Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukció"— Előadás másolata:

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 5.3.1 konstrukció
TAMOP 2.5.1 Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukció „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai (Közép-Magyarország és konvergencia régiók) Vajda Györgyi, SZMM

2 A TÁMOP prioritástengelyei
Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (17,66%) Alkalmazkodóképesség javítása (17,66%) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (21,71%) A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében (10,9%) Társadalmi befogadás, részvétel erősítése (10,8%) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés (5,4%)

3 TÁMOP 5. prioritás intézkedései
5.1. A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása 5.2. Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 5.3. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében 5.4. A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 5.5. A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése 5.6. A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal (IRM)

4 TÁMOP „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai Cél: Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása a szociális szolgáltatások és a szociális munka eszközeivel, az információk, szolgáltatások, támogatások érthetővé, elérhetővé tételével, az önálló életvitelhez és a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésével, együttműködésben a foglalkoztatási szervezetekkel és más szakterületek bevonásával. Célként a társadalmi kirekesztődéssel küzdő csoportok sikeres munkaerő-piaci (re)integrációját szükségszerűen megelőző állapotot jelöljük ki, amely a szociális munka (egyéni esetkezelés, csoportmunka, közösségi munka), és más humánszolgáltatások eszközeivel érhető el.

5 Célcsoport A 18. életévüket betöltött, illetve a projekt indulásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő személyek Olyan aktív korú, nem foglalkoztatott emberek Vagyis olyan: munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált munkanélküliek; vagy inaktív emberek; akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes képzettséggel rendelkeznek.

6 Kiemelt célcsoportok A munkaerő-piactól legtávolabb állók bevonását várjuk, pl.: romák, fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek; intézményekből kikerülő személyek; szenvedélybetegek; pszichés betegséggel küzdő emberek; utógondozói ellátásban részesülő fiatalok, valamint nagykorú utógondozottak; szegregált lakókörnyezetben élők; azon hajléktalan személyek, akiknek segítő intézménnyel nincs kapcsolatuk, illetve kapcsolat esetén a segítői folyamat elején tartanak (kevesebb mint 120 nap), és ezért a foglalkoztatás és az önálló életvitel felé vivő első lépésekre van szükségük munkatapasztalattal nem rendelkezők; akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak; olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi, sem a pályázó szervezet nyilvántartásában nem szerepelnek;

7 Nem lehet a célcsoport tagja
aki rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül a projekt indulásának időpontjában; aki január 1-jét követően a rokkantsági nyugdíj megállapítására vonatkozó kérelmét az illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon benyújtotta; aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri a projekt indulásának időpontjában; aki az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban vett részt vagy a programba bevonás idején hazai foglalkoztatási programban vesz részt.

8 Legfontosabb adatok 3060 / 540 M Ft 60–80 / 10–15 db 20–80 millió Ft
Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3060 / 540 M Ft A támogatott pályázatok várható száma 60–80 / 10–15 db Támogatási összeg 20–80 millió Ft Támogatási intenzitás 100% Projektidőtartam 18–24 hónap A projektbe minimálisan bevontak létszáma 30 fő

9 Pályázók köre Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek vagy azok fenntartói Non-profit szervezetek, amennyiben alapdokumentumukban szerepel a szociális és/vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatásnyújtás, vagy a célcsoportok valamelyikének támogatása. A fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot. A konzorcium maximum háromtagú lehet. Egy pályázó szervezet akár főpályázóként, akár konzorciumi partnerként csak egyszer nyújthat be pályázatot.

10 Támogatható tevékenységek
A pályázati kiírás célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel bíró, inaktív emberek számára az öngondoskodási képességet és kulcskompetenciákat erősítő programok, tréningek, képzések, támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek erősítik társadalmi integrációjuk esélyét, és lehetővé teszik, hogy minél előbb hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba sikerrel kapcsolódhassanak be. Tevékenységcsoportok: Projekt-előkészítés A célcsoport bevonása Egyéni és csoportos szociális munka, esetkezelés Szakmai együttműködés Projektmenedzsment Tájékoztatás és nyilvánosság

11 Támogatható tevékenységek – egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása
Például: egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása; szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítése; tanulási- és munkamotiváció erősítése; kulcs kompetenciák fejlesztése (pl. írás, olvasás, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, hatékony tanulás, felelősség, önértékelés, együttműködés); az álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programok; állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló programok; a személy elhelyezkedését gátló alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása (pl. egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése, pályaalkalmassági vizsgálat, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, gyermekek napközbeni ellátásához való hozzájutás segítése);

12 Támogatható tevékenységek – egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása
munkába állással, képzéssel kapcsolatos információ, tanácsadás; funkcionális analfabetizmus felszámolása; tanulástechnikai tréning; felkészítés az önálló családi életre, és a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására, a családi kompetenciák kialakítása; szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok, önsegítő csoportok létrehozása; 8 általános iskolai végzettség megszerzésének elősegítése érdekében felzárkóztató oktatás elvégzésének támogatása; szakképzésbe való bekapcsolódás segítése a 8 általános iskolát végzett személyek esetében; OKJ-s képzési lehetőségek felkutatása, képzés támogatása; a felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi akkreditáció és program akkreditáció megszerzésének támogatása;

13 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek - együttműködés
A főpályázónak kötelező együttműködési megállapodást kötni a regionális munkaügyi központtal vagy kirendeltségével. Az együttműködési megállapodás kötelező elemei: Toborzásban való együttműködés: a pályázó nem von be olyan célcsoport tagot, aki részt vesz munkaügyi központ által támogatott képzésben, foglalkoztatásban. A munkaügyi központ adja ki a célcsoportra vonatkozó igazolást. Megvalósításban való együttműködés: a párhuzamos finanszírozás elkerülése végett azoknak a munkaerő-piaci szolgáltatásoknak a felsorolása, melyek nyújtását a munkaügyi központ vállalja. Ennek költségei nem számolhatók el jelen pályázat keretében. Eredmény igazolásában való együttműködés: amennyiben a projekt eredményeként a célcsoport tagja a munkaügyi központ által támogatott képzésbe, foglalkoztatásba kerül, akkor a munkaügyi központ azt igazolja. Amennyiben a programba bevont célcsoport több, mint 50%-a szegregált lakókörnyezetben élők közül kerül ki, akkor kötelező az együttműködés a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal. a CKÖ-k bevonása a programban résztvevők kiválasztásába; negyedévente konzultációt kell folytatni a CKÖ-vel a projekttel/célcsoporttal kapcsolatban felmerülő kérdésekről.

14 Előnyt jelentő tevékenységek
A pályázó a projektet a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletben meghatározott hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérség valamelyikében valósítja meg; A bevonandó célcsoport tagjai között minimum 50%-ban szerepelnek azok, akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak, és akik sem a munkaügyi sem a szociális ellátás nyilvántartásában nem szerepelnek; A projektbe bevontak legalább 25%-a szegregált lakókörnyezetben él; A pályázó minél nagyobb arányban vonja be a projekt megvalósítás helyszínén túli településeken élő célcsoporttagokat; A pályázó szervezet legalább 3 éve szakmai tevékenységet folytat a projekt célcsoportjával.

15 Indikátorok Mutató neve Típus Mértékegység Min. célérték
Mutató forrása A foglalkoztathatóság elérését / visszanyerését elősegítő programokba bevont személyek száma, akik számára egyéni fejlesztési terv készült kimenet 30 PEJ Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók aránya % 80

16 Indikátorok értelmezése
Programokba bevont személyek száma: a lemorzsolódók helyére új kliensek vonhatók be a projektidőszak alatt, amennyiben a kliens részére az egyéni fejlesztési terv keretében nyújtott szolgáltatásokat minimum 6 hónapon keresztül biztosítani lehet, a bevontak max. 20%-ig. Egyéni fejlesztési terv sikeres megvalósítása: Munkába helyezés (munkaviszony, támogatott és védett foglalkoztatás, AM könyv); Aktív munkaerő-piaci programban vesz részt; Képzésben vesz részt; Képzést befejezte/elvégezte; Felzárkóztató oktatást elvégezte; Kompetenciafejlesztő munkában vesz részt (Megállapodás az ügyfél és a fejlesztést végző szervezet/személy között); Félutasházban, rehabilitációs ellátásban elhelyezésre került; Szenvedélybetegség, pszichés betegség leküzdésében segítő programban vesz részt, legalább fél éven keresztül, legalább 10 alkalommal. (Önsegítő csoport, csoport terápia, egyéni terápia).

17 Információk: http://www.nfu.hu/content/2306
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. január 12-ig. Információk: Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések