Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása Dr. Bodó Márton 2012. szeptember 6. Zalaegerszeg.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása Dr. Bodó Márton 2012. szeptember 6. Zalaegerszeg."— Előadás másolata:

1 A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása Dr. Bodó Márton 2012. szeptember 6. Zalaegerszeg

2 Oktatásirányítási eszközök  Törvényi szabályozás (Nemzeti köznevelési törvény);  Folyamatszabályozás - tartalmi szabályozási dokumentumok (NAT, kerettantervek) érvényesítése;  Tanárképzés;  Tanártovábbképzés;  Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere;  Hazai és nemzetközi tanulói teljesítménymérések rendszere,  Kutatás – visszajelzés – korrekció;  Kimeneti szabályozás (érettségi vizsga)

3 A hazai tantervi szabályozás szintjei és műfajai Kormányrendelet 2012. május 16. Miniszteri rendelet, kerettantervek 2012. szeptember folyamán Pedagógiai program/ helyi tanterv 2012. szeptember-december

4 1995 1-10. évfolyam Fejlesztési területek Műveltségterületek 2003 1-12. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül) 2007 1-12. évfolyam Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül) 2012 1-12. évfolyam Kiemelt fejlesztési területek Kulcskompetenciák Műveltségi területek, közműveltségi tartalmak. A hazai tartalmi szabályozás „gyorsmérlege” szűkülés és bővülés

5 A NAT helye a tantervi szabályozásban Helyi tantervek: a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv Kerettantervek részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv NAT a fejlesztési követelményeket és a minimális tartalmi követelményeket meghatározó központi alaptanterv Erre épülnek a TANKÖNYVEK

6 A z új Nat főbb elemei A küldetésének újradefiniálása A nevelés és az értékek hangsúlyozása A kiemelt fejlesztési területek és a kulcskompetenciák kiegészítése A társadalmi szolidaritás megerősítése Új tantárgyközi ismeretkörök beépítése A tantárgyközi tudás és képességterületek fejlesztése A közműveltség értelmezése, műveltségtartalmak megjelenítése Az ismeretek, képességek, attitűdök egységének megteremtése

7 Fejlesztési területek- nevelési célok Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása KULCSKOMPETENCIÁK Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás Kulcskompetenciák és fejlesztési területek- nevelési célok a Nemzeti alaptantervben -2012

8  Az erkölcstan oktatása  A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok  Egész napos iskola  Természettudományos nevelés  A mindennapos testnevelés  A mindennapos művészeti nevelés  Az idegennyelv-oktatás  Az emelt szintű képzési forma  Az óvodai nevelés kapcsolata az iskolai nevelés- oktatás  A szakközépiskolai oktatás  A szakiskolai nevelés  A kollégiumi nevelés kapcsolata iskolai nevelés-oktatással  Az Arany János Programok  A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei  A nemzetiségi nevelés és oktatás elvei A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok a Nat-ban

9 A Műveltségi területek 1.Magyar nyelv és irodalom 2.Idegen nyelvek 3.Matematika 4.Ember és társadalom 5.Ember és természet 6.Földünk – környezetünk 7.Művészetek 8.Informatika 9.Életvitel és gyakorlat 10.Testnevelés és sport

10 Alapelvek, célok  Fejlesztési feladatok tantárgyanként –Az adott nevelési- oktatási szakaszra (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12, évfolyam)  Közműveltségi tartalmak tantárgyanként –Az adott nevelési- oktatási szakaszra (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12, évfolyam)  Az egyes képzési szakaszokon ismétlődő szempontok szerint spirálisan bővülő tudás.  A tudás nem lezárt rendszerként jelenik meg.  Az elrendezés nem a tanórai feldolgozás sorrendjét és szintezését sugallja. A műveltségi területek szerkezete

11 a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel) (kísérlet, megfigyelés) középpontba állítása; az informatika alkalmazása; a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek; az egészséges életmód kialakítása; az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása; a médiumok alkotó használata Műveltségi területek kiemelt közös céljai

12 Kerettantervi rendelet (1) (tervezet) A pedagógiai szakaszokra a Kormányrendelet és e rendelet alapján készített kerettantervek egységes szerkezetűek. A kerettanterv a pedagógiai szakaszokra egy vagy két évfolyamos bontásban meghatározza: a) a kerettantervben meghatározott tantárgyakra érvényes közös, átfogó célokat és feladatokat, b) a fejlesztési célok – nevelési területek kapcsolódását, c) a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvényesítendő feladatait, d) a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, e) a műveltségi területekben meghatározott tantárgyak éves, vagy kétéves óraszámait.

13 A Nat és a kerettantervek  A köznevelési törvény mellett a Nat is közli a kerettantervek fő jellemzőit  Meghatározza a képzési szakaszokat  10%-ban rögzíti az intézmény helyi szabad időkeretét  A kerettanterveknek olyan pedagógiai kultúrát kell közvetíteniük, amely –megőrzi az intézmények innovatív eredményeit –fejlesztő hatást gyakorol –adaptációjuk könnyen kivitelezhető –rugalmasan alkalmazható tantárgyfelosztást és órakereteket tesz lehetővé –megjeleníti a tantárgyközi tartalmakat –figyelembe veszi a tantervfejlesztési trendeket

14 Kerettantervi mappák Egységes struktúrájú kerettantervi mappakialakítása történt meg:  Alsó tagozat  Felső tagozat  Négy évfolyamos gimnázium  Hat évfolyamos gimnázium  Nyolc évfolyamos gimnázium  Szakközépiskola  Szakiskola (külön projektben) További fejlesztések:  Nemzetiségi iskolák –alsó tagozat –felső tagozat –négy évfolyamos gimnázium  SNI kerettantervek –alsó tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára –felső tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára  Két tanítási nyelvű iskolák –felső tagozat –négy évfolyamos gimnázium

15 A kerettantervek tantárgyi rendszere Képzési szinthez kapcsolódó kerettantervi típusok Tantárgyak minimális óraszámmal Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Testnevelés, stb. Szabad órakeretben választható tantárgyak Pl. Dráma és tánc, Hon- és népismeret, Gazdálkodási és pénzügyi kultúra, Családi életre nevelés, Életvitel, stb. Tagozatos tantervek Pl. Természettudományi, Matematika, Művészetek, stb.

16 A kerettantervi fejlesztés következő szakasza Függelék  Módszertani segédlet  Értékelési elvek és eljárások

17 Kerettantervi sablon Tematikai egység/ Fejlesztési cél Az egyes műveltségterületi tantárgyak nagyobb átfogó témaegységeit, témaköreit nevezi meg. A tematikai egység – az adott tantárgyi terület sajátosságaitól függően – lehet konkrét téma: pl. Relációk, függvények, sorozatok, de képességterület is: pl. Szóbeli szövegek megértése és alkotása, Gondolkodási, megismerési módszerek. A tevékenységre épülő műveltségterületek tantárgyaiban a tematikai egységek fejlesztési célként jelennek meg. Órakeret A javasolt óraszám Előzetes tudás A témakör elsajátításához, azaz sikeres tanításához és tanulásához szükséges kulcsfogalmak, ismeretelemek, szabályok, képességek megnevezése a témakör sajátosságainak megfelelően. Tantárgyi fejlesztési célok Az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt fejlesztési feladatok megnevezése az adott két évfolyamonként meghatározott sajátos tantárgyi fejlesztési célok, feladatok alapján. Követelmények – Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcs. pontok A tematikai egység tartalmi elemeinek és/vagy fejlesztési feladatainak megjelenítése a tematikai egység sajátosságainak megfelelően (a cella két oszlopra is bontható, ha a tantárgy vagy a tematikai egység sajátosságai ezt indokolják). Tantárgyak, konkrét tudáselemekkel részletezve. Kulcsfogalmak/ fogalmak A tematikai egységben előforduló kulcsfogalmak, illetve a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez szükséges fogalmi műveltség összetevőinek jelzése. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Az adott ciklus végén (az adott tantárgyban) elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek.

18 Kerettantervi mappák Általános iskola 1-4.  Magyar nyelv és irodalom  1. idegen nyelv (általános kerettanterv)  Matematika  Erkölcstan  Környezetismeret  Ének-zene  Vizuális kultúra  Életvitel és gyakorlat  Testnevelés és sport  Tagozatos és kiegészítő kerettantervek  Ének-zene (emelt általános iskolai terv)  Dráma és tánc  Külsős kerettantervek

19 Kötelező minimális óraszámok 1–4. évfolyamon Tantárgyak1. évf.2. évf.3. évf.4. évf. Magyar nyelv és irodalom7766 Idegen nyelvek2 Matematika4444 Erkölcstan1111 Környezetismeret1111 Ének-zene2222 Vizuális kultúra2222 Technika, életvitel és gyakorlat1111 Testnevelés5555 Szabadon tervezhető órakeret2233 Rendelkezésre álló órakeret25 27

20 Emelt szintű ének-zenei képzés 1-4. évfolyamon Tantárgyak1. évf.2. évf.3. évf.4. évf. Magyar nyelv és irodalom7766 Idegen nyelvek2 Matematika4444 Erkölcstan1111 Környezetismeret1111 Ének-zene5555 Vizuális kultúra2222 Technika, életvitel és gyakorlat1111 Testnevelés5555 Felhasznált órakeret25 2426

21 Kerettantervek: 5–8. évf. Kötelező tantárgyak  Magyar nyelv és irodalom (2 változat)  Idegen nyelv  Matematika  Erkölcstan  Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  Természetismeret  Fizika  Kémia  Biológia-egészségtan  Földrajz  Ének-zene  Dráma és tánc/Hon- és népismeret  Vizuális kultúra  Informatika  Technika, életvitel és gyakorlat (több változat)  Testnevelés és sport

22 Kerettantervek: 5–8. évf. Választható tantárgyak Emelt szintű képzésekhez:  Matematika  Idegen nyelv  Ének-zene További tantervek:  Természettudományi gyakorlatok  Hon- és népismeret  Dráma és tánc Készülő új tantervek:  Családi életre nevelés  Lovaskultúra  Pénzügyi és gazdasági kultúra

23 Kötelező minimális óraszámok 5–8. évfolyamon Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv3333 Matematika3333 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. Ismeretek 2222 Természetismeret22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia – egészségtan 21 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 12 Ének-zene1111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Szabadon tervezhető órakeret 3333 Rendelkezésre álló órakeret 28 31

24 Emelt szintű ének-zenei képzés 5-8. évfolyamon Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv3333 Matematika3333 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. ismeretek 2222 Természetismeret22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia – egészségtan 21 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 12 Ének-zene*5555 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Felhasznált órakeret 28 31 *A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az ének-zene oktatásához szükséges tanórai foglalkozásokba az énekkari vagy a kórus foglalkozás összesen heti egy óra erejéig beszámították.

25 Emelt szintű matematika képzés 5-8. évfolyamon Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv3333 Matematika5555 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. ismeretek 2222 Természetismeret22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia – egészségtan 21 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 12 Ének-zene1111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Felhasznált órakeret 27 30

26 Emelt szintű idegen nyelvi képzés 5-8. évfolyamon Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv5566 Matematika3333 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. ismeretek 2222 Természetismeret22 Fizika 21 Kémia 12 Biológia – egészségtan 21 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Földrajz 12 Ének-zene1111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Felhasznált órakeret 27 31

27 Emelt szintű természettudományi képzés 5-8. évfolyamon Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom 4434 Idegen nyelv3333 Matematika3333 Erkölcstan1111 Tört., társ. és államp. ismeretek 2222 Természetismeret22 Természettudo- mányi gyakorlatok 1111 Fizika 22 Kémia 22 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Biológia – egészségtan 22 Földrajz 12 Ének-zene1111 Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Vizuális kultúra1111 Informatika 111 Technika, életvitel és gyakorlat 111 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Felhasznált órakeret 26 3031

28 Kerettantervek: 4 / 6 évf. gimnázium Kötelező tantárgyak  Magyar nyelv és irodalom (2 változat)  I. és II. Idegen nyelv  Matematika  Etika  Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  Fizika  Kémia  Biológia-egészségtan  Földrajz  Ének-zene  Vizuális kultúra  Dráma és tánc vagy Mozgóképkultúra és médiaismeret  Informatika  Technika, életvitel és gyakorlat  Testnevelés és sport

29 Emelt szintű képzésekhez:  Matematika  Idegen nyelv  Biológia  Fizika  Kémia További tantervek:  Filozófia  Természettudományi gyakorlat [csak 6 évf. esetén] Kerettantervek: 4 / 6 évf. gimnázium Választható tantárgyak Készülő új tantervek:  Családi életre nevelés  Pénzügyi és gazdasági  Vállalkozzunk!  Munkapiac  Sakk

30 Kötelező minimális óraszámok 4 osztályos gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 I. Idegen nyelv 3333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 3333 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2233 Fizika 222 Kémia 22 Biológia – egészségtan 222 Földrajz 22 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 11 Vizuális kultúra 11 Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. 1 Művészetek 22 Informatika 11 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés 5555 Osztályfőnöki 1111 Szabadon tervezhető órakeret 4468 Rendelkezésre álló órakeret 353635

31 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 I. Idegen nyelv 3333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 3333 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2233 Fizika 222 Kémia 22 Biológia – egészségtan 222 Földrajz 22 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 11 Vizuális kultúra 11 Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. 1 Művészetek 44 55 Informatika 11 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés 5555 Osztályfőnöki 1111 Felhasznált órakeret 35363230 Emelt szintű művészeti képzés 4 osztályos gimnázium

32 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 I. Idegen nyelv 3333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 5555 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2233 Fizika 222 Kémia 22 Biológia – egészségtan 222 Földrajz 22 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 11 Vizuális kultúra 11 Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. 1 Művészetek 22 Informatika 11 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés 5555 Osztályfőnöki 1111 Felhasznált órakeret 33343129 Emelt szintű matematika képzés 4 osztályos gimnázium

33 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 I. Idegen nyelv 5555 II. Idegen nyelv 5555 Matematika 3333 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2233 Fizika 222 Kémia 22 Biológia – egészségtan 222 Földrajz 22 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 11 Vizuális kultúra 11 Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. 1 Művészetek 22 Informatika 11 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés 5555 Osztályfőnöki 1111 Felhasznált órakeret 35363331 Emelt szintű idegen nyelvi képzés 4 osztályos gimnázium

34 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 I. Idegen nyelv 3333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 5555 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2233 Fizika 4444 Kémia 22 Biológia – egészségtan 222 Földrajz 22 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 11 Vizuális kultúra 11 Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. 1 Művészetek 22 Informatika 11 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés 5555 Osztályfőnöki 1111 Felhasznált órakeret 353633 Fizika - Matematika 4 osztályos gimnázium

35 Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 344444 I. Idegen nyelv 333333 II. Idegen nyelv 3333 Matematika 333333 Erkölcstan 11 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 222233 Fizika 21222 Kémia 1222 Biológia – egészségtan 21 222 Földrajz 1222        Kötelező minimális óraszámok 6 osztályos gimnázium

36 Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Ének-zene 1111 Vizuális kultúra 1111 Dráma és tánc / Mozgóképk. és m. 1 Művészetek* 22 Informatika 1111 Életvitel és gyakorlat 1 1 Testnevelés 555555 Osztályfőnöki 111111 Szabadon tervezhető órakeret 334468 Rendelkezésre álló órakeret* 31 353635 Kötelező minimális óraszámok 6 osztályos gimnázium

37 Szakközépiskola és Nat „A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakközépiskolákban a kilencedik-tizedik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább hetven százaléka, a tizenegyedik- tizenkettedik évfolyamon legalább a hatvan százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.”

38 Szakközépiskolai kerettantervek  A tantárgyak jelentős részében a gimnáziumi óraszámmal azonos közismereti tantárgyi óraszámok  A szabadon választott órakereten osztoznak a szakmai és közismereti tárgyak.

39 Kerettantervek: szakközépiskola Kötelező közismereti tárgyak  Magyar nyelv és irodalom  Idegen nyelv  Matematika  Etika  Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  Fizika  Kémia  Biológia-egészségtan  Földrajz  Művészetek címszó alatt egy év Ének-zene vagy Vizuális kultúra vagy Dráma és tánc vagy Mozgóképkultúra és médiaismeret  Informatika  Testnevelés és sport Emelt szintű képzésekhez: Biológia / Fizika / Kémia / Földrajz

40 Kötelező minimális óraszámok szakközépiskola Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4444 Idegen nyelvek3333 Matematika3333 Etika 1 Tört., társ. és államp. ismeretek 2233 Fizika221 Kémia21 Biológia – egészségtan 221 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Földrajz21 Szakmai tárgyak67811 Művészetek* 1 Informatika1 Testnevelés5555 Osztályfőnöki1111 Szabadon tervezhető órakeret 4444 Rendelkezésre álló órakeret 353635

41 A mintába került tanulók 8. osztály év végi osztályzatai néhány tantárgyból (az említések számában) 41

42 Hogyan ítéled meg általános iskolai tanulmányaidat? (az említések számában) 42

43 Mi okozza a legnagyobb nehézséget a tanulásban? (az említések számában) 43

44 Mi az oka annak, hogy nem szeretsz iskolába járni? (az említések számában) 44

45 Mit mutatnak a korábbi kutatási eredmények? „Szeret(ne)- e Ön saját iskolájukba járni diákként?” (összesítés – %) 45

46 Szakiskola és Nat A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakiskolában évfolyamonként a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret legalább harminchárom százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.

47 Szaktárgyak struktúrája szakiskolában  9-11. évfolyamon 36 héten heti 12 óra közismereti óra,  Módszertani támogatás minden tantárgyhoz és órához külön a tanároknak és diákoknak,  A különböző tantárgyak egymásra épülő tematikával haladnak és dolgoznak.  1 év próba, amikor önkéntesen lehet bevezetni. 2013. szeptembertől kötelező felmenő rendszerben.

48 Kerettantervi mappák középfok Szakiskolai A szakiskola komplex közismereti tantervei  Magyar – kommunikáció  Matematika  Idegen nyelv  Társadalom és állampolgári ismeret  Természetismeret  Testnevelés  Osztályközösség-építés

49 Komplex műveltségterület9. évf.10. évf.11. évf. Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 111 Idegen nyelv222 Matematika111 Társadalomismeret111 Természetismeret111 Testnevelés555 Osztályközösség-építés111 Kötelező minimális óraszámok szakiskola

50 Az MTA koordinálásában összesen hat kerettanterv készül biológia, fizika, kémia tantárgyakból, egyrészt a 6-és 8 évfolyamos, másrészt a négy évfolyamos gimnáziumok reál tagozatos osztályai számára. A kerettanterveket az MTA munkabizottságai a június 4-én kihirdetett Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségi területében leírtaknak megfelelően készítik el. Az MTA koordinálásában összesen hat kerettanterv készül, biológia, fizika és kémia tantárgyakból, egyrészt a 6-és 8 évfolyamos, másrészt a négy évfolyamos gimnáziumok reál tagozatos osztályai számára. A kerettanterveket az MTA munkabizottságai a június 4-én kihirdetett Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségi területében leírtaknak megfelelően készítik el. MTA kerettantervek készítése

51 Műveltségi területhez kapcsolódó tantárgyak ugyanazon hét tudásterület alapján szerveződnek: Tudomány, technika, kultúra; Anyag, energia, információ; Rendszere; Felépítés és működés kapcsolata; Állandóság és változás; Az ember megismerése és egészsége; Környezet és fenntarthatóság. Tevékenykedtető, cselekvő szerep erősítése Példa: Fejlesztési feladat (7-8. évfolyam) Legalább két-két, a témakörökkel kapcsolatos fizikai, kémiai és biológiai kísérlet vagy vizsgálat önálló elvégzése. Legalább négy-négy, a témakörökkel kapcsolatos fizikai, kémia és biológia, a tanórán bemutatott kísérlet vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése.

52 A Nemzeti köznevelési törvény adta fő feladat Az iskola pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. Forrás: NKT

53 Az iskolák körvonalazódó feladatai  A kerettanterv adaptációja 2012. szeptember – december között a helyi tanterv átalakításával,  2013. szeptemberétől felmenő rendszerben 1., 5., 9. osztályban az új tartalmi szabályozásnak megfelelően elkezdeni a tanítást az intézményben.

54 Az iskola implementációs feladatai (2012 szeptember-december) A kerettantervek összevetése a helyi tantervvel:  Óraterv elkészítése a beiskolázásra, a 2013/14-es tanév feladataira felkészülendő -a 2 évfolyamonkénti tantárgyi óraszámok évekre bontása; -döntés a szabad órakeret felhasználásáról: például (a Nat alapján) felkínált új tantárgyak beillesztése vagy a meglévő tantárgyak óraszámának megemelése és/vagy saját tervezésű foglalkozások érvényesítése ; -az értékelési rendszer kialakítása; -A Pedagógiai program elfogadása, honlapra kitétele.

55 Mire figyeljünk? Kerettantervben  Tantárgyak iskolatípusonként  Néhol több változat  2 éves ciklusok  a témakörök óraszámainak értelmezése (pl. matematika, nyelv)  90% Helyi tantervben  Válogatás lehetősége  éves ciklusok  az óraszámok és a témák egymáshoz rendelése  90+10%  az össz. óraszám ne lépje túl a trv-i keretet

56 Az intézményvezető felelőssége  A lehetőségek megismerése  Döntés a 2x10%-ról  A megvalósításhoz szükséges feltételek biztosítása (taneszköz, tanulásszervezés, terem, stb.)  A pedagógusok felkészítése a megvalósításra  A megvalósítás szakmai támogatása

57 Pénzdíjas pályázat természettudományos kísérletek elkészítésére pedagógusok számára : www.ofi.hu  A pályázat célja  A pályázat hozzá kíván járulni az általános iskola 5-8. évfolyamán tanuló diákok természettudományos érdeklődésének felkeltéséhez, a természettudományos tantárgyak oktatásához használható szemléltető, kísérletező eszközök, interaktív módszertani megoldások összegyűjtésével.  A pályázaton a Támogató által felajánlott pénzjutalomban részesül a 3 legjobbnak bizonyuló pályamunka mindhárom kategóriában. A pénzjutalom összege nyertesenként 100.000, azaz összesen 900.000 forint.  A pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 30. 24 óra.

58 „Mekkora szerepet játszanak a gyerek fejlődésében az alábbiak?” – a válaszok megoszlása (%) A feltett kérdés: Ön szerint mekkora szerepet játszanak a szülők egy gyerek fejlődésében? Nagyon nagyot, elég nagyot, elég kicsit vagy semekkorát? És mekkora szerepet játszik/játszanak...?

59 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása Dr. Bodó Márton 2012. szeptember 6. Zalaegerszeg."

Hasonló előadás


Google Hirdetések