Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus."— Előadás másolata:

1 Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus

2 Jogalkotási helyzetkép
Törvények (3) Kormányrendeletek (3) Miniszteri rendeletek (3) Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 2

3 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosítása évi LV tv. a törvény alkalmazása során felmerült egyes gyakorlati és értelmezési problémák megoldása: „beválás-vizsgálat”, a jogszabályszöveg pontosítása, a változó jogszabályi környezethez történő igazítás: a más ágazatok átalakulása, más jogszabályok módosítása miatt szükséges változások átvezetése. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 3

4 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Híd II. program A szeptember 1-jétől induló Híd II. programba történő bekapcsolódás életkori határa, bizonyos kivételes esetekben egy évvel meghosszabbítható. A program továbbra is záróvizsgával zárul, aminek része a komplex szakmai vizsga. Amennyiben a szakmai vizsga véletlenül eredménytelen is lesz, a sikeres záróvizsgával még szerezhet alapfokú végzettséget a tanuló. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 4

5 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Közös igazgatású köznevelési intézményben és az EGYMI-ben ellátható feladatok köre Közös igazgatású köznevelési intézmény nem csak különböző típusú nevelési-oktatási intézmények, hanem egyes többcélú intézmények, egységes iskola, összetett iskola feladatait is elláthatja. Az EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózatot is működtethet. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 5

6 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
A maximális, minimális osztály- illetve csoportlétszámtól való eltérés lehetősége Kizárólag akkor lehetett volna eltérni a maximális, illetve a minimális csoport-, osztálylétszámtól, ha azt a gyermekek, tanulók tanítási év közbeni átvétele, felvétele indokolja. E lehetőségek köre bővült az alábbiakkal: A maximális létszám 20 %-os átlépése a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével. A minimális létszámtól szakképző iskolában is el lehet térni. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 6

7 Mindennapos testnevelés
A testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei miatt heti legfeljebb két testnevelésóra egy tanítási napon való összevonása A szakképző iskolák tekintetében a mindennapos testnevelést a szakképző intézményekben csak azokon a tanítási napokon kell megszervezni, amikor nem kizárólag gyakorlati képzésben vesznek részt a tanulók. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 7

8 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
További fontos változások Tanköteles tanulók beíratásával kapcsolatos időpontot a KLIK véleményének kikérésével - a kormányhivatal határozza meg, Külföldi tanuló jogviszonyának megszűnése Köznevelési intézményekkel kapcsolatos egyes fenntartói döntések meghozatala jövőre csak május végéig KLIK alapító okirat helyett szakmai alapdokumentum Változások a pedagógus-munkakör betöltésének végzettségi és szakképzettségi követelményeiben (moduláris tárgyak, testnevelés, kéttannyelvű oktatás, szakképzés) Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 8

9 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőinek munkáltatói joggyakorlása A törvény biztosítja a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények vezetői részére – a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – a munkáltatói jogok gyakorlását. A KLIK által fenntartott intézmény vezetője a munkáltatói jogot azok tekintetében is gyakorolhatja, akik a működtető, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet intézkedése alapján végeznek munkát a köznevelési intézményben, amennyiben a működtető így dönt. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 9

10 Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. tv

11 Óvodapedagógusok munkaidejének beosztására vonatkozó szabályozás
A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokkal lekötött 32 órán felül további legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés elvégzését rendelheti el a munkáltató az óvodapedagógus számára. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 11

12 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
A szakközépiskolára és a szakiskolára vonatkozó szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezések kiegészültek a kizárólag szakképzési évfolyamokkal működő intézményekre vonatkozó szabályozással, Nkt. 61. § (3) bekezdése azért módosult, mert ide került az óvodapszichológus kötelező létszámára vonatkozó szabályozás Óvoda, iskolapszichológus munkaidőbeosztása Az Nkt. 1. és 2. mellékletének részbeni deregulálása, A nemzeti Pedagógus Kar létrehozása szept. 1-től, Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 12

13 A Nemzeti Pedagógus Kar
az Nkt. új (63/A–63/L.) §-ai amelyek alapján a Nemzeti Pedagógus Kart az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestületeként kell létrehozni. Automatikusan, kötelező a tagság A Kar működése a jogszabály alapján megyénként és a fővárosban szervezett területi szervekre épül Pedagógus Etikai Kódexe létrehozása szakmai tagozatok megalkotása

14 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Nkt aug. 27-ei módosítása Az Nkt. 65. §-a a következő (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba: „(9) A 64‒65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében is.” Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 14

15 Nkt. 97.§ (19) A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára szeptember 1. és június 30. között kerül sor. Nkt. 97.§ (20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába.”

16 Intézményi tanács megszervezése Iskolai alapítványok létrehozásának lehetősége Végleges döntés a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről 60%-al indul most és tv-i garancia 2017-ig a 100%-ra kibővített körben kerül most bevezetésre nev-okt intézményekben ped. munkakörben ped. szakszolgálatokban ped. Munkakörben ped. szakmai szolg.intézményben ped előadó, szakértő munkakörben gyvt. intézményekben ped. munkakörben

17 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
…./2013. (… …) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 17

18 I. Fejezet A rendelet hatálya
II.. Fejezet A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények III. Fejezet A köznevelési intézmények vezetői IV. Fejezet A Kjt. egyes rendelkezéseinek végrehajtása a köznevelési intézményekben V. Fejezet Záró és hatályba léptető rendelkezések 1. A Kjt besorolások munkakörökként 2. Pedagógus értékelése 3. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma 4. A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

19 A 2013/2014-es tanév kiemelt feladatai
2013/2014 tanév rendje szerinti munka A pedagógiai programok, helyi tantervek bevezetése, Egész napos iskola megszervezése Új tanügyi dokumentációra átállás, új IAR Az új foglalkoztatási szabályok bevezetése, alkalmazása, szakmai ellenőrzés új szabályainak alkalmazása Nemzeti Pedagógus Kar megszervezése Nem állami fenntatók finanszírozása bevezetése Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 19

20 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Köszönöm a figyelmet! Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság 20


Letölteni ppt "Tanévkezdő tájékoztató konferencia Brassói Sándor főosztályvezető EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály 2013 augusztus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések