítsa - nasciturus - fictio legis Corneliae - actiones fictitiae - actio Publiciana

17 Bíráskodás

18 A bíráskodás legfontosabb jellemzői és intézményei Rómában
A bíráskodás legfontosabb jellemzői és intézményei Rómában. A perbeli képviselet Bírák Civiljogi, praetori perrendben esküdtbírák: iudex, arbiter, recuperatores, iudicium centumvirale, decemviri litibus iudicandis Császári perrend: hivatalnokbírók Perbeli képviselet: cognitor, procurator (advocatus)

19 Legis actio

20 A legis actiós eljárás Legis actio: hatósági felügyelet alá helyezett önhatalmú jogérvényesítési cselekmények In iure szakasz: in ius vocatio, vindicatio → contravindicatio, indefensus, confessus (latitans, absens) → sacramentum, bíróválasztás → dolog birtokba adása → litis contestatio Apud iudicem szakasz: alakszerűtlen eljárás a iudex előtt Legis actio sacramento (in rem, in personam) L. a. per iudicis seu arbitri postulationem (stipulatio, közös tulajdon megszüntetés; nincs fogadási összeg) L. a. per condictionem (lex Silia: certa pecunia, lex Calpurnia: certa res), nincs fogadási összeg és nincs jogalap megjelölése

21 Praetori perrend

22 A formuláris eljárás. A formula rendes és rendkívüli alkatrészei
Kr.e. II. sz. lex Aebutia de formulis 1. Rendes alkatrészek A) esküdtbíró kinevezése B) intentio (certa, incerta: quid quid dare...) C) condemnatio (kivéve praeiudicium) D) demonstratio E) adiudicatio (vagyonmegosztás) 2. Rendkívüli alkatrészek A) exceptio (replicatio, duplicatio, triplicatio, quadruplicatio) → peremtoria v. dilatoria B) praescriptio (demonstratio v. exceptio helyett) C) fictio

23 Ac actiók fajtái

24 Actio-fajták a formuláris eljárásban
Actiones civiles A. in ius conceptae A. in rem A. stricti iuris (condictio) A. fictitiae A. directae A. condemnationales A. rei persecutoriae A. vindictam spirantes A. generales Actiones honorariae A. in factum conc. A. in personam A. bonae fidei A. utiles A. contrariae A. praeiudiciales A. poenales A. populares A. speciales

25 Császári perrend

26 A császári perrend cognitio extra ordinem
Kezdetben rendkívüli eljárás Egységes per hivatalnokbíró előtt Libellus → bíróság → litis denuntiatio → litis contestatio (contradictio) → bizonyítás (kötött) → sententia → appellatio (1.) → suspensio, devolutio, cassatio, reformatio → appellatio (2.) → appellatio (3., kivételesen) → császár dönt decretum formájában

27 Litis contestatio

28 A litis contestatio eltérő jelentései és hatásai
1. civiljogi perrend: a per együttes tanúsítása 2. praetori perrend: perszerződés - consumptio actionis - condemnatio pecuniaria - időpontja irányadó az ítéletnél - novatio 3. Császári perrend: alperes perbebocsátkozása - perelévülés kezdete

29 Ítélet

30 Ítélet. Jogorvoslat az ítélet ellen. Res iudicata
Ítélet: sententia (condemnatoria, absolutoria), pronuntiatio Fellebbezés: Civiljogi perrendben nincs Praetori perrendben nincs, csak rendkívüli jogorvoslat (e. rei iudicatae ellen replicatio doli, súlyos eljárási szabálysértés, in integrum restitutio méltányosságból) Császári perrend: van, kétszer, ill. háromszor Res iudicata: ítélt dolog, jogerős ítélet Alaki jogerő: exceptio rei iudicatae Anyagi jogerő: res iudicata pro veritate accipitur

31 Peren kívüli eljárások

32 A nem peres eljárások Praetor, aedilis curilis:
- színleges per (manumissio, in iure cessio) - peren kívüli jogsegély Peren kívüli jogsegély: interdictum, iussum, decretum Interdictum: prohibitorium, restitutorium, exhibitorium Tartalmi szempontból: - in integrum restitutio (pl. dolus malus, vis ac metus) - stipulatio praetoria (pl. cautio) - missio in possessionem (pl bonorum possessio, csődeljárás)

33 Végrehajtás

34 A végrehajtás mindhárom eljárásban
Végrehajtás: a jogerős ítéletben foglalt marasztalás kikényszerítésének jogszabályban előírt módja (személy, vagyoni) 1. Civiljogi perrendben: - legis actio per manus iniectionem: ítélet után 30 napon belül nincs fizetés → manus iniectio → praetor: addictio → vindex vagy 60 napig bilincs és 3x Forum Romanum → eladás vagy trans Tiberim eladás (Kr.e. 326 lex Poetelia Papiria) - legis actio per pignoris capionem: önhatalmú foglalás

35 Praetori perrend

36 Végrehajtás 2. Praetori perrendben (actio iudicati 30 napon belül):
- univerzális, csődszerű vagyoni végrehajtás (concursus creditorum): missio in bona rei servandae causa → ipso iure infamia, magister bonorum → bonorum emptor - személyi végrehajtás: addictio

37 Császári perrend

38 Végrehajtás 3. Császári perrendben: A) vagyoni végrehajtás:
a) szinguláris: - pénzösszeg esetén egyes vagyontárgyakra zálogolás, - konkrét dolog esetén hatósági segédlettel elvétel b) univerzális: egyes vagyontárgyak árverezése B) személyi végrehajtás: állami fogság

39 Actio Pauliana

40 Actio Pauliana, cessio bonorum, beneficium competentiae
In fraudem creditorum: Kezdetekben interdictum frauditorium, in integrum restitutio Később: actio Pauliana (1 éven belül): - adóssal összejátszóval szemben kártérítés, - jóhiszemű ingyenes szerzővel szemben gazdagodás) Cessio bonorum, ha az adós önként átengedi vagyonát → lex Iulia alapján mentesül a személyi végrehajtástól és az infamiától → beneficium comptenetiae: későbbi szerzeményeiből létfenntartáshoz szükséges, Iustinianus: végrehajtáskor meglévő vagyont is megtarthatja

41 Reminiszcenciák

42 A római eljárásjog továbbélése
1. A perjog helye a jogrendszerben - glosszátorok, kommentátorok: institúció-rendszer - Donellus: elhatárolja az eljárásjogot az anyagi jogtól, de marad a magánjogban - 1806: Code de la procédure civil, pandektisztika: önálló jogág 2. Perbeli képviselet (közvetlen képviselet, közjegyzőség) 3. Császári perrend (írásbeliség, hivatalnokbíró, fellebbezés) 4. Peren kívüli eljárások (fizetési meghagyás, végrehajtás) 5. Végrehajtás (szinguláris vagyoni)


Letölteni ppt "A római eljárásjog."

Hasonló előadás


Google Hirdetések