Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MATEMATIKAI TUDÁSSZINT-MÉRÉSEK Vidákovich Tibor és Csíkos Csaba SZTE BTK Neveléstudományi Intézet „Oktatás, foglalkoztatás, versenyképes gazdaság Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MATEMATIKAI TUDÁSSZINT-MÉRÉSEK Vidákovich Tibor és Csíkos Csaba SZTE BTK Neveléstudományi Intézet „Oktatás, foglalkoztatás, versenyképes gazdaság Magyarországon."— Előadás másolata:

1 MATEMATIKAI TUDÁSSZINT-MÉRÉSEK Vidákovich Tibor és Csíkos Csaba SZTE BTK Neveléstudományi Intézet „Oktatás, foglalkoztatás, versenyképes gazdaság Magyarországon a XXI. században” zárókonferencia Szeged, 2009. október 30-31.

2 A „matematikai tudásszint-mérés” típusai  Az iskolai matematikai tudás vizsgálata (tantervi követelmények, hagyományos feladatok)  A matematikai kompetencia vizsgálata (alkalmazási követelmények, „realisztikus” fela- datok)  A matematikai szövegesfeladat- és probléma- megoldás vizsgálata (gondolkodási folyamatok, szöveges feladatok)  A matematikai alapkészségek vizsgálata (strukturális modellek, elemi feladatok)

3 Az iskolai matematikai tudás vizsgálata  Nemzetközi vizsgálatok: - IEA FIMS (1963-1967) - IEA SIMS (1979-1983) - IEA TIMSS (1995-től)  Hazai vizsgálatok: - Kiss Árpád (1960-1961) - TOF-80 (1980) - MONITOR (1986-tól) - diagnosztikus felmérések (1989-től) - megyei felmérések

4 Az iskolai matematikai tudás nemzetközi vizsgálatai  A mérőeszközök alapos, a tantervek összehason- lító elemzésére épülő előkészítése: intended, im- plemented, attained curriculum  Változó mérési koncepció, az iskolai tudás helyett egyre inkább a kulturális eszköztudás értékelése  Körültekintő mintaválasztás, utólagos korrek- ciókkal (Báthory, 1992)  Országok közötti összehasonlítás, melynek célja az egyes országok „profiljának” felmutatása is

5 SIMS: a hazai minták eredményei tartalmi területek szerint 13 évesekVégzős középiskolások tartalmi terület helyezés (14 ország) tartalmi terület helyezés (12 ország) Aritmetika7.Számrendszerek12. Algebra5.Algebra11. Geometria2.Geometria11. Mérés2.Elemi függvények11. Leíró statisztika4. Valószínűségszámí- tás és statisztika 12.

6 Az iskolai matematikai tudás hazai vizsgálatai  Központi kérdés a tantervi követelményeknek való meg- felelés (folyamatos tantervi reformok)  Az eredmények nem kielégítőek: „a vizsgált tanulók több- ségének tudásszintje nem vagy csak egyes ismeretkörökben éri el a tantervekben meghatározott magasságot” (Kiss, 1961)  A teljesítményekben jelentős különbségek vannak a tele- püléstípusok és a képzési típusok szerint is (Radnainé, 1983)  Az intézmények közötti különbségek növekednek, egyre fokozódó polarizáció észlelhető (Orosz, 1998)  A tantárgyi tudás és az osztályzatok között szignifikáns, de a vártnál alacsonyabb korrelációk vannak (Csapó, 2002)

7 MONITOR ’86: településtípusok szerinti teljesítmény-eloszlások Településtípus Jó teljesítmény Átlagos teljesítmény Gyenge teljesítmény Főváros20,0%73,3%6,7% Város15,8%73,7%10,5% Község15,2%47,8%37,0% Összesen16,2%61,6%22,2%

8 A matematikai kompetencia vizsgálata  Nemzetközi vizsgálatok: - IEA TIMSS (1995-től) - OECD PISA (2000-től)  Hazai vizsgálatok: - Országos kompetenciamérés, OKM (2001-től)

9 A matematikai kompetencia nemzetközi vizsgálatai  Fokozatos elszakadás a tantervi háttértől, tartalmi területek és matematikai tevékenységformák ér- tékelése  A kulturális eszköztudás koncepció további bővü- lése, matematikai műveltség (mathematical lite- racy)  Valószínűségi tesztmodellek, a teljesítmény- és a nehézségparaméterek közös skálán (átlag: 500, szórás: 100)  Országok közötti összehasonlítás, a matematikai műveltséggel összefüggő háttértényezők szerepé- nek vizsgálatával

10 TIMSS 1995-2003: a 14 évesek eredményei (Gonzales és mtsai, 2004) Ország199519992003 Szingapúr609604605 Koreai Köztársaság581587589 Hongkong569582586 Japán581579570 Belgium – Flandria550558537 Hollandia529540536 Magyarország527532529 Oroszország524526508 Szlovákia534 508 Lettország488505 Amerikai Egyesült Államok492502504 Litvánia472482502 Új-Zéland501491494 Bulgária527511476 Románia474472475 Ciprus468476459 Irán418422411

11 PISA 2003, 2006: az országok teljesítményének változása (PISA 2006 jelentés)

12 A matematikai kompetencia hazai vizsgálatai  A PISA-koncepció, módszerek és feladattípusok alkalmazása több populáció mérésére is  Az eredeti cél a mérés és az eredményelemzés korszerű módszereinek megismertetése  Ezt fokozatosan felváltja az intézmények teljesít- ményeinek rétegstandardokkal történő összeha- sonlítása  Kiegészíti a háttértényezők hatásának elemzése, kísérletek a pedagógiai hozzáadott érték számítá- sára (Balázsi és mtsai, 2005)

13 OKM 2003-2008: az egyes szinteket elérők aránya (OKM 2008 országos jelentés)

14 A matematikai szövegesfeladat- és problémamegoldás vizsgálata  Szövegesfeladat-megoldás: - Nagy József és Csáki Imre (1976) - Vidákovich Tibor és Csapó Benő (1998)  Problémamegoldás: - Kontra József (2001) - Csíkos Csaba (2003)

15 A szövegesfeladat-megoldás vizsgálatai  A szövegesfeladat-megoldás egészének és elemei- nek, készségeinek értékelése hagyományos fela- datokkal  A terület teljes rendszerét lefedő feladatbank ere- deti bemérése 3-12. évfolyamos országos mintá- kon (Nagy és Csáki, 1976)  A rendszer legfontosabb elemeit lefedő, változatlan formában használható feladatok újbóli bemérése 4., 6., 8. és 10. évfolyamos országos mintákon (Vi- dákovich és Csapó, 1998)

16 A szövegesfeladat-megoldás fejlődése (Vidákovich és Csapó, 1998)

17 A problémamegoldás vizsgálatai  A szövegesfeladat-megoldás egészének és feladat- megoldó stratégiáinak értékelése realisztikus fel- adatokkal (Csíkos, 2003)  A szövegben szereplő fogalmak és a fogalmak kö- zötti viszonyok megfelelő mentális reprezentá- ciója szükséges (Kontra, 2001)  Az eredményes problémamegoldók kognitív, af- fektív és családi-kulturális jellemzőinek vizsgálata

18 Teljesítmények hagyományos és realisztikus feladatokban (Csíkos, 2003) FeladattípusHagyományosRealisztikusNemzetközi „barátok”98%18%5-23% „deszkák”71%14%0-21% „víz”96%17%9-21% „buszok”89%36%11-67% „futás”67%2%0-7% „iskola”92%7%1-9% „léggömbök”37%82%51-85% „életkor”85%0%0-2% „kötél”46%4%0-8% „edény”52%1%0-5%

19 A matematikai alapkészségek vizsgálata  Elemi alapkészségek: - PREFER (Nagy József, 1980) - DIFER (Nagy József és mtsai, 2004)  Matematika-specifikus alapkészségek: - elemi és alapműveleti számolás (Nagy József, 1971, 1973) - mértékegység-váltás (Nagy József, 1973; Vidá- kovich Tibor, 2001)

20 Az elemi alapkészségek vizsgálatai  Strukturális modellek, teljes lefedő feladatrend- szerek alkalmazása  Az „iskolakészültség” empirikus pedagógiai meg- közelítése (Nagy, 1980)  Az elemi alapkészségek fejlődése és szerepe az ér- telmi fejlődésben (számlálás, mennyiség)  Kritériumorientált diagnosztikus értékelés (Nagy és mtsai, 2004)

21 Az elemi számolási készség fejlődése (Nagy és mtsai, 2004)

22 A matematika-specifikus alapkészségek vizsgálatai  Nagy elemszámú országos reprezentatív minták, rétegstandardok képzése  A teljes rendszert lefedő tesztek eredeti bemérése 1-12. évfolyamos országos mintákon (Nagy, 1971, 1973)  A változatlan formában használható tesztek újbóli bemérése 3., 5., 7., 9. és 11. évfolyamos országos mintákon (Vidákovich, 2001)

23 A mértékegység-váltás fejlődése (Vidákovich, 2001)

24 Összegzés  Iskolai matematikai tudás: a nemzetközi átlag feletti tel- jesítmények, a hazai követelményekhez képest nem kielé- gítőek, jelentős rendszerszintű különbségek  Matematikai kompetencia: a nemzetközi átlag körüli tel- jesítmények, a hazai vizsgálatokban kevés változás, jelen- tős rendszerszintű különbségek  Matematikai szövegesfeladat- és problémamegoldás: a szövegesfeladat-megoldás készségeiben kismértékű javu- lás, a problémamegoldás stratégiáiban a nemzetközi átlag körüli teljesítmények, kisebb rendszerszintű különbségek  Matematikai alapkészségek: az elemi alapkészségekben kismértékű javulás, a matematika-specifikus alapkészsé- gekben visszaesés, kisebb rendszerszintű különbségek

25 Irodalom  Balázsi Ildikó és mtsai (2005): A 2004-es Országos kompetenciamérés eredményei. Új Pedagógiai Szemle.  Báthory Zoltán (1992/2000): Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. OKKER Ok- tatási Stúdió, Budapest.  Csapó Benő (2002): Az iskolai tudás felszíni rétegei: mit tükröznek az osztályzatok? In: Csapó Benő (szerk.): Az is- kolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.  Csíkos Csaba (2003): Matematikai szöveges feladatok megértésének problémái 10–11 éves tanulók körében. Magyar Pedagógia.  Gonzales, P. és mtsai (2004): Highlights from the Trends in International Mathematics and Science Study (2003). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Washington, DC.  Kiss Árpád (1960a, 1960b, 1960c, 1961): Iskolás tanulóink tudásszintjének vizsgálata. Pedagógiai Szemle.  Kontra József (2001): A nyelvi és strukturális tényezők befolyása a szöveges feladatok megoldására. Magyar Pedagó- gia.  Nagy József (1971): Az elemi számolási készségek mérése és fejlettségének országos színvonala. Tankönyvkiadó, Bu- dapest.  Nagy József (1973): Alapműveleti számolási készségek. Standardizált készségmérő tesztek 1. Szeged.  Nagy József (1980): 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Akadémiai Kiadó, Budapest.  Nagy József és Csáki Imre (1976): Alsó tagozatos szöveges feladatbank. Standardizált készségmérő tesztek 2. Sze- ged.  Nagy József és mtsai (2004): Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.  Orosz Sándor (1998): Az általános iskolából kilépő tanulók tudásának változása 1990-1996 között. In: Varga Lajos és Budai Ágnes (szerk.): Közoktatás-kutatás 1996-1997. Művelődési és Közoktatási Misztérium, Budapest.  Országos kompetenciamérés 2008 országos jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest.  PISA 2006 összefoglaló jelentés. A ma oktatása és a jövő társadalma. Oktatási Hivatal, Budapest.  Radnainé Szendrei Julianna (1983): A matematika-vizsgálat. Pedagógiai Szemle.  Vidákovich Tibor (2001): A mértékváltási készség fejlődése és a fejlesztés feladatai. Előadás az I. Országos Neve- léstudományi Konferencián, Budapest.  Vidákovich Tibor és Csapó Benő (1998): A szövegesfeladat-megoldó készségek fejlődése. In: Varga Lajos és Budai Ágnes (szerk.): Közoktatás-kutatás 1996-1997. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest.


Letölteni ppt "MATEMATIKAI TUDÁSSZINT-MÉRÉSEK Vidákovich Tibor és Csíkos Csaba SZTE BTK Neveléstudományi Intézet „Oktatás, foglalkoztatás, versenyképes gazdaság Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések