Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3."— Előadás másolata:

1 A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3.

2 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) A közoktatás átfogó fejlesztése az NFT HEFOP program keretében kezdődött (2004-2006) ÚMFT keretében folytatás: A XXI. század iskolája – Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az oktatás tartalmi fejlesztésének támogatása –Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) informatikai eszközök beszerzése –Regionális Operatív Program(ok) (ROP) iskola-felújítások támogatása Kétéves végrehajtási szakaszok: 2007-08, 2009-10 Akcióterv Finanszírozás: Európai Unió strukturális alapok

3 ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Államreform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

4 A TÁMOP célrendszere, struktúrája Specifikus célok Az aktivitás növelése A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Közép-Magyarországi Régió Átfogó cél Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés

5 A TAMOP forrásainak megoszlása Priorit á si tengelyek é s beavatkoz á sok Ö sszes forr á s milli ó eur ó Forr á sok megoszl á s a 1.) Foglalkoztathat ó s á g fejleszt é se, a munkaerőpiacra val ó bel é p é s ö szt ö nz é se 723,6 17,66 % 2.) Alkalmazkod ó k é pess é g jav í t á sa 723,6 17,66 % 3.) Minős é gi oktat á s é s hozz á f é r é s biztos í t á sa mindenkinek 864,8 21,11 % 4.) A Felsőoktat á s tartalmi é s szervezeti fejleszt é se a tud á salap ú gazdas á g ki é p í t é se é rdek é ben 447,7 10,93 % 5.) T á rsadalmi befogad á s, r é szv é tel erős í t é se 468,6 11,44 % 6.) Eg é szs é gmegőrz é s é s eg é szs é g ü gyi hum á nerőforr á s- fejleszt é s 221,2 5,40 % 7.) Az operat í v program priorit á si tengelyeinek megval ó s í t á sa a K ö z é p-magyarorsz á gi r é gi ó ban 503,8 12,30 % Ö sszesen 4 097,0 100,00 %

6 A közoktatás alapozza meg a gazdasági növekedést azzal, hogy jobb minőségű, felkészültebb munkaerőt bocsát ki– versenyképesség javítása az alkalmazható tudás fejlesztésével A hangsúly a tanulók egyéni eredményességére és sikerességére helyeződjön – az egyének szintjén teremtődjenek meg az egész életen át tartó tanulás feltételei Csökkenjen a szelekció és szegregáció, mérséklődjenek az oktatási egyenlőtlenségek Növekedjen az oktatási rendszer hatékonysága (adott ráfordítás mellett javuljon a tanulói teljesítmény) Komplex fejlesztésben gondolkodunk, építve a HEFOP fejlesztési folyamataira A TAMOP 3 fejlesztéseinek átfogó célkitűzései

7 2007-13 időszakban ~ 255 Mrd Ft keret 2007-08 AT-időszakban: –keret: ~ 100 Mrd Ft –~1500 intézmény; –12-15 000 pedagógus 4 intézkedés – 18 konstrukció (14 pályázat + 4 kiemelt projekt) a 2007-08-as akciótervben TÁMOP 3: Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek

8 A TAMOP közoktatási prioritásának intézkedései A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

9 A HEFOP-fejlesztések folytatása, de tapasztalatok alapján változtatások: A fejlesztés a közoktatási intézmények és fenntartóik aktív fejlesztési tevékenységére épít, ehhez kell megteremteni a támogató környezetet Központi fejlesztés helyett központilag irányított fejlesztés Minden támogatást megadni az intézmények saját fejlesztési tevékenységéhez Biztosítani a konstrukciók egységes, koherens rendszerét, egymásra épülését Biztosítani a végrehajthatóság feltételrendszerét A fejlesztés filozófiája

10 Központban az intézmények fejlesztése és a tanulói eredményesség javítása Ennek támogatásához: Szolgáltatások fejlesztése –Az intézményi fejlesztések tartalmi- és módszertani feltételrendszerének megteremtése, javítása –Területi hálózati koordináció, pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése Kiemelt projektek –Országos (rendszer)fejlesztések megvalósítása –Pályázati tevékenység szakmai koordinációja (standardok, nyomonkövetés, minőségbiztosítás) A konstrukciók egymásra épülése

11 Az országos oktatási célkitűzések „lefordítása” helyi stratégiákra – a célokhoz illeszkedő, helyi társadalmi-gazdasági igényekhez igazodó fejlesztési koncepció kidolgozása (elvárások) A helyi oktatási szereplők (iskolaigazgatók, tanárok, szülők) és helyi gazdasági és civil szereplők bevonása, meggyőzése (elkötelezettség és részvétel) A fejlesztési környezet stabilitásának és kiszámíthatóságának biztosítása (az intézmények támogatása) - fenntarthatóság Az elvárásoknak való megfelelés, helyi célok teljesülésének vizsgálata Központban az intézményi fejlesztés - a fenntartó

12 A pedagógiai és szervezeti fejlesztési szükségletek azonosítása (mit szükséges ahhoz tennünk, hogy az elvárásokat teljesítsük) A fejlesztési program „folyamatba ágyazott” végrehajtásának megtervezése (a nevelő-oktató munka és a fejlesztési folyamat összhangjának biztosítása) Indikátorok és benchmarkok minél pontosabb meghatározása Folyamatos reflexió a saját fejlesztési tevékenységünkre Nyilvánosság biztosítása az iskolahasználók számára (szülők, tanulók) Központban az intézményi fejlesztés – az iskola:

13 Kompetencia alapú oktatás, Továbbképzések, Oktatási integráció, SNI tanulók együttnevelése, Tehetséggondozás Tartalom- fejlesztés, tankönyvi kínálat Intézményi és pedagógiai folyamatok mentorálása Regionális szakmai koordináció, támogató kapacitások szervezése Képzések, tanácsadói kínálat fejlesztése Az fejlesztések támogató környezetének biztosítása

14 3.1.1 XXI.sz-i közoktatás 3.1.2 Tartalomfejlesztés 3.1.4 Innovatív intézmények 3.1.5 B Továbbképzési programok megvalósítása 3.1.5 A Továbbképzések fejlesztése 3.4.2 Befogadó intézmények 3.2.2 Területi együttműködések 3.1.6 EGYMI fejlesztése 3.1.8 Minőségfejlesztés A TÁMOP 3 főbb konstrukciói (közoktatás-fejlesztés):

15 2 év alatt megjelent 23 pályázati ill. tervezési felhívás Továbbra sem jelent meg 6 db pályázat (312, 315 A, B, 321B, 342, 334, 329 B ill. 2 kiemelt projekt tervezési felhívását meg kell ismételni (318 és 321 A OFI) Közoktatási konstrukciók státusza AkciótervElőkészítés alatt álló konstrukciók Meghirdetett konstrukciók (beadási szakaszban) Értékelés alatt álló konstrukciók Szerződéskötés folyamatban/ megtörtént TÁMOP 3. 2007- 2008 AT 87313 2009- 2010 AT 0000

16 TAMOP 3. prioritás előrehaladása a 2007-13-as keret arányában

17 TÁMOP 3.1.1 (10,4 Mrd Ft) – Educatio kht, OFI TÁMOP 3.2.2 (4,2 Mrd Ft) – 6 régióban nyertes pályázat lett hirdetve, velük jelenleg zajlik a szerződéskötés, 1 régió vonatkozásában bírálat zajlik TÁMOP 3.1.4 (24,4 Mrd Ft) – több mint 400 nyertes pályázat, résztvevő intézmények száma több mint 1500 db. TÁMOP 315 A (11,8 Mrd Ft) – hamarosan megjelenik a tanárképzés, tanártovábbképzés pályázat A fejlesztés résztvevői

18 Jelentős időcsúszás (szerződéskötések 2009-ben) – az implementációra nem marad kellő felkészülési idő A megvalósítást támogató jogszabályi környezet nem áll teljes egészében rendelkezésre, jóváhagyásuk folyamatban van A fenntartók és az intézmények szakmailag kevéssé vannak felkészülve közbeszerzési eljárások lebonyolítására Az intézményfejlesztési pályázat és a szakmai támogatásra vonatkozó pályázatok lebonyolítása időben összecsúszott, újra kell ütemezni a megvalósítást – ellenhatás abszorpciós nyomás Kockázatok, problémák

19 Központi hálózati koordináció (regionális hálózatkoordinációs központok felkészítése) Referenciaiskolák felkészítése Tartalmi fejlesztések támogatása Módszertani fejlesztések, illetve a továbbképzési rendszer támogatása SNI – együttnevelési programok koordinációja Az országos szakmai nyomon követő rendszer működtetése, a fejlesztési folyamat minőség-biztosítása Kedvezményezett: Educatio Kht., OFI A kiemelt projekt: TÁMOP 3.1.1 – 21. sz.-i közoktatás

20 A szolgáltatások fejlesztése – az intézményi fejlesztések szakmai-módszertani támogatása TÁMOP 3.1.2 – Tartalomfejlesztés a közoktatásban –A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges tankönyvek, taneszközök fejlesztése –Széles körben, többnyire ingyenesen elérhető digitális tartalmak fejlesztése TÁMOP 3.1.5 – A pedagógiai módszertani kultúra megújítása –A hiányzó képzési szolgáltatások fejlesztése –A szolgáltatói, képzési kapacitások bővítése

21 TÁMOP 3.2.2 Regionális hálózatkoordinációs központok A régió fejlesztési igényeinek feltérképezése és nyomon követése Referenciaiskolák gondozása –A szolgáltatói kapacitások biztosítása együttműködések kialakításával –Az intézmények fejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, segítése –Kapcsolattartás és együttműködés a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettjével –A régió közoktatás-fejlesztési folyamatainak szakmai koordinációja

22 Közbeszerzési eljárások kiírásához szakmai segítség Elérhető továbbképzési kínálat és kapacitás gyűjtése keret- megállapodásokon keresztül Szaktanácsadói kínálat és kapacitás gyűjtése, terjesztése Az oktatási szolgáltatok külső értékelése, minőségbiztosítása Referencia intézmények felkérése, közreműködés a felkészítésükben, az intézmények tájékoztatása az általuk nyújtott szolgáltatásokról „jó gyakorlatok” feltérképezése, disszeminálása Honlap működtetése, workshopok, konferenciák, szakmai napok, kiadványok Problémák: konzorciumi szerződések, összeférhetetlenség Milyen támogatást nyújtanak a Regionális Hálózatkoordinációs Központok? - dióhéjban:

23 TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések Kompetencia alapú oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése(több mint IKT használat!!!) Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) Kompetencia alapú oktatás implementációja és saját intézményi innováció megvalósítása A szakmai feladattervet a Szoláltatói kosár segítségével kell elkészíteni feladatellátási helyenként

24 TAMOP 315 A Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) A konstrukció célja pedagógiai kultúra korszerűsítése új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével Pedagógusok részvétele a felsőoktatás rendszerében felsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben és mesterképzésben pályázat keretében támogatható olyan pedagógusok (tanárok, tanítók, óvodapedagógusok) oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzése a felsőoktatás rendszerében, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 legfeljebb 20 éve szerezték meg Fontosabb 2009-ben megjelenő új pályázatok/1

25 TAMOP 312 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban A taneszköz-kínálat megújítása a kompetencia alapú oktatás igényeinek megfelelő taneszközök arányának növelése céljából. Korábban elkészült taneszközök, taneszköz- rendszerek átdolgozása, továbbfejlesztése Új tartalmak (kiemelten három területen: matematikai és természettudományi ismeretek, aktív állampolgárság és szociális kompetenciák, vállalkozói készségek), tananyagok, oktatási programcsomagok kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó feladatbankok készítése Az 1-12. évfolyam részére közoktatásban felhasználható, nemzetközi és hazai jó gyakorlatok beszerzése, adaptálása, elterjesztése Pályázók: közoktatási intézmények, felsőoktatási intézmények, közművelődési intézmények, alapítványok, civil szervezetek, tankönyv kiadást végző kiadó, gazdasági társaságok konzorciumban Fontosabb 2009-ben megjelenő új pályázatok/2

26 TIOP 1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Átfogó cél Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása Prioritási tengelyek Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

27 A TIOP oktatási konstrukciói Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – Az „Intelligens iskola” Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése A közoktatási informatika fejlestésére kb. 35-40 Mrd Ft juthat A TIOP 111 pályázat, a 2. közbeszerzés folyik, tárgyalások lezárultak, a közbeszerzés kb. 1 hónapon belül zárul A Tanulói laptop program pályázata hamarosan kiírásra kerül

28 Az előző akcióterv pályázatainak elhúzódása és nagy száma miatt csak 2010-ben indulnak Zömében kisebb korrekciókkal a korábbi pályázatok, fejlesztések várhatók Igyekszünk az iskolai pályázatok számát csökkenteni, egyszerűsíteni, és egyúttal modularizálni a fejlesztéseket A kiemelt programok és a regionális szolgáltatók zökkenőmentes átmenetét biztosítani kell a két akciótervi időszak között A hangsúlyt a bevált, eredményeket hozó, és a forrásokat jól felhasználó pályázatokra kell helyezni – az új pályázatok előtt értékelésre van szükség Fennáll a forrásvesztés veszélye, akár a KMR területén 75%, a konvergencia régiók vonatkozásában 50%-ban az első n+3 időpontban, 2010 végén 2009-10-es akcióterv közoktatási pályázatai

29 Köszönöm a figyelmet! Dr. Sági Zsolt Igazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás programok Irányító Hatósága sagi.zsolt@hepih.hu


Letölteni ppt "A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések