Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár Ember és társadalom műveltségterület „A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése” című projekt eredményeinek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár Ember és társadalom műveltségterület „A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése” című projekt eredményeinek."— Előadás másolata:

1 Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár Ember és társadalom műveltségterület „A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése” című projekt eredményeinek disszeminációja a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának oktatói körében HEFOP 3.3.3.

2 158/1994. (XI.17.) sz. rendeletében a kormány elfogadta a négyéves tanító szak képesítési követelményeit 158/1994. (XI.17.) sz. rendeletében a kormány elfogadta a négyéves tanító szak képesítési követelményeit Nemzeti Alaptanterv (2005) Nemzeti Alaptanterv (2005) 1993. LXXIX. sz. közoktatási törvény megteremtette a tanítói szakképesítés kibővülésének az alkalmazásbeli feltételeit (6-12 éves korosztály) 1993. LXXIX. sz. közoktatási törvény megteremtette a tanítói szakképesítés kibővülésének az alkalmazásbeli feltételeit (6-12 éves korosztály) 1995/96-os tanévben elindult 4 éves tanítóképzés, műveltségi területekkel 1995/96-os tanévben elindult 4 éves tanítóképzés, műveltségi területekkel Előzmények:

3 A Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi Tanszéke a 90-es évek közepén tudatosan készült a műveltségterületi oktatás bevezetésére. Pályázati támogatással sikerült kidolgozni egy máig vállalható – és lényegében a BA képzés alapját szolgáló – tantervi struktúrát és hozzá tartozó tantárgyi tematikákat: 1997: Soros Alapítvány pályázata „Együtt a demokráciáért” címmel;1997: Soros Alapítvány pályázata „Együtt a demokráciáért” címmel; 1998: Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat – „Ember és társadalom” címmel.1998: Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat – „Ember és társadalom” címmel. 1996-ban és 1999-ben külön füzetben jelent meg a műveltségterület teljes programja Ember és társadalom műveltségi terület Kecskeméten:

4 Tantárgyi struktúra: Kötelező tárgyak: Filozófia* (Ötféle kurzusválasztási lehetőség), Etika* Filozófia* (Ötféle kurzusválasztási lehetőség), Etika* Modern társadalomtudományok (Társadalomismeret*, Állampolgári ismeretek, Közgazdasági ismeretek, Társadalomföldrajz) Modern társadalomtudományok (Társadalomismeret*, Állampolgári ismeretek, Közgazdasági ismeretek, Társadalomföldrajz) Történelem (Egyetemes történelem, A magyar nép története, Művelődéstörténet*, Vallástörténet*) Történelem (Egyetemes történelem, A magyar nép története, Művelődéstörténet*, Vallástörténet*) Tantárgypedagógia* Tantárgypedagógia* Kötelezően választható tárgyak: EU stúdiumok, Politikai szocializáció, Multikulturális ismeretek EU stúdiumok, Politikai szocializáció, Multikulturális ismeretek Szabadon választható tárgyak: Kulturális antropológia, Humán ökológia, XX. századi nyelvelméletek, Esztétika, Bevezetés a magyarságtudományba, Alkalmazott városökológia Kulturális antropológia, Humán ökológia, XX. századi nyelvelméletek, Esztétika, Bevezetés a magyarságtudományba, Alkalmazott városökológia *= ezek a tantárgyak az általánosan művelő (később alapozó) tárgyak csoportjába tartoznak, így valamennyi hallgató tantervében szerepelnek!

5 1996-2006 1996-2003 közötti időszakban a kötelező tárgyak lényegében a fentiek szerint alakultak, kiegészülve a jogi alapismeretek tantárggyal. Volt kurzus-választási lehetőség, így lényegében szemináriumi keretben, diszkurzív, gondolkodásra, hallgatói önállóságra ösztönző módszerekkel dolgozhattunk. 1996-2003 közötti időszakban a kötelező tárgyak lényegében a fentiek szerint alakultak, kiegészülve a jogi alapismeretek tantárggyal. Volt kurzus-választási lehetőség, így lényegében szemináriumi keretben, diszkurzív, gondolkodásra, hallgatói önállóságra ösztönző módszerekkel dolgozhattunk. A programnak megfelelően alakult a kötelezően választható tantárgyak oktatása, míg a fakultatív tárgyak közül 2-3 bevezetésére került sor. E keretben folyt néhány éven keresztül a Bevezetés a információs társadalomba című tantárgy oktatása is. A programnak megfelelően alakult a kötelezően választható tantárgyak oktatása, míg a fakultatív tárgyak közül 2-3 bevezetésére került sor. E keretben folyt néhány éven keresztül a Bevezetés a információs társadalomba című tantárgy oktatása is. 2004-től a tantárgyi keretek változtak (például a Filozófia szigorlat megszűnt, éppúgy mint a filozófia kurzusok közötti választási lehetőség, s ezáltal a szemináriumi keret). 2004-től a tantárgyi keretek változtak (például a Filozófia szigorlat megszűnt, éppúgy mint a filozófia kurzusok közötti választási lehetőség, s ezáltal a szemináriumi keret). Bővült a szociológia (korábban társadalomismeret) oktatás, beléptek a választható szakszociológiák (Kisebbségszociológia, Ifjúságszociológia, Családszociológia), változott a jogi és a gazdasági ismeretek tematikája. Bővült a szociológia (korábban társadalomismeret) oktatás, beléptek a választható szakszociológiák (Kisebbségszociológia, Ifjúságszociológia, Családszociológia), változott a jogi és a gazdasági ismeretek tematikája.

6 BA tantárgyi struktúra Társadalomtudományi ismeretek14135 Bevezetés a szociológiába3K2 a: Oktatásszociológia 1K1 b: Családszociológia c: Kisebbségszociológia Filozófiai problémák3K2 Etika2K1 a: Művelődéstörténet 3K2 b: Vallástörténet c: 20. századi politikai korszakok Magyarországon d: Mo. társadalomtörténete a 19–20. században NAT Ember és társadalom tantárgy-pedagógia2gy.1

7 Műveltségi terület Ember és társadalom műveltségterület22270 Állampolgári ismeretek3K2 Politikai intézményrendszer2K2 Gazdasági alapismeretek2K2 Az oktatás jogi keretei3K2 Általános és regionális társadalomföldrajz2K2 a. Európai politika és intézményrendszer2K2 b. Kulturális antropológia c. Multikulturális ismeretek Egyetemes történelem 1.2K2 Egyetemes történelem 2.2K2 Magyarország története3K2 Műveltségterületi szigorlatSZ

8 Műveltségi terület - korrekció Ember és társadalom műveltségterület22270 Állampolgári ismeretek 3K2 Politikai intézményrendszer 2K2 Gazdasági alapismeretek 2K2 Az oktatás jogi keretei 3K2 Általános és regionális társadalomföldrajz 2K2 NAT Ember és társadalom ttp. 2K2 Egyetemes történelem 1. 2K2 Egyetemes történelem 2. 2K2 Magyarország története 3K2 Műveltségterületi szigorlat SZ

9 Ajánlás a tanító szak tantárgyi programjait ki- és átdolgozó bizottság részére A HEFOP pályázati anyag vonatkozó fejezetének 4. sz. melléklete: b) Ember és társadalom műveltségterület Tantárgyelemek: Bevezetés a filozófiába Etika Gyermekfilozófia, művelődésfilozófia Társadalom- és művelődéstörténet és tantárgypedagógiája Magyarország társadalom- és művelődéstörténete a 20.században Életmódtörténet Tantárgy-pedagógiai ismeretek Fejezetek a filozófiai gondolkodás történetéből Műveltségterületi szigorlat

10 Kompetenciák I. ALAPOZÓ TANTÁRGYAK Társadalom- ismeret Ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák Ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Szakmai attit ű dökhöz és magatartáshoz kapcsolódó kompetenciák A végzett hallgatók ismerik Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit; A filozófiatörténet egyes problémáit, a vallás- és m ű vel ő déstörténet összefüggéseit; A társadalom fejl ő désének és m ű ködésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit; Az európai, globális összefüggéseket, a jellegzetes világnézetek, értékrendek, életfelfogások elemzésének eljárásait; A NAT el ő írásainak megfelel ő, az általános iskola 1–4. osztályában való oktatáshoz–neveléshez szükséges nyomtatott és elektronikus forrásokat; Az emberi jogokra, a nemzetiségek és a kisebbségek sorsára, a demokráciára, a nemzetközi összefüggésekre, az Európai Unióra, a határon túli magyarokra és a cigányság sorsára vonatkozó sokoldalú értelmezéseket. A végzett hallgatók ismerik Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit; A filozófiatörténet egyes problémáit, a vallás- és m ű vel ő déstörténet összefüggéseit; A társadalom fejl ő désének és m ű ködésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit; Az európai, globális összefüggéseket, a jellegzetes világnézetek, értékrendek, életfelfogások elemzésének eljárásait; A NAT el ő írásainak megfelel ı, az általános iskola 1–4. osztályában való oktatáshoz– neveléshez szükséges nyomtatott és elektronikus forrásokat; Az emberi jogokra, a nemzetiségek és a kisebbségek sorsára, a demokráciára, a nemzetközi összefüggésekre, az Európai Unióra, a határon túli magyarokra és a cigányság sorsára vonatkozó sokoldalú értelmezéseket. A végzett hallgatók rendelkeznek társadalmi érzékenységgel, közösségi felel ő sségérzettel és feladatvállalással; Az egyetemes emberi és nemzeti értékek, az erkölcsi normák tiszteletével; a fenntartható fejl ő dés igényelte felel ő sségérzettel, környezettudatos magatartással; M ű vel ő déstörténeti, eszmetörténeti ismeretekre épül ı értelmezési képességekkel; A nevelőmunkában érvényesül ő különböz ő nézetekhez kapcsolódó toleranciával; Tantárgypedagógiai ismereteik birtokában a közelmúlt megbízható, tárgyszer ű ismeretével – az 1–4. osztályos programok figyelembevételével; Humánus történeti szemlélettel, a konstruktív, szociabilis problémamegoldás szándékával.

11 Kompetenciák II. M Ű VElTSÉG- TERÜLETI TANTÁRGYAK Ismeretekhez kapcsolódó kompetenciák Ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Szakmai attit ű dökhöz és magatartáshoz kapcsolódó kompetenciák A végzett hallgatók ismerik a m ű veltségterület oktatásának az 1–6. osztályra vonatkozó követelményeit, tartalmi és metodikai összefüggéseit; Hazánk és Európa történetét, mai helyzetét, problémáit, a közoktatás és a tanítóképzés történetét, mai feladatait; A gyermekek kritikai gondolkodását fejleszt ı módszereket; A gyermekfilozófia és művelődésfilozófia témaköreit, módszereit, ezek alkalmazhatóságát; A magyar társadalom működésének fontosabb történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit; az európai identitás elméleti alapjait; Az esélyegyenlőség elméleti alapjait. A végzett hallgatók képesek az iskolai oktatás 1–6. osztályában az ember és társadalom műveltségi terület oktatási–nevelési feladatainak ellátására; Az önálló forráskeresésre, a források önálló és kritikus feldolgozására; az erkölcsi normák megfelel ı élethelyzetben való gyakoroltatására; A m ű veltségterület (történelem) oktatására a tantárgy-pedagógiai ismeretek birtokában, a NAT előírásainak megfelelően; A filozófiai, etikai problémák értelmezésére, az ismeretek alkotó alkalmazására; A gyermekek kritikai gondolkodásának, erkölcsi ítéletalkotásának, toleranciájának fejlesztésére; Az állam politikai rendszerének ismeretében a folyamatok tárgyilagos értelmezésére. A végzett hallgatók rendelkeznek a társadalom-, a m ű vel ő dés- és a politikatörténet tárgyszer ű ismeretével, a humánus történeti szemlélettel, a problémák konstruktív megoldásának szándékával; Társadalmi érzékenységgel, közösségi felel ő sségérzettel, feladatvállalással, az egyetemes emberi és nemzeti értékek, erkölcsi normák, és a másság tiszteletével, toleranciával; Az életvezetési, a személyközi és állampolgári kompetenciák fejlesztésének, a kulturális tudatosság kialakításának képességével; A környezetért való globális felelősséggel, az életproblémák, értékrendek kritikai elemzésének képességével.

12 Óvodapedagógus, Tanító BA Közös alapozó ismeretek – 13 kredit, 135, 120 kontaktóra Társadalomismeret A társadalomismeret tantárgy programjának keretében a hallgatók elsajátítják a társadalmi jelenségek önálló, reflexív és kritikus feldolgozásához, ezek pedagógiai alkalmazásához szükséges elméleti ismereteket. A képzés révén a hallgatók rendelkeznek a társadalmi folyamatok értelmezéséhez, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítéséhez szükséges kompetenciákkal, a környezeti és esztétikai értékek iránti fogékonysággal, valamint a másság elfogadásához, a közösségi lét fenntartásához szükséges felelősségérzettel, toleranciával és együttműködési készséggel. A képzés révén a hallgatók rendelkeznek a társadalmi folyamatok értelmezéséhez, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítéséhez szükséges kompetenciákkal, a környezeti és esztétikai értékek iránti fogékonysággal, valamint a másság elfogadásához, a közösségi lét fenntartásához szükséges felelősségérzettel, toleranciával és együttműködési készséggel. A tantárgyi struktúra elemei demokratikus társadalom történeti előzményeinek és sajátosságainak feltárását szolgálják (Társadalomtörténet); megismertetik a hallgatókat a társadalom eszmei hátterének (Filozófia), normarendszerének (Etika) és kulturális gyökereinek (Művelődéstörténet, Vallástörténet, Kulturális antropológia) sajátosságaival; tájékoztatást és eligazítást nyújtanak a társadalom struktúrájának és működésének alapelveiről (Szociológia, Gazdasági alapismeretek); orientálják a hallgatókat a demokratikus jogállam és az Európai Unió alapelveinek és értékrendjének elsajátítására (Állampolgári ismeretek, Bevezetés az információs társadalomba, Európai stúdium), hozzásegítik a hallgatókat az oktatás társadalmi környezetének alaposabb megismeréséhez (Oktatásszociológia, Kisebbségszociológia, Családszociológia). A tantárgyi struktúra elemei demokratikus társadalom történeti előzményeinek és sajátosságainak feltárását szolgálják (Társadalomtörténet); megismertetik a hallgatókat a társadalom eszmei hátterének (Filozófia), normarendszerének (Etika) és kulturális gyökereinek (Művelődéstörténet, Vallástörténet, Kulturális antropológia) sajátosságaival; tájékoztatást és eligazítást nyújtanak a társadalom struktúrájának és működésének alapelveiről (Szociológia, Gazdasági alapismeretek); orientálják a hallgatókat a demokratikus jogállam és az Európai Unió alapelveinek és értékrendjének elsajátítására (Állampolgári ismeretek, Bevezetés az információs társadalomba, Európai stúdium), hozzásegítik a hallgatókat az oktatás társadalmi környezetének alaposabb megismeréséhez (Oktatásszociológia, Kisebbségszociológia, Családszociológia).

13 Tanító BA – Ember és társadalom műveltségi terület – 23 kredit, 270 óra Az Ember és társadalom műveltségi terület a Nemzeti Alaptanterv azonos című műveltségi területének oktatására készíti fel a hallgatókat. A műveltségi terület programjának keretében a hallgatók a demokratikus társadalom történeti előzményeinek, eszmei hátterének, struktúrájának és működésének alapelveivel kapcsolatos tudásukat mélyítik el és elsajátítják a társadalmi jelenségek önálló, reflexív feldolgozásához, ezek pedagógiai alkalmazásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A műveltségi terület programjának keretében a hallgatók a demokratikus társadalom történeti előzményeinek, eszmei hátterének, struktúrájának és működésének alapelveivel kapcsolatos tudásukat mélyítik el és elsajátítják a társadalmi jelenségek önálló, reflexív feldolgozásához, ezek pedagógiai alkalmazásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A tantárgyi struktúra elemei hozzásegítik a leendő pedagógusokat ahhoz, hogy elvezessék leendő tanítványaikat a történelmi események kronológiai és topográfiai adatainak elsajátításához, a társadalmi jelenségek történeti hátterének megvilágításához, a lokális, nemzeti és európai identitástudat kialakulásához (Egyetemes történelmi áttekintés, A magyar történelem főbb csomópontjai, Hon és népismeret); a kortárs társadalom sajátosságainak, folyamatainak mélyebb megismeréséhez (Társadalomföldrajz, Politikai intézményrendszer, Romológia), a gazdaság, a társadalom és kultúra értékeinek elsajátításához és közvetítéséhez elengedhetetlen szaktudás és műveltség kialakításához (Multikulturális ismeretek, Jogi- és Vállalkozási ismeretek, EU ismeretek); A tantárgyi struktúra elemei hozzásegítik a leendő pedagógusokat ahhoz, hogy elvezessék leendő tanítványaikat a történelmi események kronológiai és topográfiai adatainak elsajátításához, a társadalmi jelenségek történeti hátterének megvilágításához, a lokális, nemzeti és európai identitástudat kialakulásához (Egyetemes történelmi áttekintés, A magyar történelem főbb csomópontjai, Hon és népismeret); a kortárs társadalom sajátosságainak, folyamatainak mélyebb megismeréséhez (Társadalomföldrajz, Politikai intézményrendszer, Romológia), a gazdaság, a társadalom és kultúra értékeinek elsajátításához és közvetítéséhez elengedhetetlen szaktudás és műveltség kialakításához (Multikulturális ismeretek, Jogi- és Vállalkozási ismeretek, EU ismeretek); képessé váljanak a műveltségi terület tantervi tartalmainak oktatására és fejlesztési feladatainak gyakorlati megvalósítására (Társadalomismeret tantárgypedagógia). képessé váljanak a műveltségi terület tantervi tartalmainak oktatására és fejlesztési feladatainak gyakorlati megvalósítására (Társadalomismeret tantárgypedagógia).

14 A tanító, óvodapedagógus BA szakok kidolgozásánál tervezett speciális programok és a kapcsolódó tantárgyak: Hon és népismeret Történelem (Népek a Kárpát –medencében, Uralkodók Magyarországon) Néprajz, Nyelvészet, Magyar népművészet, Népi szimbolika, Roma szimbolika, Népességszociológia, Regionális társadalomföldrajz Romológia Romák Európában, romák Magyarországon, Roma nyelv, Szociolingvisztika, Multikulturális ismeretek, Roma kultúra, roma szimbolika Európa stúdium EU történelem, EU gazdaságtan, EU intézmények, EU és Magyarország, EU és oktatás, EU és ifjúság – mobilitás Európában Multi és interkulturális nevelés Multikulturális ismeretek, Népek a Kárpát-medencéden, Deliberatív kommunikáció, Az EU oktatáspolitikai irányelvei, Az interkulturális nevelés módszertana


Letölteni ppt "Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár Ember és társadalom műveltségterület „A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése” című projekt eredményeinek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések