Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása és az előzetesen megszerzett tudás elismerési eljárásának továbbfejlesztése a felsőoktatásban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása és az előzetesen megszerzett tudás elismerési eljárásának továbbfejlesztése a felsőoktatásban."— Előadás másolata:

1 A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása és az előzetesen megszerzett tudás elismerési eljárásának továbbfejlesztése a felsőoktatásban (TÁMOP szakasz) Derényi András az alprojekt szakmai vezetője

2 TE – OKKR – EMTE/V A fejlesztőmunka előzményei:
A TÁMOP első szakaszában kidolgozott Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) és Központi/felsőoktatási validációs rendszer (KVR) fejlesztések [ évi fejlesztési periódusban] Célok: egy OKKR elméleti megalapozásának véglegesítése, az OKKR szintleíró jellemzőinek és szintjeinek kidolgozása, a képesítések hazai besorolási alapelveinek kimunkálása olyan felsőoktatási elismerési/validációs modell kidolgozása, amelynek alapján kialakítható a hazai oktatási intézmény- és jogrendszer keretei között működő, az európai normákkal összhangban lévő strukturált felsőoktatási validációs rendszer. Az elért eredményekre épül a jelenlegi munkafolyamat.

3 Tanulási eredmények A bemenetalapú vagy folyamatszabályozáson alapuló képzési gyakorlattal szemben… … a képzési programokat a kimenet, a tanulási eredmény oldaláról megfogalmazó szemlélet kulcsfogalma. A tanulási eredményként megfogalmazott tudáshoz, annak működésére ható nézetrendszer, attitűd, önállóság és felelősségvállalás minősége is hozzátartozik. A tanulási eredményeket általában kompetenciaként fogalmazzák meg, írják le. Állítások arra vonatkozóan, amit egy tanuló/hallgató ismer, megért és képes elvégezni a tanulási folyamat (egy adott tanulási szakasz, képzési program) befejezésekor.

4 Tanulási eredmények A tanulási eredmények segítségével határozzuk meg a képesítési keretrendszerek szintleíró jellemzőit, a képesítések jellemzőt, a képesítésekhez vezető programok, tanulási folyamatok céljait és területeit, a tantárgyi tematikákat. A tanulási eredmények szolgálnak referenciaként az elismerési / validációs eljárás során a követelményeknek való megfelelés vizsgálata és értékelése során. Azaz a tanulási eredmény alapvető eszköz a képesítési keretrendszer felépítéséhez és az elismerés / validáció működtetéséhez. Magyarországon még kevéssé ismert és elterjedt a tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatásban. Ez alapvetően befolyásolja a fejlesztés lehetséges céljait és lehetőségeit.

5 TE – MKKR – EMTE/V http://tamop413.ofi.hu
Az előzményprojekt fő eredményei: OKKR modell és általános kimeneti leírások kidolgozása Az OKKR implementálására, bevezetésének feltételeire, lépéseire javaslatok kialakítása Ezt erősítette meg a 1229/2012. (VII. 6.) Korm. Határozat Új név: Magyar képesítési keretrendszer A validáció általános modelljének és eljárásrendjének kidolgozása a felsőoktatás számára Javaslatok változatokra, bevezetés módjára, lépéseire (érdekeltségi alapon, differenciáltan, több lépésben) 4000 oktató, nem-oktató alkalmazott és hallgató tájékoztatása, 480 oktató, nem-oktató alkalmazott érzékenyítése az OKKR és a validáció majdani alkalmazására

6 TE – MKKR – EMTE/V A TÁMOP második szakaszának operatív céljai (MKKR): a Magyar képesítési keretrendszer (MKKR) bevezetésének szakmai támogatása az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. Hat.-nak megfelelően, a felsőoktatás területén. Az országos keret felső szintjeit jellemző kimeneti leírások értelmezése, specifikáló kifejtése a képzési területek szintjére (legalább 10 képzési területre) Kitekintés a közoktatási és szakképzési kapcsolódásokra Javaslat a képesítések fejlesztésére, a KKK-k szerkezetére és eljárásra Konklúziók a kimenet felőli megközelítés következménye az akkreditációra Az MKKR implementáció első szakaszának megvalósítása a felsőoktatásban: a felsőoktatási képesítések besorolása

7 TE – MKKR – EMTE/V A TÁMOP második szakaszának operatív céljai (elismerés): az előzetesen megszerzett tudás elismerési eljárásának / a validációnak továbbfejlesztése, az eljárás bevezetéséhez szükséges intézmény- és szakmaspecifikus szempontok megfogalmazása (10 képzési területen) a bevezetés, alkalmazhatóság sajátos intézményi feltételeinek azonosítása tanulástámogató (tanácsadási) szolgáltatások megszervezésére, fejlesztésére ajánlások kidolgozása a nem tipikus hallgatók kezelése, a validációs eljárás alkalmazásának lehetőségei a felnőttképzési funkciók bővítése érdekében - ajánlások

8 TE – MKKR – EMTE/V A TÁMOP második szakaszának operatív céljai (tanulási eredmények): a tanulási eredmény alapú megközelítés alkalmazása a fejlesztés során a korszerű tanulás-orientált és kimenet alapú felsőoktatás-pedagógia nézeteinek megjelenítése, átadása és terjesztése és 210 oktató és oktatásszervezéssel foglalkozó nem-oktató alkalmazott felkészítése ennek használatára „learning-by-doing” módszerrel

9 TE – MKKR – EMTE/V A kísérleti fejlesztőmunka megvalósítási szakaszai, ütemezése: Előkészítő szakasz: részletes szakmai előkészítés, a fejlesztőmunka szakmai tartalmának részletes kidolgozása, a munkafolyamat elemzésekkel és vizsgálatokkal való megalapozása [idáig jutottunk mostanáig] Műhelymunka-folyamat időszaka: 2012 nov június: szakterületi alapon szerveződő oktatói munkacsoportok rendszeres műhelymunkája + referenciaintézményi tesztelés keretében a fő fejlesztési feladatok elvégzése Összegző szakasz: 2013 nyarától a projekt zárásáig tartóan: összegzés, projekteredmények közzététele és terjesztése + közreműködés az MKKR – EKKR megfeleltetésben

10 Javaslataikat, észrevételeiket várjuk a délutáni szekcióban is.
Köszönöm figyelmüket. Javaslataikat, észrevételeiket várjuk a délutáni szekcióban is.

11 TE – MKKR – EMTE/V A kísérleti fejlesztőmunka módszerei:
Szakértői fejlesztő támogatás Oktatói fejlesztő csoport Referencia intézmény A kísérleti fejlesztőmunka módszerei:

12 Képesítések besorolása
A ország keretrendszere B ország keretrendszere EQF 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 3 5 5 4 6 6 7 7 5 8 8 Képesítések (A) 9 6 Képesítések (B)

13 OKKR Tudás Képességek Attitűdök Autonómia és felelősségvállalás
Mind a 8 szintet egy-egy jellemző-csoport határoz meg, amely az adott szintű képesítésekre vonatkozó tanulási eredményeket jelzi a magyar képesítési rendszerben. Tudás Képességek Attitűdök Autonómia és felelősségvállalás Az OKKR a tudást elméleti és/vagy tárgyi (faktuális) szempontból írja le Az OKKR a készségeket kog- nitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás hasz- nálata) és gyakorlati (kézügyesség valamint módszerek, anyagok, esz-közök és műszerek haszná-lata) szempontból írja le Az OKKR az attitűdöket a tanulás, munka, a társak és a saját cselekvéshez való viszony szintjei alapján írja le Az OKKR a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából 8. szint 8. szintre vonatkozó tanulási eredmények ... .... 3. 3. szintre vonatkozó tanulási eredmények 2. 2. szintre vonatkozó tanulási eredmények 1. 1. szintre vonatkozó tanulási eredmények

14 OKKR – 1. szint Tudás Képességek Attitűdök
Autonómia és felelősségvállalás 1. szint 1. szintre vonatkozó tanulási eredmények » Ismeri egy adott témakor alapvető tényeit, legfontosabb fogalmait. » Rendelkezik az alapvető anyanyelvi, logikai es eszköztudással. » Ismeri a gyakorlati tevékenységhez szükséges jellemző anyagokat és eszközöket. » Érti es betartja a feladat/műveletvégzés eljárásait, végrehajtási szabályait. » A kulcskompetenciák (kiemelten: anyanyelvi, matematikai-logikai) alapszintű fejlettsége jellemzi. » Képes a feladatvégzés/ problémamegoldás során szükséges tudás alkalmazá-sára, amennyiben az egysze-rű, begyakorolt rutinok, algoritmusok használatát igényli. » Nyitott a feladatok megértésére, motivált azok sikeres végrehajtásában. » Kíváncsi es érdeklődő tanulási és elemi munkavégzési helyzetekben. » Kész a közös munkára, tudásának másokkal való megosztására. » Egyszerűbb, begyakorolt feladathelyzetekben képes az önálló feladatvégzésre. » Újszerű vagy összetettebb feladat eseten irányításra és folyamatos ellenőrzésre van szüksége. » Irányítással értékelni tudja saját munkáját.

15 OKKR – 8. szint Tudás Képességek Attitűdök
Autonómia és felelősségvállalás 8. szint 8. szintre vonatkozó tanulási eredmények » Rendelkezik az adott tudományterület tárgy- körének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott es vitatott összefüggései-nek kutatási szintű ismeretével. » Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. »≫ Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-mód- szertani ismeretekkel. » Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. » Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma- megoldási módszereit. » Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. » Képes új projektek tervezésére, megvalósítá-sára, adott tudományterü-leten kutatást végezni, új technikákat és megközelí-téseket kialakítani. » Képviseli és saját témájához kapcso-lódva tovább-fejleszti azokat a relációkat,amelyek a szakterület sajá-tosságából követ- kezően járulnak hozzá az emberi önteremtés folyamatához. » Rendelkezik olyan érdeklődés- sel és tanulási ké- pességgel, mely lehetővé teszi a szakterület jelen pillanatban még átláthatatlan, előjelezhetetlen kutatási problémá inak azonosítását és megoldását. » Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új tudásterületeket, és kezdeményez új gyakorlati megoldásokat. » Vezető szereppel es magas szintű kooperációval képes részt venni az elmeleti es gyakorlati kerdesek megfogalmazásában » Képes egyen- rangú, vitapartneri szerep vitelére a terület szakembere- ivel.

16 Előzetesen megszerzett tudás elismerése / validáció
Az elismerés/ validáció fő elemei:

17 Előzetesen megszerzett tudás elismerése / validáció
Az intézményi elismerési eljárás lépései a közreműködők szerint:


Letölteni ppt "A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása és az előzetesen megszerzett tudás elismerési eljárásának továbbfejlesztése a felsőoktatásban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések