Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ambrusz József pv. ezredes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ambrusz József pv. ezredes"— Előadás másolata:

1 Ambrusz József pv. ezredes
A vis maior tartalék felhasználás szabályai, valamint a lakossági kárenyhítés lehetősége, az eddigi országos és helyi tapasztalatok tükrében. Ambrusz József pv. ezredes főosztályvezető OKF

2

3

4

5

6

7 Helyreállítás, újjáépítés
A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 339. § (1) értelmében aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Adódik a kérdés, hogy egy természeti csapást követően, ahol az „elkövető, vagy károkozó” se nem jogi, se nem természetes személy, hogyan és milyen keretek között történik a rehabilitáció?

8 Helyreállítás, újjáépítés
A polgári jogi kártérítési felelősség alapvető feltételei a jogellenesség, felróhatóság, kár, valamint az okozati összefüggés a kár és a felróható tevékenység vagy mulasztás között. Polgári jogi megközelítésben a kialakult károk megtérítése/enyhítése szempontjából 3 fogalmat különbözetünk meg. Kártérítés, kártalanítás, valamint kárenyhítés.

9 Helyreállítás, újjáépítés
Kártalanítás esetén a kár ténye ugyan bekövetkezett, ám a károkozás jogszerűen következett be. A kártalanítás tehát nem jogellenes magatartáson alapul, sokszor inkább egy szükséghelyzet következménye. A kárenyhítés nem kártérítés, összege nem feltétlenül fedezi a károsult teljes kárát, annak esetleg csak egy részét. Kárenyhítés esetén egy 3. személy az okozott/kialakult kár enyítését magára vállalja.

10 Helyreállítás, újjáépítés
Kártérítés esetén a kár jogellenes magatartás következménye, felróható, és okozati összefüggés áll fönn a jogellenes magatartás és a kialakult kár között. Következésképpen a természeti csapások következményeinek felszámolására a Kormánynak nincs jogszabályon alapuló kötelezettsége.

11 Helyreállítás, újjáépítés
Ennek ellenére, különösen súlyos természeti vagy civilizációs csapást követően az érintettek száma, károk mértéke, az érintett térség gazdasági, foglalkoztatási, szociális helyzete alapján a Kormány dönthet úgy, hogy költségvetési támogatást nyújt a károk enyhítéséhez.

12 Magántulajdon Önkormányzati tulajdon (lakóingatlan) (közintézmény…)
Helyreállítás, újjáépítés Helyreállítási szempontból 2 fő ingatlancsoportot különböztetünk meg, a tulajdoni viszony vonatkozásában. (Védekezés) HELYREÁLLÍTÁS Egyéb tulajdon Magántulajdon Önkormányzati tulajdon (lakóingatlan) (közintézmény…) Központi szervezésben Önkormányzatok útján Vis maior támogatás

13 kötelező önkormányzati feladatokat ellátó tulajdon
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása Az önkormányzati tulajdonok funkciójuk vonatkozásában alapvetően 2 csoportra oszthatók: kötelező önkormányzati feladatokat ellátó tulajdon önkormányzat által vállalt feladatokat ellátó tulajdon.

14 Települési önkormányzatok kötelező feladatai
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása Települési önkormányzatok kötelező feladatai egészséges ivóvízellátás óvodai nevelés általános iskolai oktatás és nevelés egészségügyi és szociális alapellátás közvilágítás helyi közutak és köztemető fenntartása

15 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása
A hatályos szabályozó: 47/2010. (II.26.) Korm. rendelettel módosított, a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet értelmében: Az önkormányzat támogatást igényelhet: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő kötelező feladatok ellátását szolgáló épületet, építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más károk helyreállításának részbeni támogatására utak, hidak, kompok, ár- és belvízvédelmi létesítmények, közművek és műtárgyaik helyreállításának támogatására ha az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, vagy a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti

16 A támogatás igénylése:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása A támogatás igénylése: A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat, az esemény bekövetkezésétől, - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 5 munkanapon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon elektronikusan - az ebr42 rendszerben -, továbbá faxon bejelentést tegyen az ÖM részére.

17 A támogatás igénylése:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása A támogatás igénylése: Védekezési költségek esetén a miniszter a bejelentést követően haladéktalanul megkeresi az illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (FPVI-t), amely 5 munkanapon belül a 2. melléklet szerinti adatlapon - elektronikusan az ebr42 rendszerben - köteles tájékoztatást nyújtani a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről, a védekezési munkálatok szükségességéről. Ennek igazolására a MKI helyszíni ellenőrzést is folytat.

18 A támogatás igénylése:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása A támogatás igénylése: A bejelentést követően 20 munkanapon belül - a területileg illetékes állig. hivatal által kinevezett és koordinált, min. 2 fős bizottság előzetes helyszíni vizsgálatot végez. A vizsgálatban részt vesz a területileg illetékes állig. hivatal, a MKI továbbá az állig. hivatal felkérése alapján: illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

19 A támogatás igénylése:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása A támogatás igénylése: Az előzetes helyszíni vizsgálaton készült 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet elektronikusan - az ebr42 rendszerben - kell kiállítani. Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetén a támogatás igénylésének feltétele még, hogy az önkormányzat a bekövetkezéstől számított 5 munkanapon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon az ebr42 rendszerben, és faxon bejelentést tesz az NFGM kijelölt szakértői bizottság felé.

20 A támogatás igénylése:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása A támogatás igénylése: a támogatás a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet. Ez a támogatás a kárt szenvedett lakosok biztonságát szolgálja, az ingatlan helyreállításának vagy újjáépítésének fedezetét nem tartalmazza.

21 A támogatás alapelvei:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása A támogatás alapelvei: 5 munkanap 1. melléklet ebr42 + fax Vis maior esemény ÖM min. Települési önk. 2. Melléklet ebr42 5 munkanap Védekezés esetén MKI

22 A támogatás alapelvei:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása A támogatás alapelvei: 5 munkanap 1. melléklet ebr42 + fax Vis maior esemény ÖM min. Települési önk. 3. Melléklet ebr42 20 munkanap KvVI KKK MKI + Állig. hiv.

23 A támogatás alapelvei pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetén
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása A támogatás alapelvei pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetén 5 munkanap 1. melléklet ebr42 + fax NFGM Szakértői biz. Települési önk. 11 munkanap 4. melléklet ebr42 + fax Pince-, Partfalomlásföldcsuszamlás

24 A támogatás igénylése:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása A támogatás igénylése: 22 munkanap 5. melléklet eredeti + 1 másolat Vis maior esemény Települési önk. MÁK + kötelező mellékletek: 5. Melléklet védekezési/helyreállítási munkálatokhoz a költségeket alátámasztó bizonylatok, számlák, vállalkozói/megbízási szerződések, megrendelések hiteles másolata szakértő által készített nyilatkozat 22 munkanap 5. melléklet másolata Állig. hiv.

25 Szakértői nyilatkozat tartalmazza:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása Szakértői nyilatkozat tartalmazza: a keletkezett károk tételes felsorolását (a kár helye, mértéke), a károk kialakulásának okait, a károsodott építmény általános jellemzését (építés éve, legutóbbi felújítás dátuma, karbantartás gyakorisága - tételesen felsorolva a felújítás, karbantartás munkálatait és időpontját -, építés technológiája stb.),

26 Szakértői nyilatkozat tartalmazza:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása Szakértői nyilatkozat tartalmazza: az utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó nyilatkozatot indokolással (az adott kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát, illetve milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés megteremtéséhez), az építmény károsodás előtti állapotnak megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslatot, a helyreállítás költségeinek tételes bemutatását;

27 Kötelező melléklet még: a képviselő testület határozata arról, hogy:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása Kötelező melléklet még: a képviselő testület határozata arról, hogy: a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik, más - a tulajdonában lévő - épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni, saját erejéből - részben vagy egészében - a vis maior helyzetet nem tudja megoldani, vállalja a károsodott ingatlanra a rendeletben meghatározott értékkövető biztosítás megkötését

28 Egyéb kötelező mellékletek:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása Egyéb kötelező mellékletek: biztosítással kapcsolatos iratok: a rendkívüli időjárás által közvetlenül okozott károk esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat igazolása az időjárási körülményekről; a bejelentett védekezési eseményekről, károkról készített fotódokumentáció; MKI tájékoztatója, illetve helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét tartalmazó 2. melléklet;

29 Egyéb kötelező mellékletek:
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása Egyéb kötelező mellékletek: az előzetes helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvét tartalmazó 3. melléklet; a pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás kárelhárítás tekintetében a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter által kinevezett szakértői bizottság támogató vagy elutasító javaslatot tartalmazó szakvéleménye (4. melléklet); az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és a társulási tulajdon igazolása (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata); amennyiben az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll, úgy a bíróság által az adósságrendezés megindításáról szóló jogerős végzés hiteles másolati példánya;

30 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása
A támogatott önkormányzat, a támogatás felhasználásáról - a befejezési határidőt követő 22 munkanapon belül, de legkésőbb a támogatásnak a számlára való megérkezés napjától számított egy éven belül - a 6. melléklet szerinti adatlapok, hiteles bizonylatok csatolásával köteles elszámolni az Állig. hivatal és a MÁK felé. Az elszámolás elfogadását megelőzően - a területileg illetékes államigazgatási hivatal által koordinált - előzetes helyszíni vizsgálatban részt vevő szervek képviselőiből álló legalább kétfős bizottság a helyszínen ellenőrzést folytat, melyről 5 munkanapon belül értesíti az Igazgatóságot.

31 A költségek között nem számolhatók el
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása A költségek között nem számolhatók el gépbeszerzések, megelőző munkálatok, fejlesztések, rovar- és kártevőirtás költségei, folyó jellegű működési kiadások.

32 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása
Összességében elmondható, hogy a Korm rendelet megjelenését, a konkrét feladatkörök tisztázását (OKF vagy megyei igazgatóság) és különösen ebr42 informatikai rendszer stabillá és kezelhetőbbé válását (belépési kódok elfogadása, rendszer lefagyása, stb.) követően a vis maior ügyek intézése, a Rendeletben előírt mellékletek kitöltésével kapcsolatos tartalmi és határidős előírások teljesítése, a helyszíni vizsgálatok és ellenőrzések végzése folyamatos.

33 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása
A napi és a vis maior események következtében keletkezett feladatok határidőre való végrehajtásának tervezhetősége érdekében az Állig. Hiv. tájékoztatása mellett szükségesnek tűnik a vis maior eseményről az érintett megyei igazgatóságoknak, akár az ebr42 informatikai rendszeren, akár vagy annak csak faxon - a korábbi gyakorlatnak megfelelően – értesítése.

34 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása
A hatékony feladat végrehajtást nehezíti, hogy az önkormányzatok által hibásan kitöltött és az ebr42 informatikai rendszeren továbbított mellékletek javítására, módosításra nincs mód, továbbá az előírt mellékletek kitöltésének nehézkessége miatt előfordult adatvesztés, amely csak újbóli kitöltéssel volt pótolható.

35 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása
A 3. és 2. sz mellékletek kitöltésével kapcsolatosan párhuzamosságok alakulnak ki abban a tekintetben, hogy adott helyszínen kétszer kell az igazgatóság munkatársainak megjelenni, ami a 2. sz. mellékletben kell rögzíteni azt gyakorlatilag a 3. sz. mellékletben is rögzítésre kerülnek.

36 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása
A helyszíni vizsgálatok és ellenőrzések anyagi - technikai - műszaki feltételei alapvetően biztosítottak. A feladat végrehajtását nehezíti, hogy a helyszínek alkalmával az érintett önkormányzat internet hozzáférhetősége nem minden esetben biztosított, a rendelkezésre álló számítógépes park, azoknak az operációs rendszere sok esetben nem alkalmas az ebr42 informatikai rendszer alkalmazására, a mellékletek helyszínen való kitöltésére és továbbítására.

37 káresemény bekövetkezése;
Magántulajdonú ingatlanok helyreállításának folyamata káresemény bekövetkezése; előzetes kárfelmérés egy esetleges kormányzati kárenyhítési döntés előkészítése érdekében kormányzati döntés a kárenyhítésről; kormánybiztos esetleges kinevezése;

38 Újjáépítési Tárcaközi Bizottság esetleges létrehozása;
Magántulajdonú ingatlanok helyreállításának folyamata Újjáépítési Tárcaközi Bizottság esetleges létrehozása; Újjáépítési Tárcaközi Bizottság újjáépítési útmutatót és felhívást adhat ki; kárbejelentés; kárfelmérés;

39 Kormányzat tájékoztatása a kár pontos mértékéről;
Magántulajdonú ingatlanok helyreállításának folyamata Kormányzat tájékoztatása a kár pontos mértékéről; kormányzati döntés a kárenyhítés pontos mértékéről; finanszírozás; támogatási megállapodások megkötése; kivitelezés; ellenőrzés; elszámolás;

40 Az elmúlt évek helyreállítást igénylő káreseményei

41 Az elmúlt évek helyreállítást igénylő káreseményei

42 Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek
Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek károsodása építőanyag gyártási-alkalmazási, illetőleg technológiai hibákra vezethetők vissza. A martinsalakos ingatlanok kiszámíthatatlan ütemben, lassan, sokszor csak évek alatt válnak életveszélyessé.

43 Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek
Ez a fajta károsodás élesen eltér a természeti csapásokat követő, néhány óra alatt károsodó, vagy összeomló ingatlanok helyreállításának problémájától. A kárenyhítési határozat meghozatala a jegyző útján történik, annak függvényében, hogy az épület mekkora területű továbbá, milyen mennyiségben tartalmaz martinsalakot.

44 "0" Nem tartalmaz martinsalakot, illetve nem igényel beavatkozást
Kategóriák: "0" Nem tartalmaz martinsalakot, illetve nem igényel beavatkozást "A" Közvetlen intézkedés nem szükséges, megfigyelés "B" Részleges helyi javítások szükségesek "C" Átfogó szerkezet-megerősítés indokolt "C1" Az épület a felméréstől fél éven belül állagromlása miatt életveszélyes kategóriába sorolható "C2" Az épület a felméréstől egy éven belül állagromlása miatt életveszélyes kategóriába sorolható "D" Életveszély, műszaki biztosítás és megerősítés szükséges "E" Életveszély, azonnali bontás Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek

45 Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek

46 Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek
A martinsalak az acélgyártás egyik mellékterméke, amelyet beton adalékanyagként használtak, ám kémiai összetétele miatt a térfogata évek során megnő.

47 Összegzés A természeti csapásokat követő eseti helyreállítások rendszere Magyarországon meglehetősen komplex és sajátos feladat. A helyreállítás és újjáépítés célja az arra rászoruló, károsodott személyek elemi lakhatási feltételeinek biztosítása. Az eddigi években kialakult káresemények helyreállítása minden esetben eltérő módon történt, nincs átfogó szabályozás

48 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Balatonföldvár, 2010. március 17.


Letölteni ppt "Ambrusz József pv. ezredes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések