Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógiai információszerzés nyomtatott és elektronikus forrásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógiai információszerzés nyomtatott és elektronikus forrásai."— Előadás másolata:

1 A pedagógiai információszerzés nyomtatott és elektronikus forrásai

2 Az információforrások típusai A. Hagyományos (nyomtatott) 1.Enciklopédiák,lexikonok,kézikönyvek,monográfiák, 2.bibliográfiák,tezauruszok, 3. Folyóiratok B. Elektronikus információforrások 1.Referensz adatbázisok : Katalógusok, Szakirodalmi adatbázisok, Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok 2.Forrás adatbázisok : Elektronikus, virtuális könyvtárak Elektronikus periodikák Teljes szövegű adatbázisok (full text)

3 Magyar nyelvű pedagógiai lexikonok 19. század: az első magyar pedagógiai lexikonkísérlet Molnár Aladár: Néptanítók ismerettára (Pest, 1873, Atheneum), félbemaradt vállalkozás annak csak az első kötete jelent meg. Verédy Károly: Peadagogiai encyklopaedia, különös tekintettel a népoktatás állapotára (Budapest, 1886, Atheneum). Elsősorban a népoktatást helyezi előtérbe.

4 Magyar nyelvű pedagógiai lexikonok 20. század: Az 1910-es években jelent meg a magyar lexikonírás egyik korai, impozáns teljesítménye Az elemi népoktatás enciklopédiája (főszerk.) Kőrösi Henrik. 1-3. köt. (Budapest, 1911-15., Franklin). Az 1930-as évek tudományos igényű neveléstudományi lexikona a Magyar Pedagógiai Lexikon (szerk.) Kemény Ferenc 1-2. köt. (Budapest, 1933-36., Révai Irodalmi Intézet).

5 Magyar nyelvű pedagógiai lexikonok 20. század: Az 1970-es évek hiánypótló, adatgazdag műve a Pedagógiai Lexikon (szerk.) Nagy Sándor – Kiss Árpád. 1-4. köt. (Budapest, 1978, Akadémiai Kiadó) Az 1990-es évek említésre méltó alaplexikona az új Pedagógiai Lexikon (főszerk.) Báthory Zoltán, Falus Iván. 1-3. köt. (Budapest, 1997, Keraban) A négy legismertebb alaplexikon magán viseli kiadása időpontjának társadalmi, politikai, s ebből adódóan szakmai következményeit.

6 Angol nyelvű enciklopédiák, kézikönyvek International Encyclopedia of Education. 1-12. vols. 2 nd ed. Oxford, 1994, Pergamon Press. Az alapmű 1266 szócikkét több mint 95 ország szakértője írta. The Encyclopedia of Higher Education. 1-4. vols. Oxford etc., 1992, Pergamon Press. Nemcsak az európai országok felsőoktatási rendszerét mutatja be, hanem az ENSZ valamennyi tagállamának a rendszerét.

7 Angol nyelvű enciklopédiák, kézikönyvek Handbook of Research on Teaching. 1986, MacMillan Library. A kézikönyv tartalmazza a tanításban megszerzett tapasztalatokat, és azokat az eredményeket, amelyek tükrözik a tanítás-tanulás folyamatának irányvonalait. Handbook of Educational Ideas and Practices. London-New York, 1990, Routledge. Mindegyik fejezete az oktatás egy bizonyos területét tekinti át. Betűrendes tárgymutatója segíti a témák közötti tájékozódást.

8 Pedagógiai szakbibliográfiák A rendszeres pedagógiai bibliográfiák keletkezését a 19. sz. második felére tehetjük. Az első rendszeres és általános pedagógiai repertóriumot Panyák Ede szerkesztette és adta ki A magyarországi középiskolákban 1850- 1885-ig megjelent összes programértekezések repertóriuma címmel, 1887-ben. Gyűjteménye az 1850-1886 között kiadott középiskolai értesítőkben közölt tudományos értekezéseket dolgozta fel.

9 Pedagógiai szakbibliográfiák Az első magyar nyelvű pedagógiai bibliográfiai kísérlet Beély Fidél nevéhez fűződik, aki Alapnézetek a nevelés és leendő nevelő, s tanítóról (1849) című munkája függelékében közölte a magyar és külföldi pedagógiai munkák „literaturáját”. A magyar pedagógia kutatás forrásaira az elaprózottság, a félbemaradt kezdeményezések, megjelenésükre a rendszertelenség volt jellemző hosszú időn keresztül. Átfogó, teljességre törekvő bibliográfiák nem születtek. Csak kisebb-nagyobb részterületeket feltérképező munkák jelentek meg.

10 Pedagógiai szakbibliográfiák Az első teljes, módszertanilag kidolgozott szakbibliográfia: Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom, 1905-1924. Magyar Paedagogia, 15. évf. (1906)-33. évf. (1925.) Könyvekre, folyóiratcikkekre, iskolai értesítőkre, és külföldi pedagógiai kiadványok magyar ismertetéseire terjed ki. A magyar pedagógiai irodalom rendkívül termékeny időszakát öleli fel, indexek nem egészítik ki.

11 Pedagógiai szakbibliográfiák Jáki László (szerk.): Magyar pedagógiai irodalom, 1920-1944. Önálló kiadványok. Bp., 1970, OPKM. Az 1919-es év irodalmát is magába foglalja. A Magyarországon megjelent önálló műveket tartalmazza 1919 és 1944 között. Az anyag gyűjtése a teljesség igényével történt, ami technikai okokból nem valósulhatott meg. Világos szakrendben közli a könyvanyagot, szerzői névmutatóval segíti a tájékozódást. Folytatása: Jáki László (szerk.): Magyar pedagógiai irodalom, 1920-1944. Folyóiratcikkek. Bp., 1991, OPKM.

12 Pedagógiai szakbibliográfiák Az OPKM gondozásában jelent meg a Magyar Pedagógiai Irodalom, 1945-1958 című retrospektív bibliográfia sorozat, amely a második világháború utáni szakirodalomban való tájékozódást segíti. A sorozat kötetei egységes szempontok alapján készültek, teljességre törekedtek. Az OPKM 1958-as megalakulásától kezdődően folyamatosan kiadja a kurrens pedagógiai szakbibliográfiát. Évente feldolgozzák benne a szakfolyóiratcikkeket, önálló kiadványokat és az évkönyveket.

13 Pedagógiai szakbibliográfiák, tezauruszok Magyar Pedagógiai Irodalom, 1959-1970, 1981- 2000. Magyar Pedagógiai Információ, 1971-1980. Ez a kurrens szakbibliográfia teljességre törekedett, csak 2000-ig jelenhetett meg nyomtatott formában. Jelenlegi folytatása az OPKM online katalógusában érhető el. 1987-től a dokumentumok csoportosítása az Országos Pedagógiai Tárgyszójegyzék alapján történt, amelyet nyomtatott formában többször megjelentetett az OPKM (1986., 1988., 1992., 1997.)

14 Pedagógiai másodfokú bibliográfiák Jáki László: Pedagógiai bibliográfiai irodalom. In Kiss Árpád et al. (szerk.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1962. Budapest, 1963, Akadémiai Kiadó, 327-363.p. Ez a munka az 1958-ban megjelent Jáki-bibliográfia bővítése (Jáki László: Pedagógiai szakbibliográfiák 100 éve =Pedagógiai Szemle, 1958. 2. sz.203-210.p.) Összesen 539 bibliográfiát, repertóriumot tartalmaz, 18 fő csoportba sorolva.

15 Pedagógiai másodfokú bibliográfiák Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai. Budapest, 1993, OPKM. Az 1963-ban megjelent gyűjtemény bővített változata. Hozzáférhetők benne a neveléstudomány határterületeinek bibliográfiái is. Nélkülözhetetlen segédeszköz neveléstörténettel, illetve bármely téma történeti összefüggéseivel foglalkozó kutató számára. A feldolgozott bibliográfiák tematikus rendben szerepelnek.

16 Pedagógiai folyóirat-bibliográfiák A magyar nyelvű pedagógiai folyóirat-irodalom mindig igen gazdag volt. Teljes körű regisztrálásuk azonban még nem történt meg. Baranyai Mária-Keleti Adolf: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1841-1936. Budapest, 1937, Fővárosi Pedagógiai Könyvtár. A gyűjtemény 400 folyóirat keletkezési és megszűnési évét közli, időrendi és földrajzi címjegyzékkel kiegészítve Folytatása: Jáki László: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1936-1958. Budapest, 1962. OPKM. További 200 folyóiratot közöl.

17 Enciklopédiák, lexikonok, kézikönyvek, monográfiák, bibliográfiák, tezauruszok, Online Pedagógiai Lexikon – OPL. Az 1997-es nyomtatott verzió alapján készült,folyamatos karbantartással. Dr. Falus Iván szakmai irányító. Felhasználói javaslatokat pedlex- cikk@human.kando.hu, észrevételeket pedlex@human.kando.hu címen várják.pedlex- cikk@human.kando.hu pedlex@human.kando.hu Elérhetősége: http://www.pedlexikon.hu/http://www.pedlexikon.hu/

18 Enciklopédiák, lexikonok, kézikönyvek, monográfiák, bibliográfiák, tezauruszok, Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/index.h tmhttp://mek.oszk.hu/01800/01893/html/index.h tm

19 Referensz adatbázisok: Katalógusok Nemzeti dokumentumtermés: OSZK,DEENK (http://nektar1.oszk.hu/librivision_hun.html) (http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/)http://nektar1.oszk.hu/librivision_hun.htmlhttp://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/ 1. MNB Könyvek Bibliográfiája-KB, 2002-től e- folyóiratok 2.MNB Időszaki Kiadványok Bibliográfiája- IKB, 3.MNB Időszaki Kiadványok Repertóriuma- IKER, 4.Nemzeti Periodika Adatbázis -NPA

20

21

22 Referensz adatbázisok : Katalógusok, KÖZELKAT- KÖZös ELektronikus KATalógus – a hazai könyvtári rendszerek együttes lekérdezése(http://www.eduport.hu/kozelkat/http://www.eduport.hu/kozelkat/ MOKKA-15 könyvtár közös rendszere, benne a nemzeti könyvtár, a nagy egyetemi könyvtárak,a tudományos és szakkönyvtárak, és a legnagyobb közkönyvtár, a FSZEK. (http://www.mokka.hu/)http://www.mokka.hu/

23 Szakirodalmi adatbázisok - PAD Pedagógiai Adatbázis - az OPKM 1989-től nyilvántartja a Magyar Pedagógiai Irodalom c. nemzeti szakbibliográfia teljes anyagát, és a feldolgozott idegen nyelvű szakkönyvek, a vál. folyóiratcikkek adatait a neveléstörténet, neveléslélektan, oktatáselmélet, oktatásügy, közoktatás, módszertan, gyógypedagógia témájában, gyűjteményes műveket analitikus feltárásban saját tárgyszórendszerrel. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/ped agogiai_irodalomhttp://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/ped agogiai_irodalom

24 HUMANUS adatbázis A humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatai napjainkig. Megbízható, naprakész, folyamatos konverziós munkák. Több mint 150 ezer cikk. A bibliográfiai tétel ugrópontot is tartalmaz a teljes szöveghez, ha az elektronikusan archivált változat a feldolgozás pillanatában hozzáférhető. Konzorcium. http://www.oszk.hu/humanus/

25 Szakirodalmi adatbázisok- ERIC A világ legnagyobb amerikai pedagógiai adatbázisa 1966-tól negyedévente bővül a pedagógia és a határterületi könyvek, folyóiratcikkek, kutatási jelentések, disszertációk tételeivel. Elérhető CD- ROM-on, interneten keresztül, online adatbázis- szolgáltatoknál (pl. Dialog/Data Star) Keresőszavai terminológiai szótárból ill. saját kútfőből természetes nyelven. Elérhetősége:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPort al/resources/html/librarians/librarians.htmlhttp://www.eric.ed.gov/ERICWebPort al/resources/html/librarians/librarians.html

26 Szakirodalmi adatbázisok –FIS Bildung A német kultúrkör neveléstudományi és oktatásügyi irodalmát tárja föl. Előállítója, együttműködve több európai ország intézményeivel a Német Nemzetközi Pedagógiai Kutatóintézet. Elérhetősége: CD-ROM kiadvány és internet (http://fis-bildung.de )http://fis-bildung.de

27 Szakirodalmi adatbázisok- BEI British Educational Index – Az Egyesült Királyság folyóiratokban leközölt neveléstudományi és oktatásügyi szakirodalmát dolgozza fel. LEEDS Egyeteméhez kapcsolódó non-profit részleg készíti. Elérhetősége: CD-ROM változatban (az International ERIC részeként, online szolgáltatásként és interneten: http://www.leeds.ac.uk/bei http://www.leeds.ac.uk/bei

28 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok – Periodicals Contents Index PCI – olyan elektronikus adatbázis, amely közel 4000 humán- és társadalomtudományi folyóirat tartalomjegyzékét adja 1770-től. Több mint 30, köztük magyar-nyelven megjelent folyóirat cikkeit indexeli. 13 millió bibliográfiai tétel mellett 1 millió teljes szövegű cikket tartalmaz. Évente kb. 1 millió tétellel gyarapszik. Elérhetőség: http://pci.chadwyck.co.ukhttp://pci.chadwyck.co.uk

29 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok- UnCover 13 millió cikket, 27.000 publikációt feltáró adatbázis. 1988 óta 17.000 tudományos és szakfolyóiratot figyel, több ezer kiadványt teljes szöveggel online is rendelkezésre bocsájt. (Térítés ellenében a többit is.) Cím szerinti keresés az egész adatbázisra kiterjed, online cikkeket tematikusan és a kiadói név alapján böngészhetik ingyenesen. Full-text elérésért és dokumentumküldésért fizetni kell. Elérhetősége: (http://www.ingenta.com)http://www.ingenta.com

30 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok- Elsevier, Springer 900 Elsevier folyóirat tartalomjegyzéke ingyenes szolgáltatásként. Szerző, cím, folyóiratcím szerinti keresés lehetséges. (http://www.elsevier.nl/locate/estoc)http://www.elsevier.nl/locate/estoc 150 Springer Verlag folyóirat tartalomjegyzéke ingyenes szolgáltatásként. (http://www.springer.de/server/svjps.html)http://www.springer.de/server/svjps.html

31 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok- Kluwer A Wolters Kluwer Academic Publisher folyóiratok tartalomjegyzékei ingyenesen kereshetőek. A holland cég a világ egyik legnagyobb kiadójaként jogi, adózási, orvos- egészségügyi és oktatási profillal működik. Elérhetősége:(http://www.wolterskluwer.com)http://www.wolterskluwer.com

32 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok- Current Contents Current Contents Connect az Institute for Scientific Information (ISI) multidiszciplináris adatbázisa hét tudományterület (közte a Social & Behavioral Sciences) szemlézett cikkeinek bibliográfiai adatait tartalmazza. A világ 8000 legfontosabb tudományos folyóiratát és több mint 2000 könyvet figyel. Elérhetősége: http://www.clib.dote.hu:8600 /http://www.clib.dote.hu:8600

33 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok- MATARKA MATARKA – magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel (130 folyóirat, 91601 cím, 29886 szerző, 4900 ugrópont a teljes szövegre) könyvtári együttműködés keretében a Miskolci Egyetemi Könyvtár és Levéltár vezetésével. Pedagógiai folyóirat pl. Esély, Iskolakultúra, Új Pedagógiai Szemle, Valóság, Világosság. Elérhetősége: http://matarka.huhttp://matarka.hu

34 Forrás adatbázisok :Elektronikus, digitális könyvtárak: Magyar Elektronikus Könyvtár A MEK a legnagyobb, legismertebb szövegarchívum, az NIIF és az OSZK közös projektje, 1995-től indult. A magyar nyelvű, vagy vonatkozású oktatási, tudományos vagy kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető, teljes szövegű elektronikus dokumentumok központi gyűjtőhelye. 1.0-ás régi gyűjtemény (www.mek.iif.hu), 2.1-es új gyűjtemény (http://mek.oszk.hu)www.mek.iif.huhttp://mek.oszk.hu Felvették a nemzetközi internetes nyilvános katalógusba is (SOSIG: The Social Science Information Gateway, http://www.sosig.ac.uk/resource?database) http://www.sosig.ac.uk/resource?database

35 Forrás adatbázisok: Elektronikus, digitális könyvtárak-Neumann-ház N. J. Digitális Könyvtár és Multimédia Központ -1997- től a kulturális örökség digitalizálásában vesz részt, koordinál, hálózati szolgáltatásokat indít. Építette a hazai internetes dokumentumok online katalógusát: WebKat.hu, aminek tartalma átkerült a Nemzeti Digitális Adattárba (http://www.nda.hu)http://www.nda.hu Bibliotheca Hungarica Internetiana – klasszikus magyar költők hálózati közzététele. Több száz magyar természettudományi és tudománytörténeti munka. Átkerült az NDA-ba. 2000-től kiemelt projektje volt a Digitális Irodalmi Akadémia- 42 kortárs író teljes életműve digitálisan közzétéve. A Petőfi Irodalmi Múzeum vette át a projekt gondozását. Elérhetősége: (http://www.pim.hu)http://www.pim.hu

36 Forrás adatbázisok: Elektronikus, digitális könyvtárak-Neumann-ház Jelenlegi projektjei: Nemzeti Digitális Adattár 2003- ban indult. Célja a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, interneten keresztül hozzáférhető kulturális és közcélú tartalmak központi regisztrálása, illetve könyvtárak, múzeumok, levéltárak digitalizálási munkájának, koordinációjának támogatása. A rendszer a nemzetközileg ismert Nyílt Archívumi Kezdeményezés (Open Access Initiative) eredményeit vette alapul, az ennek keretében kidolgozott szabványokat, ajánlásokat használja (Dublin Core, OAI-PMH-2) (http://www.nda.hu)http://www.nda.hu

37 Forrás adatbázisok: Elektronikus, digitális könyvtárak-Neumann-ház Jelenlegi projektjei: Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) feladata a magyar közszolgálati csatornák, valamint a két legnagyobb kereskedelmi csatorna magyar gyártású és magyar vonatkozású televíziós, illetve rádiós műsorszámainak összegyűjtése, megőrzése és kezelése. 2006-tól tárolja, feldolgozza és visszakereshetővé teszi ezeket az ún. kötelespéldányokat. Az intézmény alapszolgáltatása, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít NAVA-pontokon keresztül. (http://www.nava.hu)http://www.nava.hu

38 Forrás adatbázisok : Elektronikus, digitális könyvtárak Kata Elektronikus Könyvtára (KEK) – Dr. Kéri Katalin (Pécsi Tudományegyetem) pedagógiai tematikájú, a nagy elődök és a tehetséges kortársak nevelés- és művelődéstörténettel, történelemmel, pedagógiával kapcsolatos írásait gyűjti. Elérhetősége: http://kerikata.hu/konyvtar.htmhttp://kerikata.hu/konyvtar.htm

39 Elektronikus periodikák – magyar A magyar elektronikus folyóiratok legteljesebb gyűjteménye a http://www.bibl.u- szeged.hu/bibl/address/folyoirat.html címen,http://www.bibl.u- szeged.hu/bibl/address/folyoirat.html illetve az Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívumban (EPA) http://epa.oszk.hu/ címen található.http://epa.oszk.hu/

40 Elektronikus periodikák – külföldi Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum internetes oldalán (Pedagógiai portálon) (http://www.opkm.hu ) idegen nyelvű folyóiratok honlapjai érhetők el.http://www.opkm.hu Pl. Educational Theory, Current Issues in Education, International Journal of Education and the Arts, The Education Statistics Quarterly, Shool Library Journal, Teacher Librarian…..etc.

41 Teljes szövegű adatbázisok -JSTOR Journal Storage – angol nyelvű, retrospektív adatbázis,nagy múltú tudományos folyóiratokat tárol a folyóiratok indulásától kezdve az utolsó 3-5 év kivételével. Történettudomány, közgazdaságtan, antropológia, nyelvtudomány, szociológia, statisztika, politikatudomány, filozófia, matematika, növénytan,ökológia. 24 tudományág, 260 folyóiratának teljes szövegét közli. Elérhetősége: http://www.jstor.orghttp://www.jstor.org

42 Teljes szövegű adatbázisok-SwetsWise 227 kiadó 7055 sajtótermékének teljes szövegű, elektronikus változata. A rendszer katalógusa 65 000 szerző és kiadó 250 000 publikációját tartalmazza, fejlett keresőrendszerével a tartalomjegyzékekben és a tartalmi kivonatokban is kereshetünk. ( http://www.swets.com)http://www.swets.com

43 Teljes szövegű adatbázisok-Web of Science A WoS az ISI (Institute for Scientific Information) interdiszciplináris bibliográfiai adatbázisa, hetente frissített anyaga a tudomány egész területére kiterjed. kb. 8700 folyóiratot szemléz. Szolgáltatása a citációs index, amellyel tudománymetriai elemzéseket végezhetünk, mert a szerzői hivatkozásokat is feltárja. Hozzáférhető a használatra jogosult intézményekben.

44 Teljes szövegű adatbázisok-EBSCO Az EBSCO Publishing EBSCOhost nevű szolgáltatása bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisokat kínál. Minisztériumi támogatás révén, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban, a keresőrendszeren keresztül közel 8000 angol nyelvű szakfolyóirat érhető el. (Eric, Library, Information Science & Technology Abstracts, stb.)

45 Egyéb lehetőségek-NEFMI,EU NEFMI honlap http://www.nefmi.gov.hu/kultura/linkgyujteme ny/linkgyujtemeny http://www.nefmi.gov.hu/kultura/linkgyujteme ny/linkgyujtemeny Az európai nemzeti könyvtárak portálja www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html


Letölteni ppt "A pedagógiai információszerzés nyomtatott és elektronikus forrásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések