Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3."— Előadás másolata:

1 A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger szeptember 3.

2 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) A közoktatás átfogó fejlesztése az NFT HEFOP program keretében kezdődött ( ) ÚMFT keretében folytatás: A XXI. század iskolája – Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az oktatás tartalmi fejlesztésének támogatása –Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) informatikai eszközök beszerzése –Regionális Operatív Program(ok) (ROP) iskola-felújítások támogatása Kétéves végrehajtási szakaszok: , Akcióterv Finanszírozás: Európai Unió strukturális alapok

3 ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

4 A TÁMOP célrendszere, struktúrája Specifikus célok Az aktivitás növelése A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés

5 A TAMOP forrásainak megoszlása Priorit á si tengelyek é s beavatkoz á sok Ö sszes forr á s milli ó eur ó Forr á sok megoszl á s a 1.) Foglalkoztathat ó s á g fejleszt é se, a munkaerőpiacra val ó bel é p é s ö szt ö nz é se 723,6 17,66 % 2.) Alkalmazkod ó k é pess é g jav í t á sa 723,6 17,66 % 3.) Minős é gi oktat á s é s hozz á f é r é s biztos í t á sa mindenkinek 864,8 21,11 % 4.) A Felsőoktat á s tartalmi é s szervezeti fejleszt é se a tud á salap ú gazdas á g ki é p í t é se é rdek é ben 447,7 10,93 % 5.) T á rsadalmi befogad á s, r é szv é tel erős í t é se 468,6 11,44 % 6.) Eg é szs é gmegőrz é s é s eg é szs é g ü gyi hum á nerőforr á s- fejleszt é s 221,2 5,40 % 7.) Az operat í v program priorit á si tengelyeinek megval ó s í t á sa a K ö z é p-magyarorsz á gi r é gi ó ban 503,8 12,30 % Ö sszesen 4 097,0 100,00 %

6 A közoktatás alapozza meg a gazdasági növekedést azzal, hogy jobb minőségű, felkészültebb munkaerőt bocsát ki– versenyképesség javítása az alkalmazható tudás fejlesztésével A hangsúly a tanulók egyéni eredményességére és sikerességére helyeződjön – az egyének szintjén teremtődjenek meg az egész életen át tartó tanulás feltételei Csökkenjen a szelekció és szegregáció, mérséklődjenek az oktatási egyenlőtlenségek Növekedjen az oktatási rendszer hatékonysága (adott ráfordítás mellett javuljon a tanulói teljesítmény) Komplex fejlesztésben gondolkodunk, építve a HEFOP fejlesztési folyamataira A TAMOP 3 fejlesztéseinek átfogó célkitűzései

7 időszakban ~ 255 Mrd Ft keret AT-időszakban: –keret: ~ 100 Mrd Ft –~1500 intézmény; – pedagógus 4 intézkedés – 18 konstrukció (14 pályázat + 4 kiemelt projekt) a as akciótervben TÁMOP 3: Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek

8 A TAMOP közoktatási prioritásának intézkedései A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

9 A HEFOP-fejlesztések folytatása, de tapasztalatok alapján változtatások: A fejlesztés a közoktatási intézmények és fenntartóik aktív fejlesztési tevékenységére épít, ehhez kell megteremteni a támogató környezetet Központi fejlesztés helyett központilag irányított fejlesztés Minden támogatást megadni az intézmények saját fejlesztési tevékenységéhez Biztosítani a konstrukciók egységes, koherens rendszerét, egymásra épülését Biztosítani a végrehajthatóság feltételrendszerét A fejlesztés filozófiája

10 Központban az intézmények fejlesztése és a tanulói eredményesség javítása Ennek támogatásához: Szolgáltatások fejlesztése –Az intézményi fejlesztések tartalmi- és módszertani feltételrendszerének megteremtése, javítása –Területi hálózati koordináció, pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése Kiemelt projektek –Országos (rendszer)fejlesztések megvalósítása –Pályázati tevékenység szakmai koordinációja (standardok, nyomonkövetés, minőségbiztosítás) A konstrukciók egymásra épülése

11 Az országos oktatási célkitűzések „lefordítása” helyi stratégiákra – a célokhoz illeszkedő, helyi társadalmi-gazdasági igényekhez igazodó fejlesztési koncepció kidolgozása (elvárások) A helyi oktatási szereplők (iskolaigazgatók, tanárok, szülők) és helyi gazdasági és civil szereplők bevonása, meggyőzése (elkötelezettség és részvétel) A fejlesztési környezet stabilitásának és kiszámíthatóságának biztosítása (az intézmények támogatása) - fenntarthatóság Az elvárásoknak való megfelelés, helyi célok teljesülésének vizsgálata Központban az intézményi fejlesztés - a fenntartó

12 A pedagógiai és szervezeti fejlesztési szükségletek azonosítása (mit szükséges ahhoz tennünk, hogy az elvárásokat teljesítsük) A fejlesztési program „folyamatba ágyazott” végrehajtásának megtervezése (a nevelő-oktató munka és a fejlesztési folyamat összhangjának biztosítása) Indikátorok és benchmarkok minél pontosabb meghatározása Folyamatos reflexió a saját fejlesztési tevékenységünkre Nyilvánosság biztosítása az iskolahasználók számára (szülők, tanulók) Központban az intézményi fejlesztés – az iskola:

13 Kompetencia alapú oktatás, Továbbképzések, Oktatási integráció, SNI tanulók együttnevelése, Tehetséggondozás Tartalom- fejlesztés, tankönyvi kínálat Intézményi és pedagógiai folyamatok mentorálása Regionális szakmai koordináció, támogató kapacitások szervezése Képzések, tanácsadói kínálat fejlesztése Az fejlesztések támogató környezetének biztosítása

14 3.1.1 XXI.sz-i közoktatás Tartalomfejlesztés Innovatív intézmények B Továbbképzési programok megvalósítása A Továbbképzések fejlesztése Befogadó intézmények Területi együttműködések EGYMI fejlesztése Minőségfejlesztés A TÁMOP 3 főbb konstrukciói (közoktatás-fejlesztés):

15 2 év alatt megjelent 23 pályázati ill. tervezési felhívás Továbbra sem jelent meg 6 db pályázat (312, 315 A, B, 321B, 342, 334, 329 B ill. 2 kiemelt projekt tervezési felhívását meg kell ismételni (318 és 321 A OFI) Közoktatási konstrukciók státusza AkciótervElőkészítés alatt álló konstrukciók Meghirdetett konstrukciók (beadási szakaszban) Értékelés alatt álló konstrukciók Szerződéskötés folyamatban/ megtörtént TÁMOP AT AT 0000

16 TAMOP 3. prioritás előrehaladása a as keret arányában

17 TÁMOP (10,4 Mrd Ft) – Educatio kht, OFI TÁMOP (4,2 Mrd Ft) – 6 régióban nyertes pályázat lett hirdetve, velük jelenleg zajlik a szerződéskötés, 1 régió vonatkozásában bírálat zajlik TÁMOP (24,4 Mrd Ft) – több mint 400 nyertes pályázat, résztvevő intézmények száma több mint 1500 db. TÁMOP 315 A (11,8 Mrd Ft) – hamarosan megjelenik a tanárképzés, tanártovábbképzés pályázat A fejlesztés résztvevői

18 Jelentős időcsúszás (szerződéskötések 2009-ben) – az implementációra nem marad kellő felkészülési idő A megvalósítást támogató jogszabályi környezet nem áll teljes egészében rendelkezésre, jóváhagyásuk folyamatban van A fenntartók és az intézmények szakmailag kevéssé vannak felkészülve közbeszerzési eljárások lebonyolítására Az intézményfejlesztési pályázat és a szakmai támogatásra vonatkozó pályázatok lebonyolítása időben összecsúszott, újra kell ütemezni a megvalósítást – ellenhatás abszorpciós nyomás Kockázatok, problémák

19 Központi hálózati koordináció (regionális hálózatkoordinációs központok felkészítése) Referenciaiskolák felkészítése Tartalmi fejlesztések támogatása Módszertani fejlesztések, illetve a továbbképzési rendszer támogatása SNI – együttnevelési programok koordinációja Az országos szakmai nyomon követő rendszer működtetése, a fejlesztési folyamat minőség-biztosítása Kedvezményezett: Educatio Kht., OFI A kiemelt projekt: TÁMOP – 21. sz.-i közoktatás

20 A szolgáltatások fejlesztése – az intézményi fejlesztések szakmai-módszertani támogatása TÁMOP – Tartalomfejlesztés a közoktatásban –A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges tankönyvek, taneszközök fejlesztése –Széles körben, többnyire ingyenesen elérhető digitális tartalmak fejlesztése TÁMOP – A pedagógiai módszertani kultúra megújítása –A hiányzó képzési szolgáltatások fejlesztése –A szolgáltatói, képzési kapacitások bővítése

21 TÁMOP Regionális hálózatkoordinációs központok A régió fejlesztési igényeinek feltérképezése és nyomon követése Referenciaiskolák gondozása –A szolgáltatói kapacitások biztosítása együttműködések kialakításával –Az intézmények fejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, segítése –Kapcsolattartás és együttműködés a TÁMOP kiemelt projekt kedvezményezettjével –A régió közoktatás-fejlesztési folyamatainak szakmai koordinációja

22 Közbeszerzési eljárások kiírásához szakmai segítség Elérhető továbbképzési kínálat és kapacitás gyűjtése keret- megállapodásokon keresztül Szaktanácsadói kínálat és kapacitás gyűjtése, terjesztése Az oktatási szolgáltatok külső értékelése, minőségbiztosítása Referencia intézmények felkérése, közreműködés a felkészítésükben, az intézmények tájékoztatása az általuk nyújtott szolgáltatásokról „jó gyakorlatok” feltérképezése, disszeminálása Honlap működtetése, workshopok, konferenciák, szakmai napok, kiadványok Problémák: konzorciumi szerződések, összeférhetetlenség Milyen támogatást nyújtanak a Regionális Hálózatkoordinációs Központok? - dióhéjban:

23 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések Kompetencia alapú oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése(több mint IKT használat!!!) Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) Kompetencia alapú oktatás implementációja és saját intézményi innováció megvalósítása A szakmai feladattervet a Szoláltatói kosár segítségével kell elkészíteni feladatellátási helyenként

24 TAMOP 315 A Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) A konstrukció célja pedagógiai kultúra korszerűsítése új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével Pedagógusok részvétele a felsőoktatás rendszerében felsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben és mesterképzésben pályázat keretében támogatható olyan pedagógusok (tanárok, tanítók, óvodapedagógusok) oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzése a felsőoktatás rendszerében, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 legfeljebb 20 éve szerezték meg Fontosabb 2009-ben megjelenő új pályázatok/1

25 TAMOP 312 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban A taneszköz-kínálat megújítása a kompetencia alapú oktatás igényeinek megfelelő taneszközök arányának növelése céljából. Korábban elkészült taneszközök, taneszköz- rendszerek átdolgozása, továbbfejlesztése Új tartalmak (kiemelten három területen: matematikai és természettudományi ismeretek, aktív állampolgárság és szociális kompetenciák, vállalkozói készségek), tananyagok, oktatási programcsomagok kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó feladatbankok készítése Az évfolyam részére közoktatásban felhasználható, nemzetközi és hazai jó gyakorlatok beszerzése, adaptálása, elterjesztése Pályázók: közoktatási intézmények, felsőoktatási intézmények, közművelődési intézmények, alapítványok, civil szervezetek, tankönyv kiadást végző kiadó, gazdasági társaságok konzorciumban Fontosabb 2009-ben megjelenő új pályázatok/2

26 TIOP 1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Átfogó cél Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása Prioritási tengelyek Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

27 A TIOP oktatási konstrukciói Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – Az „Intelligens iskola” Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése A közoktatási informatika fejlestésére kb Mrd Ft juthat A TIOP 111 pályázat, a 2. közbeszerzés folyik, tárgyalások lezárultak, a közbeszerzés kb. 1 hónapon belül zárul A Tanulói laptop program pályázata hamarosan kiírásra kerül

28 Az előző akcióterv pályázatainak elhúzódása és nagy száma miatt csak 2010-ben indulnak Zömében kisebb korrekciókkal a korábbi pályázatok, fejlesztések várhatók Igyekszünk az iskolai pályázatok számát csökkenteni, egyszerűsíteni, és egyúttal modularizálni a fejlesztéseket A kiemelt programok és a regionális szolgáltatók zökkenőmentes átmenetét biztosítani kell a két akciótervi időszak között A hangsúlyt a bevált, eredményeket hozó, és a forrásokat jól felhasználó pályázatokra kell helyezni – az új pályázatok előtt értékelésre van szükség Fennáll a forrásvesztés veszélye, akár a KMR területén 75%, a konvergencia régiók vonatkozásában 50%-ban az első n+3 időpontban, 2010 végén es akcióterv közoktatási pályázatai

29 Köszönöm a figyelmet! Dr. Sági Zsolt Igazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás programok Irányító Hatósága


Letölteni ppt "A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések