Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

STATISZTIKA II. 4. Előadás Dr. Balogh Péter egyetemi adjunktus Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "STATISZTIKA II. 4. Előadás Dr. Balogh Péter egyetemi adjunktus Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék."— Előadás másolata:

1 STATISZTIKA II. 4. Előadás Dr. Balogh Péter egyetemi adjunktus Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék

2 EV minta jellemzői FAE mintával szemben: 1.Mekkora az N nagysága (alapsokaság nagysága), nincs visszatevés, elemeivel adott sokaság (nem eloszlásával) 2.Az egymást követően kiválasztott mintaelemek nem függetlenek egymástól 3.Átlag eloszlása nem pontosan normális, Mintabeli arány hipergeometriai (nem binomiális), Student eloszlás nem vezethető le, Khi-négyzet eloszlás sem érvényes Becslés EV mintából

3 Binomiális eloszlás: Hipergeometriai eloszlás:

4 EV minta jellemzői: nem túl kis minták esetén a mintából számított átlag, értékösszeg, arány közelítőleg normális eloszlást követ. Ezért csak nagymintás eredményeket tárgyalunk. Becslés EV mintából

5 Az átlag becslésekor felhasználjuk azt, hogy a mintaátlag várható értéke nem független mintaelemek esetén is megegyezik a sokasági átlaggal, azaz a mintaátlag torzítatlan pontbecslést ad a sokasági átlagra: Mivel véges számú (N) sokasági elemet feltételezünk, a sokasági várható érték (μ) célszerűen helyettesíthető -gal. Becslés EV mintából

6 A mintaátlag varianciája (a nem független mintaelemek miatt) egy véges korrekciós faktorral szorzódik: Becslés EV mintából

7 véges korrekciós faktor: mindig pozitív, kisebb 1-nél azaz az EV mintából való becslés pontosabb (hatásosabb), mint a hasonló méretű FAE mintából, lényegi eleme a kiválasztási arány: ha kicsi a faktor közel áll 1-hez. Becslés EV mintából

8 A sokasági átlag EV mintából történő intervallumbecslése nem túl kis minták (30 vagy felette) esetén hasonló a FAE mintáéhoz, de a standard hiba szorzódik a véges korrekciós faktor négyzetgyökével, és a mintanagyság miatt feltételezzük, hogy akár ismeretlen sokasági szórás esetén is a z szorzót használjuk t helyett. Ha a nem ismert, akkor s szerepel helyette. Becslés EV mintából

9 Minta elemszám Ha felírjuk az 1-α megbízhatósághoz tartozó intervallum határokat, azt kapjuk, hogy Ezt n-re átrendezve azt kapjuk, hogy

10 Minta elemszám A szükséges mintanagyság a variancia növekedésével nő, ami azt jelenti, hogy nagyobb sokasági szóródás esetén azonos megbízhatóság mellett azonos pontosság eléréséhez nagyobb minta szükséges. Ha a megbízhatóságot mutató z nő, minden más tényező változatlansága esetén n is nő, azaz a nagyobb megbízhatóság nagyobb mintát igényel. Ha pontosabb becslést akarunk elérni, akkor szűkebb intervallumot keresünk, azaz Δ értékét csökkentjük, ami növeli n-t. Ez azt jelenti, hogy nagyobb pontosság eléréséhez nagyobb minta szükséges.

11 Értékösszeg becslés A gazdaságstatisztikában (pl. összes GDP becslése mintából, lakossági rétegek összes jövedelmének becslése) A minta értékösszegből kiindulva: ad torzítatlan becslést a sokasági értékösszegre. A mintából számított értékösszeget felszorozva a kiválasztási arány reciprokával, kapunk torzítatlan becslést a sokasági értékösszegre. A N/n szorzó (súly) megmutatja, hogy egy mintaelem hány sokasági elemet reprezentál.

12 Értékösszeg becslés pl. 5%-os kiválasztási arány esetén a szorzó azaz egy mintaelem átlagosan 20 sokasági elemet képvisel Teljeskörűsítés: A hivatalos statisztikában használják, amikor a mintabeli értékösszegből becsüljük a sokasági értékösszeget. Értékösszegbecslés esetén az átlagra kapott intervallumhatárokat meg kell szorozni a sokaság nagyságát jelentő N-nel.

13 2004-ben a H jelű nemzetgazdasági ág (szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás) bruttó hozzáadott értékének becslése (EV minta) N=10003n=300 minta BHÉ=3360 millió Ft minta szórás=16,8 millió Ft Egyszerű pontbecslés a mintabeli értékösszegből: N/n=33,34 szorzó (súly) 3360 * 33,34=112034 millió Ft Becslés EV mintából

14 Intervallumbecslés (átlagból kiindulva): véges korrekciós faktor négyzetgyöke: 95%-os megbízhatóságnál a z=1,96; az intervallum félhosszának becslése: az értékösszegre. Az intervallum határai: 93,3 és 130,7 milliárd Ft

15 A P sokasági arány becslésekor elegendően nagy mintával dolgozunknormális közelítést alkalmazzuk. A mintából számított arány torzítatlanul becsli a P sokasági arányt és a standard hiba a véges korrekciós faktor négyzetgyökével szorzódik. Intervallumbecslésünk tehát: Sokasági aránybecslés

16 Ha nem a sokasági arányt, hanem egy előfordulást, gyakoriságot akarunk becsülni, akkor először becsüljük a megfelelő arányt, majd ezt szorozzuk a sokaság nagyságával. A kapott N∙p becslőfüggvény tulajdonságai a p tulajdonságaiból adódnak. Itt is, mint az értékösszegbecslésnél, csak a konstans sokasági elemszámmal (N) kell szorozni a standard hibát, illetve az intervallumhatárokat. Sokasági előfordulás, gyakoriság becslése

17 Eddig 1 mintából 1 jellemzőt becsültünk, de lehetséges 2 vagy több mintából is a becslés. Két sokaság és az azokból vett minták legfőbb jellemzői: Kétmintás becslések A sokaság megne- vezése A sokaság jellemzői A minta jellemzői Várható érték AránySzórás négyzet NagyságÁtlagAránySzórás négyzet Y- sokaság X- sokaság Különbség Hányados

18 Páros minták: ha két sokaság elemei értelmesen egymáshoz rendelhetők, párosíthatók. Mind a megfelelő sokaságok, mind a minták elemszáma megegyezik. Jobb, pontosabb következtetést lehet levonni (a párosság információt hordoz) pl. a férj és a feleség vásárlási szokásainak vizsgálata, ugyanazon személyek vizsgálata kezelés előtt és kezelés után (orvosi / biológiai kísérletekben), ugyanazon gazdasági szervezetek eredményei egy intézkedés meghozatala előtt és után. Kétmintás becslések

19 Független minták: ha a megfelelő mintaelemek elemi szinten nem párosíthatók össze. pl. két ország makromutatóit vetjük össze (termelékenység, egy főre jutó jövedelem, …) a sokaság párosítható, de összekeverjük az elemeket Független minták elemszáma nem kell, hogy azonos legyen. Páros sokaságpáros minta Független sokaságfüggetlen minta Kétmintás becslések

20 Becsüljük az különbséget független mintákból. A pontbecslés (az intervallum közepe) a Ezt követően a mintából becsülnünk kell a közös szórásnégyzetet. Ezt a becslést a mintából számított kombinált (pooled) szórásnégyzettel végezzük el: Ami a két becsült szórásnégyzet súlyozott átlaga. Ebből Különbségbecslés független mintákból a különbség standard hibája

21 Belátható, hogy a Amiből a konfidencia-intervallum alsó és felső határai: Különbségbecslés független mintákból

22 2005-ben épült lakások nettó építési költsége (Ft/m 2 ) Budapesten (20 lakás) és Pécsett (10 lakás) Határozzuk meg a különbség konfidencia- intervallumát 95%-os megbízhatósággal (a költségek normális eloszlását feltételezve) Kétmintás becslések: a különbség becslése

23 A δ becslőfüggvényelesz, értéke 40000Ft/m 2. A közös sokasági szórásnégyzet becslése: Kétmintás becslések: a különbség becslése standard hiba

24 Így levonható az a következtetés, hogy ez az intervallum nem tartalmazza a nullát, ami azt jelenti, hogy a két város között az építési költségeket illetően valóságos a különbség, ez a különbség nem tudható be csupán annak, hogy véletlen minták alapján számítottuk. Kétmintás becslések: a különbség becslése

25 A sokaságban lévő heterogenitást lehet-e csökkenteni?? A becslőfüggvények varianciája (standard hibája) kisebb sokasági variancia esetén kisebb.Ha a sokaság homogénebb, pontosabb becslések készíthetők. Ezért a becslések pontosabbá tételére alkalmazzák a rétegzést. (mintavétel előtt, külső információk alapján képeznek a sokaságból homogén részsokaságokat (rétegeket) Becslés rétegzett mintából

26 Társadalomstatisztikai felvételekben (háztartás az egység): a háztartás nagysága, a háztartásfő iskolai végzettsége, a munkaerőpiacon betöltött státusza (aktív, munkanélküli, nyugdíjas, …) szerint Gazdaságstatisztikai felvételekben ( pl. vállalkozásokra vonatkozóan): a vállalkozás nagysága, működési területe, ágazati, regionális hovatartozása, …. szerint Politikai-közvéleménykutatási felvételekben: (pl. választópolgároktól) a megkérdezett kora, iskolai végzettsége, pártszimpátiája, …. szerint Becslés rétegzett mintából

27 A rétegzett becslésnél azt feltételezzük, hogy a rétegek száma M, és a kiválasztás a következő séma szerint történik: Y 11 Y 21 …Y N 1 1 ; Y 12 Y 22 …Y N 2 2 ; Y 1M Y 2M …Y N M M ; 1. sokasági réteg 2. sokasági réteg M-edik sokasági réteg y 11 y 21 …y n 1 1 ; y 12 y 22 …y n 2 2 ; y 1M y 2M …y n M M ; 1.mintabeli réteg 2. mintabeli réteg M-edik mintabeli réteg A j-edik (j=1, 2, …, M) sokasági átlagot -vel, a j-edik mintaátlagot -vel jelöljük. A j-edik rétegben a sokaság elemszáma N j, a mintáé n j. Szükséges még a részsokaságok varianciája (általános eleme σ 2 j ), valamint ezek becslései rétegenként torzítatlanul (s 2 j ). A sokasági átlag becslése rétegzett EV mintából

28 A becslés tárgya a sokasági főátlag, amely felírható a részátlagok súlyozott számtani átlagaként: Ekkor, rétegenként elkészíthetők a rétegátlagok torzítatlan becslései. A sokasági átlag becslése rétegzett EV mintából

29 A főátlag torzítatlan becslése a következő: ahol a W j súlyok az egyes sokasági rétegek relatív nagyságát jellemzik. A sokasági átlag becslése rétegzett EV mintából

30 A becslőfüggvény azt mondja, hogy rétegzett minta esetén a rétegminták átlagait sokasági súlyokkal átlagolva, torzítatlan becslést kapunk a keresett sokasági főátlagra. Ha a minta arányosan rétegzett volt, akkor a mintasúlyokat is használhatjuk A becslőfüggvény és a mintabeli súlyokat tartalmazó becslőfüggvény megegyezik: A sokasági átlag becslése rétegzett EV mintából

31 A rétegzett minta a sokasági súlyokkal átlagolva mindig torzítatlan pontbecslést ad a sokasági átlagra. A rétegzett minta, csak ha arányosan rétegzett ad a mintasúlyokkal torzítatlan pontbecslést a sokasági átlagra. A sokasági átlag becslése rétegzett EV mintából

32 A rétegzett átlagbecslés varianciája a rétegátlagok varianciáiból, majd ezeket összesítve a főátlag varianciája is számítható. Mivel a j-edik részátlag varianciája EV minta esetén Becslés rétegzett mintából

33 A rétegzés nagy előnye, hogy csökkenti a becslés varianciáját. (a rétegvarianciák nem súlyozódnak össze, így ha W j arányt jelent (0 és 1 közötti számot), akkor négyzetére igaz, hogy Ezek összege is kisebb lesz 1-nél, ezért a képlet nem valódi súlyozást jelent, hanem a rétegvarianciák valamiféle „összehúzó” kompozícióját. Becslés rétegzett mintából

34 Arányos rétegzés esetén a variancia a következő formára egyszerűsíthető: ahol a belső szórásnégyzetet jelent. Az n elemű EV minta esetén az átlag (nem rétegzett átlag) varianciája Ez abban különbözik az arányos rétegzés utáni becslés varianciájától, hogy ott helyett szerepelt. Becslés rétegzett mintából

35 Mivel a varianciafelbontás tétele alapján, amiből következően, ami ismét a rétegzés kisebb varianciáját mutatja. A vegyes kapcsolat szorosságát jellemző H 2 mutató akkor vesz fel nagy értéket, ha a kapcsolat erős (csoportképző és mért ismérv között), azaz ha a varianciafelbontásbankomponens súlya nagy. Ha a rétegképző ismérv és a mért ismérv kapcsolata szoros, akkor súlya kicsi lesz, ami a rétegzés hatékonyságára utal. Mivel a sokasági variancia nem mindig ismert, ebben az esetben a korrigált n j – 1-gyel osztott torzítatlan variancia becslést kell végeznünk. Becslés rétegzett mintából

36 A pontbecslés után az intervallumbecslésre áttérve feltételezzük az átlagbecslés normális eloszlását. Így a rétegzett mintából történő átlagbecslés becsült standard hibája alapján: és az intervallumbecslés: Becslés rétegzett mintából

37 Nagy sokaságok esetén (a gyakorlatban ezek a jellemzők) az EV minta helyett az egyszerűbb FAE minta is alkalmazható, így a becslési formulákból a véges korrekciós faktor gyakran elhagyható. Ha az minden j esetén (minden rétegben) nagyobb 0,99-nél, akkor elhagyható, illetve 1-nek tekinthető. Becslés rétegzett mintából

38 2004. évben a magyar szállodák átlagos egy éjszakára jutó díját, és a szállodák ebből adódó összes éves bevételét szeretnénk becsülni. A becslést rétegzett mintából végezzük el. 95%-os megbízhatósági intervallumban kívánjuk megkapni. Magyarországi szállodák árainak becslése - becslés rétegzett mintából (értékösszeg-becslés)

39 A magyarországi szállodák néhány adata, 2004 Kategória Vendégéjszakákszáma Egy éjszakára jutó díj (a mintában) ÖsszesenMintábanátlagaszórása (s) (ezer éjszaka)(éjszaka)(Ft/éjszaka) * és ** 15002002 500500 *** és **** 98005006 2001 200 ***** 120030020 0005 000 Összesen 125001000…… Magyarországi szállodák árainak becslése - becslés rétegzett mintából

40 Célszerű kiszámítani a W sokasági súlyokat: Becslés rétegzett mintából

41

42 Az átlag varianciájának becslése: Becslés rétegzett mintából

43 A becsült standard hiba: Becslés rétegzett mintából

44

45 A gyakorlati statisztikában nem ritka a bonyolultabb mutatók és összetett mintavételi tervek alkalmazása, általában a sokasági eloszlást sem ismerjük. Az egyetlen rendelkezésre álló mintából többet készítünk, majd az így kapott mintákból külön-külön készítünk becsléseket és a minták átlagaiból vonunk le következtetéseket. Becslés összetett minták és mutatók esetén

46 Csoportosításuk: független részminták módszere (1946 Mahalanobis; a meglévő mintát feldarabolja több részmintára) jackknife módszercsalád (először az első, majd a második, végül az utolsó minta elemet elhagyva n számú n-1 elemű másodlagos mintához jutunk bootstrap módszer az induló mintából (parent sample) visszatevéssel választ ki nagyszámú véletlen mintát Ezeket számítógép intenzív módszereknek nevezik. Becslés összetett minták és mutatók esetén


Letölteni ppt "STATISZTIKA II. 4. Előadás Dr. Balogh Péter egyetemi adjunktus Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések