Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZET.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZET."— Előadás másolata:

1 MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZET

2 A Polgári Törvénykönyv 2014. évi változásai Dr. Borsy János Mátyás Ügyvéd, társasági jogi és cégjogi szakjogász Borsy Ügyvédi Társulás Borsy Ügyvédi Iroda A MARCALLIANCE alapító tagja Mazars Kft., Adó- és jogi szolgáltatások üzletág Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Tatabánya, 2014. március 10.

3 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET TARTALOM 1. Az új Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályai 2. Átmeneti rendelkezések 3. Átalakulási szabályok 4. Ctv. módosítások 5. Az új Ptk. jogi kártérítésre vonatkozó szabályai 6. Kötelmi kérdések

4 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET 1 AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI

5 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI Társasági jog  Diszpozitivitás a főszabály (3:4. §) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha - az eltérést e törvény tiltja, vagy - az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy - a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.  Utaló szabály az általános szabályok alkalmazásáról (3:3. § (1) bekezdés)

6 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI  Írásbeliség újra szabályozása - 3:91 § (létesítő okirat megengedheti az elektronikus közlést) - 6:70 §  Külön-külön okiratban lévő nyilatkozatok  Mindenki a másiknak szánt példányt írta alá  Határozathozatal szabályai (absz. diszpozitivitás) - 3:19. § (2) a szavazásból kizárásra vonatkozó szabály vajon értelmezhető úgy, hogy ettől el lehet térni? - Áttérés az új Ptk.-ra, kisebbség nélkül?

7 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI  Ha a törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis lesz!  Nincs eltérésre lehetőség az egyhangú határozatok vonatkozásában sem, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. De a ¾-es szótöbbséget igénylő döntéseknél a létesítő okirat ettől eltérhet. (pl. 3:43.§.(1) bekezdés)

8 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI  A 3:20. § bármely kérdéskörben van lehetőség a határozathozatalra ülés tartása nélkül.  Elég megjelölni csak a társaság célját, vagy a főtevékenységet (3:5. § c.) pont)  3:10. § (2)  3:99. § (1) mi képezheti a nem pénzbeli hozzájárulást? Továbbra is megmarad a hitel/tőke konverzió?!  3:22. §  Ctv. 9/B-C-D-E. § új szabályok a vezetői eltiltásban  Határozatok bírósági felülvizsgálata szélesebb körű, mint a Gt. 45. §, de alkalmazhatóságára, csak a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9.§ (4) bekezdése alapján van lehetőség  3:38. § állandó könyvvizsgáló  3:90. § A tagok közül kimaradt az egyéni cég!  3:98. § A tagsági jogviszony a törvény erejénél fogva szűnik meg, ha nem teljesíti a vagyoni hozzájárulást.  3:110. § meghatalmazott a vezető tisztségviselő is lehet

9 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI Vezető tisztségviselők Ptk. 3:29.-31. § és 3:116.§  Nem csak természetes személy lehet (3:22. § (2) bekezdés)  Az ügyvezető - 5 évre szól, de lehet határozatlan is (3:114.§) - Összeférhetetlenségi szabályok több helyen a törvényben (3:22. § és 3:115.§), vagy más jogszabályban (Ctv.)  A cégvezető - Nem kell feltétlenül munkaviszonyban állnia a cégnél  A képviseleti jog korlátozása! (3:31. §) „tudott, vagy tudnia kellett volna” a harmadik félnek a korlátozásról  3:118. § felelősség harmadik személyekkel szemben, a Cstv. és a Ctv. alapján ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet beállta után a hitelező érdekeket figyelmen kívül hagyta  3:132. § bármilyen társasági szerv létrehozását engedi, akár igazgatóság is lehet a Kft.-nél

10 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK  Jogviszonya (3:112. § (1) bekezdés) - Megbízási jogviszony - Munkaviszony  Felmentvény (3:117. § (2) bekezdés) - Évközben is  Felelősség a tagokkal szemben - A jogutód nélküli megszűnése után - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik.

11 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK  Új felelősségi szabály - Perelhető a vezető tisztségviselő is!  3:196. § új szöveggel lép hatályba, - A képviseleti jog korlátozásának harmadik személyekkel szembeni hatálytalanságáról

12 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. KFT-RE VONATKOZÓ SZABÁLYAI  A törzstőkének nem kell 10.000.-rel oszthatónak lennie  3 millió forint a jegyzett tőke minimuma  Nem kell a pénzbeli hozzájárulás felét befizetni alapításkor  Ha az apport eléri a jegyzett tőke felét, azt mindet szolgáltatni kell (3:163. § (1) bekezdés), de egyszemélyes társaságnál e nélkül is. (3:208. § (1) bekezdés)

13 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. KFT-RE VONATKOZÓ SZABÁLYAI  3:162. § (1) bekezdés „ha egy éven belül nem kerül befizetésre bármely tag teljes betétje, akkor a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.„  A nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegének erejéig az egyébként korlátozottan felelős tagok is korlátlanul felelősek.

14 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. KFT-RE VONATKOZÓ SZABÁLYAI  30 napnál nem lehet hosszabb határidő a taggyűlés hozzájárulására eladásnál (3:167. § (6) bekezdés)  Pótbefizetés új szabályai (3:183.§.) - Nem pénzben is lehet  További kérdéseket vethet fel többek között illeték szempontból, az ingatlanoknál - Megosztása a (3) szerinti kötelezettség….DE: 3:4 § alapján sértheti-e a kisebbség érdekeit?!  Nincs fizetőképességi nyilatkozat  Ügyvezető javasolhatja az osztalékelőleg kifizetését (3:186. § (2) bekezdés)  Taggyűlés összehívására legalább 3 nap kell (3:190. § (1) bekezdés)

15 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAI  Nem alapítható 2013. március 15 után Nyrt.(3:89.§ (1) bekezdés)  A működő Nyrt-k részvényeit be kell vezetni a Ptk. szerinti tőzsdére (8. könyv szerint bármely tőzsde ide értendő)  Megszűnt a csak apporttal alapítható részvénytársaság, maximuma 70 % (3:212. § (3) bekezdés)  Apport szolgáltatás maximális ideje 3 évre csökken  A működési forma ¾-es szótöbbséggel változtatható meg  20 % lehet visszaváltható részvény, Nyrt.-nél nincs elsőbbségi részvény  Részvényeken feltüntetett adatok változása (felülbélyegzés vagy csere)  3:222. § (1) bekezdés, a saját részvényről, új szöveggel lép hatályba  3:224. §. Jogsértéssel megszerzett saját részvény, új szabály!  3:227. § a pénzügyi segítségről, új szöveggel lép hatályba

16 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAI  Új részvényfajta és új szöveg a 3:240/A.§ az átváltozó kötvényről (2013. évi CXXXV. törvény miatt)  A részvényátruházás korlátozása - Részvényből derül ki - Értékpapírszámla adataiból derül ki  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek felsorolásának mellőzése (DE: Nyrt. esetén van ilyen)  Nem kell minősített döntés a részvénysorozathoz fűződő jogok megváltoztatásához, részvényfajták és osztályok átalakításához  Igazgatóság felső létszámkorlátozása megszűnt  Felülbélyegzés névváltozás esetén is lehetséges  1/2000 PJE határozat beépítése a részvény átruházás szabályaiba (a forgatmány nem érvényességi kellék!)

17 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET HITELEZŐI VÉDELEM Felelősség áttörési szabályok az új Ptk.-ban  3:2. § (2) Ha a tag korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag vagy az alapító korlátlanul köteles helytállni.  3:10. § (3) apport érték nem felel meg az alapításkori nyilatkozatnak  3:99. § (2) magasabbra értékelt apportért való 5 éves helytállási kötelezettség  Uralmi szerződések esetén - az ellenőrzött társaság hitelezőinek kiemelt védelme (3:50. § (3) bekezdés), - uralkodó tag helytállási kötelezettsége (3:59.§)  Cstv. 63. § (2) adós felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitika  Ctv. 118/A. §, vezető tisztségviselő és tag felelőssége a kényszertörlési eljárást követően a hitelezők felé

18 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET HITELEZŐI VÉDELEM  3:118. § Jogutód nélküli megszűnés esetén, ha a hitelezőknek kielégítetlen követelésük marad, annak erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. (nem alkalmazható végelszámolással történő megszűnés esetén)

19 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET 2 ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

20 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 2013. évi CLXXVII. törvény (Átmeneti rendelkezések)  Közkereseti és betéti társaság esetén legkésőbb 2015. március 15.,  Kft és részvénytársaság valamint egyesülés esetén 2016. március 15. napjáig kell elvégezni a módosítást  A kötelező tőkeemeléssel kell áttérni, addig lehet más módosítás. (13. § (3). bekezdés)

21 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS  Azoknak is, amelyek nincsenek nevesítve a Gt.-ben, de a Gt. hatálya alá tartoznak (fióktelep, képviselet, egyéni cég)  A változások bejelentése illeték és közzétételi díj mentes!  Nem kell bejelentést tenni az általános Gt. hivatkozás miatt  Az áttérés elmulasztása miatt a cégbíróság csak pénzbírsággal sújthatja azokat a cégeket, akik a Ptk. 3:34. §-ában foglalt kötelezettségnek határidőben nem tesznek eleget (15. §)

22 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014 3 AZ ÁTALAKULÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI (2013. ÉVI CLXXVI. TÖRVÉNY)

23 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. SZERINTI ÁTALAKULÁSI SZABÁLYOK Átalakulási szabályok (Ptk. és 2013. évi CLXXVI. törvény) kogens szabályok!  Csak a társasági formaváltás az átalakulás, minden más egyesülés, vagy szétválás  Minden esetben kötelező az átalakulási terv, valamint annak közzététele is! - Az átalakulási tervet a tagokkal írásban közölni kell, akik annak ismeretében 30 napon belül dönthetik el, hogy tagsági viszonyukat a jövőben is fent kívánják-e tartani, melyből következik, hogy az átalakulási terv módosítható.  Ptk. 3:134. § kimaradt a bejegyzést követő 90 napos szabály! De a Tv. 11. § (2) bekezdésébe bekerült.

24 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. SZERINTI ÁTALAKULÁSI SZABÁLYOK  Jogbizonytalanságot fog eredményezni az, hogy a 30 napos határidő nem jogvesztő, tehát a vélelem az, hogy a tag azzal egyetért, de 30 nap elteltével is nyilatkozhat úgy, hogy mégsem akar tagsági jogviszony, vagy ha már úgy nyilatkozott, hogy azzal egyetért, ezen nyilatkozatát visszavonhatja a második döntésig.  A tagsági viszonyát megszüntető taggal az elszámolást, az átalakulás bejegyzését követő 60 napon belül kell kiadni, ha ettől eltérően nem állapodnak meg a felek. (6.§ (5). bekezdés)

25 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. SZERINTI ÁTALAKULÁSI SZABÁLYOK Hitelezői biztosítéki rendszer változik  Ha az átalakulás a követelésének a kielégítését veszélyezteti.  Korlátozott felelősség esetén csak akkor ha, - a jogelőd jogi személynek a saját tőke felénél magasabb összegű köztartozása van, amelyre halasztást, fizetési könnyítést nem kapott; - a döntés meghozatalakor a hitelező egyébként nem rendelkezik az átalakuláshoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal; - a jogi személy átalakulás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel indokolt a biztosítékadás.

26 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014 4 CTV. MÓDOSÍTÁSOK

27 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET CTV. MÓDOSÍTÁSOK  Minden cégnek szükséges elektronikus kézbesítési cím (e-mail cím)  A bejegyzés napjának a meghatározása során megszűnik a 90 napos korlát (2013. évi CLXXVI. törvény 6. § (6). bekezdés) ….az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak, amely azonban nem lehet korábbi, mint a jogutód nyilvántartásba vételének napja.

28 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET CTV. MÓDOSÍTÁSOK  az átalakulás bejegyzésének határidejéről, Ctv. 57. § (1a) bekezdés - Az egyesülés és a szétválás bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha a NAV – a cégbírósági elektronikus értesítést követő öt munkanapon belül – elektronikus úton arról tájékoztatja a cégbíróságot, hogy az érintett cégnél az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló, illetve ezzel összefüggő hatósági eljárás nincs folyamatban, vagy ilyen adóigazgatási eljárást nem kezdeményez. Amennyiben a tájékoztatás szerint a cégnél eljárás van folyamatban, vagy az állami adó- és vámhatóság ilyen eljárást kezdeményez, az egyesülés és a szétválás az adóigazgatási eljárás jogerős befejezéséről szóló elektronikus tájékoztatást követően, ennek hiányában az összes irat beérkezésétől számított 90. napon jegyezhető be.

29 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014 5 AZ ÚJ PTK. JOGI KÁRTÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI

30 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI  Az új Ptk. már lehetőséget ad az érvénytelenség kockázata nélkül is arra, hogy a felek fix összegben, vagy a szolgáltatás értékének egy bizonyos százalékában, vagy az ellenérték egészében maximálja a gondatlanságból eredő szerződésszegés miatti kártérítés összegét. (felelősség korlátozása, Ptk. 6:152. § alapján)

31 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI  Elvárhatósági mérce, szigorúbb kimentési szabályok a szerződésszegés esetén.  Az új Ptk. 6:142. §-a szerint „aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést - ellenőrzési körén kívül eső, - a szerződéskötés időpontjában - előre nem látható körülmény okozta, - és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.”

32 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Az előreláthatósági korlát bevezetése. (Hadley v/s Baxendale Rule) Definiálva: előzetes tájékoztatás a szerződésszegés következtében várható kár jellegéről és nagyságrendjéről. Előreláthatósági klauzula a következményi károk vonatkozásában (szokatlan, vagy abnormális körülmények, melyeket a szerződésszegő fél, a szerződés megkötése idején nem láthatott) Előreláthatósági klauzula: - az előre nem látható rendkívüli és ezért nem is kalkulálható károk kizárása - az elmaradt haszon összege ne haladja meg azt a veszteséget, amelyet a szerződésszegő fél előre látott a szerződéskötéskor - a kötelezett által vállalt kockázat és az ellenszolgáltatás egyensúlya a jogviszony teljes ideje alatt fennmaradjon

33 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Az új Ptk. 6:143. §-a szerint  a szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt  olyan mértékben kell megtéríteni,  amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye  a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. (objektív értelmezés)

34 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Objektív értelmezés: A szerződésszegő felelőssége nem csak az általa ténylegesen előre látott kárra terjed ki, hanem mindarra, amit egy hozzá hasonló helyzetben lévő személy ésszerűen, kellő gondosság mellett előre láthatott volna.  Az adott üzletágban szokásosnak tekinthető kárkövetkezményeket, továbbá azokat a lehetséges károkat, amelyeket – mint a szerződésszegés lehetséges következményeit – a másik fél a tudomására hozott, a szerződésszegő félnek meg kell térítenie.  Nem kell a várható kockázatot minden részletében, összegszerűen ismernie. Elég azt felismernie, hogy egy esetleges szerződésszegéssel milyen jellegű és nagyságrendű kárt okozna.

35 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI Az új Ptk. rögzíti a kártalanítás fogalmát is. (6:564. §) „ha jogszabály a jogszerűen okozott kárért kártalanítási kötelezettséget ír elő, a kártalanítás módjára és mértékére a kártérítésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

36 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYAI A kártérítés kapcsán a társasági adó szabályait is kell vizsgálni.  Ha a károsult a szigorúbb szabályok alapján nem vagy nem teljes összegben érvényesíti a kártérítési igényét az adóhatóság várhatóan vitatni fogja majd, hogy a károkozás miatt a károsultnál egyébként bekövetkező hiány társasági adóban elismert költségnek minősül-e.  Ha a károkozó magasabb összegű kártérítést fizet ki annál, mint amit az előreláthatósági korlát alapján fizetnie kellett volna, az adóhatóság a többletként kifizetett összeget nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordításnak minősítheti, és ezzel az összeggel a Tao-tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja alapján megnövelheti a károkozó fél adóalapját.

37 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014 6 KÖTELMI KÉRDÉSEK

38 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET KÖTELMI VÁLTOZÁSOK  Szerződés megerősítése (szerződést biztosító mellékkötelmek) - Kötbér - Foglaló - Jogvesztés kikötése Írásbeliség továbbra is, de már nem kell a foglalót a szerződéskötéskor teljesíteni!  Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás - Jövőbeni követelés is engedményezhető, ha a jogviszony már létező - Tartozásátvállaláshoz előzetes hozzájárulás  Teljesítésátvállás (harmadik fél, akitől a jogosult nem követelheti a teljesítést)  Tartozáselvállalás (egyetemleges kötelezettség) - Szerződéses pozíció átruházása

39 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET KÖTELMI VÁLTOZÁSOK  Opciós jog új szabályai (új Ptk 6:225.§) - 5 éves időkorlát megszűnik - Hitelfedezeti célú vételi jog kikötés semmis - Eladási opció is létezik  Teljesítési határidő (új Ptk 6:106.§ (2) bekezdés a) pont) - 60 nap visszajön (új szöveggel lép hatályba a 2013. évi CCLII. törvény 188. § (1) bekezdése alapján)

40 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET A KAMATRÓL Ügyleti kamat  Jelenleg hatályos Ptk. (232. §) - Általában kamat jár.  Új Ptk. (6:47. §) - Nem feltétlenül jár (szívességi kölcsön, 6:388. §) - A kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal. - A kamat számításakor az érintett naptári félév első napján érvényes kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

41 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET A KAMATRÓL Késedelmi kamat és behajtási költség  Jelenleg hatályos Ptk. - Magánszemély esetén (301.§)  Kamatmentes kölcsönnél  jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként kamatmentes. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.  Kamatos kölcsönnél  Kamat + jegybanki alapkamat 1/3-ad része, de összesen minimum a jegybanki alapkamat, maximum a jegybanki alapkamat huszonnégy százalékponttal növelt összege

42 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET A KAMATRÓL - Gazdálkodó szervezet esetén (301/A.§)  jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke  Behajtási költség átalány: ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza- középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni.

43 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. A KAMATRÓL ÉS KÖLTSÉGÁTALÁNYRÓL  Új Ptk. - Magánszemély esetén (6:48.§)  Mértéke a jegybanki alapkamattal megegyező, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt.  Ha ügyleti kamat járt, akkor e kamaton felül a jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező késedelmi kamatot kell fizetni.

44 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET AZ ÚJ PTK. A KAMATRÓL ÉS KÖLTSÉGÁTALÁNYRÓL - Gazdálkodó szervezet esetén (6:155. §) új szöveggel lép hatályba a 2013. évi CCLII. törvény alapján  Mértéke a jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.  Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett késedelembe esik, köteles a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelvet átültető jogszabályban meghatározott összeget a jogosult számára megfizetni. (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanács irányelve alapján 40 EUR)

45 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET ÚJ SZERZŐDÉSTÍPUSOK AZ ÚJ PTK-BAN  Tulajdonátruházó szerződések  Vállalkozási típusú szerződések - Közszolgáltatási szerződés  Szerződéskötési kötelezettség  Megbízási típusú szerződések - Bizalmi vagyonkezelési szerződés (T/13218)  Használati szerződések - Bérleti szerződés  Lakásbérlet  Haszonbérlet

46 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET ÚJ SZERZŐDÉSTÍPUSOK AZ ÚJ PTK-BAN  Letéti szerződések - Gyűjtő és rendhagyó letéti szerződés - Szállodai letéti szerződés  Forgalmazási és jogbérleti szerződés - Forgalmazási szerződés - Franchise szerződés

47 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET ÚJ SZERZŐDÉSTÍPUSOK AZ ÚJ PTK-BAN  Hitel és számla szerződések - Hitel szerződés - Kölcsön szerződés - Betét szerződés - Folyószámla szerződés - Fizetési számla szerződés - Fizetési megbízási szerződés - Faktoring szerződés - Pénzügyi lízingszerződés

48 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET ÚJ SZERZŐDÉSTÍPUSOK AZ ÚJ PTK-BAN  Biztosítéki szerződések - Kezességi szerződés - Garanciaszerződés  Biztosítási szerződések - Biztosítási szerződés - Felelősség biztosítási szerződés - Összegbiztosítási szerződés  Életbiztosítási szerződés  Balesetbiztosítási szerződés - Egészségbiztosítási szerződés

49 M AGYAR K ÖNYVVIZSGÁLÓI K AMARA K OMÁROM -E SZTERGOM M EGYEI S ZERVEZET SZERZŐDÉSEK HATÁLYA 2013. évi CLXXVII. törvény szerint

50 GYÓGYSZERTÁR-MŰKÖDTETÉS 2014 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! DR. BORSY JÁNOS MÁTYÁS Ügyvéd, társasági jogi és cégjogi szakjogász BORSY ÜGYVÉDI TÁRSULÁS BORSY ÜGYVÉDI IRODA A MARCALLIANCE alapító tagja HU-4025 Debrecen, Hatvan u. 35. I/2. Tel: 06-52-418-506 Fax: 06-52-310-135 Mobile: 06-30-968-0642 Email: dr.borsy@a-b.lawoffice.axelero.netdr.borsy@a-b.lawoffice.axelero.net Email: janos.borsy@mazars.hujanos.borsy@mazars.hu www.borsyugyveditarsulas.hu

51 MARCALLIANCE


Letölteni ppt "MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI SZERVEZET."

Hasonló előadás


Google Hirdetések