Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS Pécs, 2012. május 9-11. Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS Pécs, 2012. május 9-11. Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes."— Előadás másolata:

1 TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS Pécs, 2012. május 9-11. Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes (FŐTÁV Zrt.) alelnök (MaTáSzSz)

2 F ONTOSABB VÁLTOZÁSOK ( TÖRVÉNYEK 1) 2  2011. január 1-től minden termelőre megmaradt a kötelező átvétel, de 15%- kal csökkent az átvételi ár  [2011. február, Lázár-féle javaslatok: -25%, majd -35% az átvételi árból]  2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról o VET módosítása: K ÁT  július 1-től, szervezett villamosenergia-piac o Tszt. módosítása 2011. április 15-től: a termelt és a lakosságnak és KKI-nek szolgáltatott távhő árát 2011. március 31-i árszinten befagyasztják az árak megállapításának új szabályait vezetik be: a távhő- szolgáltatás díjait - mint legmagasabb hatósági árat - és azok szerkezetét a MEH javaslatának (08.31-ig) figyelembe vételével az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg bővíti a MEH, és - a csatlakozási díjak megállapítására - szűkíti az önkormányzatok képviselő-testületeinek feladatait, hatáskörét előírja a távhőszolgáltatók és a MEH által kiadott működési engedéllyel nem rendelkező távhőtermelők részére új működési engedélykérelmek benyújtását 2011. december 31-ig a MEH felé

3 F ONTOSABB VÁLTOZÁSOK ( TÖRVÉNYEK 2) 3  2011. évi CXXVI. törvény a Tszt. és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról o Tszt. fontosabb változásai 2011. október 1-től felhatalmazza a minisztert a távhőszolgáltatási támogatás mértékének, továbbá a távhőszolgáltatási támogatásra való jogosultság feltételeinek megállapítására kibővíti a MEH és pontosítja az önkormányzatok feladat- és hatáskörét  A 2011. évi CLXXXII. törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról o Tszt. fontosabb változásai 2012. január 1-től részletesen meghatározza a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók részére a tevékenységek számviteli szétválasztásának követelményeit, előírja, hogy a távhőszolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel

4 F ONTOSABB VÁLTOZÁSOK ( KORMÁNYRENDELETEK ) 4  A 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (Vhr.) módosításáról (2011. július 7- től): o részletesen meghatározza a költségmegosztók használatának és a költségek megosztásának szabályait (2011. szeptember 1-től kezdődően)  A 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról o A Tszt. Vhr. fontosabb változásai 2012. január 1-től: meghatározza a MEH által kivethető bírság összegének felső határát (a tárgyévet megelőző évi nettó árbevétel legfeljebb tíz százalékában), meghatározza a közüzemi szerződés felmondása alóli mentességre vonatkozó részletes szabályokat

5 F ONTOSABB VÁLTOZÁSOK ( MINISZTERI RENDELETEK 1) 5  A 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet felhatalmazta az MVMP-t a távhőtermelők és a kapcsolt erőművek „kedvezményes” földgázellátására o az MVMP 2011. május 26-án tette közzé „kedvezményes” ajánlatát  Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a KKI-nek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról (hatályos 2011.10.01-től) o tételesen, termelőnként meghatározza a távhőtermelők által a távhő- szolgáltatók részére értékesített hőenergia díját, az értékesítőkre vonatkozó követelményeket, valamint a díjalkalmazási feltételeket, o rögzíti, hogy a végfelhasználó a távhőszolgáltatásért a 2011. március 31-én alkalmazott – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjakat köteles fizetni, o meghatározza a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók nyereség- korlátját (a könyv szerinti bruttó eszközérték 2%-ában, a nem megtérült termelők esetében 4,5%-ában), o meghatározza a nyereségkorláton felüli nyereség esetén a „nyereség- elvonás” szabályait. o a rendelet az eddigiekben 4-szer módosult (dec., jan., feb., máj.)

6 F ONTOSABB VÁLTOZÁSOK ( MINISZTERI RENDELETEK 2) 6  Az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról (hatályos 2011.10.01-től, a támogatás forrása a villamos energia végfelhasználói árába „kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj” elnevezéssel beépített 1,20 Ft/kWh) o tételesen, termelőnként, illetve szolgáltatónként meghatározza a szolgáltatók által igényelhető támogatás mértékét (összegét), o meghatározza a támogatás feltételeit, igénylésének, kifizetésének és ellenőrzésének, valamint a jogosulatlan igénybevétel esetén a visszafizetésének szabályait. o a rendelet az eddigiekben 4-szer módosult (dec., jan., feb., máj.) o a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet szerint 2012. január 1-től „a végfelhasználó a távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - díjat köteles fizetni.”

7 N EMZETI ENERGIASTRATÉGIA, TFC S T Magyar Köztársaság Kormánya H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról – Az Országgyűlés ……….. felkéri a Kormányt, hogy az Energiastratégia alapján: – vizsgálja meg a távhőtermeléssel kapcsolatos árszabályozási és jogi rendelkezések végrehajtásának, valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók támogatásának tapasztalatait, és ez alapján dolgozzon ki cselekvési tervet a távhőszolgáltatás verseny-képességének biztosítására, hatékonyságának fejlesztésére és a megújuló energiaforrások bevonására 7

8 M A T Á S Z S Z TEVÉKENYSÉGEK Aktívan segítettük az új szabályozás kialakítását (már amikor lehetett), és „finomhangolását” Felajánlottuk a regulátornak egy új, benchmark alapú árszabályozás alapelveinek kidolgozását (pályáztatott nyertes tanácsadó TIG-RES-Reál-Energo konzorcium) Részt vettünk a 2012/13. gázévi gázbeszerzés „MEH- ajánlás”-ának kidolgozásában A „MEH-ajánlás” szellemében – kisebb viharokat követően - közös gázbeszerzést írtunk ki (pályáztatott nyertes tanácsadó EnergiQ Kft., 170 millió m 3 /a pályáztatott mennyiség ) Részt veszünk a TFCsT kidolgozásában 8

9 K ÁT ÉS K ÁT  UTÁN 9 KÁT  jelölés forrása: Dr. Stróbl Alajos

10 K APCSOLT ENERGIATERMELÉS 10

11 A KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS TÁRSADALMI HASZNA 11  ref =36%  ref =60%

12 12 A TÁVHŐ MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMI HASZNA A távhő ~ 2/3-át Magyarországon (ma még!) a 2004/8 EU direktíva szerinti nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermeléssel állítják elő. A ~ 6 TWh/a (ebből KÁT-os ~ 5 TWh/a) távhővel kapcsolt villamos energia a hazai fosszilis erőművek átlagos hatásfokát alapul véve megfelel ~ 35 PJ évi primerenergia-megtakarításnak ~ 2 millió tonna évi CO 2 -kibocsátás elmaradásának ~ 1 milliárd gnm 3 évi földgázimport csökkenésnek A kapcsolt energiatermeléssel, ezen belül a távhőszolgáltatáson alapuló kapcsolt energiatermeléssel elérthez fogható mértékű primerenergia- megtakarítás és CO 2 -kiváltás konkrét műszaki intézkedésekkel az elmúlt másfél évtizedben egyetlen más területen nem valósult meg! Az eddigiekben még nem korszerűsített panelépületekben lévő ~ 500 ezer lakás ésszerű korszerűsítésével elérhető összes primerenergia-megtakarítás ~ 6 PJ/év. Ennek egyszeri beruházási költsége legalább 750 mrd forint !

13 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS VERSENYHELYZETE 13 Csak a kedvezményes ÁFA biztosítja a versenyelőnyt (és csak a lakossági szektorban)! A hőpiacon a termék helyettesíthetősége következtében éles piaci verseny van!

14 A TÁVHŐDÍJ SZERKEZETE ( FŐTÁV ) 14 A szolgáltatás nettó költségeinek ~ 70%-a energia, ~ 10%-a ÉCs és adók!

15 15 A ( SIKERES ) TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ALAPJA AZ OLCSÓN TERMELT HŐ ! (1) K ÖZVETLEN ( FORRÓVÍZKAZÁNOS ) TÁVHŐTERMELÉS FÖLDGÁZBÁZISON NEM LEHET VERSENYKÉPES ALTERNATÍVA ! Ha a távhő hőforrásai, mint nagyfogyasztók, nem jutnak olcsóbban földgázhoz, mint a közvetlen gázfűtéssel bíró végfelhasználók (kisfogyasztó épületek), akkor a távhőrendszerek karbantartási és működési költségeivel együtt (beleértve a távhőszolgáltatók általános költségeit is) a távhőszolgáltatás sohasem lesz nyereséges a gázfűtéssel szemben a hőpiacon!

16 A ( SIKERES ) TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ALAPJA AZ OLCSÓN TERMELT HŐ ! (2) 16 Budapest Bécs Előtérbe helyeződik (helyeződne?) a kapcsolt és/vagy a megújuló és hulladék(hő) bázisú hőtermelés!

17 A GÁZÁRAKRÓL SOKADSZOR, DE NEM UTOLJÁRA 17 A regulátor beavatkozásai a szolgáltatók által a piacon kicsikart előnyöket általában felemésztik!

18 M I A TÁMOGATÁS CÉLJA ? Egy gazdasági tevékenység támogatása akkor lehet indokolt, sőt szükséges, ha: a.Az adott tevékenység fejlesztését gyorsítani kell. b.A piaci árban meg nem fizetett, a társadalom és az állam számára értéket képviselő előnyöket kell elismerni. c.Egyes gazdasági szereplők – elsősorban a kistermelők – piacra jutásának nehézségeit kell ellensúlyozni. d.Nemzetközi kötelezettségeket kell teljesíteni. e.Nemzetgazdasági célkitűzéseket kell megvalósítani. f.Szociális problémák megoldását és más célokat kell közvetetten támogatni. A kapcsolt energiatermelés támogatása a fenti összes szempont alapján indokolt (volt), kivéve az f) pontot, de eddig még arra sem sikerült jobb megoldást találni. 18

19 A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 2010-ben – KÁT-kassza 203,5 mrd Ft Kapcsoltakra 135 mrd Ft Megújulókra 68,5 mrd Ft – Támogatott 7.275 GWh – Átlagár ~ 28 Ft/kWh – Piaci villanyár ~ 14 Ft/kWh – Támogatás 101,6 mrd Ft Kapcsoltakra 67,4 mrd Ft Megújulókra 34,2 mrd Ft 2011.júl.1-től (okt.1-től) – „kapcsolt termelésszerkezet- átalakítási díj” 1,20 Ft/kWh 44 mrd Ft  67,4 mrd Ft 19 Támogatott villamos energia (GWh)

20 H ŐTERMELŐK EREDŐ HŐÁRÁNAK ALAKULÁSA AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN ( FŐTÁV ) 20 A SIKERES TÁVHŐ ALAPJA AZ OLCSÓ HŐ!

21 V ÁSÁROLT HŐ + FÖLDGÁZ - TÁMOGATÁS ( FŐTÁV ) 21 LÁTHATÓ A REGULÁTOR TÖREKVÉSE A „FINOMHANGOLÁSRA”!

22 K ISERŐMŰ ÁRBEVÉTELE 22

23 K ISERŐMŰ ENERGETIKAI ÁRRÉSE 23

24 K ISERŐMŰ SPARK SPREAD 24

25 K ISERŐMŰVEK HŐTERMELÉSE 2009-2011 25

26 K ISERŐMŰVEK HŐTERMELÉSE 2009-2011 26

27 A KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGA 27 Kapcsolt energiatermelésnél a termelt hő ára kisebb is lehet, mint a felhasznált tüzelőanyag ára! Ugyanez fűtőművi (közvetlen) hőtermelésnél nem lehetséges!

28 A TELJESSÉG KEDVÉÉRT … 28 2011. október / 2008. július: ~ 85-90% 2011. október / 2008. július: ~ 60-65% Olajtermékek árainak alakulása EEX tőzsdei árak alakulása

29 M EGÚJULÓK RENDSZERINTEGRÁCIÓJA ÓBUDA, FALUHÁZ (1) 29 10 emeletes szalagház, 15 lépcsőház, 883 lakás 2 hőközpont (5 + 10 lépcsőház) Átlagosan 88 m 3 napi és 8 TJ éves HMV-fogyasztás Napkollektorok száma: 125 db Teljes kollektorfelület: 1.515 m 2 Szolártárolók térfogata: 100 m 3 A rendszer beruházási költsége: 263 MFt (=173 eFt/m 2 ) Várt megtakarítás: hmv-hőigény 45-50%-a Hasznosított napenergia: 1.923 GJ/év (a hmv- hőigénynek csak 24%-a!) Megtakarított távhődíj: 6,2 MFt/év Egyszerű megtérülés: 42,4 év (!)

30 M EGÚJULÓK RENDSZERINTEGRÁCIÓJA ÓBUDA, FALUHÁZ (2) A körzet alaphőforrása egy gázturbinás fűtőerőmű (MVM É-B Fűtőerőmű Kft., csúcshőforrása földgáztüzelésű forróvízkazános fűtőmű (Főtáv) Az adott helyen a napenergia részben nagy hatékonyságú kapcsolt termelést vált ki. 1 GJ kiváltott kapcsolt hő primer energiában 0,3 GJ többletigényt jelent, mivel a kieső kapcsolt villamos energiát kondenzáció- ban kell megtermelni. 1 GJ kiváltott közvetlen hő 1,11 GJ megtakarítást jelent primer energiában. A primerenergia-igény és a CO 2 emisszió nőtt! A fogyasztói teher akár még nőhet is (gázturbinaüzem nyári ellehetetlenülése!) 30 Hasznosított napenergia [GJ] Kapcsoltan termelt hő aránya a hőforrásban Kiváltott kapcsolt hő [GJ] Kiváltott közvetlen hő [GJ] Primerenergia- felhasználás változása [GJ] CO 2 kibocsátás változása [kg] Január 46,6 41%19,127,5-25,7-1 444 Február 81,5 58%47,334,2-26,1-1 465 Március 201,8 65%131,270,6-45,4-2 547 Április 235,6 96%226,29,446,52 611 Május 246,3 92%226,619,735,21 976 Június 259,9 95%246,913,047,82 682 Július 241,2 96%231,69,647,72 673 Augusztus 240,5 72%173,267,3-31,2-1 749 Szeptember 110,3 93%102,67,717,3969 Október 174,9 74%129,445,5-17,9-1 004 November 105,7 68%71,933,8-19,5-1 092 December -21,6 59%-12,7-8,96,6372 Összesen 1923 1593,1329,6 35,41 984 Rendszerszintű megközelítés szükséges a társadalmi haszon alapján!

31 M EGÚJULÓK RENDSZERINTEGRÁCIÓJA BIOMASSZA KISERŐMŰ 31

32 M EGÚJULÓK RENDSZERINTEGRÁCIÓJA FAJLAGOS BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK 32

33 M EGÚJULÓK RENDSZERINTEGRÁCIÓJA T ERMELT HŐ EGYSÉGKÖLTSÉGE 33

34 M EGÚJULÓK RENDSZERINTEGRÁCIÓJA T ÁRSADALMI HASZON 34

35 M EGÚJULÓK RENDSZERINTEGRÁCIÓJA KÖVETKEZTETÉSEK – NEM A MEGÚJULÓK ELLEN !  Rendszerszintű megközelítés szükséges a társadalmi haszon alapján!  Fosszilis bázisú közvetlen (táv)hőtermelés kiváltása esetén a megújulók társadalmi haszna egyértelmű, gazdaságos megvalósításuk azonban jelentős arányú támogatás nélkül nem képzelhető el.  Nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermelés (vagy éppen egy másik megújuló) kiváltása esetén a megújulók rendszerintegrációja ellentétes a fenntartható fejlődés követelményeivel, támogatásuk ilyen esetekben káros, tovább súlyosbítva a KÁT-megvonás hatásait.  Az integrált (rendszerszintű) megközelítés térnyerése híján az energiapolitikai célkitűzések (EU-s vállalások) nem lesznek teljesíthetők, a támogatásokra fordított összeg egy része pedig kidobott pénz lesz! 35

36 E GY SIKERES TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 36 Forrás: Finpro Hungary Néhány szükséges, de nem elégséges peremfeltétel: Egyirányú, következetes energiapolitika, észszerű jogi szabályozók (pl. kötelező csatlakozás, nehezített leválás), párhuzamos infrastruktúra hiánya, tudatos fogyasztói magatartás (költségosztás, belső hőmérséklet), piaci árképzés, fizetőképes kereslet. VERSENYKÉPESSÉG!

37 A SIKERES TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS PILLÉREI 37 A távhőellátás az ingatlanok értéknövelő tényezője 1. PILLÉR Olcsó hő Hatékony és fenn- tartható hőtermelés kommunális hulladék kapcsolt termelés megújulók bázisán 1. PILLÉR Olcsó hő Hatékony és fenn- tartható hőtermelés kommunális hulladék kapcsolt termelés megújulók bázisán 2. PILLÉR Hatékony működés Működési költségek csökkentése Korszerű vállalat- irányítás Profi munkatársak Tulajdonosi szemlélet 2. PILLÉR Hatékony működés Működési költségek csökkentése Korszerű vállalat- irányítás Profi munkatársak Tulajdonosi szemlélet 3. PILLÉR Piacbővítés Új fogyasztók Új termékek Vevőközpontúság 3. PILLÉR Piacbővítés Új fogyasztók Új termékek Vevőközpontúság Nemzeti Energiastratégia 2030 Távhőfejlesztési Cselekvési Terv Nemzeti Energiastratégia 2030 Távhőfejlesztési Cselekvési Terv

38 38 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! S ZERESSÜK AZ ENERGETIKÁT ! S ZERESSÜK A TÁVFŰTÉST ! Orbán Tibor torban@fotav.hu


Letölteni ppt "TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS Pécs, 2012. május 9-11. Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések