Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Referencia intézmények felkészítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Referencia intézmények felkészítése"— Előadás másolata:

1 Referencia intézmények felkészítése
Hatásos módszerek a kompetencia alapú oktatásban Ózd: Eger: Salgótarján:

2 Mottó „Ha valamire meg akarlak tanítani, azzal segítek legjobban, ha olyan tapasztalatokkal veszlek körül, amelyekből fölépülhet alakuló tudásod vagy képességed. Ha eléggé jól teszem a dolgomat, az a benyomásod lesz, hogy az egészet te magad csináltad.” (Péter Kline: Zseninek születtünk)

3 Referencia intézmények
A TÁMOP nyertes intézmények feladata, hogy komplex, innovatív, újszerű fejlesztési tartalmakat adaptáljanak Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Példaértékű mintákon kell megtapasztalniuk az óvodai, iskolai munkában honosított sikeres gyakorlatot

4 Referencia intézmény: definíció
Egyedi Más intézmények számára is példaértékű Működésében koherens, Gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkezik Gyakorlatát képes publikálni, átadni

5 Referencia intézmény:alap feltételek
Befogadó, egyéni fejlődést biztosító pedagógiai módszereket alkalmaz Alkalmazza a kompetencia alapú oktatás tartalmait, módszereit Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi Az intézmény vezetése és a tantestület egyaránt elkötelezett

6 Referencia intézmény:alap feltételek
Önfejlesztő, önértékelő IKT eszközöket és módszereket alkalmaz Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka, a pedagógusok között horizontális és vertikális együttműködés Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referenciai-intézményi működés lehetőségét Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió feladatait

7 Referencia intézmény:alap feltételek
Az értéklistából legalább 3-ra igen a válasz Kooperativitás Integrációs gyakorlat Differenciálás Értékelés új formái

8 Referencia intézmény típusok
IKT alkalmazásban példaértékű intézmény Pedagógiai integráció/befogadó gyakorlat Kompetencia alapú oktatási programot alkalmazó Reformpedagógiák képviselője Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő intézmény Altruista iskola (kieső gyerekekkel foglalkozó hátránykompenzáló, második esély iskolái) Tehetséggondozási programmal dolgozó intézmény/”tehetségpont”

9 Referencia intézmény típusok
Komprehenzív elv, egységes program EGYMI az integráció szolgálatában Kistérségi együttműködésben mintaadó Művészeti nevelési műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító Ökoiskolai/óvodai programmal dolgozó intézmény Múzeumpedagógiai program alapján dolgozik Felsőoktatási gyakorlóhely, mely a TÁMOP innovációban minta-közvetítő

10 Hatásos módszerek: Tantárgy tömbösítés
Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig. Tantárgytömbösítés a tanórák ciklikus megszervezésének rendje, melyben adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva , hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg.

11 Tantárgytömbösítés Célja: A tananyag ne tagolódjon szét
A tanulók figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy területre koncentrálódjon Különböző megközelítés, változatos eszközök az elsajátításban

12 Példa egy osztályra 5-6. évfolyam:
Heti kötelező óraszám 22,5, (évi 832,5) ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szakrendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra. 7-8. évfolyam: Heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra.

13 Tantárgytömbösítés Követelményei
a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.

14 Pályázati magyarázat A tantárgytömbösítés végrehajtásában az iskoláknak nagyfokú szabadsága van. A megadott időkeret( %) a megadott tanítási ciklus (legalább két hét) az elvárt minimum. Ha az időkeretet teljesítik, az egymást követő órákat megszervezik, akkor az iskola dönti el, hogy a szakrendszerű oktatás melyik évfolyamán, melyik osztályokba vezeti be a tantárgytömbösített oktatást. Lehet három hetes, négy hetes ciklus is

15 Mire kell figyelni a tantárgytömbösítés megszervezésekor
A tanulók heti óraszámára A pedagógusok kötelező óraszámára A pedagógusok túlórakeretére A tanítási időkeretre A tantárgy éves óraszámára A tantárgyfelosztásra A bevont és nem bevont osztályok órarendjére A tanítás minőségére

16 Hatásos módszerek:Moduláris oktatás
Követelmény: Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként Jellemzője: A tananyag modulokba történő rendezés szerinti átadása, melyben az egyes modulok cserélhetőek

17 Moduláris oktatás A modulok a tanítási óránál nagyobb, de a tananyag egészénél kisebb tanítási egységek A tananyag önállóan kezelhető, flexibilis, cserélhető része A sorrend és a mennyiség a pedagógiai szükségletekhez igazodhat Helyi tanterv Modulleírás: a feldolgozás menete, módszerei, tanulói tevékenységek, eszközök Értékelés: külön vagy tantárgy, tantárgyak részeként Beszámítást az évfolyam sikeres elvégzésébe

18 Hatásos módszerek Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül
Követelmény: legalább egy műveltségterület Ember és társadalom: Történelem, társadalmi ismeretek, állampolgári és gazdasági ismeretek Ember és természet: természetismeret, fizika, kémia, biológia és egészségtan Művészetek: ének-zene, tánc és dráma, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret

19 Hatásos módszerek: Projektoktatás
Követelmény: legalább egy három hetet meghaladó projekt szervezése Projekt: Összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma Projektmódszer: sajátos tanulási egység, középpontjában egy probléma áll Feladat: a probléma lehető legtöbb vonatkozásának, összefüggéseinek a feltárása

20 Projektoktatás Tanulási-tanítási stratégia
Feloldja a hagyományos osztály és tanórakeretet Végeredménye egy bemutatható produktum Szakaszai: Témaválasztás, tervkészítés, adatgyűjtés A téma feldolgozása A produktum létrehozása Bemutatás, nyilvánosság Értékelés, korrekció Projektzárás

21 Hatásos módszerek: Témahét
Követelmény: legalább egy témahét Jellemzői: Adott héten az iskola vagy bizonyos csoportjai ugyanazzal a témával foglalkoznak. Komplex elsajátítási forma egy tárgykörben Iskolai és iskolán kívüli helyszínek Rugalmas időkeretek

22 A pedagógusok szerepe Pozitív tanulási légkört alakít ki
Megtanít tanulni Együttműködik más szakos kollégáival Iskolában is tud gondolkodni Tapasztalatcserékre jár A tanulót partnernek tekinti Felhasználja a tanulók tapasztalatait A diákkultúrára, a tanulók világára is épít Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad

23 „Akár elhiszed, hogy képes vagy rá, akár nem - igazad lesz…”

24 Köszönöm a figyelmet! közoktatási szakértő Szabó Gyuláné
Telefon: vagy

25 Fogadónap protokollja
Intézmény referencia típusa Feladat, tevékenység Felelős Módszer Eszköz, erőforrás Időtartam Elvárt eredmény


Letölteni ppt "Referencia intézmények felkészítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések