Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS JANUÁR ELSEJE UTÁN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS JANUÁR ELSEJE UTÁN"— Előadás másolata:

1 TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS Pécs, május 9-11. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS JANUÁR ELSEJE UTÁN Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes (FŐTÁV Zrt.) alelnök (MaTáSzSz)

2 Fontosabb változások (törvények 1)
2011. január 1-től minden termelőre megmaradt a kötelező átvétel, de 15%-kal csökkent az átvételi ár [2011. február, Lázár-féle javaslatok: -25%, majd -35% az átvételi árból] 2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról VET módosítása: KátV július 1-től, szervezett villamosenergia-piac Tszt. módosítása április 15-től: a termelt és a lakosságnak és KKI-nek szolgáltatott távhő árát március 31-i árszinten befagyasztják az árak megállapításának új szabályait vezetik be: a távhő-szolgáltatás díjait - mint legmagasabb hatósági árat - és azok szerkezetét a MEH javaslatának (08.31-ig) figyelembe vételével az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg bővíti a MEH, és - a csatlakozási díjak megállapítására - szűkíti az önkormányzatok képviselő-testületeinek feladatait, hatáskörét előírja a távhőszolgáltatók és a MEH által kiadott működési engedéllyel nem rendelkező távhőtermelők részére új működési engedélykérelmek benyújtását december 31-ig a MEH felé Szervezett villamosenergia-átvétel: 50 MW alatt, ig, be-kilépés 1X, HUPX spot árak 92 belépő tag Szigorú szabályok (pl. nincs aggregált termelés, utólag ismertté váló árak)

3 Fontosabb változások (törvények 2)
2011. évi CXXVI. törvény a Tszt. és az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény módosításáról Tszt. fontosabb változásai október 1-től felhatalmazza a minisztert a távhőszolgáltatási támogatás mértékének, továbbá a távhőszolgáltatási támogatásra való jogosultság feltételeinek megállapítására kibővíti a MEH és pontosítja az önkormányzatok feladat- és hatáskörét A évi CLXXXII. törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról Tszt. fontosabb változásai január 1-től részletesen meghatározza a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók részére a tevékenységek számviteli szétválasztásának követelményeit, előírja, hogy a távhőszolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel

4 Fontosabb változások (kormányrendeletek)
A 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (Vhr.) módosításáról (2011. július 7-től): részletesen meghatározza a költségmegosztók használatának és a költségek megosztásának szabályait (2011. szeptember 1-től kezdődően) A 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról A Tszt. Vhr. fontosabb változásai január 1-től: meghatározza a MEH által kivethető bírság összegének felső határát (a tárgyévet megelőző évi nettó árbevétel legfeljebb tíz százalékában), meghatározza a közüzemi szerződés felmondása alóli mentességre vonatkozó részletes szabályokat

5 Fontosabb változások (miniszteri rendeletek 1)
A 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet felhatalmazta az MVMP-t a távhőtermelők és a kapcsolt erőművek „kedvezményes” földgázellátására az MVMP május 26-án tette közzé „kedvezményes” ajánlatát Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a KKI-nek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról (hatályos től) tételesen, termelőnként meghatározza a távhőtermelők által a távhő-szolgáltatók részére értékesített hőenergia díját, az értékesítőkre vonatkozó követelményeket, valamint a díjalkalmazási feltételeket, rögzíti, hogy a végfelhasználó a távhőszolgáltatásért a március 31-én alkalmazott – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjakat köteles fizetni, meghatározza a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók nyereség-korlátját (a könyv szerinti bruttó eszközérték 2%-ában, a nem megtérült termelők esetében 4,5%-ában), meghatározza a nyereségkorláton felüli nyereség esetén a „nyereség-elvonás” szabályait. a rendelet az eddigiekben 4-szer módosult (dec., jan., feb., máj.) MVMP ajánlata: TTF alapú, drága RHD, szigorú feltételek, Indokolt költség alapú árképzés, Transzparencia hiánya, éves árképzés, likviditási problémák

6 Fontosabb változások (miniszteri rendeletek 2)
Az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról (hatályos től, a támogatás forrása a villamos energia végfelhasználói árába „kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj” elnevezéssel beépített 1,20 Ft/kWh) tételesen, termelőnként, illetve szolgáltatónként meghatározza a szolgáltatók által igényelhető támogatás mértékét (összegét), meghatározza a támogatás feltételeit, igénylésének, kifizetésének és ellenőrzésének, valamint a jogosulatlan igénybevétel esetén a visszafizetésének szabályait. a rendelet az eddigiekben 4-szer módosult (dec., jan., feb., máj.) a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet szerint január 1-től „a végfelhasználó a távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - díjat köteles fizetni.”

7 Nemzeti energiastratégia, TFCsT
Magyar Köztársaság Kormánya H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Az Országgyűlés ……….. felkéri a Kormányt, hogy az Energiastratégia alapján: vizsgálja meg a távhőtermeléssel kapcsolatos árszabályozási és jogi rendelkezések végrehajtásának, valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók támogatásának tapasztalatait, és ez alapján dolgozzon ki cselekvési tervet a távhőszolgáltatás verseny-képességének biztosítására, hatékonyságának fejlesztésére és a megújuló energiaforrások bevonására

8 MaTáSzSz tevékenységek
Aktívan segítettük az új szabályozás kialakítását (már amikor lehetett), és „finomhangolását” Felajánlottuk a regulátornak egy új, benchmark alapú árszabályozás alapelveinek kidolgozását (pályáztatott nyertes tanácsadó TIG-RES-Reál-Energo konzorcium) Részt vettünk a 2012/13. gázévi gázbeszerzés „MEH-ajánlás”-ának kidolgozásában A „MEH-ajánlás” szellemében – kisebb viharokat követően - közös gázbeszerzést írtunk ki (pályáztatott nyertes tanácsadó EnergiQ Kft., 170 millió m3/a pályáztatott mennyiség) Részt veszünk a TFCsT kidolgozásában

9 KÁTV jelölés forrása: Dr. Stróbl Alajos
Kát és KátV után KÁTV jelölés forrása: Dr. Stróbl Alajos

10 Kapcsolt energiatermelés

11 A kapcsolt energiatermelés társadalmi haszna
href=36% href=60%

12 A TÁVHŐ magyarországi társadalmi haszna
A távhő ~2/3-át Magyarországon (ma még!) a 2004/8 EU direktíva szerinti nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermeléssel állítják elő. A ~6 TWh/a (ebből KÁT-os ~5 TWh/a) távhővel kapcsolt villamos energia a hazai fosszilis erőművek átlagos hatásfokát alapul véve megfelel ~35 PJ évi primerenergia-megtakarításnak ~2 millió tonna évi CO2-kibocsátás elmaradásának ~1 milliárd gnm3 évi földgázimport csökkenésnek A kapcsolt energiatermeléssel, ezen belül a távhőszolgáltatáson alapuló kapcsolt energiatermeléssel elérthez fogható mértékű primerenergia-megtakarítás és CO2-kiváltás konkrét műszaki intézkedésekkel az elmúlt másfél évtizedben egyetlen más területen nem valósult meg! Az eddigiekben még nem korszerűsített panelépületekben lévő ~500 ezer lakás ésszerű korszerűsítésével elérhető összes primerenergia-megtakarítás ~6 PJ/év. Ennek egyszeri beruházási költsége legalább 750 mrd forint !

13 A távhőszolgáltatás versenyhelyzete
A hőpiacon a termék helyettesíthetősége következtében éles piaci verseny van! Csak a kedvezményes ÁFA biztosítja a versenyelőnyt (és csak a lakossági szektorban)!

14 A távhődíj szerkezete (főtáv)
A szolgáltatás nettó költségeinek ~70%-a energia, ~10%-a ÉCs és adók!

15 A (sikeres) távhőszolgáltatás alapja az olcsón termelt hő! (1)
Közvetlen (forróvízkazános) távhőtermelés földgázbázison nem lehet versenyképes alternatíva! Ha a távhő hőforrásai, mint nagyfogyasztók, nem jutnak olcsóbban földgázhoz, mint a közvetlen gázfűtéssel bíró végfelhasználók (kisfogyasztó épületek), akkor a távhőrendszerek karbantartási és működési költségeivel együtt (beleértve a távhőszolgáltatók általános költségeit is) a távhőszolgáltatás sohasem lesz nyereséges a gázfűtéssel szemben a hőpiacon! 15

16 A (sikeres) távhőszolgáltatás alapja az olcsón termelt hő! (2)
Bécs Budapest Előtérbe helyeződik (helyeződne?) a kapcsolt és/vagy a megújuló és hulladék(hő) bázisú hőtermelés!

17 A gázárakról sokadszor, de nem utoljára
A regulátor beavatkozásai a szolgáltatók által a piacon kicsikart előnyöket általában felemésztik!

18 Mi a támogatás célja? Egy gazdasági tevékenység támogatása akkor lehet indokolt, sőt szükséges, ha: Az adott tevékenység fejlesztését gyorsítani kell. A piaci árban meg nem fizetett, a társadalom és az állam számára értéket képviselő előnyöket kell elismerni. Egyes gazdasági szereplők – elsősorban a kistermelők – piacra jutásának nehézségeit kell ellensúlyozni. Nemzetközi kötelezettségeket kell teljesíteni. Nemzetgazdasági célkitűzéseket kell megvalósítani. Szociális problémák megoldását és más célokat kell közvetetten támogatni. A kapcsolt energiatermelés támogatása a fenti összes szempont alapján indokolt (volt), kivéve az f) pontot, de eddig még arra sem sikerült jobb megoldást találni.

19 Támogatott villamos energia (GWh)
A támogatás összege 2010-ben KÁT-kassza 203,5 mrd Ft Kapcsoltakra 135 mrd Ft Megújulókra 68,5 mrd Ft Támogatott GWh Átlagár ~28 Ft/kWh Piaci villanyár ~14 Ft/kWh Támogatás 101,6 mrd Ft Kapcsoltakra 67,4 mrd Ft Megújulókra 34,2 mrd Ft 2011.júl.1-től (okt.1-től) „kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj” 1,20 Ft/kWh 44 mrd Ft Û 67,4 mrd Ft Támogatott villamos energia (GWh)

20 A SIKERES TÁVHŐ ALAPJA AZ OLCSÓ HŐ!
Hőtermelők eredő hőárának alakulása az új szabályozás előtt és után (főtáv) A SIKERES TÁVHŐ ALAPJA AZ OLCSÓ HŐ!

21 Vásárolt hő+földgáz-támogatás (főtáv)
LÁTHATÓ A REGULÁTOR TÖREKVÉSE A „FINOMHANGOLÁSRA”!

22 Kiserőmű árbevétele

23 Kiserőmű energetikai árrése

24 Kiserőmű spark spread

25 Kiserőművek hőtermelése 2009-2011

26 Kiserőművek hőtermelése 2009-2011

27 A kapcsolt energiatermelés gazdaságossága
Kapcsolt energiatermelésnél a termelt hő ára kisebb is lehet, mint a felhasznált tüzelőanyag ára! Ugyanez fűtőművi (közvetlen) hőtermelésnél nem lehetséges!

28 Olajtermékek árainak alakulása EEX tőzsdei árak alakulása
A teljesség kedvéért… Olajtermékek árainak alakulása EEX tőzsdei árak alakulása 2011. október / július: ~85-90% 2011. október / július: ~60-65%

29 Megújulók rendszerintegrációja óbuda, faluház (1)
10 emeletes szalagház, 15 lépcsőház, 883 lakás 2 hőközpont ( lépcsőház) Átlagosan 88 m3 napi és 8 TJ éves HMV-fogyasztás Napkollektorok száma: 125 db Teljes kollektorfelület: m2 Szolártárolók térfogata: 100 m3 A rendszer beruházási költsége: 263 MFt (=173 eFt/m2) Várt megtakarítás: hmv-hőigény 45-50%-a Hasznosított napenergia: GJ/év (a hmv-hőigénynek csak 24%-a!) Megtakarított távhődíj: 6,2 MFt/év Egyszerű megtérülés: 42,4 év (!)

30 Megújulók rendszerintegrációja óbuda, faluház (2)
A körzet alaphőforrása egy gázturbinás fűtőerőmű (MVM É-B Fűtőerőmű Kft., csúcshőforrása földgáztüzelésű forróvízkazános fűtőmű (Főtáv) Az adott helyen a napenergia részben nagy hatékonyságú kapcsolt termelést vált ki. 1 GJ kiváltott kapcsolt hő primer energiában 0,3 GJ többletigényt jelent, mivel a kieső kapcsolt villamos energiát kondenzáció-ban kell megtermelni. 1 GJ kiváltott közvetlen hő 1,11 GJ megtakarítást jelent primer energiában. A primerenergia-igény és a CO2 emisszió nőtt! A fogyasztói teher akár még nőhet is (gázturbinaüzem nyári ellehetetlenülése!) Hasznosított napenergia [GJ] Kapcsoltan termelt hő aránya a hőforrásban Kiváltott kapcsolt hő [GJ] Kiváltott közvetlen hő [GJ] Primerenergia-felhasználás változása [GJ] CO2 kibocsátás változása [kg] Január 46,6 41% 19,1 27,5 -25,7 -1 444 Február 81,5 58% 47,3 34,2 -26,1 -1 465 Március 201,8 65% 131,2 70,6 -45,4 -2 547 Április 235,6 96% 226,2 9,4 46,5 2 611 Május 246,3 92% 226,6 19,7 35,2 1 976 Június 259,9 95% 246,9 13,0 47,8 2 682 Július 241,2 231,6 9,6 47,7 2 673 Augusztus 240,5 72% 173,2 67,3 -31,2 -1 749 Szeptember 110,3 93% 102,6 7,7 17,3 969 Október 174,9 74% 129,4 45,5 -17,9 -1 004 November 105,7 68% 71,9 33,8 -19,5 -1 092 December -21,6 59% -12,7 -8,9 6,6 372 Összesen 1923 1593,1 329,6 35,4 1 984 zem Rendszerszintű megközelítés szükséges a társadalmi haszon alapján!

31 Megújulók rendszerintegrációja biomassza kiserőmű

32 Megújulók rendszerintegrációja fajlagos beruházási költségek

33 Megújulók rendszerintegrációja Termelt hő egységköltsége

34 Megújulók rendszerintegrációja Társadalmi haszon

35 Megújulók rendszerintegrációja következtetések – nem a megújulók ellen!
Rendszerszintű megközelítés szükséges a társadalmi haszon alapján! Fosszilis bázisú közvetlen (táv)hőtermelés kiváltása esetén a megújulók társadalmi haszna egyértelmű, gazdaságos megvalósításuk azonban jelentős arányú támogatás nélkül nem képzelhető el. Nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermelés (vagy éppen egy másik megújuló) kiváltása esetén a megújulók rendszerintegrációja ellentétes a fenntartható fejlődés követelményeivel, támogatásuk ilyen esetekben káros, tovább súlyosbítva a KÁT-megvonás hatásait. Az integrált (rendszerszintű) megközelítés térnyerése híján az energiapolitikai célkitűzések (EU-s vállalások) nem lesznek teljesíthetők, a támogatásokra fordított összeg egy része pedig kidobott pénz lesz!

36 Egy sikeres távhőszolgáltatás
Néhány szükséges, de nem elégséges peremfeltétel: Egyirányú, következetes energiapolitika, észszerű jogi szabályozók (pl. kötelező csatlakozás, nehezített leválás), párhuzamos infrastruktúra hiánya, tudatos fogyasztói magatartás (költségosztás, belső hőmérséklet), piaci árképzés, fizetőképes kereslet. VERSENYKÉPESSÉG! Forrás: Finpro Hungary

37 A sikeres távhőszolgáltatás pillérei
A távhőellátás az ingatlanok értéknövelő tényezője 1. PILLÉR Olcsó hő Hatékony és fenn-tartható hőtermelés kommunális hulladék kapcsolt termelés megújulók bázisán 2. PILLÉR Hatékony működés Működési költségek csökkentése Korszerű vállalat-irányítás Profi munkatársak Tulajdonosi szemlélet 3. PILLÉR Piacbővítés Új fogyasztók Új termékek Vevőközpontúság Nemzeti Energiastratégia 2030 Távhőfejlesztési Cselekvési Terv

38 Szeressük az energetikát!
Köszönöm a figyelmet! Szeressük az energetikát! Szeressük a távfűtést! Orbán Tibor 38


Letölteni ppt "TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS JANUÁR ELSEJE UTÁN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések