Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A regionális ügynökségek tervezési, programozási és közreműködői tevékenysége / Planiranje, programiranje i rad agencija za regionalni razvoj PÁMER Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A regionális ügynökségek tervezési, programozási és közreműködői tevékenysége / Planiranje, programiranje i rad agencija za regionalni razvoj PÁMER Zoltán."— Előadás másolata:

1 A regionális ügynökségek tervezési, programozási és közreműködői tevékenysége / Planiranje, programiranje i rad agencija za regionalni razvoj PÁMER Zoltán Külkapcsolati csoportvezető / pročelnik odjela za suradnju s inozemstvom Kaposvár, 2010. november 10. studenog 2010.

2 Tartalom / Sadržaj A Dél-Dunántúl rövid bemutatása / Kratak prikaz Južnoga Zadunavlja; A Tanács és Ügynökség rövid bemutatása / Kratak prikaz Vijeća i Agencije; A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret és a Dél-Dunántúli Operatív Program / Nacionalni strateški okvir i Operativni program Južnog Zadunavlja; Intézményrendszer / Institucionalni sustav; Hogyan tovább félidőben: az Új Széchenyi Terv / Kako dalje u poluvrijeme: novi Széchenyi plan.

3 NUTS 2 régiók Magyarországon NUTS 2 regije u Mađarskoj

4 Dél-Dunántúl / Južno Zadunavlje

5 A régió – alapadatok / Osnovni podaci regije Terület / površina: 14 169 km² (15,2 % Mađarske) Lakosság / stanovništvo: 977 000 (9,8 % Mađarske) 3 megye / 3 županije (NUTS 3): Baranja, Šomođ, Tolna 38 város / 38 gradova Pečuh 156 000;Kapošvar 68 000; Szekszárd 38 000Komló 27 000; Siófok 25 000 Dombóvár 20 000 GDP/fő (EU-átlag %-ában) / BDP na glavu stanovnika (% prosjeka EU): 43%

6 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Vijeće za regionalni razvoj Južnog Zadunavlja Feladatok a tövény alapján / zadaće po zakonu: Benyújtja és elfogadja a regionális fejlesztési dokumentumokat, véleményt fogalmaz meg a nemzeti szintű dokumentumokkal kapcsolatban / Predloži i prihvaća regionalne razvojne dokumente, izvješće o nacionalnim planovima; Dönt a hazai decentrlaizált fejlesztési források által támogattott projektekről / Odlučuje o projektima sufinanciranim nacionalnim (domaćim) decentraliziranim razvojnim sredstvima; Összehangolja a régió gazdaságfejlesztési és innovációs tevékenységeit / Koordinira gospodarski razvoj regije, inovacijske aktivnosti; Figyelemmel kíséri a programok végrehajtását / Nadzira implementaciju programa; Megállapodást köt külföldi partnerrégiókkal, részt vesz területi együttműködési projektekben / Potpisuje ugovore o suradnji sa stranim regijama partnerima, sudjeluje u programima teritorijalne suradnje.

7 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Agencija za regionalni razvoj Južnog Zadunavlja Alapítva 1998. júliusában / osnovana u srpnju 1998; DDRFT munkaszervezete / Radno tijelo Vijeća za regioalni razvoj JZ; Feladatok / Zadaće: –Pályázati programok menedzsmentje / menadžment grantnih programa, –Regionális tervezés és pogramozás / regionalno planiranje i programiranje, –Projektgenerálás, -kidolgozás / izrada (generiranje) projekata, –Külkapcsolatok / upravljanje vezama uspostavljenima sa inozemnim regijama, –Régiószervezés, régiómarketing / upravljanje unutarnjim vezama regije, regionalni marketing; Alkalmazottak száma / Ukupni broj uposlenika: ca. 165; 3 iroda / 3 ureda (Pécs, Kaposvár, Szekszárd).

8 A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret / Nacionalni strateški okvir i Operativni program Južnog Zadunavlja Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció / Nacionalna koncepcija za razvojnu politiku Új Magyarország Fejlesztési Terv / Új Széchenyi Terv / Razvojni plan „Nova Mađarska / Novi Széchenyi plan Országos Területfejlesztési Koncepció / Nacionalna koncepcija za regionalni razvoj ROP-ok / ROP-ovi GOPKÖZOP / OP prometa KEOP / OP okoliša i energetike AT / AP-ovi Pályázati kiírások / Pozivi....… Pályázati kiírások / Pozivi Átfogó ágazati stratégiák / Sveobuhvatne sektorske stategije Közösségi iránymutatások / Smjernice Zajednice Regionális ás ágazati stratégiák / Regionalne i sektorske stategije Pályázati segédletek / Upute za pripremu projekata

9 9 + ÚMVP: 1 297 milliárd Ft Az ÚMFT pénzügyi táblája operatív programonként, 2007-2013 / Operativni programi NSO-a milli ó forint (271 Ft/eur ó ) foly ó á ron Operat í v program Forr á s nagys á ga / Okvir ( € ) Forr á s megoszl á sa (%) / Udio SA + 15% magyar korm á nyzati finansz í roz á s / Nacionalno sufinanciranje Forr á s t í pusa / Fond Gazdas á g fejleszt é si OP Gospodarskog razvoja 2 495 769 115 10,01795 709,9 ERFA K ö zleked é s OP prometa 6 223 429 149 24,971 984 175,6 ERFA, KA T á rsadalmi meg ú jul á s OP Društvene obnove 3 482 518 044 13,971 110 308,7 ESZA T á rsadalmi infrastrukt ú ra OP Društvene infratrukture 1 948 922 941 7,82621 362,5 ERFA Á llamreform OP Državne reforme 146 570 507 0,5946 730,1 ESZA Elektronikus k ö zigazgat á s OP Elektronske uprave 358 445 113 1,44114 280,7 ERFA K ö rnyezet é s energetika OP Okoliša i energetike 4 178 846 341 16,771 332 314,5 ERFA, KA Nyugat-dun á nt ú li OP Zapadne Panonije 463 752 893 1,86147 855,3 ERFA K ö z é p-dun á nt ú li OP Srednišnjeg Zadunavlja 507 919 836 2,04161 936,8 ERFA D é l-dun á nt ú li OP Južnog Zadunavlja 705 136 988 2,83224 814,3 ERFA D é l-alf ö ldi OP Južne nizine 748 714 608 3,00238 707,8 ERFA É szak-alf ö ldi OP Sjeverne nizine 975 070 186 3,91310 875,3 ERFA É szak-magyarorsz á gi OP Sjeverne Mađarkse 903 723 589 3,63288 128,3 ERFA K ö z é p-magyarorsz á g OP Središnje Mađarske 1 467 196 353 5,89467 776,7 ERFA V é grehajt á s OP Provedbe 315 132 937 1,26100 471,8 ERFA UMFT ö sszesen Ukupno 24 921 148 600 100,007 945 448,6

10 A DDOP pénzügyi terve 2007-13 / Financijski plan ROP-a JZ 2007- 13

11 GAZDASÁGFEJLESZTÉS / Razvoj gospodarstva Hangsúly / Težište: FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS / Povećanje zaposlenosti, upravljanje krizom Üzleti infrastruktúra fejlesztése: inkubátorházak, ipari parkok, vállalkozók támogatása / Razvoj poslovne infrastrukture: inkubatori, industrijski parkovi, podrška poduzetnicima

12 TURIZMUSFEJLESZTÉS / Razvoj turizma Hangsúly / Težište: KOMPLEX TÉRSÉGFEJLESZTÉS / Kompleksni razvoj područja Turisztikai magterületek, együttműködésen alapuló komplex fejlesztések / Turistička jezgre, kompleksni razvojni projekti na bazi suradnje Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) / Menadžment turističke destinacije

13 Turisztikai magterületek a régióban / Turističke jezgre u regiji

14 HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS / RAZVOJ HUMANE INFRASTRUKTURE Hangsúly / Težište: INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI HÁLÓZATOK fejlesztése / Razvoj INTEGRIRANIH MREŽA INSTITUCIJA Egyedi régióspecifikum: egy a jövőbemutató, fenntartható integrált oktatási intézményhálózat kiépítése / regionalna specifičnost: izgradnja integriranog sustava mreže institucija, koja je orientirana za budućnost i održiva. Egészségügyi és szociális szolgáltatások integrált szervezése / integrirano orgraniziranje usluga zdravstva i socijalne skrbi.

15 VÁROSFEJLESZTÉS / Razvoj gradova Hangsúly / Težište: VÁROSI SZEREPKÖR ERŐSÍTÉSE / Pojačanje gradskih funkcija - Integrált városfejlesztési akciók támogatása / Podrška integriranim projektima razvoja gradova - Szociális városrehabilitáció támogatása / Podrška socijalnoj rehabilitaciji gradova Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa / Pečuh – Prijestolnica europske kulture 2010 Egyedi régióspecifikum: Pécs EKF 2010 program - kulturális alapú városfejlesztés / Regionalna sepcifičnost: razvoj grada na bazi kulture

16 KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZET / Promet i okoliš Hangsúly / Težište: TELEPÜLÉSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA / Poboljšanje kvaliteta življenja u naseljima Utak, kerékpárutak fejlesztése / Razvoj cesta, biciklističkih staza, Csatornázás, környezetvédelem / Kanalizacija, zaštita okoliša

17 DDOP kifizetések várható alakulása / Tendencija isplate programa OPJZ

18 Intézményrendszer / Institucionalni sustav Központi koordináció / Središnja koordinacija Irányító hatóságok / Upravljačka tijela (7) Közreműködő szervezetek / Posrednička tijela (15) Igazoló hatóság / Tijelo za ovjeravanje Nemzeti Fejlesztési Ügynökség / Nacionalna razvojna agencija GOP IH, KEOP IH, KÖZOP IH, HEP IH, KRP IH, ROP IH KOR IH A DDOP esetén a DDRFÜ Nonprofit Kft és a Váti Nonprofit Kft / U slučaju OPJZ je ARRJZ i VÁTI Nemzeti Programengedélyező Iroda (Nemzetgazdasági Minisztérium) / Nacionalni ured za odobravanje projekta Ellenőrzési hatóság / Uprava kontrole Kormányzati Ellenőrzési Hivatal / Vladini zavod za kontrolu (KEHI)

19 DDOP kifizetések várható alakulása / Tendencija isplata OPJZ-a

20 DDOP végrehajtás tapasztalatai / Iskustva provođenja OPJZ-a

21 21 Hová akarunk eljutni? – A régió célkitűzései / Kamo hoćemo dostići? – Ciljevi regije Célkitűzések / CiljeviIndikátor / Indikatori Alap / Baza (2007.) Cél / Cilj (2015) A Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása / Prekidanje zaustavljanja Južnog Zadunavlja u razvoju A régió egy főre jutó GDP-je az országos átlag százalékában / BDP regije u odnosu nacionalnog prosjeka 71% Bruttó teremtett új munkahelyek száma (db) / Bruto broj novih radnih mjesta 02200 Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság megteremtése / Konkurentno gospodarstvo na bazi mjesnih specifičnosti A foglalkoztatottsági ráta (15-64 éves korosztály) a régióban (%) / Stopa zaposlenosti (15-64 godine starosti) (%) 53,4%54% A régión belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása / Zaustavljanje povećanja društvenih dispariteta unutar regije Az elvándorlással leginkább sújtott kistérség belföldi vándorlási különbözetének évi átlaga 1000 lakosra (fő) / godišnji prosjek migracijskog saldoa na 1000 stanovnika u najdepopularizirajućim mikroregijama -6,4 (2000-2004) -5,0 (2010-2014)

22 Mi várható 2011-13-ban? Az Új Széchenyi Terv (USZT) célterületei / Što očekivati u 2011-13? Ciljana područja Novog Széchenyi plana Hangsúly / Težišta: Gyógyító Magyarország – egészségipar / Liječilišna Mađarska – industrija zdravstva; Megújuló Magyarország – környezetipar / Obnovljiva Mađarska – industrija okoliša; Otthonteremtés és lakásprogram / Stvaranje doma i stanogradnje; Vállalkozásfejlesztés / Razvoj poduzetništva; Tudomány – innováció – növekedés / Znanost – inovacija – rast; Foglalkoztatás / Zapošljavanje; Közlekedés – tranzitgazdaság / Promet – tranzitno gospodarstvo.

23 Köszönöm a figyelmet / Hvala na pozornosti


Letölteni ppt "A regionális ügynökségek tervezési, programozási és közreműködői tevékenysége / Planiranje, programiranje i rad agencija za regionalni razvoj PÁMER Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések