Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogi ismeretek pedagógusoknak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogi ismeretek pedagógusoknak"— Előadás másolata:

1 Jogi ismeretek pedagógusoknak
3. előadás Összeállította: Bánfalvi Péter

2 Az elmúlt hetekben felmerült kérdések
Besorolás szakvizsga és magasabb iskolai végzettség megszerzését követően? Intézményvezetői megbízás feltétele? Tankötelezettség mozgássérült tanuló esetén? Minőségi bér kifizetésének módja, kinek jár? További szakképesítés miatt kereset kiegészítés? Pedagógus iskolában töltött ideje? 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

3 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Joganyag: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról. 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet a KJT VHR 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 277/1997. korm. r. 3/2002. OM. Rendelet a minőségbiztosításról 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet áht műk. R. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

4 Emlékeztető az előző előadásról:
Közalkalmazotti jogviszony létesítés Pedagógus alkalmazás feltételei Besorolás Alapbért kiegészítő tételek Munkaidő, többlettanítás Pedagógus jogai és kötelességei Továbbtanuló munkaidő kedvezményei Újdonság: létszámleépítés pályázat március! 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

5 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Gyakornoki idő KJT szerint: 3 év Ha nem rendelkezik 3 év gyakorlattal. Áthelyezés esetén is. A gyakornoki idő folyamatosságát nem érinti az áthelyezés. A megszakadt gyakornoki idő figyelembe vehető, ha ugyanolyan munkakörben létesít közalkalmazotti jogviszonyt. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

6 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Gyakornoki idő Nem számítható be a gyakornoki időbe a a) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség, b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint c) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka tartama. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

7 Gyakornoki idő szerepe
A gyakornok ismerje meg: a) az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, kollektív szerződését, b) az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását, c) a gyermekek, a tanulók, a szülők, a pedagógusok - Kt.-ban meghatározott - jogait és kötelezettségeit, d) a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket, e) a tanügyigazgatási dokumentumok alkalmazását. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

8 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
A gyakornok a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait, b) megismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit, c) alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésére (hátrányos helyzetű, BTM, tehetséges tanulókkal való foglalkozás), d) elmélyítse az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

9 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
A gyakornok A gyakornok részére a gyakornoki idő alatt a heti kötelező óraszám felett tanítás, foglalkozás megtartása csak helyettesítés miatt rendelhető el. A munkaidő kötelező órákkal le nem kötött részében a gyakornok munkaköri feladatként csak a következők teljesítésére köteles: részt vesz a nevelőtestület munkájában, és ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat. A gyakornok részére osztályfőnöki megbízás csak írásban adott hozzájárulásával adható. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

10 Gyakornok szakmai segítője
A szakmai segítő a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint - szövegesen - értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről az intézmény vezetője dönt. Az intézmény vezetője döntése előtt beszerzi a szakmai segítők együttesen kialakított véleményét. (A gyakornoki szabályzat elkészítése az intézményvezető feladata.) 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

11 Gyakornok szakmai segítője felkészíti:
a) az iskola helyi tantervében, az óvoda nevelési programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására, b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) célszerű megválasztására, c) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, d) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

12 Gyakornok szakmai segítője felkészíti:
A szakmai segítő szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, továbbá - ha igényli - konzultációs lehetőséget biztosít számára. A szakmai segítőt a feladatok ellátásáért kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként a megtartott órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

13 Intézményi dokumentumok:
Alapító okirat SZMSZ Pedagógiai program Házirend Munkaterv, tantárgyfelosztás Minőségirányítási program (IMIP) 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

14 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Alapító okirat: (1993. évi LXXIX.Tv. 37.§) A fenntartó készíti el és módosíthatja (5) A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az a) intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét és címét, b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, c) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

15 SZMSZ: 11/1994. MKM rendelet 4.§ (1)
a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, b) a pedagógiai munka belső ellenőrzés rendjét, c) a belépés és benttartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, d) tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendjét, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

16 SZMSZ: 11/1994. MKM rendelet 4.§ (1)
e) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjét, g) a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, valamint az óvodai, iskolai kollégiumi szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formáját, h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

17 SZMSZ 11/1994. MKM rendelet 4.§ (1)
i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, m) a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

18 SZMSZ: 11/1994. MKM rendelet 4.§ (1)
n) az intézményi védő, óvó előírásokat, o) a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendőket, p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel, r) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

19 SZMSZ: 11/1994. MKM rendelet 4.§ (2)
Továbbá: b) a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit, c) a felnőttoktatás formáit, d) a diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), e) a mindennapi testedzés formáit és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét, j) az iskolai (kollégiumi) könyvtár működési rendjét. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

20 SZMSZ: 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 20.§ alapján
a) a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra történő hivatkozást, b) a költségvetési szerv törzskönyvi azonosító számát, alapító okiratának keltét, az alapító okirat számát, az alapítás időpontját, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

21 SZMSZ: 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 20.§ alapján
c) az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölését, d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek felett a költségvetési szerv alapítói, illetve tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogokat gyakorol, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

22 SZMSZ: 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 20.§ alapján
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet) megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, g) a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványait, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

23 SZMSZ: 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 20.§ alapján
h) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, i) a költségvetési szerv szervezeti ábráját, j) külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

24 SZMSZ: 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 20.§ alapján
k) az irányító szerv által a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását. (Összevont gazdálkodás kapcsolatrendszere) 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

25 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Pénzügyi szabályzatok: 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 20.§ alapján a) a gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

26 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Pénzügyi szabályzatok: 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 20.§ alapján b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, e) a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

27 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Pénzügyi szabályzatok: 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 20.§ alapján f) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, g) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, h) a vezetékes és rádiótelefonok használatát, i) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

28 Házirend: 79/1993. Tv. a közoktatásról 40.§
(10) A házirendet az óvoda, az iskola, a kollégium vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, kollégiumszék, óvodaszék, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

29 Házirend: 11/1994. MKM rendelet 4/A. § (1)
20:48 Házirend: 11/1994. MKM rendelet 4/A. § (1) a) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezéseket, b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá - a közoktatási törvény 12. § (4) bekezdésében meghatározott - a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, c) a napközis, tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek, továbbá a kollégiumi, externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásának elveit, DE HISZEN KÖTELEZŐ FELADAT! d) a szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

30 Házirend: 11/1994. MKM rendelet 4/A§ (1)
e) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, f) a tanulók jutalmazásának elveit és formáit, g) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, h) a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket, 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

31 A nevelési és pedagógiai program (KT. 44.§-51.§)
44. § (1) A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Honlapon, vagy más helyben szokásos módon nyilvánossá kell tenni. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

32 A nevelési és pedagógiai program (79/1993. tv. 44.§-51.§)
45. § (1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján nevelési programot készít, vagy az ily módon készített nevelési programok közül választ. (2) Az iskola pedagógiai programot, annak részeként a Nemzeti alaptanterv alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába. Az iskola az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek alapján is elkészítheti helyi tantervét, illetve a kerettantervet is beépítheti helyi tantervként a pedagógiai programjába. A középiskola a helyi tantervének elkészítéséhez figyelembe veszi az érettségi vizsga vizsgatárgyainak vizsgakövetelményeit is. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

33 A nevelési és pedagógiai program (79/1993. tv. 44.§-51.§)
A többcélú intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához óvodai nevelési programot, illetve iskolai helyi tantervet, kollégiumi pedagógiai programot használ. Az általános művelődési központban működő nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programja része a nem közoktatási feladatot ellátó intézményegység tevékenységét is meghatározó pedagógiai-művelődési programnak. A pedagógiai-művelődési programnak biztosítania kell a közoktatási szolgáltatások és a nem közoktatási szolgáltatások egységes elvek szerinti megvalósítását. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

34 A nevelési és pedagógiai program (79/1993. tv. 44.§-51.§)
46. § (2) Ha az általános iskola kevesebb, mint nyolc évfolyammal működik, helyi tantervének összhangban kell állnia annak az iskolának a helyi tantervével, amelyikben az utolsó évfolyamának befejezését követően a tanulók - mint kötelező felvételt biztosító iskolában - folytathatják tanulmányaikat. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

35 A nevelési és pedagógiai program (79/1993. tv. 44.§-51.§)
47. § Az óvoda nevelési programja tartalmazza: a) az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit, b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését, c) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, d) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, e) nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, g) a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

36 A nevelési és pedagógiai program (79/1993. tv. 44.§-51.§)
48. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza: a) az iskola nevelési programját, b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül e) szakközépiskola és szakiskola esetén a szakmai programot. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

37 Munkaterv (a 11/1994. sz. MKM rendelet 2.§ alapján)
Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét, illetve az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ehhez ki kell kérni, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség), a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés szervezőjének véleményét is. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

38 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Munkaterv kötelező elemei a tanév rendjét szabályozó rendelet figyelembe vételével. az óvodai nevelés nélküli munkanapok, az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását; a szünetek időtartamát; 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

39 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Munkaterv kötelező elemei a tanév rendjét szabályozó rendelet figyelembe vételével. c) az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak [április 16.] vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját; 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

40 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Munkaterv kötelező elemei a tanév rendjét szabályozó rendelet figyelembe vételével. d) a nemzeti, az óvodai, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontját; e) iskolában, kollégiumban az évi rendes diákközgyűlés idejét; f) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját; g) a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata időpontját. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

41 Tantárgyfelosztás és az órarend (11/1994.MKM.r. 4. sz. melléklet)
8. a) Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának (foglalkozási idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója - a nevelőtestület véleményének kikérésével - hagyja jóvá. b) A tantárgyfelosztás alapján készített órarend tartalmazza a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét. Meg kell őrizni 5 évig! 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

42 Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben (3/2002. OM. R. 4-5.§)
célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

43 Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben (3/2002. OM. R. 4-5.§)
A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

44 Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben (3/2002. OM. R. 4-5.§)
A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

45 Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben (3/2002. OM. R. 4-5.§)
A nevelési-oktatási intézménynek a minőségirányítási program végrehajtásának értékelése során vizsgálnia kell azt, hogy az intézményi minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer betöltötte-e a célját. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

46 Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben (3/2002. OM. R. 4-5.§)
nevelési-oktatási intézmény eredményességét, így különösen a nevelési, illetve pedagógiai programban megfogalmazottak teljesülését, az intézményi nevelési, tanítási és tanulásirányítási módszerek, az alkalmazott tankönyvek, taneszközök, fejlesztő eszközök beválását, a teljesítményértékelés gyakorlatát, a szülők, a tanulók elégedettségét. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

47 Jogi források elérhetősége:
-MUNKAJOG – Jogszabályfigyelő Fórum 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)

48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)
Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségeim: Web: Tel.: Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban Következő előadás: a közoktatási törvény megjelenése után meghirdetésre kerülő időben. 20:48 Bánfalvi Péter közoktatási szakértő (2011. március)


Letölteni ppt "Jogi ismeretek pedagógusoknak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések