Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Angol–magyar főnév + ige szerkezetek és igei párjaik

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Angol–magyar főnév + ige szerkezetek és igei párjaik"— Előadás másolata:

1 Angol–magyar főnév + ige szerkezetek és igei párjaik
Vincze Veronika SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, elméleti nyelvészet program SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport II. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, február 8.

2 Bevezetés főnév + ige komplexumok egy altípusának, a funkcióigés szerkezeteknek, illetve félig kompozicionális szerkezeteknek (az elnevezéssel kapcsolatban l. Langer 2005, illetve Vincze megjelenés alatt) és igei párjaiknak vizsgálata az angol és a magyar nyelvben példák: esküt tesz – esküszik, döntést hoz – dönt, to have a walk – to walk, to make an offer – to offer az előadásban megválaszolandó kérdések: Mennyire feleltethetők meg egymásnak a szerkezetek és az igei variánsok egy nyelven belül? Mennyire feleltethető meg egy-egy magyar szerkezet, illetve igei variáns az angol párjának?

3 A vizsgált korpusz A vizsgált korpusz: a Szeged Korpusz jogi szövegeiből származó főnév + ige szerkezetek (vö. Vincze 2007a) és igék, illetve a Nyelvművelő kéziszótár példái és mindezek angol megfelelői A szerkezeteket a Nyelvművelő kéziszótár helytelennek minősíti, használatukat pedig kerülendőnek tartja: „a terjengős kifejezések szükségtelenül hivataloskodnak, köntörfalaznak, fontoskodnak. Gyakori használatuk gondolati önállótlanságra, sablonosságra, olykor a személyes felelősségvállalás kerülésére vall […] mivel általában pontatlanok, őszintétlenek, rombolják a bizalmat a nyelvi érintkezésben is” (Grétsy–Kemény 1996: 571).

4 Megfeleltetési problémák
a magyar főnév + ige szerkezetnek az angolban pusztán ige felel meg: perbe fog – to sue, tervbe vesz – to plan, jegyzékbe vesz – to register, igényt tart – to claim ... névelő használata: a magyarban puszta köznév, az angolban névelővel áll: szemmel tart – to keep an eye on, szünetet tart – to have a break… többes szám használata: áldozatot hoz – to make sacrifices, kezet ráz – to shake hands…

5 A szerkezetek és az igék viszonya
a főnév + ige szerkezetek legtöbbje helyettesíthető (a főnévi komponenssel azonos tőből származó) igével: magyar: döntést hoz – dönt, letartóztatást foganatosít – letartóztat, felelősséget vállal – felel vmiért, nyilvánosságra hoz – kihirdet stb. angol: to take into consideration – to consider, to make a decision – to decide, to give an answer – to answer stb. a szerkezet és az ige közti viszony nem szinonímia, hanem variancia (vö. Lőrincz 2004): a variánsok alakilag hasonlítanak egymásra, míg a szinonimák alakilag teljesen különböznek egymástól

6 Igével való helyettesíthetőség
vannak azonban olyan esetek, amikor csak a szerkezet fogadható el: nem minden főnév + ige szerkezet helyettesíthető igével: házkutatást tart vs. *házkutat, to give way vs. *waygive ha a főnévi komponensnek bővítménye van, ez legtöbbször nem váltható ki az igei variáns mellett egy határozóval: három nagyon jó tanácsot adott - *háromszor nagyon jól tanácsolt, to give useful advice –* to advise usefully (vö. B. Kovács 1999) a főnévi komponensből képzett ige jelentése időnként más, mint a szerkezeté: kézbe vesz, kézbe ad, kézben tart vs. kezel, kezez, to give a present vs. to present

7 A félig kompozicionális szerkezetek és igei variánsaik közti alternációk
3 eset (Vincze 2007b) a szerkezet helyettesíthető igei variánssal a vonzatstruktúra megváltozása nélkül: magyar: döntést hoz vmiről – dönt vmiről, fürdőt vesz – fürdik… angol: to draw breathe – to breathe, to make a decision on – to decide on… a szerkezet helyettesíthető igei variánssal, de a vonzatstruktúra megváltozik a vonzatok száma és minősége változatlan marad: magyar: bosszút áll vkin vmiért – megbosszul vkin vmit, parancsot ad vkinek vmire – megparancsol vkinek vmit… angol: to take notice of sg – to notice sg, to put one’s trust in sy – to trust sy… a vonzatok száma és/vagy minősége megváltozik: magyar: ajándékot ad vkinek – ajándékoz vmit vkinek, tanácsot ad vkinek – tanácsol vmit vkinek… angol: to make a payment – to pay sg, to lay a charge on sy – to charge sy with sg…

8 a szerkezet nem helyettesíthető igei variánssal:
magyar: házkutatást tart, bosszút forral … angol: to give a present, to give way… teljes szinonímiáról csak az első, és a második pont első alpontja esetében beszélhetünk: az argumentumok száma és minősége megegyezik a szerkezet és az ige esetében eltérés az angol és a magyar szerkezet között: választ ad vkinek vmire – to give an answer for sg példát mutat vkinek vmiben – to set an example for sy…

9 Aspektuális különbségek – magyar (1)
a félig kompozicionális szerkezetek jelentéskomponensei eltérhetnek az igei variáns jelentéskomponenseitől, ezáltal több információt közölnek a cselekvésről (Dobos 2001) aspektusbeli különbségek miatt nem fordulhatnak elő ugyanabban a szövegkörnyezetben (időhatározók): Pontosan délben vette kezelésbe az orvos. *Pontosan délben kezelte az orvos. Az orvos két hétig kezelte. Az élelmiszeripari cég csak három hónapig forgalmazza új ízesítésű üdítőitalát. *Az élelmiszeripari cég csak három hónapig hozza forgalomba új ízesítésű üdítőitalát. Az élelmiszeripari cég csak három nap múlva hozza forgalomba új ízesítésű üdítőitalát.

10 Aspektuális különbségek – magyar (2)
Véleményét órákig hangoztatta. *Véleményének órákig hangot adott. Délután 3-tól 5-ig pofozta a fiát. *Délután 3-től 5-ig pofont adott a fiának. Az aspektus megőrzése érdekében azonban megjelenhet igekötő is az igei variánson (vö. Kiefer 2000, 2006): A gazda perbe fogta a szomszédját szeptember utolsó napján, mert az birtokháborítást követett el. *A gazda perelte a szomszédját szeptember utolsó napján, mert az birtokháborítást követett el. A gazda beperelte a szomszédját szeptember utolsó napján, mert az birtokháborítást követett el.

11 Aspektuális különbségek – magyar (3)
1. csoport: a szerkezet inchoatív aspektussal rendelkezik a cselekvés kezdetére, egy pillanatra utal az igei variáns hosszabb ideig tartó cselekvésre utal szerkezetek: kezelésbe vesz, nyilvántartásba vesz, forgalomba hoz, figyelembe vesz, gyanúba hoz / fog, vizsgálat alá vesz, iskolába ad, perbe fog … igei variánsok: kezel, nyilvántart, forgalmaz, figyel, gyanúsít /gyanakszik, vizsgál, iskoláztat, perel … az aspektus megőrzése érdekében azonban időnként megjelenhet igekötő is az igei variánson (Kiefer 2000, 2006): meggyanúsít, beiskoláz, beperel…

12 Aspektuális különbségek – magyar (4)
2. csoport: a szerkezet egyszeri cselekvést ír le az igei variáns ismétlődést, frekventatív aspektust fejez(het) ki szerkezetek: kivételt tesz, pofont ad, hangot ad, verést ad … igei variánsok: kivételez, pofoz, hangoztat, ver … az igekötő megjelenése itt is aspektusőrző hatású: megpofoz / felpofoz, megver …

13 Aspektuális különbségek – angol (1)
angolban a folyamatos és befejezett aspektust elsősorban az igeidő határozza meg (Progressive és Perfect alakok) mégis előfordulhatnak más aspektusbeli vagy akcióminőségbeli különbségek az igék és a szerkezetek közt – jóval ritkábban, mint a magyarban Inchoatív aspektus: The company put this product into circulation two days ago. *The company circulated this product two days ago. The company circulated this product for two months.

14 Aspektuális különbségek – angol (2)
Egyszeri cselekvés leírása: The teacher gave Joe priority several times during the schoolyear. ? The teacher prioritized Joe several times during the schoolyear. az aspektus megőrzését az igeidő cseréjével lehet elérni: He put the machine in motion sharply at eight. *He moved the machine sharply at eight. He has moved the machine by eight. (Perfect)

15 Angol – magyar összevetés (aspektus)
mindkét nyelven belül vannak olyan esetek, ahol a szerkezet és az ige nem feleltethető meg egymásnak aspektusbeli különbségek miatt a magyarban ez gyakoribb jelenség, mint az angolban mindkét nyelvben vannak inherensen inchoatív, illetve egyszeri cselekvést leíró szerkezetek

16 Nyelvek közti eltérések (1)
bizonyos esetekben nem feleltethető meg egymásnak az angol és a magyar szerkezet aspektusbeli eltérések miatt: The chairman was taking all the suggestions into consideration when deciding on the new budget. *Az elnök éppen figyelembe vett minden javaslatot, amikor az új költségvetésről döntött. She was taking revenge on her ex-boyfriend in those days. ?? Azokban a napokban éppen bosszút állt a volt barátján.

17 Nyelvek közti eltérések (2)
a két szerkezet nem feleltethető meg egymásnak egy az egyben lexikai függvényekkel formalizálható az eltérés (Mel'čuk–Clas–Polguère 1995): az inchoatív akcióminőséget az Incep lexikai függvény segítségével is ki lehet fejezni: CausIncepLabreal12 (circulation) = put into [~] CausIncepLabreal12 (forgalom) = [~ba] hoz IncepLabreal12 (figyelem) = [~be] vesz Labreal12 (consideration) = take into [~] Real1 (bosszú) = [~t] áll Oper1 (revenge) = take [~] az angol kifejezésben nincs aspektusra utaló elem, ezért kapcsolódhat hozzá aspektus

18 Eredmények (1) A kutatás során kiderült:
Mennyire feleltethetők meg egymásnak a szerkezetek és az igei variánsok egy nyelven belül? nyelveken belül sem feleltethető meg mindig egymásnak a szerkezet és az igei variáns egy az egyben lehetséges okok: vonzatkeretbeli eltérések aspektuális eltérések

19 Eredmények (2) Mennyire feleltethető meg egy-egy magyar szerkezet, illetve igei variáns az angol párjának? a két nyelv szerkezetei nem mindig feleltethetők meg egymásnak egy az egyben lehetséges okok formai eltérések (névelő, többes szám) vonzatkeretbeli eltérések aspektuális eltérések (inchoatív, illetve egyszeri cselekvés)

20 Kitekintés a korpusz bővítése
aspektusbeli különbségek további részletesebb vizsgálata a kutatási eredmények hasznosak lehetnek: számítógépes nyelvészetben: gépi fordítás, információkinyerés a magyar, illetve az angol nyelv oktatásában

21 Hivatkozások Dobos Cs A funkcióigés szerkezetek vizsgálata (különös tekintettel az orosz jogi szaknyelvre). Doktori (PhD) értekezés, kézirat, Debrecen. Grétsy L, Kemény G Nyelvművelő kéziszótár. Budapest: Auktor Könyvkiadó. Kiefer F Jelentéselmélet. Budapest: Corvina. Kiefer F Aspektus és akcióminőség különös tekintettel a magyar nyelvre. Budapest: Akadémiai Kiadó. Langer, S A Linguistic Test Battery for Support Verb Constructions. Lingvisticae Investigationes, 27. évfolyam, 2. szám, 171–184. Lőrincz J A funkcióigés szerkezetek és a főnévi taggal azonos tövű igék varianciája. In: Kurtán Zsuzsa és Zimányi Árpád (szerk.): A nyelvek vonzásában. Köszöntő kötet Budai László 70. születésnapjára. Eger–Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 104–109. Mel'čuk, I., Clas, A., Polguère, A Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire. Louvain-la-Neuve: Duculot. Vincze V. 2007a. A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségéről. In: Váradi Tamás (szerk.): I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 207–218. Elérhető: Vincze V. 2007b. Előadást tart vs. előad: főnév + ige szerkezetek igei variánsai. Elhangzott: Nyelvészdoktoranduszok 11. Országos Konferenciája december 6. Szeged. Vincze V. megjelenés alatt. A puszta köznév + ige komplexumok státusáról. LingDok 7. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem.


Letölteni ppt "Angol–magyar főnév + ige szerkezetek és igei párjaik"

Hasonló előadás


Google Hirdetések