Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK /részlet/: Az alapképzési szak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK /részlet/: Az alapképzési szak."— Előadás másolata:

1 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK /részlet/: Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

2 Az alapfokozat birtokában – a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve – a tanítók a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy …. – ismerik a választott műveltségterület oktatásának 1-6. osztályra vonatkozó követelményeit, tartalmi és metodikai összefüggéseit; b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak …. – az 1-6. osztályban legalább egy kötelezően választott műveltségi területen az oktató-nevelő munkára;

3 8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): …. ba) tanító szakképzettség esetén kötelezően választható műveltségi területek: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol, német), matematika, ember és társadalom, természetismeret, 21-25 kredit; ének-zene, vizuális nevelés, informatika, technika - életvitel - háztartástan, testnevelés és sport

4 HEFOP 3.3.1 - MŰVELTSÉGTERÜLETEK A műveltségterületek – sajátos jellegüknek megfelelően – kétféle felfogásban készítették el programjukat. Egy részük a tantervi 23 többletkredittel élve bővítette, mélyítette az általános képzés azonos területének ismereteit, készségeit, attitűdjeit, s ezáltal alakította a 6–12 éves korosztály nevelésére képessé tevő kompetenciákat; Más részük az általános képzési kreditszámot és a 23 többletkreditet összeadva egységes, koherens programot épített fel.

5 KF- TFK műveltségterületi sajátosságok Alapképzés bővítése a jellemző. 22 kredit, 270 óra, 4 féléven keresztül (a tantervben a 3., 4., 5., 6. félévekben) Műveltségterületi tanítási gyakorlat a 6., 7. félévben (mint a HEFOP-ban). 9 működő műveltségterület !!!!!

6 Probléma: Csökkenő hallgatói létszám (kb. 70 hallgató/év) - 3, 4 műveltségterület / év elegendő lenne Cél: A működő műveltségterületeket megtartsuk!!!!

7 Megoldás: A műveltségterületi képzést (kivétel a gyak. képzés) 4 félévre „szorítsuk be”. (A HEFOP-ban 7 félév.) Minden évben csak 3-4 (de más-más) műveltségterületet indítsunk, és a hallgatók különböző sorrendben végezhetik el a féléveket:

8 A eset: A hallgató a műveltségterületi képzését induló műveltségterületen kezdi ( pl. ének-zene, természetismeret) Ekkor a hallgató 3, 4, 5, 6 sorrendben végzi el a műveltségterületi féléveket. B eset: A hallgató a műveltségterületi képzését folyamatban levő műveltségterületen kezdi. (pl: viz. nev, magyar) Ekkor a hallgató 5, 6, 3, 4 sorrendben végzi el a műveltségterületi féléveket.

9 A hallgató oldaláról nézve: Hallgatói félév3456 Művter. félév, A eset3456 Művter. félév, B eset5634

10 Az oktató oldaláról nézve: Műveltségterületi félév3456 „A” hallgató félévei3456 „B” hallgató félévei5634

11 Hogyan lehetséges ??? A hallgató már rendelkezik valamilyen előképzettséggel az alapképzésben. Pl.: Informatika eszközei - 2. félév, ezek után mindegy, hogy hardverismeretet 2. vagy 3. éves korában hallgat a hallgató.

12 Hogyan lehetséges ??? A tananyagok, tantárgyak olyan átrendezése, hogy a 2 féléves tananyagok egy évre essenek (vagy 3., 4. félévre, vagy 5., 6. félévre)

13 Hogyan lehetséges ??? Előfeltételi rendszer átgondolása, lazítása (előfeltétel csak 1., 2. féléves tárgy lehet, illetve páros félévnek az előtte levő félévben levő tantárgy lehet előfeltétele). Páratlan félévben legyen műveltségterület tantárgypedagógia.

14 Műveltségterületi létszámok 2008 ősz Jellege II. évf nap. III. évf nap. 2. művt nappali Óv.ped nappali Lev nap 2. műv.t lev össz ÉnekInduló148211127 TestnevelésFolyamatban 15 AngolInduló+foly18252 45 NémetFolyamatban11142 27 MagyarFolyamatban1122 1 34 Ember és társadalomFolyamatban7112 323 Természet- ismeretInduló1311 3119 Vizuális nevelésFolyamatban1099 2131 Informatika „csak” levelező 3 12 15 ÖSSZESEN: 87105181196236

15 Informatika műveltség terület Célja: hogy az informatikai műveltségterület megismertesse és alkalmazza a számítástechnikát, de ne szűküljön le a számítástechnikai ismeretanyagra, hanem fogja át az információ változatos előállításának, feldolgozásának, tárolásának, továbbításának eszközeit és technológiáját.

16 Informatika műveltség terület Tartalma: Foglalkoznak az információ társadalmi szerepével, az informatikai rendszerek, hálózatok, működtetésével, a programozás alapkérdéseivel. A hallgatók informatikai alapműveltségének kialakításán, fejlesztésén túl, szoros határterületként kezeli az információ befogadásának problémáját is. Felkészíti a hallgatókat az általános iskola 1- 4 -6. osztályában nyújtandó informatikai ismeretek tanórai és tanórán kívüli alkalmazására. Olyan ismeretek elsajátítása (a módszertant is beleértve), amelyek birtokában a hallgató képes az általános iskola elemi szintjén az informatikai alapműveltség átadására, az alsó tagozatos gyermekek informatika tanulásának az irányítására.

17 Informatika műveltség terület Követelménye: Alakuljon ki a hallgatóban az információt értő, felhasználó magatartás, legyen képes ennek közvetítésére is. Tudjon tanácsadói szerepet betölteni kollégái között, segítve az informatikai kultúra iskolai elterjedését.

18 TANTÁRGYELEMKreditÓraI.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. 3.1 Alapvető operációs rendszerek 3450+3 gyj 3.2 Az informatika fejlődéstörténete 1150+1 gyj 3.3 Integrált rendszerek II.2300+2 gyj 3.4 Az informatika eszközrendszere 2300+2 gyj 3.5 Programozás I.2300+2 gyj 3.6 Programozás II.2302+0 k 3.7 Számítógép hálózatok2300+2 gyj 3.8 Informatika tantárgy- pedagógia 3 45 0+ 3 gyj 3.9 A számítógép technikai alkalmazásai 2300+2 gyj 3.10 Weblapkészítés2300+2 gyj 3.11 Web programozása1150+1 gyj 3.12 Az informatika legújabb eredményei 1150+1 gyj 3.13 Informatika szigorlat-sz

19 KF-TFK Informatika műveltségterület 1.2.3.4.5.6.7.8. IN-501Az információ története1 krgy. 1+0 IN-502Hardverismeret2 krK 2+0 IN-503Weblap szerkesztés2 krgy. 0+2 IN-504Hálózatok3 krgy. 0+2 IN-505ea Operációs rendszerek előadás 3 krK 1+0 IN-505sz Operációs rendszerek szeminárium 0 krai 0+1 IN-511Médiakészítés2 krgy. 0+2 IN-512ea A programozás alapjai 1. előadás 3 krK 1+0 IN-512sz A programozás alapjai 1. szeminárium 0 krai 0+2 IN-513A programozás alapjai 2.3 krgy. 0+2 IN-551Informatika az iskolában3 krK. 0+2 IN-599 Informatika műveltségterületi szigorlat 0 krSZ X

20 Természetismeret műveltségterület Célja: hogy a hallgatók rendelkezzenek a természettudományok alapszintű oktatásához szükséges korszerű ismeretekkel, összefüggésekkel, alakuljon ki bennük ezen ismeretek integrált rendszere.

21 Természetismeret műveltségterület Tartalma: az élettelen és élő természet megismerése és megértése, a természettudományos szemlélet kialakítása, széleskörű tájékozottság a környezetvédelem helyzetéről, a globális problémákról, a felelősségtudat és érzékenység kialakítása a helyi és a globális környezetvédelmi problémákra vonatkozóan (Globális válságok, Környezetszociológia, Városökológia). A 6-12 éves gyermekek nevelésére (elemi természettudományos nevelés), a gyermek egész személyiségének, társas készségeinek, érzelmi viszonyulásainak, cselekvéseinek formálására való felkészítés, kiegészülve a fenntartható fejődés igényelte felelősségérzettel.

22 Természetismeret műveltségterület Követelménye: a hallgatók érjenek el egy olyan tantárgypedagógiai tudásszintet, amelynek birtokában képesek lesznek az 5-6. osztályban a természetismeret tantárgy oktatására, a legkorszerűbb módszerekre épülő helyi tanterv kidolgozására, a tanulókban az ökológiai szemléleten alapuló világkép és környezeti kultúra valamint a környezettudatos magatartásformák kialakítására.

23 HEFOPKr I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. Funkcionális anatómia 1 1+0 k Egészségtan 21+1 k Természetism és környezetvédelem3 2+1 K Természetism és környezetvédelem II.2 1+1 gyj Természetism és környezetvédelem III.1 1+0 k Fizikai és kémiai ism és gyakorlatok3 2+1 gyj Általános természeti földrajz I.1 0+1 gyj Általános természeti földrajz II.2 2+0 k Mo természeti és gazdasági földrajza I.1 0+2 gyj Mo természeti és gazdasági földrajza II.2 1+0 k Növénytani ismeretek és gyakorlatok3 1+1 k+gyj Állattani ismeretek és gyakorlatok3 1+2 k+gy j Természetismeret tantárgy-pedagógia I.2 0+2 gyj Természetismeret tantárgy-pedagógia II.2 0+2 gyj Természetismeret tantárgy-pedagógia III. 1 0+1 gyj Általános biológia 2 2+0 k Ökológia, környezetkultúra 22+0 k Komplex terepgyakorlat 2 0+2 gyj Szigorlat-sz

24 KFTFK Természetismeret műveltségterület kredit12345678 TE-501Élettelen természet3 krK 2+0 TE-502 Magyarország természeti földrajza 3 krgy. 2+0 TE-511aÖkológia 2 krgy. 0+2 TE-511bHumánetológia TE-512Terepmunka2 krgy. 0+2 TE-513aNövénytani ismeretek2 krgy. 0+1 TE-153bÁlattani ismeretek2 krgy. 0+1 TE-514Városökológia2 krgy. 0+2 TE-515Globális válságok2 krgy. 0+2 TE-521Környezetszociológia2 krgy. 0+2 TE-551 A természetismeret tantárgypedagógiája 2 krK 0+2 TE-599 Természetismeret műveltségterületi szigorlat 0 krSZ X

25 TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET Célja: Olyan ismeretek nyújtása, illetve olyan jártasságok, készségek, képességek, attitűdök kialakítása, amelyek segítségével a hallgatók képessé válnak az 1-4 osztály testnevelés műveltségtartalmán felül az 5-6 osztály testnevelés műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére, a tanórán kívüli szabadidős és sportfoglalkozások irányítására.

26 TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET Tartalma: A 6-12 éves gyermek pszichés-szomatikus és szociális nevelésére, valamint saját testi képességeinek fejlesztésére, az egészséges életmód mintájának közvetítésére történő felkészítés (Testnevelés- elmélet, Testnevelés játékok); a tanult tantárgyelemek mozgásanyagának bemutatása és az 1-6 osztályos testnevelés módszertana, a tanult technikai elemek végrehajtása során szükséges segítségadásra történő felkészítés (Sportanatómia, Sportélettan, Gyógytestnevelés). Különböző sportágak elméleti alapjainak és gyakorlatának elsajátítása (Gimnasztika, atlétika, labdajátékok, úszás, aerobik, tenisz, sí, stb.)

27 TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET Követelménye: Legyenek tisztában a tanórai és a tanítási órákon kívüli mozgásos tevékenységek tervezésével, szervezésével, rendelkezzenek a 6-12 éves korosztály testnevelés és sportfoglalkozásainak megtartásához szükséges szaktudással, módszertani kultúrával és pedagógiai attitűddel, beleértve a speciális nevelési igényű gyermekek mozgásos gyakorlatainak irányítását is.

28 Tantárgyelem neveKredit Félévek I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. Atlétika I.1 0+30 gyj Iskolai játékok2 0+30 gyj Úszás1 0+15 gyj Vízitábor2 0+15 gyj Atlétika II.2 0+30 gyj Anatómia, élettan230+0 k Gimnasztika, torna I.2 0+30 gyj Sítábor2 0+15 gyj Gimnasztika, torna II.2 0+30 gyj Sportjátékok I.2 0+30 gyj Testn-elm és -módsz215+0 k Sportjátékok II.2 0+30 gyj Testnevelés szigorlat-sz Sportágism, rekreáció I.-0+30 ai Sportágism, rekr II.1– 0+15 gyj

29 KF-TFKTestnevelés műveltségt.kredit12345678 TN-501Gimnasztika2 krgy. 0+1 TN-502Inkluzív testnevelés1 krgy. 0+1 TN-511Torna 1.2 krgy. 0+1 TN-512Torna 2.1 krgy. 0+1 TN-521Sportanatómia2 krgy. 1+0 TN-522Sportélettan2 krK 1+0 TN-523Gyógytestnevelés1 krgy. 1+0 TN-524Testnevelés-elmélet2 krgy. 1+0 TN-531Atlétikai alapismeretek 1.1 krgy. 0+1 TN-532Atlétikai alapismeretek 2.1 krgy. 0+1 TN-541Úszás1 krgy. 0+2 TN-551Testnevelési játékok1 krgy. 0+1 TN-552Aerobik1 krgy. 0+1 TN-561Kézilabda1 krgy. 0+1 TN-562Kosárlabda1 krgy. 0+1 TN-563Labdarúgás1 krgy. 0+1 TN-564Röplabda1 krgy. 0+1 TN-599 Testnevelés műveltségterületi szigorlat 0 krSZ X


Letölteni ppt "15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK /részlet/: Az alapképzési szak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések