Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógiai információszerzés nyomtatott és elektronikus forrásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógiai információszerzés nyomtatott és elektronikus forrásai"— Előadás másolata:

1 A pedagógiai információszerzés nyomtatott és elektronikus forrásai

2 Az információforrások típusai
A. Hagyományos (nyomtatott) Enciklopédiák,lexikonok,kézikönyvek,monográfiák, bibliográfiák,tezauruszok, Folyóiratok B. Elektronikus információforrások Referensz adatbázisok : Katalógusok, Szakirodalmi adatbázisok, Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok Forrás adatbázisok : Elektronikus, virtuális könyvtárak Elektronikus periodikák Teljes szövegű adatbázisok (full text)

3 Magyar nyelvű pedagógiai lexikonok
19. század: az első magyar pedagógiai lexikonkísérlet Molnár Aladár: Néptanítók ismerettára (Pest, 1873, Atheneum), félbemaradt vállalkozás annak csak az első kötete jelent meg. Verédy Károly: Peadagogiai encyklopaedia, különös tekintettel a népoktatás állapotára (Budapest, 1886, Atheneum). Elsősorban a népoktatást helyezi előtérbe.

4 Magyar nyelvű pedagógiai lexikonok
20. század: Az 1910-es években jelent meg a magyar lexikonírás egyik korai, impozáns teljesítménye Az elemi népoktatás enciklopédiája (főszerk.) Kőrösi Henrik köt. (Budapest, , Franklin). Az 1930-as évek tudományos igényű neveléstudományi lexikona a Magyar Pedagógiai Lexikon (szerk.) Kemény Ferenc köt. (Budapest, , Révai Irodalmi Intézet).

5 Magyar nyelvű pedagógiai lexikonok
20. század: Az 1970-es évek hiánypótló, adatgazdag műve a Pedagógiai Lexikon (szerk.) Nagy Sándor – Kiss Árpád köt. (Budapest, 1978, Akadémiai Kiadó) Az 1990-es évek említésre méltó alaplexikona az új Pedagógiai Lexikon (főszerk.) Báthory Zoltán, Falus Iván köt. (Budapest, 1997, Keraban) A négy legismertebb alaplexikon magán viseli kiadása időpontjának társadalmi, politikai, s ebből adódóan szakmai következményeit.

6 Angol nyelvű enciklopédiák, kézikönyvek
International Encyclopedia of Education vols. 2nd ed. Oxford, 1994, Pergamon Press. Az alapmű 1266 szócikkét több mint 95 ország szakértője írta. The Encyclopedia of Higher Education vols. Oxford etc., 1992, Pergamon Press. Nemcsak az európai országok felsőoktatási rendszerét mutatja be, hanem az ENSZ valamennyi tagállamának a rendszerét.

7 Angol nyelvű enciklopédiák, kézikönyvek
Handbook of Research on Teaching. 1986, MacMillan Library. A kézikönyv tartalmazza a tanításban megszerzett tapasztalatokat, és azokat az eredményeket, amelyek tükrözik a tanítás-tanulás folyamatának irányvonalait. Handbook of Educational Ideas and Practices. London-New York, 1990, Routledge. Mindegyik fejezete az oktatás egy bizonyos területét tekinti át. Betűrendes tárgymutatója segíti a témák közötti tájékozódást.

8 Pedagógiai szakbibliográfiák
A rendszeres pedagógiai bibliográfiák keletkezését a 19. sz. második felére tehetjük. Az első rendszeres és általános pedagógiai repertóriumot Panyák Ede szerkesztette és adta ki A magyarországi középiskolákban ig megjelent összes programértekezések repertóriuma címmel, 1887-ben. Gyűjteménye az között kiadott középiskolai értesítőkben közölt tudományos értekezéseket dolgozta fel.

9 Pedagógiai szakbibliográfiák
Az első magyar nyelvű pedagógiai bibliográfiai kísérlet Beély Fidél nevéhez fűződik, aki Alapnézetek a nevelés és leendő nevelő, s tanítóról (1849) című munkája függelékében közölte a magyar és külföldi pedagógiai munkák „literaturáját”. A magyar pedagógia kutatás forrásaira az elaprózottság, a félbemaradt kezdeményezések, megjelenésükre a rendszertelenség volt jellemző hosszú időn keresztül. Átfogó, teljességre törekvő bibliográfiák nem születtek. Csak kisebb-nagyobb részterületeket feltérképező munkák jelentek meg.

10 Pedagógiai szakbibliográfiák
Az első teljes, módszertanilag kidolgozott szakbibliográfia: Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom, Magyar Paedagogia, 15. évf. (1906)-33. évf. (1925.) Könyvekre, folyóiratcikkekre, iskolai értesítőkre, és külföldi pedagógiai kiadványok magyar ismertetéseire terjed ki. A magyar pedagógiai irodalom rendkívül termékeny időszakát öleli fel, indexek nem egészítik ki.

11 Pedagógiai szakbibliográfiák
Jáki László (szerk.): Magyar pedagógiai irodalom, Önálló kiadványok. Bp., 1970, OPKM. Az 1919-es év irodalmát is magába foglalja. A Magyarországon megjelent önálló műveket tartalmazza 1919 és 1944 között. Az anyag gyűjtése a teljesség igényével történt, ami technikai okokból nem valósulhatott meg. Világos szakrendben közli a könyvanyagot, szerzői névmutatóval segíti a tájékozódást. Folytatása: Jáki László (szerk.): Magyar pedagógiai irodalom, Folyóiratcikkek. Bp., 1991, OPKM.

12 Pedagógiai szakbibliográfiák
Az OPKM gondozásában jelent meg a Magyar Pedagógiai Irodalom, című retrospektív bibliográfia sorozat, amely a második világháború utáni szakirodalomban való tájékozódást segíti. A sorozat kötetei egységes szempontok alapján készültek, teljességre törekedtek. Az OPKM 1958-as megalakulásától kezdődően folyamatosan kiadja a kurrens pedagógiai szakbibliográfiát. Évente feldolgozzák benne a szakfolyóiratcikkeket, önálló kiadványokat és az évkönyveket.

13 Pedagógiai szakbibliográfiák, tezauruszok
Magyar Pedagógiai Irodalom, , Magyar Pedagógiai Információ, Ez a kurrens szakbibliográfia teljességre törekedett, csak 2000-ig jelenhetett meg nyomtatott formában. Jelenlegi folytatása az OPKM online katalógusában érhető el. 1987-től a dokumentumok csoportosítása az Országos Pedagógiai Tárgyszójegyzék alapján történt, amelyet nyomtatott formában többször megjelentetett az OPKM (1986., 1988., 1992., 1997.)

14 Pedagógiai másodfokú bibliográfiák
Jáki László: Pedagógiai bibliográfiai irodalom. In Kiss Árpád et al. (szerk.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből Budapest, 1963, Akadémiai Kiadó, p. Ez a munka az 1958-ban megjelent Jáki-bibliográfia bővítése (Jáki László: Pedagógiai szakbibliográfiák 100 éve =Pedagógiai Szemle, sz p.) Összesen 539 bibliográfiát, repertóriumot tartalmaz, 18 fő csoportba sorolva.

15 Pedagógiai másodfokú bibliográfiák
Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai. Budapest, 1993, OPKM. Az 1963-ban megjelent gyűjtemény bővített változata. Hozzáférhetők benne a neveléstudomány határterületeinek bibliográfiái is. Nélkülözhetetlen segédeszköz neveléstörténettel, illetve bármely téma történeti összefüggéseivel foglalkozó kutató számára. A feldolgozott bibliográfiák tematikus rendben szerepelnek.

16 Pedagógiai folyóirat-bibliográfiák
A magyar nyelvű pedagógiai folyóirat-irodalom mindig igen gazdag volt. Teljes körű regisztrálásuk azonban még nem történt meg. Baranyai Mária-Keleti Adolf: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája Budapest, 1937, Fővárosi Pedagógiai Könyvtár. A gyűjtemény 400 folyóirat keletkezési és megszűnési évét közli, időrendi és földrajzi címjegyzékkel kiegészítve Folytatása: Jáki László: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája Budapest, OPKM. További 200 folyóiratot közöl.

17 Enciklopédiák, lexikonok, kézikönyvek, monográfiák, bibliográfiák, tezauruszok,
Online Pedagógiai Lexikon – OPL. Az 1997-es nyomtatott verzió alapján készült,folyamatos karbantartással. Dr. Falus Iván szakmai irányító. Felhasználói javaslatokat pedlex- észrevételeket címen várják. Elérhetősége:

18 Enciklopédiák, lexikonok, kézikönyvek, monográfiák, bibliográfiák, tezauruszok,
Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, tm

19 Referensz adatbázisok: Katalógusok
Nemzeti dokumentumtermés: OSZK,DEENK (http://nektar1.oszk.hu/librivision_hun.html) (http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/) MNB Könyvek Bibliográfiája-KB, 2002-től e- folyóiratok MNB Időszaki Kiadványok Bibliográfiája- IKB, MNB Időszaki Kiadványok Repertóriuma- IKER, Nemzeti Periodika Adatbázis -NPA

20

21

22 Referensz adatbázisok : Katalógusok,
KÖZELKAT- KÖZös ELektronikus KATalógus – a hazai könyvtári rendszerek együttes lekérdezése(http://www.eduport.hu/kozelkat/ MOKKA-15 könyvtár közös rendszere, benne a nemzeti könyvtár, a nagy egyetemi könyvtárak,a tudományos és szakkönyvtárak, és a legnagyobb közkönyvtár, a FSZEK. (http://www.mokka.hu/)

23 Szakirodalmi adatbázisok - PAD
Pedagógiai Adatbázis - az OPKM 1989-től nyilvántartja a Magyar Pedagógiai Irodalom c. nemzeti szakbibliográfia teljes anyagát, és a feldolgozott idegen nyelvű szakkönyvek, a vál. folyóiratcikkek adatait a neveléstörténet, neveléslélektan, oktatáselmélet, oktatásügy, közoktatás, módszertan, gyógypedagógia témájában, gyűjteményes műveket analitikus feltárásban saját tárgyszórendszerrel. agogiai_irodalom

24 HUMANUS adatbázis A humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatai napjainkig. Megbízható, naprakész, folyamatos konverziós munkák. Több mint 150 ezer cikk. A bibliográfiai tétel ugrópontot is tartalmaz a teljes szöveghez, ha az elektronikusan archivált változat a feldolgozás pillanatában hozzáférhető. Konzorcium.

25 Szakirodalmi adatbázisok- ERIC
A világ legnagyobb amerikai pedagógiai adatbázisa tól negyedévente bővül a pedagógia és a határterületi könyvek, folyóiratcikkek, kutatási jelentések, disszertációk tételeivel. Elérhető CD- ROM-on, interneten keresztül, online adatbázis- szolgáltatoknál (pl. Dialog/Data Star) Keresőszavai terminológiai szótárból ill. saját kútfőből természetes nyelven. Elérhetősége:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPort al/resources/html/librarians/librarians.html

26 Szakirodalmi adatbázisok –FIS Bildung
A német kultúrkör neveléstudományi és oktatásügyi irodalmát tárja föl. Előállítója, együttműködve több európai ország intézményeivel a Német Nemzetközi Pedagógiai Kutatóintézet. Elérhetősége: CD-ROM kiadvány és internet (http://fis-bildung.de )

27 Szakirodalmi adatbázisok- BEI
British Educational Index – Az Egyesült Királyság folyóiratokban leközölt neveléstudományi és oktatásügyi szakirodalmát dolgozza fel. LEEDS Egyeteméhez kapcsolódó non-profit részleg készíti. Elérhetősége: CD-ROM változatban (az International ERIC részeként, online szolgáltatásként és interneten:

28 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok – Periodicals Contents Index
PCI – olyan elektronikus adatbázis, amely közel humán- és társadalomtudományi folyóirat tartalomjegyzékét adja 1770-től. Több mint 30, köztük magyar-nyelven megjelent folyóirat cikkeit indexeli. 13 millió bibliográfiai tétel mellett 1 millió teljes szövegű cikket tartalmaz. Évente kb. 1 millió tétellel gyarapszik. Elérhetőség:

29 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok- UnCover
13 millió cikket, publikációt feltáró adatbázis óta tudományos és szakfolyóiratot figyel, több ezer kiadványt teljes szöveggel online is rendelkezésre bocsájt. (Térítés ellenében a többit is.) Cím szerinti keresés az egész adatbázisra kiterjed, online cikkeket tematikusan és a kiadói név alapján böngészhetik ingyenesen. Full-text elérésért és dokumentumküldésért fizetni kell. Elérhetősége: (http://www.ingenta.com)

30 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok-Elsevier, Springer
900 Elsevier folyóirat tartalomjegyzéke ingyenes szolgáltatásként. Szerző, cím, folyóiratcím szerinti keresés lehetséges. (http://www.elsevier.nl/locate/estoc) 150 Springer Verlag folyóirat tartalomjegyzéke ingyenes szolgáltatásként. (http://www.springer.de/server/svjps.html)

31 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok- Kluwer
A Wolters Kluwer Academic Publisher folyóiratok tartalomjegyzékei ingyenesen kereshetőek. A holland cég a világ egyik legnagyobb kiadójaként jogi, adózási, orvos- egészségügyi és oktatási profillal működik. Elérhetősége:(http://www.wolterskluwer.com)

32 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok- Current Contents
Current Contents Connect az Institute for Scientific Information (ISI) multidiszciplináris adatbázisa hét tudományterület (közte a Social & Behavioral Sciences) szemlézett cikkeinek bibliográfiai adatait tartalmazza. A világ 8000 legfontosabb tudományos folyóiratát és több mint 2000 könyvet figyel. Elérhetősége: /

33 Folyóirat tartalomjegyzék adatbázisok-MATARKA
MATARKA – magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel (130 folyóirat, cím, szerző, 4900 ugrópont a teljes szövegre) könyvtári együttműködés keretében a Miskolci Egyetemi Könyvtár és Levéltár vezetésével. Pedagógiai folyóirat pl. Esély, Iskolakultúra, Új Pedagógiai Szemle, Valóság, Világosság. Elérhetősége:

34 Forrás adatbázisok :Elektronikus, digitális könyvtárak: Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK a legnagyobb, legismertebb szövegarchívum, az NIIF és az OSZK közös projektje, 1995-től indult. A magyar nyelvű, vagy vonatkozású oktatási, tudományos vagy kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető, teljes szövegű elektronikus dokumentumok központi gyűjtőhelye. 1.0-ás régi gyűjtemény (www.mek.iif.hu), 2.1-es új gyűjtemény (http://mek.oszk.hu) Felvették a nemzetközi internetes nyilvános katalógusba is (SOSIG: The Social Science Information Gateway,

35 Forrás adatbázisok: Elektronikus, digitális könyvtárak-Neumann-ház
N. J. Digitális Könyvtár és Multimédia Központ től a kulturális örökség digitalizálásában vesz részt, koordinál, hálózati szolgáltatásokat indít. Építette a hazai internetes dokumentumok online katalógusát: WebKat.hu, aminek tartalma átkerült a Nemzeti Digitális Adattárba (http://www.nda.hu) Bibliotheca Hungarica Internetiana – klasszikus magyar költők hálózati közzététele. Több száz magyar természettudományi és tudománytörténeti munka. Átkerült az NDA-ba. 2000-től kiemelt projektje volt a Digitális Irodalmi Akadémia- 42 kortárs író teljes életműve digitálisan közzétéve. A Petőfi Irodalmi Múzeum vette át a projekt gondozását. Elérhetősége: (http://www.pim.hu)

36 Forrás adatbázisok: Elektronikus, digitális könyvtárak-Neumann-ház
Jelenlegi projektjei: Nemzeti Digitális Adattár ban indult. Célja a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, interneten keresztül hozzáférhető kulturális és közcélú tartalmak központi regisztrálása, illetve könyvtárak, múzeumok, levéltárak digitalizálási munkájának, koordinációjának támogatása. A rendszer a nemzetközileg ismert Nyílt Archívumi Kezdeményezés (Open Access Initiative) eredményeit vette alapul, az ennek keretében kidolgozott szabványokat, ajánlásokat használja (Dublin Core, OAI-PMH-2) (http://www.nda.hu)

37 Forrás adatbázisok: Elektronikus, digitális könyvtárak-Neumann-ház
Jelenlegi projektjei: Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) feladata a magyar közszolgálati csatornák, valamint a két legnagyobb kereskedelmi csatorna magyar gyártású és magyar vonatkozású televíziós, illetve rádiós műsorszámainak összegyűjtése, megőrzése és kezelése tól tárolja, feldolgozza és visszakereshetővé teszi ezeket az ún. kötelespéldányokat. Az intézmény alapszolgáltatása, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít NAVA-pontokon keresztül. (http://www.nava.hu)

38 Forrás adatbázisok : Elektronikus, digitális könyvtárak
Kata Elektronikus Könyvtára (KEK) – Dr. Kéri Katalin (Pécsi Tudományegyetem) pedagógiai tematikájú, a nagy elődök és a tehetséges kortársak nevelés- és művelődéstörténettel, történelemmel, pedagógiával kapcsolatos írásait gyűjti. Elérhetősége:

39 Elektronikus periodikák – magyar
A magyar elektronikus folyóiratok legteljesebb gyűjteménye a szeged.hu/bibl/address/folyoirat.html címen, illetve az Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívumban (EPA) címen található.

40 Elektronikus periodikák – külföldi
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum internetes oldalán (Pedagógiai portálon) (http://www.opkm.hu ) idegen nyelvű folyóiratok honlapjai érhetők el. Pl. Educational Theory, Current Issues in Education, International Journal of Education and the Arts, The Education Statistics Quarterly, Shool Library Journal, Teacher Librarian…..etc.

41 Teljes szövegű adatbázisok -JSTOR
Journal Storage – angol nyelvű, retrospektív adatbázis,nagy múltú tudományos folyóiratokat tárol a folyóiratok indulásától kezdve az utolsó 3-5 év kivételével. Történettudomány, közgazdaságtan, antropológia, nyelvtudomány, szociológia, statisztika, politikatudomány, filozófia, matematika, növénytan,ökológia. 24 tudományág, 260 folyóiratának teljes szövegét közli. Elérhetősége:

42 Teljes szövegű adatbázisok-SwetsWise
227 kiadó 7055 sajtótermékének teljes szövegű, elektronikus változata. A rendszer katalógusa szerző és kiadó publikációját tartalmazza, fejlett keresőrendszerével a tartalomjegyzékekben és a tartalmi kivonatokban is kereshetünk. (

43 Teljes szövegű adatbázisok-Web of Science
A WoS az ISI (Institute for Scientific Information) interdiszciplináris bibliográfiai adatbázisa, hetente frissített anyaga a tudomány egész területére kiterjed. kb folyóiratot szemléz. Szolgáltatása a citációs index, amellyel tudománymetriai elemzéseket végezhetünk, mert a szerzői hivatkozásokat is feltárja. Hozzáférhető a használatra jogosult intézményekben.

44 Teljes szövegű adatbázisok-EBSCO
Az EBSCO Publishing EBSCOhost nevű szolgáltatása bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisokat kínál. Minisztériumi támogatás révén, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban, a keresőrendszeren keresztül közel angol nyelvű szakfolyóirat érhető el. (Eric, Library, Information Science & Technology Abstracts, stb.)

45 Egyéb lehetőségek-NEFMI,EU
NEFMI honlap ny/linkgyujtemeny Az európai nemzeti könyvtárak portálja


Letölteni ppt "A pedagógiai információszerzés nyomtatott és elektronikus forrásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések