Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár"— Előadás másolata:

1 Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár
Ember és társadalom műveltségterület „A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése” című projekt eredményeinek disszeminációja a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának oktatói körében HEFOP Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár

2 Előzmények: Nemzeti Alaptanterv (2005)
158/1994. (XI.17.) sz. rendeletében a kormány elfogadta a négyéves tanító szak képesítési követelményeit Nemzeti Alaptanterv (2005) 1993. LXXIX. sz. közoktatási törvény megteremtette a tanítói szakképesítés kibővülésének az alkalmazásbeli feltételeit (6-12 éves korosztály) 1995/96-os tanévben elindult 4 éves tanítóképzés, műveltségi területekkel

3 Ember és társadalom műveltségi terület Kecskeméten:
A Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi Tanszéke a 90-es évek közepén tudatosan készült a műveltségterületi oktatás bevezetésére. Pályázati támogatással sikerült kidolgozni egy máig vállalható – és lényegében a BA képzés alapját szolgáló – tantervi struktúrát és hozzá tartozó tantárgyi tematikákat: 1997: Soros Alapítvány pályázata „Együtt a demokráciáért” címmel; 1998: Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat – „Ember és társadalom” címmel. 1996-ban és 1999-ben külön füzetben jelent meg a műveltségterület teljes programja

4 Tantárgyi struktúra: Kötelező tárgyak: Kötelezően választható tárgyak:
Filozófia* (Ötféle kurzusválasztási lehetőség), Etika* Modern társadalomtudományok (Társadalomismeret*, Állampolgári ismeretek, Közgazdasági ismeretek, Társadalomföldrajz) Történelem (Egyetemes történelem, A magyar nép története, Művelődéstörténet*, Vallástörténet*) Tantárgypedagógia* Kötelezően választható tárgyak: EU stúdiumok, Politikai szocializáció, Multikulturális ismeretek Szabadon választható tárgyak: Kulturális antropológia, Humán ökológia, XX. századi nyelvelméletek, Esztétika, Bevezetés a magyarságtudományba, Alkalmazott városökológia *= ezek a tantárgyak az általánosan művelő (később alapozó) tárgyak csoportjába tartoznak, így valamennyi hallgató tantervében szerepelnek!

5 közötti időszakban a kötelező tárgyak lényegében a fentiek szerint alakultak, kiegészülve a jogi alapismeretek tantárggyal. Volt kurzus-választási lehetőség, így lényegében szemináriumi keretben, diszkurzív, gondolkodásra, hallgatói önállóságra ösztönző módszerekkel dolgozhattunk. A programnak megfelelően alakult a kötelezően választható tantárgyak oktatása, míg a fakultatív tárgyak közül 2-3 bevezetésére került sor. E keretben folyt néhány éven keresztül a Bevezetés a információs társadalomba című tantárgy oktatása is. 2004-től a tantárgyi keretek változtak (például a Filozófia szigorlat megszűnt, éppúgy mint a filozófia kurzusok közötti választási lehetőség, s ezáltal a szemináriumi keret). Bővült a szociológia (korábban társadalomismeret) oktatás, beléptek a választható szakszociológiák (Kisebbségszociológia, Ifjúságszociológia, Családszociológia), változott a jogi és a gazdasági ismeretek tematikája.

6 BA tantárgyi struktúra
Társadalomtudományi ismeretek 14 135 Bevezetés a szociológiába 3 K 2 a: Oktatásszociológia 1 b: Családszociológia c: Kisebbségszociológia Filozófiai problémák Etika a: Művelődéstörténet b: Vallástörténet c: 20. századi politikai korszakok Magyarországon d: Mo. társadalomtörténete a 19–20. században NAT Ember és társadalom tantárgy-pedagógia gy.

7 Műveltségi terület Ember és társadalom műveltségterület 22 270
Állampolgári ismeretek 3 K 2 Politikai intézményrendszer Gazdasági alapismeretek Az oktatás jogi keretei Általános és regionális társadalomföldrajz a. Európai politika és intézményrendszer b. Kulturális antropológia c. Multikulturális ismeretek Egyetemes történelem 1. Egyetemes történelem 2. Magyarország története Műveltségterületi szigorlat SZ

8 Műveltségi terület - korrekció
Ember és társadalom műveltségterület 22 270 Állampolgári ismeretek 3 K 2 Politikai intézményrendszer Gazdasági alapismeretek Az oktatás jogi keretei Általános és regionális társadalomföldrajz NAT Ember és társadalom ttp. Egyetemes történelem 1. Egyetemes történelem 2. Magyarország története Műveltségterületi szigorlat SZ

9 Ajánlás a tanító szak tantárgyi programjait ki- és átdolgozó bizottság részére
A HEFOP pályázati anyag vonatkozó fejezetének 4. sz. melléklete: b) Ember és társadalom műveltségterület Tantárgyelemek: Bevezetés a filozófiába Etika Gyermekfilozófia, művelődésfilozófia Társadalom- és művelődéstörténet és tantárgypedagógiája Magyarország társadalom- és művelődéstörténete a 20.században Életmódtörténet Tantárgy-pedagógiai ismeretek Fejezetek a filozófiai gondolkodás történetéből Műveltségterületi szigorlat

10 Kompetenciák I. Ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák
ALAPOZÓ TANTÁRGYAK Társadalom-ismeret Ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák Ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Szakmai attitűdökhöz és magatartáshoz A végzett hallgatók ismerik Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit; A filozófiatörténet egyes problémáit, a vallás- és művelődéstörténet összefüggéseit; A társadalom fejlődésének és működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit; Az európai, globális összefüggéseket, a jellegzetes világnézetek, értékrendek, életfelfogások elemzésének eljárásait; A NAT előírásainak megfelelő, az általános iskola 1–4. osztályában való oktatáshoz–neveléshez szükséges nyomtatott és elektronikus forrásokat; Az emberi jogokra, a nemzetiségek és a kisebbségek sorsára, a demokráciára, a nemzetközi összefüggésekre, az Európai Unióra, a határon túli magyarokra és a cigányság sorsára vonatkozó sokoldalú értelmezéseket. A NAT előírásainak megfelelı, az általános iskola 1–4. osztályában való oktatáshoz–neveléshez szükséges nyomtatott és elektronikus forrásokat; A végzett hallgatók rendelkeznek társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással; Az egyetemes emberi és nemzeti értékek, az erkölcsi normák tiszteletével; a fenntartható fejlődés igényelte felelősségérzettel, környezettudatos magatartással; Művelődéstörténeti, eszmetörténeti ismeretekre épülı értelmezési képességekkel; A nevelőmunkában érvényesülő különböző nézetekhez kapcsolódó toleranciával; Tantárgypedagógiai ismereteik birtokában a közelmúlt megbízható, tárgyszerű ismeretével – az 1–4. osztályos programok figyelembevételével; Humánus történeti szemlélettel, a konstruktív, szociabilis problémamegoldás szándékával.

11 Kompetenciák II. Ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák
MŰVElTSÉG- TERÜLETI TANTÁRGYAK Ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák Ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Szakmai attitűdökhöz és magatartáshoz A végzett hallgatók ismerik a műveltségterület oktatásának az 1–6. osztályra vonatkozó követelményeit, tartalmi és metodikai összefüggéseit; Hazánk és Európa történetét, mai helyzetét, problémáit, a közoktatás és a tanítóképzés történetét, mai feladatait; A gyermekek kritikai gondolkodását fejlesztı módszereket; A gyermekfilozófia és művelődésfilozófia témaköreit, módszereit, ezek alkalmazhatóságát; A magyar társadalom működésének fontosabb történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit; az európai identitás elméleti alapjait; Az esélyegyenlőség elméleti alapjait. A végzett hallgatók képesek az iskolai oktatás 1–6. osztályában az ember és társadalom műveltségi terület oktatási–nevelési feladatainak ellátására; Az önálló forráskeresésre, a források önálló és kritikus feldolgozására; az erkölcsi normák megfelelı élethelyzetben való gyakoroltatására; A műveltségterület (történelem) oktatására a tantárgy-pedagógiai ismeretek birtokában, a NAT előírásainak megfelelően; A filozófiai, etikai problémák értelmezésére, az ismeretek alkotó alkalmazására; A gyermekek kritikai gondolkodásának, erkölcsi ítéletalkotásának, toleranciájának fejlesztésére; Az állam politikai rendszerének ismeretében a folyamatok tárgyilagos értelmezésére. A végzett hallgatók rendelkeznek a társadalom-, a művelődés- és a politikatörténet tárgyszerű ismeretével, a humánus történeti szemlélettel, a problémák konstruktív megoldásának szándékával; Társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel, feladatvállalással, az egyetemes emberi és nemzeti értékek, erkölcsi normák, és a másság tiszteletével, toleranciával; Az életvezetési, a személyközi és állampolgári kompetenciák fejlesztésének, a kulturális tudatosság kialakításának képességével; A környezetért való globális felelősséggel, az életproblémák, értékrendek kritikai elemzésének képességével.

12 Óvodapedagógus, Tanító BA
Közös alapozó ismeretek – 13 kredit, 135, 120 kontaktóra Társadalomismeret A társadalomismeret tantárgy programjának keretében a hallgatók elsajátítják a társadalmi jelenségek önálló, reflexív és kritikus feldolgozásához, ezek pedagógiai alkalmazásához szükséges elméleti ismereteket. A képzés révén a hallgatók rendelkeznek a társadalmi folyamatok értelmezéséhez, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítéséhez szükséges kompetenciákkal, a környezeti és esztétikai értékek iránti fogékonysággal, valamint a másság elfogadásához, a közösségi lét fenntartásához szükséges felelősségérzettel, toleranciával és együttműködési készséggel. A tantárgyi struktúra elemei demokratikus társadalom történeti előzményeinek és sajátosságainak feltárását szolgálják (Társadalomtörténet); megismertetik a hallgatókat a társadalom eszmei hátterének (Filozófia), normarendszerének (Etika) és kulturális gyökereinek (Művelődéstörténet, Vallástörténet, Kulturális antropológia) sajátosságaival; tájékoztatást és eligazítást nyújtanak a társadalom struktúrájának és működésének alapelveiről (Szociológia, Gazdasági alapismeretek); orientálják a hallgatókat a demokratikus jogállam és az Európai Unió alapelveinek és értékrendjének elsajátítására (Állampolgári ismeretek, Bevezetés az információs társadalomba, Európai stúdium), hozzásegítik a hallgatókat az oktatás társadalmi környezetének alaposabb megismeréséhez (Oktatásszociológia, Kisebbségszociológia, Családszociológia).

13 Tanító BA – Ember és társadalom műveltségi terület – 23 kredit, 270 óra
Az Ember és társadalom műveltségi terület a Nemzeti Alaptanterv azonos című műveltségi területének oktatására készíti fel a hallgatókat. A műveltségi terület programjának keretében a hallgatók a demokratikus társadalom történeti előzményeinek, eszmei hátterének, struktúrájának és működésének alapelveivel kapcsolatos tudásukat mélyítik el és elsajátítják a társadalmi jelenségek önálló, reflexív feldolgozásához, ezek pedagógiai alkalmazásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A tantárgyi struktúra elemei hozzásegítik a leendő pedagógusokat ahhoz, hogy elvezessék leendő tanítványaikat a történelmi események kronológiai és topográfiai adatainak elsajátításához, a társadalmi jelenségek történeti hátterének megvilágításához, a lokális, nemzeti és európai identitástudat kialakulásához (Egyetemes történelmi áttekintés, A magyar történelem főbb csomópontjai, Hon és népismeret); a kortárs társadalom sajátosságainak, folyamatainak mélyebb megismeréséhez (Társadalomföldrajz, Politikai intézményrendszer, Romológia), a gazdaság, a társadalom és kultúra értékeinek elsajátításához és közvetítéséhez elengedhetetlen szaktudás és műveltség kialakításához (Multikulturális ismeretek, Jogi- és Vállalkozási ismeretek, EU ismeretek); képessé váljanak a műveltségi terület tantervi tartalmainak oktatására és fejlesztési feladatainak gyakorlati megvalósítására (Társadalomismeret tantárgypedagógia).

14 A tanító, óvodapedagógus BA szakok kidolgozásánál tervezett speciális programok és a kapcsolódó tantárgyak: Hon és népismeret Történelem (Népek a Kárpát –medencében, Uralkodók Magyarországon) Néprajz, Nyelvészet, Magyar népművészet, Népi szimbolika, Roma szimbolika, Népességszociológia, Regionális társadalomföldrajz Romológia Romák Európában, romák Magyarországon, Roma nyelv, Szociolingvisztika, Multikulturális ismeretek, Roma kultúra, roma szimbolika Európa stúdium EU történelem, EU gazdaságtan, EU intézmények, EU és Magyarország, EU és oktatás, EU és ifjúság – mobilitás Európában Multi és interkulturális nevelés Multikulturális ismeretek, Népek a Kárpát-medencéden, Deliberatív kommunikáció, Az EU oktatáspolitikai irányelvei, Az interkulturális nevelés módszertana


Letölteni ppt "Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések