Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. szeptember 6. Zalaegerszeg

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. szeptember 6. Zalaegerszeg"— Előadás másolata:

1 2012. szeptember 6. Zalaegerszeg
A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása Dr. Bodó Márton 2012. szeptember 6. Zalaegerszeg

2 Oktatásirányítási eszközök
Törvényi szabályozás (Nemzeti köznevelési törvény); Folyamatszabályozás - tartalmi szabályozási dokumentumok (NAT, kerettantervek) érvényesítése; Tanárképzés; Tanártovábbképzés; Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere; Hazai és nemzetközi tanulói teljesítménymérések rendszere, Kutatás – visszajelzés – korrekció; Kimeneti szabályozás (érettségi vizsga)

3 A hazai tantervi szabályozás szintjei és műfajai
Kormányrendelet május 16. Miniszteri rendelet, kerettantervek szeptember folyamán Pedagógiai program/ helyi tanterv szeptember-december A hazai tantervi szabályozás szintjei és műfajai

4 A hazai tartalmi szabályozás „gyorsmérlege” szűkülés és bővülés
1995 1-10. évfolyam Műveltségterületek Fejlesztési területek 2003 1-12. évfolyam Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül) Kiemelt fejlesztési feladatok 2007 Kulcskompetenciák 2012 Műveltségi területek, közműveltségi tartalmak. Kiemelt fejlesztési területek

5 A NAT helye a tantervi szabályozásban
a fejlesztési követelményeket és a minimális tartalmi követelményeket meghatározó központi alaptanterv Kerettantervek részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv Erre épülnek a TANKÖNYVEK Helyi tantervek: a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv

6 Az új Nat főbb elemei A küldetésének újradefiniálása
A nevelés és az értékek hangsúlyozása A kiemelt fejlesztési területek és a kulcskompetenciák kiegészítése A társadalmi szolidaritás megerősítése Új tantárgyközi ismeretkörök beépítése A tantárgyközi tudás és képességterületek fejlesztése A közműveltség értelmezése, műveltségtartalmak megjelenítése Az ismeretek, képességek, attitűdök egységének megteremtése

7 Kulcskompetenciák és fejlesztési területek- nevelési célok
a Nemzeti alaptantervben -2012 Fejlesztési területek- nevelési célok Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása KULCSKOMPETENCIÁK Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás

8 A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok a Nat-ban
Az erkölcstan oktatása A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok Egész napos iskola Természettudományos nevelés A mindennapos testnevelés A mindennapos művészeti nevelés Az idegennyelv-oktatás Az emelt szintű képzési forma Az óvodai nevelés kapcsolata az iskolai nevelés- oktatás A szakközépiskolai oktatás A szakiskolai nevelés A kollégiumi nevelés kapcsolata iskolai nevelés-oktatással Az Arany János Programok A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei A nemzetiségi nevelés és oktatás elvei

9 A Műveltségi területek
Magyar nyelv és irodalom Földünk – környezetünk Idegen nyelvek Művészetek Matematika Informatika Ember és társadalom Életvitel és gyakorlat Ember és természet Testnevelés és sport

10 A műveltségi területek szerkezete
Alapelvek, célok Fejlesztési feladatok tantárgyanként Az adott nevelési-oktatási szakaszra (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12, évfolyam) Közműveltségi tartalmak tantárgyanként Az egyes képzési szakaszokon ismétlődő szempontok szerint spirálisan bővülő tudás. A tudás nem lezárt rendszerként jelenik meg. Az elrendezés nem a tanórai feldolgozás sorrendjét és szintezését sugallja.

11 Műveltségi területek kiemelt közös céljai
a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel) (kísérlet, megfigyelés) középpontba állítása; az informatika alkalmazása; a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek; az egészséges életmód kialakítása; az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása; a médiumok alkotó használata

12 Kerettantervi rendelet (1) (tervezet)
A pedagógiai szakaszokra a Kormányrendelet és e rendelet alapján készített kerettantervek egységes szerkezetűek. A kerettanterv a pedagógiai szakaszokra egy vagy két évfolyamos bontásban meghatározza: a) a kerettantervben meghatározott tantárgyakra érvényes közös, átfogó célokat és feladatokat, b) a fejlesztési célok – nevelési területek kapcsolódását, c) a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvényesítendő feladatait, d) a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, e) a műveltségi területekben meghatározott tantárgyak éves, vagy kétéves óraszámait.

13 A Nat és a kerettantervek
A köznevelési törvény mellett a Nat is közli a kerettantervek fő jellemzőit Meghatározza a képzési szakaszokat 10%-ban rögzíti az intézmény helyi szabad időkeretét A kerettanterveknek olyan pedagógiai kultúrát kell közvetíteniük, amely megőrzi az intézmények innovatív eredményeit fejlesztő hatást gyakorol adaptációjuk könnyen kivitelezhető rugalmasan alkalmazható tantárgyfelosztást és órakereteket tesz lehetővé megjeleníti a tantárgyközi tartalmakat figyelembe veszi a tantervfejlesztési trendeket

14 Kerettantervi mappák Egységes struktúrájú kerettantervi mappakialakítása történt meg: Alsó tagozat Felső tagozat Négy évfolyamos gimnázium Hat évfolyamos gimnázium Nyolc évfolyamos gimnázium Szakközépiskola Szakiskola (külön projektben) További fejlesztések: Nemzetiségi iskolák alsó tagozat felső tagozat négy évfolyamos gimnázium SNI kerettantervek alsó tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára felső tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Két tanítási nyelvű iskolák

15 A kerettantervek tantárgyi rendszere
Képzési szinthez kapcsolódó kerettantervi típusok Tantárgyak minimális óraszámmal Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Testnevelés, stb. Szabad órakeretben választható tantárgyak Pl. Dráma és tánc, Hon- és népismeret, Gazdálkodási és pénzügyi kultúra, Családi életre nevelés, Életvitel, stb. Tagozatos tantervek Pl. Természettudományi, Matematika, Művészetek, stb.

16 A kerettantervi fejlesztés következő szakasza
Függelék Módszertani segédlet Értékelési elvek és eljárások

17 Kerettantervi sablon Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret
Az egyes műveltségterületi tantárgyak nagyobb átfogó témaegységeit, témaköreit nevezi meg. A tematikai egység – az adott tantárgyi terület sajátosságaitól függően – lehet konkrét téma: pl. Relációk, függvények, sorozatok, de képességterület is: pl. Szóbeli szövegek megértése és alkotása, Gondolkodási, megismerési módszerek. A tevékenységre épülő műveltségterületek tantárgyaiban a tematikai egységek fejlesztési célként jelennek meg. Órakeret A javasolt óraszám Előzetes tudás A témakör elsajátításához, azaz sikeres tanításához és tanulásához szükséges kulcsfogalmak, ismeretelemek, szabályok, képességek megnevezése a témakör sajátosságainak megfelelően. Tantárgyi fejlesztési célok Az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt fejlesztési feladatok megnevezése az adott két évfolyamonként meghatározott sajátos tantárgyi fejlesztési célok, feladatok alapján. Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcs. pontok A tematikai egység tartalmi elemeinek és/vagy fejlesztési feladatainak megjelenítése a tematikai egység sajátosságainak megfelelően (a cella két oszlopra is bontható, ha a tantárgy vagy a tematikai egység sajátosságai ezt indokolják). Tantárgyak, konkrét tudáselemekkel részletezve. Kulcsfogalmak/ fogalmak A tematikai egységben előforduló kulcsfogalmak, illetve a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez szükséges fogalmi műveltség összetevőinek jelzése. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Az adott ciklus végén (az adott tantárgyban) elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek.

18 Kerettantervi mappák Általános iskola 1-4.
Magyar nyelv és irodalom 1. idegen nyelv (általános kerettanterv) Matematika Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Tagozatos és kiegészítő kerettantervek Ének-zene (emelt általános iskolai terv) Dráma és tánc Külsős kerettantervek

19 Kötelező minimális óraszámok 1–4. évfolyamon
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7 6 Idegen nyelvek 2 Matematika 4 Erkölcstan 1 Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Szabadon tervezhető órakeret 3 Rendelkezésre álló órakeret 25 27

20 Emelt szintű ének-zenei képzés 1-4. évfolyamon
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7 6 Idegen nyelvek 2 Matematika 4 Erkölcstan 1 Környezetismeret Ének-zene 5 Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés Felhasznált órakeret 25 24 26

21 Kerettantervek: 5–8. évf. Kötelező tantárgyak
Földrajz Ének-zene Dráma és tánc/Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat (több változat) Testnevelés és sport Magyar nyelv és irodalom (2 változat) Idegen nyelv Matematika Erkölcstan Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Természetismeret Fizika Kémia Biológia-egészségtan

22 Kerettantervek: 5–8. évf. Választható tantárgyak
Emelt szintű képzésekhez: Matematika Idegen nyelv Ének-zene További tantervek: Természettudományi gyakorlatok Hon- és népismeret Dráma és tánc Készülő új tantervek: Családi életre nevelés Lovaskultúra Pénzügyi és gazdasági kultúra

23 Kötelező minimális óraszámok 5–8. évfolyamon
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelv Matematika Erkölcstan 1 Tört., társ. és államp. Ismeretek 2 Természetismeret Fizika Kémia Biológia – egészségtan Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 1 2 Ének-zene Dráma és tánc / Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret 3 Rendelkezésre álló órakeret 28 31

24 Emelt szintű ének-zenei képzés 5-8. évfolyamon
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelv Matematika Erkölcstan 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Természetismeret Fizika Kémia Biológia – egészségtan Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 1 2 Ének-zene* 5 Dráma és tánc / Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 28 31 *A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az ének-zene oktatásához szükséges tanórai foglalkozásokba az énekkari vagy a kórus foglalkozás összesen heti egy óra erejéig beszámították.

25 Emelt szintű matematika képzés 5-8. évfolyamon
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelv Matematika 5 Erkölcstan 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Természetismeret Fizika Kémia Biológia – egészségtan Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 1 2 Ének-zene Dráma és tánc / Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 27 30

26 Emelt szintű idegen nyelvi képzés 5-8. évfolyamon
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelv 5 6 Matematika Erkölcstan 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Természetismeret Fizika Kémia Biológia – egészségtan Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 1 2 Ének-zene Dráma és tánc / Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 27 31

27 Emelt szintű természettudományi képzés 5-8. évfolyamon
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 3 Idegen nyelv Matematika Erkölcstan 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Természetismeret Természettudo-mányi gyakorlatok Fizika Kémia Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Biológia – egészségtan 2 Földrajz 1 Ének-zene Dráma és tánc / Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 26 30 31

28 Kerettantervek: 4 / 6 évf. gimnázium Kötelező tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom (2 változat) I. és II. Idegen nyelv Matematika Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc vagy Mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport

29 Kerettantervek: 4 / 6 évf. gimnázium Választható tantárgyak
Emelt szintű képzésekhez: Matematika Idegen nyelv Biológia Fizika Kémia További tantervek: Filozófia Természettudományi gyakorlat [csak 6 évf. esetén] Készülő új tantervek: Családi életre nevelés Pénzügyi és gazdasági Vállalkozzunk! Munkapiac Sakk

30 Kötelező minimális óraszámok 4 osztályos gimnázium
Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 I. Idegen nyelv 3 II. Idegen nyelv Matematika Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Földrajz Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1 Vizuális kultúra Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. Művészetek 2 Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret 4 6 8 Rendelkezésre álló órakeret 35 36

31 Emelt szintű művészeti képzés 4 osztályos gimnázium
Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 I. Idegen nyelv 3 II. Idegen nyelv Matematika Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Földrajz Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1 Vizuális kultúra Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. Művészetek  4 5 Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 35 36 32 30

32 Emelt szintű matematika képzés 4 osztályos gimnázium
Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 I. Idegen nyelv 3 II. Idegen nyelv Matematika 5 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Földrajz Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1 Vizuális kultúra Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. Művészetek 2 Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 33 34 31 29

33 Emelt szintű idegen nyelvi képzés 4 osztályos gimnázium
Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 I. Idegen nyelv 5 II. Idegen nyelv Matematika 3 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Földrajz Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1 Vizuális kultúra Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. Művészetek 2 Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 35 36 33 31

34 Fizika - Matematika 4 osztályos gimnázium
Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 I. Idegen nyelv 3 II. Idegen nyelv Matematika 5 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Földrajz Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1 Vizuális kultúra Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. Művészetek 2 Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Felhasznált órakeret 35 36 33

35 Kötelező minimális óraszámok 6 osztályos gimnázium
Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 3 4 I. Idegen nyelv II. Idegen nyelv Matematika Erkölcstan 1 Etika Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Földrajz

36 Kötelező minimális óraszámok 6 osztályos gimnázium
Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1 Vizuális kultúra Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. Művészetek* 2 Informatika Életvitel és gyakorlat Testnevelés 5 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret 3 4 6 8 Rendelkezésre álló órakeret* 31 35 36

37 Szakközépiskola és Nat
„A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakközépiskolákban a kilencedik-tizedik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább hetven százaléka, a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon legalább a hatvan százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.” 37

38 Szakközépiskolai kerettantervek
A tantárgyak jelentős részében a gimnáziumi óraszámmal azonos közismereti tantárgyi óraszámok A szabadon választott órakereten osztoznak a szakmai és közismereti tárgyak.

39 Kerettantervek: szakközépiskola
Kötelező közismereti tárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Művészetek címszó alatt egy év Ének-zene vagy Vizuális kultúra vagy Dráma és tánc vagy Mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika Testnevelés és sport Emelt szintű képzésekhez: Biológia / Fizika / Kémia / Földrajz

40 Kötelező minimális óraszámok szakközépiskola
Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 Idegen nyelvek 3 Matematika Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2 Fizika Kémia Biológia – egészségtan Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Földrajz 2 1 Szakmai tárgyak 6 7 8 11 Művészetek* Informatika Testnevelés 5 Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret 4 Rendelkezésre álló órakeret 35 36

41 A mintába került tanulók 8
A mintába került tanulók 8. osztály év végi osztályzatai néhány tantárgyból (az említések számában) 41

42 Hogyan ítéled meg általános iskolai tanulmányaidat
Hogyan ítéled meg általános iskolai tanulmányaidat? (az említések számában) 42

43 Mi okozza a legnagyobb nehézséget a tanulásban? (az említések számában)
43

44 Mi az oka annak, hogy nem szeretsz iskolába járni
Mi az oka annak, hogy nem szeretsz iskolába járni? (az említések számában) 44

45 Mit mutatnak a korábbi kutatási eredmények
Mit mutatnak a korábbi kutatási eredmények? „Szeret(ne)- e Ön saját iskolájukba járni diákként?” (összesítés – %) 45

46 Szakiskola és Nat A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakiskolában évfolyamonként a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább harminchárom százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.

47 Szaktárgyak struktúrája szakiskolában
9-11. évfolyamon 36 héten heti 12 óra közismereti óra, Módszertani támogatás minden tantárgyhoz és órához külön a tanároknak és diákoknak, A különböző tantárgyak egymásra épülő tematikával haladnak és dolgoznak. 1 év próba, amikor önkéntesen lehet bevezetni szeptembertől kötelező felmenő rendszerben.

48 Kerettantervi mappák középfok
Szakiskolai A szakiskola komplex közismereti tantervei Magyar – kommunikáció Matematika Idegen nyelv Társadalom és állampolgári ismeret Természetismeret Testnevelés Osztályközösség-építés

49 Kötelező minimális óraszámok szakiskola
Komplex műveltségterület 9. évf. 10. évf. 11. évf. Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 1 Idegen nyelv 2 Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés 5 Osztályközösség-építés

50 MTA kerettantervek készítése
Az MTA koordinálásában összesen hat kerettanterv készül biológia, fizika, kémia tantárgyakból, egyrészt a 6-és 8 évfolyamos, másrészt a négy évfolyamos gimnáziumok reál tagozatos osztályai számára. A kerettanterveket az MTA munkabizottságai a június 4-én kihirdetett Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségi területében leírtaknak megfelelően készítik el. Az MTA koordinálásában összesen hat kerettanterv készül, biológia, fizika és kémia tantárgyakból, egyrészt a 6-és 8 évfolyamos, másrészt a négy évfolyamos gimnáziumok reál tagozatos osztályai számára. A kerettanterveket az MTA munkabizottságai a június 4-én kihirdetett Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségi területében leírtaknak megfelelően készítik el.

51 Tevékenykedtető, cselekvő szerep erősítése
Műveltségi területhez kapcsolódó tantárgyak ugyanazon hét tudásterület alapján szerveződnek: Tudomány, technika, kultúra; Anyag, energia, információ; Rendszere; Felépítés és működés kapcsolata; Állandóság és változás; Az ember megismerése és egészsége; Környezet és fenntarthatóság. Példa: Fejlesztési feladat (7-8. évfolyam) Legalább két-két, a témakörökkel kapcsolatos fizikai, kémiai és biológiai kísérlet vagy vizsgálat önálló elvégzése. Legalább négy-négy, a témakörökkel kapcsolatos fizikai, kémia és biológia, a tanórán bemutatott kísérlet vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése.

52 A Nemzeti köznevelési törvény adta fő feladat
Az iskola pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. Forrás: NKT

53 Az iskolák körvonalazódó feladatai
A kerettanterv adaptációja szeptember –december között a helyi tanterv átalakításával, 2013. szeptemberétől felmenő rendszerben 1., 5., 9. osztályban az új tartalmi szabályozásnak megfelelően elkezdeni a tanítást az intézményben.

54 Az iskola implementációs feladatai (2012 szeptember-december)
A kerettantervek összevetése a helyi tantervvel: Óraterv elkészítése a beiskolázásra, a 2013/14-es tanév feladataira felkészülendő a 2 évfolyamonkénti tantárgyi óraszámok évekre bontása; döntés a szabad órakeret felhasználásáról: például (a Nat alapján) felkínált új tantárgyak beillesztése vagy a meglévő tantárgyak óraszámának megemelése és/vagy saját tervezésű foglalkozások érvényesítése ; az értékelési rendszer kialakítása; A Pedagógiai program elfogadása, honlapra kitétele.

55 Mire figyeljünk? Kerettantervben Helyi tantervben
Tantárgyak iskolatípusonként Néhol több változat 2 éves ciklusok a témakörök óraszámainak értelmezése (pl. matematika, nyelv) 90% Helyi tantervben Válogatás lehetősége éves ciklusok az óraszámok és a témák egymáshoz rendelése 90+10% az össz. óraszám ne lépje túl a trv-i keretet

56 Az intézményvezető felelőssége
A lehetőségek megismerése Döntés a 2x10%-ról A megvalósításhoz szükséges feltételek biztosítása (taneszköz, tanulásszervezés, terem, stb.) A pedagógusok felkészítése a megvalósításra A megvalósítás szakmai támogatása

57 A pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 30. 24 óra.
Pénzdíjas pályázat természettudományos kísérletek elkészítésére pedagógusok számára: A pályázat célja A pályázat hozzá kíván járulni az általános iskola 5-8. évfolyamán tanuló diákok természettudományos érdeklődésének felkeltéséhez, a természettudományos tantárgyak oktatásához használható szemléltető, kísérletező eszközök, interaktív módszertani megoldások összegyűjtésével.  A pályázaton a Támogató által felajánlott pénzjutalomban részesül a 3 legjobbnak bizonyuló pályamunka mindhárom kategóriában. A pénzjutalom összege nyertesenként , azaz összesen forint. A pályázat beadásának határideje: szeptember óra.

58 „Mekkora szerepet játszanak a gyerek fejlődésében az alábbiak
„Mekkora szerepet játszanak a gyerek fejlődésében az alábbiak?” – a válaszok megoszlása (%) A feltett kérdés: Ön szerint mekkora szerepet játszanak a szülők egy gyerek fejlődésében? Nagyon nagyot, elég nagyot, elég kicsit vagy semekkorát? És mekkora szerepet játszik/játszanak ...?

59 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2012. szeptember 6. Zalaegerszeg"

Hasonló előadás


Google Hirdetések