Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Budapesti Gazdasági Főiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Budapesti Gazdasági Főiskola."— Előadás másolata:

1

2 Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Budapesti Gazdasági Főiskola

3 Vonatkozó jogszabályok: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet (Korm. rendelet)

4 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) előírásai: Egyetemi tanári pályázat bírálati szempontjai A doktori iskola létesítésének véleményezésére irányuló eljárás Doktori iskolák létesítésének és működésének akkreditációs bírálati szempontjai

5 Az Nftv. 27. §-a az alábbi oktatói munkaköröket különbözteti meg: a) tanársegéd, b) adjunktus, c) főiskolai, illetve egyetemi docens, d) főiskolai, illetve egyetemi tanár. Az Nftv. meghatározza az egyes munkakörök betöltésének minimális feltételeit, azonban az intézmény foglalkoztatási követelmény- rendszerében szigorúbb előírásokat is meghatározhat.

6 Általános követelmények – Nftv. 24. § (5) bekezdés A felsőoktatásban alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott a) büntetlen előéletű legyen, b) rendelkezzék az előírt végzettséggel és szakképzettséggel.

7 Az egyes oktatói munkaköröket betöltőkkel szembeni speciális követelmények – Nftv. 28. § (1)-(5) bekezdés Az alkalmazás feltétele: a) tanársegédi munkakörben: a doktori képzés megkezdése, b) adjunktusi munkakörben: a doktorjelölti jogviszony létesítése, egyetemen betöltött munkakör esetén a doktori fokozat megszerzése,

8 Az alkalmazás feltétele c) főiskolai docensi munkakörben: az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, és alkalmas legyen a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésre, továbbá rendelkezzék megfelelő szakmai gyakorlattal.

9 Az alkalmazás feltétele: d) főiskolai tanári és egyetemi docensi munkakörben: az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, és alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésre, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, továbbá rendelkezzék megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal, legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalattal.

10 Az alkalmazás feltétele: d) egyetemi tanári munkakörben: az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval – vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal –, továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki, az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart.

11 Az Nftv. 69. § (4) bekezdése értelmében a rektor az egyetemi tanári munkaköri cím adományozását megelőzően köteles a MAB szakértői véleményét beszerezni. A MAB az Nftv-ben 28. § (5) bekezdésében meghatározott követelmények meglétén túl a pályázó oktatói, tudományos, illetve művészeti munkásságának eredményeit is értékeli. Az egyetemi tanári pályázatok MAB által meghatározott bírálati szempontjait a MAB 2012/7/III/10. számú határozata tartalmazza: (http://www.mab.hu/joomla/index.php?option=com_content&vie w=article&id=431&Itemid=634&lang=hu(http://www.mab.hu/joomla/index.php?option=com_content&vie w=article&id=431&Itemid=634&lang=hu)

12 Valamennyi oktatói munkakör betöltésének előfeltételeként megjelenik a doktori képzés: a) a tanársegéd köteles a doktori képzést megkezdeni, b) az adjunktus doktorjelölti jogviszonnyal kell, hogy rendelkezzen, illetve egyetemen a doktori fokozatot kell, hogy megszerezze, c) a főiskolai, illetve egyetemi docensi, továbbá a főiskolai, illetve egyetemi tanári kinevezés esetén a doktori fokozat megléte alapvető követelmény.

13 A statisztika a jelenleg hatályos magyar szabályozásban nem jelenik meg önálló tudományágként, az érintettek a doktori fokozatot a Közgazdaságtudományok tudományágban működő – témában érintett – doktori iskolákban szerezhetik meg. A Társadalomtudományok tudományterületen a jelenleg működő doktori iskolák felsorolása a www.doktori.hu honlapon található. www.doktori.hu

14 A doktori iskolák létesítésével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket az Nftv. és a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1-8. §-ai tartalmazzák. Doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról a felsőoktatási intézmény szenátusa dönt (Nftv. 12. § (3) bekezdés h) pont hd) alpont).

15 A doktori iskola nyilvántartásba vételét a rektor kéri az Oktatási Hivataltól (Korm. rendelet 6. §) A doktori iskolák létesítése és megszűnésével kapcsolatos oktatási hivatali eljárás során az Oktatási Hivatal köteles beszerezni a MAB szakvéleményét (Nftv. 67. § (3) bekezdés e) pont).

16 A MAB doktori iskola létesítésének véleményezésére irányuló eljárására vonatkozó részletes szabályokat a MAB 2011/6/III. számú határozata tartalmazza: http://www.mab.hu/joomla/index.php?option=com_content&view =article&id=420&Itemid=878&lang=hu A doktori iskolák létesítésének és működésének akkreditációs bírálati szempontjait a MAB 2012/7/III/9. számú határozata tartalmazza.

17 Doktori iskola létesítésének alapvető feltételei: - létesítését legalább 7 törzstag kezdeményezheti (többség egyetemi tanár, egy személy csak egy doktori iskolában lehet törzstag), - megjelölendő az a tudományterület, azon belül az tudományág vagy művészeti ág, amelyben a képzést folytatni kívánják.

18 Törzstag lehet (Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés) : a) tudományos fokozattal rendelkezik; b) a doktori iskola tudományágában, illetve annak kutatási területén folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat, amely tudományos tevékenység - ide nem értve a művészeti tevékenységet - a Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) adatbázis alapján vizsgálandó;

19 Törzstag lehet (folytatás): c) művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok pozitív visszhangja igazolja; d) a doktorjelöltek vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy doktorjelölt doktori fokozatot szerzett és

20 Törzstag lehet (folytatás): e) az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki az Nftv. 26. § (3) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg. A doktori tanács jóváhagyásával Professor Emeritus is törzstag lehet, amennyiben teljesíti a Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a-d) pontjában foglalt feltételeket.

21 Törzstag lehet (folytatás): A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a-d) pontjában foglalt feltételek teljesítése esetén a kutatóintézetben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott – Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező – tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor is, amennyiben a felsőoktatási intézmény a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást kötött.

22 1. Közös doktori iskola létesítése Hazai felsőoktatási intézmények akkor létesíthetnek közös doktori iskolát, ha külön-külön is megfelelnek az adott tudomány/művészeti ágban a doktori iskola létesítési feltételeinek és az új doktori iskola olyan szinergikus előnyökkel jár, melyek külön-külön működéssel nem biztosíthatók (MAB 2012/7/III/9. számú határozat 3.2. pont). A közös doktori oklevelet mindkét egyetem rektora és doktori tanácsának elnöke aláírja.

23 2. Hazai felsőoktatási intézmények együttműködése a doktori képzésben és fokozat­szerzésben témavezetők és oktatók felkérése/fogadása keretében is megvalósulhat. Erről az intézmények megállapodást köthetnek. Törzstag csak egy doktori iskolában lehet valaki, abban az intézményben, ahova akkreditációs nyilatkozatát adta. A képzés az akkreditált intézmény székhelyén vagy a beadványban megnevezett telephelyén folyik. Kihelyezett képzés új doktori iskola akkreditálását igényli. A fokozat kiadására mindig az az akkreditált doktori iskolát működtető intézmény jogosult, amelyik a doktorjelölt jelentkezését elfogadta.

24


Letölteni ppt "Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Budapesti Gazdasági Főiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések