Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Szaktanácsadói fórum A kerettantervek implementációja Előadó: Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó 2012. október 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Szaktanácsadói fórum A kerettantervek implementációja Előadó: Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó 2012. október 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu."— Előadás másolata:

1 1 Szaktanácsadói fórum A kerettantervek implementációja Előadó: Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó október 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

2 2 Tartalom A Köznevelési tv., a NAT és a Kerettantervi rendelet vonatkozó szabályozásai A kerettantervek struktúrája, tartalma Az iskolák adaptációs és implementációs feladata Az előadás anyaga Dr. Kaposi József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatójának Hajdúszoboszlón 2012.október 9-én elhangzott prezentációja alapján készült Zala Megyei Pedagógiai Intézet

3 3 Nkt és a kerettantervek A Nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott célok: a nemzeti összetartozás és a társadalmi szolidaritás erősítése; az értékelvű, nevelőközpontú pedagógiai gyakorlat általánossá tétele (pl. Erkölcstan tantárgy); a tartalmi területek és a tanulmányi idő országos egységesítése; a kétpólusú, háromszintű tartalmi szabályozás fenntartása. (NAT, KT, HT) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény Magyar Közlöny 2011/162. szám – december 29.Magyar Közlöny 2011/162. szám – december 29. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

4 4 NAT és a kerettanterv nem tartalomközpontú hagyományos tanterv, hanem a tanulók fejlesztésének terve; értékelvű, de tudásfelfogásában eklektikus; a hagyományos elvárások és az ún. modernizációs elemek párhuzamosan érvényesülnek (pl. erkölcsi nevelés; nemzeti identitás, hazafias nevelés; médiatudatosság; gazdasági és pénzügyi nevelés); fejlesztés-centrikus az iskolák közötti különbségek csökkentése érdekében. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormány rendelet Magyar Közlöny 2012/66. szám – június 4.Magyar Közlöny 2012/66. szám – június 4. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

5 5 Kerettantervi rendelet tervezete A kerettantervek iskolai alkalmazására vonatkozó szabályok A kerettantervek feladata, felépítése: A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes közös, átfogó célokat és feladatokat. A kerettantervek jóváhagyásának szabályai a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet tervezetea kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet tervezete. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

6 6 A kerettantervek tartalmazzák a bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat; a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves ciklusokban); egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

7 7 A kerettantervek - jellemzői meghatározza: a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit, a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, a műveltségi területeken meghatározott tantárgyak óraszámát, az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és összhangjának biztosítását, a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítése céljából Zala Megyei Pedagógiai Intézet

8 8 A kerettantervek - jellemzői a fejlesztési területek – nevelési célok érvényesítése; az iskolai szintű tantervi tervezés és tanulásszervezés kötöttebb szabályozása; az egységesség és a differenciáltság biztosítása ( 10 %-os keret); a tartalmi egység biztosítása a helyi tantervírási feladatok részleges átvállalása révén; az ismeretek és a fejlesztési követelmények összehangolt és szakszerű beépítése/beépülése a helyi tantervekbe; a nemzeti köznevelés rendszerszerű működtetése. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

9 9 A kerettantervek struktúrája Iskolatípusok és pedagógiai szakaszok szerint: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára Kerettanterv a szakközépiskolák évfolyama számára Kerettanterv a szakiskolák számára A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek: –Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)Arany János Tehetséggondozó Program –Arany János Kollégiumi Program (AJKP)Arany János Kollégiumi Program –Nyelvi előkészítő (NYEK)Nyelvi előkészítő –Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskolai neveléséhez- oktatásáhozKerettanterv a köznevelési típusú sportiskolai neveléséhez- oktatásához Zala Megyei Pedagógiai Intézet

10 10 A kerettantervek 1-4 Bevezetés Kötelező tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene –A változatA változat –B változatB változat Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek: Dráma és tánc Tánc és mozgás Zala Megyei Pedagógiai Intézet

11 11 A kerettantervek 5-8. Kötelező tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom –A változat, B változatA változatB változat Idegen nyelv –Idegen nyelv, Függelék: angol és német nyelvi specifikációIdegen nyelvFüggelék: angol és német nyelvi specifikáció Matematika –A változat, B változatA változatB változat Erkölcstan Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Természetismeret Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Ének-zene –A változat, B változatA változatB változat Dráma és tánc/Hon- és népismeret –Dráma és táncDráma és tánc –Hon- és népismeretHon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Zala Megyei Pedagógiai Intézet

12 12 A kerettantervek 5-8. Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek: Emelt matematika Természettudományi gyakorlatok Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Technika, életvitel és gyakorlat –A változatA változat –B változatB változat Tánc és mozgás Zala Megyei Pedagógiai Intézet

13 13 Kerettantervek gimnázium Kötelező tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv –Idegen nyelv, Függelék: angol és német nyelvi specifikációIdegen nyelvFüggelék: angol és német nyelvi specifikáció II. idegen nyelv –Idegen nyelv, Függelék: latin nyelvi specifikációIdegen nyelvFüggelék: latin nyelvi specifikáció Matematika –A változat, B változatA változatB változat Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia-egészségtan Földrajz Ének-zene –A változat, B változatA változatB változat Vizuális kultúra Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret –Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeretDráma és táncMozgóképkultúra és médiaismeret Művészetek –Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeretDráma és táncMozgóképkultúra és médiaismeret –Ének-zene A változat, B változatA változatB változat –Vizuális kultúraVizuális kultúra Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Zala Megyei Pedagógiai Intézet

14 14 Kerettantervek gimnázium Szabadon választható tantárgyak és emelt óraszámú kerettantervek: Filozófia Emelt matematika Matematika évfolyamon emelt óraszámmalMatematika évfolyamon emelt óraszámmal Emelt biológia Emelt fizika Emelt kémia Tánc és mozgás Zala Megyei Pedagógiai Intézet

15 15 Később kiadásra kerülő kerettantrevek Zala Megyei Pedagógiai Intézet Általános iskola (1-8. évfolyam)Gimnázium Ének-zene (emelt óraszámú képzéshez) Klasszikus latin örökségünk Hon- és népismeret Sakk Sakk-képességfejlesztő Lovaskultúra Életvitel Családi életre nevelés Beszélgetések Pénzügyi és gazdasági kultúra I. Pénzügyi és gazdasági kultúra II. Vállalkozzunk! Munkapiac 1,2

16 16 Összesített óraterv Óraterv általános iskola 1-8 és gimnázium szakközépiskola szakiskola Zala Megyei Pedagógiai Intézet

17 17 A helyi adaptáció 1. a Nemzeti köznevelési törvény óraszámai (a törvény 6. melléklete) Zala Megyei Pedagógiai Intézet A tanuló heti óraszáma Az osztályok heti időkerete

18 18 A helyi adaptáció 1. a Nat előírásai ( pl. emelt szintű oktatásról a kerettantervi rendelet 7. § (3) bekezdése) Ha az iskola emelt szintű oktatást szervez, az emelt szintű oktatásban érintett évfolyamokon és tanulócsoportokban: a)idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi nyelv és irodalom esetén legalább heti öt, b)minden egyéb tantárgy esetében legalább heti négy,tanórai foglalkozást kell biztosítani. a kötelező tantárgyak óraszámai; az évfolyamonkénti 10 %-os szabad órakeret; a tantárgyi órakeretek 10%-os mozgástere; a két tanévre előirt tartalmak és fejlesztési követelmények évekre bontása. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

19 19 A helyi adaptáció 1. A nevelőtestületek dönthetnek (kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett): a kötelező tantárgyak óraszámának megemeléséről, így arról is, hogy nem épít be választható tantárgyat; szabadon választható ajánlott tantárgy bevezetéséről; emelt óraszámú tantárgyi kerettanterv alkalmazásáról; az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tanterv beépítéséről; saját új tantárgy/tantárgyak alkotásáról; Zala Megyei Pedagógiai Intézet

20 20 A helyi adaptáció 2. A tantárgyi tantervekben az iskolák dönthetnek úgy, hogy: a helyi tantervben nem írnak elő tematikai egységenként további tananyagot, helyi jelentőségű tartalmakat; így az egyes tematikai egységek között osztják el a rendelkezésre álló időkeretet; a tananyagot egy vagy több új tematikai egységgel egészítik ki. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

21 21 Amire figyelni kell… A helyi tanterv a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv: a tantárgyak közötti építkezés, koherencia, a fejlesztés várt eredményeinek teljesülése a két évfolyamos ciklus végén az óraszámok összesítésében a keretek megtartása Zala Megyei Pedagógiai Intézet

22 22 Segítség lesz a megvalósításban Módszertani ajánlások kidolgozása (www.ofi.hu )www.ofi.hu új tantárgyakhoz új tartalmak feldolgozásához IKT eszközök használata új tantárgyi tartalmakhoz mindennapi testneveléshez Kérdések: Zala Megyei Pedagógiai Intézet

23 23 A helyi adaptáció 3. Feladatmátrix Zala Megyei Pedagógiai Intézet

24 24 A helyi adaptáció 3. Példa 1 hetes projekt/témahét beépítése Zala Megyei Pedagógiai Intézet

25 25 Köszönöm figyelmüket! Zala Megyei Pedagógiai Intézet


Letölteni ppt "1 Szaktanácsadói fórum A kerettantervek implementációja Előadó: Bíróné Bondor Katalin szaktanácsadó 2012. október 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet www.zalai-oktatas.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések