Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KBT ÁPRILIS 1-TŐL HATÁLYOS MÓDOSULT RENDELKEZÉSEI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KBT ÁPRILIS 1-TŐL HATÁLYOS MÓDOSULT RENDELKEZÉSEI"— Előadás másolata:

1 A KBT. 2009. ÁPRILIS 1-TŐL HATÁLYOS MÓDOSULT RENDELKEZÉSEI
Verebélyi Miklós Hivatalos közbeszerzési Tanácsadó /

2 Erőforrást nyújtó szervezet I.
Gyakorlati alkalmazás (alvállalkozó fogalma! Közvetlen részvétel a szerződés teljesítésében) - Árubeszerzés: nem lehet erőforrás a pénzügyi alkalmassági feltétel, a referencia, mintapéldány, tanúsítvány, minőségbiztosítási intézkedés, más szervezet vizsgálata. - Építési beruházás: nem lehet erőforrás a pénzügyi alkalmassági feltétel, a referencia, statisztikai állományi létszám. .

3 Erőforrást nyújtó szervezet II.
- Szolgáltatás megrendelés esetén: nem lehet erőforrás a pénzügyi alkalmassági feltétel, statisztikai létszám, szakembergárda, műszaki felszereltség, min. bizt. intézkedések. Minden beszerzési tárgynál KIVÉVE, ha a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn! igazolási mód (+kizáró okokra vonatkozóan is nyilatkozat!) - Többségi befolyás: a szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata, - Megállapodás + a szervezet közjegyző által hitelesített nyilatkozata.

4 Hiánypótlás szabályai
Ajánlatkérő mérlegelési joga megszűnt, kötelező a hiánypótlás! Hiánypótlás köre. Önkéntes hiánypótlás. További hiánypótlás kötelező újabb hiány észlelése esetén! (korábbi hiányok nem). Tilos új közös ajánlattevő, 10%-os mértéket meghaladó alvállalkozó, új erőforrást biztosító szervezet bevonása.

5 ÉRTÉKHATÁROK( től) Az európai közösségi értékhatárok önkormányzati beszerzőknél: Árubeszerzés: 206 ezer euró ( Ft) Építési beruházás és koncesszió: euró ( Ft) Szolgáltatás: 206 ezer euró ( Ft) Új (általános) egyszerű közbeszerzési eljárás nemzeti értékhatárai: Általános közb. eljárás: Különös közb. eljárás: Árubeszerzés: 8 millió Ft millió Ft Építési beruházás: 15 millió Ft millió Ft Építési koncesszió: 100millió Ft Szolgáltatás: 8 millió Ft millió Ft Szolgáltatási koncesszió: 25 millió Ft

6 AJÁNLATKÉRŐI KÖTELEZETTSÉGEK
Közbeszerzési terv: Elkészítése legkésőbb április 15. napjáig kötelező! Ajánlatkérő saját (vagy a KT) honlapján közzé kell tennie Eljárást indító felhívás ellenjegyzése – a felelősségi rendben megjelölt személy – személyes bírság Megfelelő szakértelem: Közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem Bejelentkezési kötelezettség, adategyeztetés: A KÉ-ben való közzétételre csak a legalább 15 nappal korábban bejelentkezett ajánlatkérő adhat fel hirdetményt Éves statisztikai összegzés megküldése május 31-ig.

7 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYILVÁNOSSÁGA
Az ajánlatkérő köteles közzétenni 5 munkanapon belül a saját (vagy a KT) honlapján – az adatokat közbeszerzési eljárásonként csoportosítva: Valamennyi hirdetményét, (előzetes és egyéb tájékoztatók , felhívások) Közbeszerzési tervet Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó adatokat Az éves statisztikai összegzést, a jogorvoslati eljárásról szóló információkat Közbeszerzési szerződés teljesítéséről vagy meghiúsulásáról tájékoztatás Az adatoknak a szerződés teljesítését vagy a jogorvoslati eljárás jogerős lezárását követő 5 évig kell elérhetőnek lenniük!

8 Egyszerű közbeszerzési eljárás I.
Alanyi hatály – támogatottak (75%-ot meghaladó mérték!) Tárgyi hatály (valamennyi beszerzési tárgy!) Kivételek: 29. § szerinti kivételek, tankönyv beszerzése, 4. sz. melléklet szerinti jogi szolgáltatások és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység (értékhatár!), gyermekotthoni ellátás, kisajátítást megelőző ingatlan- adásvétel, külügyi segélyezés, közmegrendelés, alaptevékenység, földgázellátás.

9 Egyszerű közbeszerzési eljárás II.
Minden esetben lehet tárgyalni Minden esetben hirdetménnyel indul, de a felhívást a saját honlapon is közzé kell tenni! Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetei (nemzeti értékhatár másfélszerese) Nemzeti értékhatárok (megszűnik az egyszerű ~ kifejezés) - árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés 8 millió Ft, - építési beruházás 15 millió Ft, - építési koncesszió 100 millió Ft, - szolgáltatási koncesszió 25 millió Ft.

10 Egyszerű közbeszerzési eljárás III.
Kizáró okokról elég a nyilatkozat! Ajánlattételi határidő : 25 nap, - 5 nap, ha a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatás elektronikusan hozzáférhető. Kiegészítő tájékoztatás (56. §) Nyilvános eredményhirdetés! Szerződéskötési moratórium! Fenntartott szerződések (1 milliárd Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők, építési beruházás és koncesszió esetén millió Ft-ig)

11 Az eljárásrendek alkalmazásának speciális szabályai
A Kbt. II. része szerinti eljárás (közösségi eljárásrend): Közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzésekre (árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás) Építési beruházásra és építési koncesszióra, ha a közbeszerzés értéke eléri a közösségi értékhatár felét ( Ft), de a hirdetmények ebben az esetben a KÉ-ben kerülnek közzétételre! Ha az ajánlatkérő választása alapján az egyszerű eljárás helyett valamely IV. fejezet szerinti eljárás szabályait alkalmazza A Kbt. III. része szerinti eljárás (egyszerű eljárás) Nemzeti értékhatár feletti közbeszerzésekben A Kbt. 4. számú melléklete szerinti szolgáltatásokra, a közösségi értékhatár feletti közbeszerzések esetében az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közösségi közzétételével (TED)!

12 A Kbt. módosításának további rendelkezései I.
Eljárási rezsimek számának csökkenése Egyszerű eljárás szabályainak változása Egyszerűsített eljárás megszűnése Hirdetményellenőrzés kötelező maradt (polgári jogi felelősség) Kizáró okok igazolási kötelezettsége és módja változik (kizárólag a nyertes), nyilvános adatról tényről nem kérhető (pl. cégkivonatot nem lehet bekérni) + jogi-szervezeti feltételek Az eljárásba bevont személyek (jogi szakértelem)

13 A Kbt. módosításának további rendelkezései II.
Összeférhetetlenség (kiegészül az erőforrást nyújtó szervezettel) Ajánlattételi felhívás nyelve (minden esetben szükséges magyar nyelven), minden esetben biztosítani kell a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét (magyar nyelvű dokumentáció) Hivatalos közbeszerzési tanácsadók kötelező továbbképzése A 22. § (1) bek. b) pontjának kiegészítése, új k) pont.

14 A Kbt. módosításának további rendelkezései III.
Anyagi fedezet (48. § (2) bekezdés)! Dokumentáció új, kötelező elemei (szerződéstervezet + ellenőrzési jegyzék) Ajánlattételi nyilatkozat további eleme (kkv) Változik az ajánlatban a nyilatkozattételi kötelezettség az alvállalkozók, erőforrást biztosító szervezetek vonatkozásában Az ajánlat érvénytelenségi körének bővülése (hiánypótlás 8 napos határidő elmulasztása) Átláthatósági megállapodás (dokumentáció)

15 A kizáró okok és igazolási módjuk
Kötelezők: Kbt. 60. § (1) bek., 62. § (1)-(2) bek. Választhatók: Kbt. 61. § (1)-(2) bekezdések A vizsgálat alanyai: ajánlattevő, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó, az összes egyéb alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet. Igazolási módok: Az ajánlatban csak nyilatkoznia kell a résztvevőnek (de jogosultak igazolni is az előírt módon) A nyertesnek az eredményhirdetést követő 8 napon belül kell igazolnia Ha nem teljesül a nyertes részéről, akkor a 9. napon a másodikként kihirdetett ajánlattevőt kell felhívni a 8 napon belüli igazolásra! Hatóság 4 napos határideje az igazolás kiadására Ajánlatkérő ellenőrzi a közhiteles elektronikus nyilvántartásokat az eredményhirdetést követő 8/17. napon (ingyenes hozzáféréssel)

16 A Kbt. módosításának további rendelkezései IV.
A formai követelmények előírásának „maximalizálása” Eljárás kötelező és opcionális eredménytelensége körének kibővülése (egy érvényes ajánlat) Kirívóan alacsony árra vonatkozó rendelkezések kiegészítése Az ajánlat nyilvánossága Részajánlattétel kötelező biztosítása A szerződés teljesítése (min. 50%) Tárgyalásos eljárás szabályainak pontosítása GVH jogosultsága Eljárási határidők csökkenése Fedezetelvonás dokumentálása (eredményhirdetés)

17 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNY- TELENSÉGÉNEK ÚJ ESETEI
Ajánlattételi szakaszt lezáró döntés körében: Eredménytelen lehet az eljárás, ha egyetlen (érvényes) ajánlatot nyújtottak be, de eredménytelen, ha több ajánlat közül csak egy érvényes. Nem eredménytelen, ha az előző eljárás már ez okból eredménytelen volt. Részvételi szakaszt lezáró döntés körében: Eredménytelen lehet a részvételi szakasz és az eljárás, ha csak egy (érvényes) jelentkezést nyújtottak be, de eredménytelen, ha több részvételi jelentkezés közül csak egy érvényes.

18 A Kbt. módosításának további rendelkezései V.
Eredményhirdetés (átadás, „postai út”) Tájékoztatási, közzétételi kötelezettség Kbt. 17/C. § (közbeszerzési terv és módosítása) Előzetes vitarendezés Közbeszerzések Tanácsának szerepét érintő módosítások Választott bíróság igénybevétele Jogorvoslati rendszert érintő változások Szerződéskötési moratórium A szerződés érvénytelenségére vonatkozó rendelkezések, felmondási ok

19 Projekttársaság A Kbt. hatályos szabályozása (közös ajánlattevők)
A projekttársaság létrehozásának előírása A projekttársaság alkalmazásának előnyei A projekttársaság létrehozása (tulajdonosi kör), ajánlattevő, szerződést teljesítő személye Egyetemleges felelősség A projekttársaság tevékenységi köre A projekttársaság megszűnése, megszűnést követően a felelősség a kötelezettségekért.

20 A KT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT AJÁNLÁSOK VISSZAVONÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA
A Kbt. módosítás által nem érintett ajánlásokat a hatályában fenntartja, amelyek az alábbiak: 2/2004. számú módosított ajánlás az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról; 3/2004. ajánlás a Kbt. hatálybalépése előtt kötött szerződésekről; 2/2006. számú ajánlás a Kbt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt kivételi esetről; 1/2008. számú ajánlás az üzletrész átruházás útján megvalósított beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának megítéléséről. A visszavont ajánlások az alábbiak: 1/2004. számú módosított ajánlás a helyi önkormányzatok önkormányzati irányítású szervezetektől történő megrendeléseinek a Kbt. hatálya alá tartozásáról; 5/2004. számú ajánlás a helyi önkormányzati költségvetési szervek beszerzéseiről; 6/2004. számú mód. ajánlás a Kbt. alkalmazásáról a 10. §-ában foglalt összeférh. esetén; 1/2006. számú módosított ajánlás az ajánlattevők, illetőleg alvállalkozók szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggésben; 3/2006. számú ajánlás a kis- és középváll. közbeszerzési eljárásokban való részvételének elősegítéséről; 4/2006. számú ajánlás a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről; 1/2007. számú ajánlás a hiánypótlás alkalmazásáról.

21 JAVASLATOK AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
Kérelem összeállítása Ellenjegyzés Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele I. szakasz: ajánlatkérő adatai, tevékenységi köre, típusa II. szakasz: szerződés tárgya, teljesítés helye, teljes mennyiség vagy érték III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk (mellékkötelezettségek, fizetési feltételek, kizáró okok, gazdasági, műszaki alkalmasság – minimum köv. IV. szakasz: bírálati szempontok, határidők V. szakasz: kiegészítő információk, eredményhirdetés, szerződéskötés, bírálat módszere. Egyéb információk: hiánypótlás, konzultáció, ajánlat elvárásai A melléklet (további címek); B melléklet (részajánlatok)

22 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A KBT ÁPRILIS 1-TŐL HATÁLYOS MÓDOSULT RENDELKEZÉSEI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések