Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tűzvédelmet érintő jogszabályok változásainak aktuális helyzete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tűzvédelmet érintő jogszabályok változásainak aktuális helyzete"— Előadás másolata:

1 A tűzvédelmet érintő jogszabályok változásainak aktuális helyzete
A tűzvédelmet érintő jogszabályok változásainak aktuális helyzete Horváth Lajos tű. alezredes OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály

2 A jogszabályváltozás indokai
A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD ÁRAMLÁSÁNAK MEGTEREMTÉSE A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosítása. KET NOVELLA

3 Változott jogszabályok
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény módosítása; A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló új 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet; A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet módosítása;

4 továbbá A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet módosítását; A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosítását; A tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól szóló 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet módosítása, valamint új rendelet megalkotása.

5 meg még A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló új 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet kiadása. Az OTSZ módosítása meg még folyamatban A hazai jogalkotás eddigi termése December 1-ig oldal a Magyar Közlönyben

6 Az új 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet;
Főbb változások: Az OKF jár el a „nem szabványos” oltóberendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben A hatósági ellenőrzés „elmaradása”

7 Tűzvédelmi szakvizsga
Korábbi rendeletek 32/1997. (V. 9.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól Az új rendelet címébe bekerült az „oktatásszervezés” kifejezés is, amelynek különösebb jelentősége nincs.

8 Az „átdolgozás”, újraírás okai
A rendelet módosításának fő oka: az uniós elvárásnak való megfelelés (áruk és szolgáltatások szabad áramlása), gyakorlati tapasztalatok nyomán felismert hibák javítása. Az engedélyezéshez (regisztráció) képest – egyszerűbben - a bejelentéssel meg lehessen kezdeni a szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó tevékenységeket. (Nem mi találtuk ki)

9 Bejelentési kötelezettség (Ttv. 12. §)
Bejelentésköteles tevékenységek: a) tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata, b) tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása, ha a szolgáltatás végzése az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak területi szervei, hivatásos önkormányzati tűzoltóság, önkéntes tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára vonatkozó, c) beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata, d) tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete, e) tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés, f) tűzvédelmi szakvizsgáztatás

10 A bejelentésköteles tevékenységek felügyelete
Jogszabályi háttér 1996. évi XXXI. törvény (Ttv.) 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól (Sztv.) 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

11 Bejelentésről Ttv. szerint
12. § (1) Aki e) tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés, f) tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

12 továbbá (3) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét, b) a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint (4) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságot a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi. (5) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató az (1) bekezdés d)-e) pontjai szerinti tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.

13 2009. évi LXXVI. törvény (Sztv.) IV.
Bejelentéshez kötött tevékenység folytatásának ellenőrzése 25. § (1) A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. (2) Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból a 27. § szerinti nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

14 Nyilvántartásból való törlés
Nyilvántartás azokról, akiknek a hatóság jogerősen megtiltotta a tevékenység végzését (Sztv. 29. §) a szolgáltató nevét, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint telefonszám, cím (Ttv. 12. §).

15 Vizsgáztatókra vonatkozó követelmények I.
A rendelet szerinti 60 napos érvényességet nem kell alkalmazni. Sztv. 56. § szerint a október 1. előtt regisztráltak tevékenységüket jogfolytonosan végezhetik, a hatóság a nyilvántartásba őket átvezeti. Változás az 5 év szakmai gyakorlat számításában: a tűzvédelmi szakképesítés megszerzésétől kell számolni 10-11 foglalkozási ágban szakvizsgával kell rendelkezni A szakvizsgabizottság elnöke nem lehet: a) az oktatásszervező, b) az oktatásszervezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, c) az oktatásszervező hozzátartozója.

16 Vizsgáztatókra vonatkozó követelmények II.
A szakvizsgabizottság tagja, elnöke nem működhet közre közeli hozzátartozójának, valamint az ugyanannál a munkáltatónál alkalmazásban álló szakvizsgázónak a szakvizsgáztatásában, valamint egyéb olyan esetekben, ahol az elfogulatlan szakvizsgáztatás tőle nem várható el. A szakvizsgabizottság háromtagú, elnökét és két tagját az oktatásszervező írásban kéri fel a szakvizsgáztatásra jogosultak közül. A kizárási okot a szakvizsgabizottság tagjának (elnökének), illetve a szakvizsgázónak a szakvizsga megkezdéséig kell bejelentenie az oktatásszervezőnek, aki a fenti összeférhetetlenségi okok esetén köteles új szakvizsga-bizottsági tag (elnök) felkéréséről gondoskodni.

17 Szakvizsga bizonyítvány és jegyzőkönyv
A sikeres szakvizsga letételéről az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt ad ki, ami a szakvizsga napjától számított 5 évig érvényes. Az oktatásszervező a szakvizsgáról készült jegyzőkönyv egy eredeti, aláírásokkal és az oktatásszervező bélyegzőjével ellátott példányát a szakvizsgát követő 8 munkanapon belül megküldi a tűzvédelmi hatóságnak.

18 További változások Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki az 1. melléklet 1-9. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. (Korábban 1-4 volt) 2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik.

19 Köszönöm a figyelmet. Kérdés esetén:


Letölteni ppt "A tűzvédelmet érintő jogszabályok változásainak aktuális helyzete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések