Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kerettantervek implementációja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kerettantervek implementációja"— Előadás másolata:

1 A kerettantervek implementációja
Szaktanácsadói fórum A kerettantervek implementációja Előadó: Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó 2012. október 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

2 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Tartalom A Köznevelési tv., a NAT és a Kerettantervi rendelet vonatkozó szabályozásai A kerettantervek struktúrája, tartalma Az iskolák adaptációs és implementációs feladata Az előadás anyaga Dr. Kaposi József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatójának Hajdúszoboszlón 2012.október 9-én elhangzott prezentációja alapján készült Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 2

3 Nkt és a kerettantervek
A Nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott célok: a nemzeti összetartozás és a társadalmi szolidaritás erősítése; az értékelvű, nevelőközpontú pedagógiai gyakorlat általánossá tétele (pl. Erkölcstan tantárgy); a tartalmi területek és a tanulmányi idő országos egységesítése; a kétpólusú, háromszintű tartalmi szabályozás fenntartása. (NAT, KT, HT) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény Magyar Közlöny 2011/162. szám – december 29. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 3

4 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
NAT és a kerettanterv nem tartalomközpontú hagyományos tanterv, hanem a tanulók fejlesztésének terve; értékelvű, de tudásfelfogásában eklektikus; a hagyományos elvárások és az ún. modernizációs elemek párhuzamosan érvényesülnek (pl. erkölcsi nevelés; nemzeti identitás, hazafias nevelés; médiatudatosság; gazdasági és pénzügyi nevelés); fejlesztés-centrikus az iskolák közötti különbségek csökkentése érdekében. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormány rendelet Magyar Közlöny 2012/66. szám – június 4. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 4

5 Kerettantervi rendelet tervezete
A kerettantervek iskolai alkalmazására vonatkozó szabályok A kerettantervek feladata, felépítése: A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes közös, átfogó célokat és feladatokat. A kerettantervek jóváhagyásának szabályai a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet tervezete. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 5

6 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A kerettantervek tartalmazzák a bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat; a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves ciklusokban); egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 6

7 A kerettantervek - jellemzői
meghatározza: a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit, a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, a műveltségi területeken meghatározott tantárgyak óraszámát, az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és összhangjának biztosítását, a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítése céljából Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 7

8 A kerettantervek - jellemzői
a fejlesztési területek – nevelési célok érvényesítése; az iskolai szintű tantervi tervezés és tanulásszervezés kötöttebb szabályozása; az egységesség és a differenciáltság biztosítása ( 10 %-os keret); a tartalmi egység biztosítása a helyi tantervírási feladatok részleges átvállalása révén; az ismeretek és a fejlesztési követelmények összehangolt és szakszerű beépítése/beépülése a helyi tantervekbe; a nemzeti köznevelés rendszerszerű működtetése. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 8

9 A kerettantervek struktúrája
Iskolatípusok és pedagógiai szakaszok szerint: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára Kerettanterv a szakközépiskolák évfolyama számára Kerettanterv a szakiskolák számára A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek: Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Nyelvi előkészítő (NYEK) Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskolai neveléséhez-oktatásához Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 9

10 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A kerettantervek 1-4 Bevezetés Kötelező tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene A változat B változat Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek: Dráma és tánc Tánc és mozgás Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 10

11 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A kerettantervek 5-8. Kötelező tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom A változat, B változat Idegen nyelv Idegen nyelv, Függelék: angol és német nyelvi specifikáció Matematika Erkölcstan Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Természetismeret Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Ének-zene Dráma és tánc/Hon- és népismeret Dráma és tánc Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 11

12 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A kerettantervek 5-8. Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek: Emelt matematika Természettudományi gyakorlatok Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Technika, életvitel és gyakorlat A változat B változat Tánc és mozgás Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 12

13 Kerettantervek gimnázium 9-12.
Kötelező tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv Idegen nyelv, Függelék: angol és német nyelvi specifikáció II. idegen nyelv Idegen nyelv, Függelék: latin nyelvi specifikáció Matematika A változat, B változat Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret Művészetek Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 13

14 Kerettantervek gimnázium 9-12.
Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek: Filozófia Emelt matematika Matematika évfolyamon emelt óraszámmal Emelt biológia Emelt fizika Emelt kémia Tánc és mozgás Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 14

15 Később kiadásra kerülő kerettantrevek
Általános iskola (1-8. évfolyam) Gimnázium Ének-zene (emelt óraszámú képzéshez) Klasszikus latin örökségünk Hon- és népismeret Sakk Sakk-képességfejlesztő Lovaskultúra Életvitel Családi életre nevelés Beszélgetések Pénzügyi és gazdasági kultúra I. Pénzügyi és gazdasági kultúra II. Vállalkozzunk! Munkapiac1,2 Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 15

16 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Összesített óraterv Óraterv általános iskola 1-8 és gimnázium szakközépiskola szakiskola Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 16

17 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A helyi adaptáció 1. a Nemzeti köznevelési törvény óraszámai (a törvény 6. melléklete) Zala Megyei Pedagógiai Intézet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A tanuló heti óraszáma 25 27 28 31 35 36 Az osztályok heti időkerete 52 55 51 56 57 58 Zala Megyei Pedagógiai Intézet 17

18 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A helyi adaptáció 1. a Nat előírásai ( pl. emelt szintű oktatásról a kerettantervi rendelet 7. § (3) bekezdése) Ha az iskola emelt szintű oktatást szervez, az emelt szintű oktatásban érintett évfolyamokon és tanulócsoportokban: idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi nyelv és irodalom esetén legalább heti öt, minden egyéb tantárgy esetében legalább heti négy,tanórai foglalkozást kell biztosítani. a kötelező tantárgyak óraszámai; az évfolyamonkénti 10 %-os szabad órakeret; a tantárgyi órakeretek 10%-os mozgástere; a két tanévre előirt tartalmak és fejlesztési követelmények évekre bontása. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 18

19 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A helyi adaptáció 1. A nevelőtestületek dönthetnek (kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett): a kötelező tantárgyak óraszámának megemeléséről, így arról is, hogy nem épít be választható tantárgyat; szabadon választható ajánlott tantárgy bevezetéséről; emelt óraszámú tantárgyi kerettanterv alkalmazásáról; az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tanterv beépítéséről; saját új tantárgy/tantárgyak alkotásáról; Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 19

20 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A helyi adaptáció 2. A tantárgyi tantervekben az iskolák dönthetnek úgy, hogy: a helyi tantervben nem írnak elő tematikai egységenként további tananyagot, helyi jelentőségű tartalmakat; így az egyes tematikai egységek között osztják el a rendelkezésre álló időkeretet; a tananyagot egy vagy több új tematikai egységgel egészítik ki. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 20

21 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Amire figyelni kell… A helyi tanterv a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv: a tantárgyak közötti építkezés, koherencia, a fejlesztés várt eredményeinek teljesülése a két évfolyamos ciklus végén az óraszámok összesítésében a keretek megtartása Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 21

22 Segítség lesz a megvalósításban
Módszertani ajánlások kidolgozása (www.ofi.hu ) új tantárgyakhoz új tartalmak feldolgozásához IKT eszközök használata új tantárgyi tartalmakhoz mindennapi testneveléshez Kérdések: Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 22

23 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A helyi adaptáció 3. Feladatmátrix Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 23

24 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A helyi adaptáció 3. Példa 1 hetes projekt/témahét beépítése Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 24

25 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Köszönöm figyelmüket! Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 25


Letölteni ppt "A kerettantervek implementációja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések