Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""GY & GY" PERFEKT Audit Kft."— Előadás másolata:

1 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
Költségvetési szervek, önkormányzatok gazdálkodásának jogszabályi változásai 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

2 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
Az előadás témája 1. Az önkormányzati gazdálkodás jogszabályi háttere évi főbb változások évi költségvetési rendelet 4. Gazdálkodási szabályzatok (Ávr.) 4. Új számvitel 2014-től 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

3 Jogszabályi környezet (1)
1. Az önkormányzati gazdálkodás jogszabályi háttere a Magyar Köztársaság évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény(új Ötv.) (módosította: évi CXCVI. törvény), az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), (módosította: évi XVII. törvény, évi CXCVI. törvény, évi CCVIII. törvény és a évi CXCVI. törvény), a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény), (módosította: évi XVII. törvény és a évi CCVIII. törvény) 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

4 Új jogszabályi környezet (2)
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, (módosította: 56/2012. (III.30.) Korm. rendelet) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), (Mód:: 56/2012. (III.30.) Korm. rendelet (módosítás várható!!!) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, (továbbiakban: Áhsz.) (módosítás várható!!!) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet A szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet (módosította: 5/2012. (III.1.) NGM. rendelet) (módosítás várható!!!) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

5 Új jogszabályi környezet (3)
Módszertani útmutató a évi beszámoló összeállításához Módszertani útmutató a évi elemi költségvetés összeállításához 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

6 Új miniszteri rendeletek
Törzskönyvi nyilvántartásról [6/2012. (III.1.) NGM rendelet] Szakfeladat-rendről [56/2011. (XII.31.) NGM rendelet] Tervezésről [5/2012. (III.1.) NGM rendelet] 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

7 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (1) A Magyar Köztársaság évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozik. A 2013. évi költségvetési kondíciók: A helyi önkormányzatok 2013. évi feladataihoz a 2013. évi költségvetési törvény 636,4 milliárd forint támogatást biztosít, amely a 2012. évi támogatás 61,1%-a. A feladatellátás állami átvételével egyidejűleg kiszabályozásra kerülnek: a helyben maradó személyi jövedelemadó 5 százalékpontja, (a fennmaradó 3 százalékpont állami támogatássá alakul át), a gépjármű 45%-a, (15 százalékpontnyi rész az általános támogatás egyik forrása lesz), valamint az illetékbevétel egésze (2012-ben is már csak a megyei jogú városi önkormányzatokat és a Fővárosi Önkormányzatot illette meg). 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

8 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (2) A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 2013-tól: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), óvodai ellátás, szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

9 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (3) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), lakás- és helyiséggazdálkodás, honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, helyi közösségi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

10 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A 2013. évi költségvetési törvény szerint egyes önkormányzatokat megillető általános működési támogatás (113,1 milliárd forint) a következők szerint illeti meg a települési önkormányzatokat. 1. Az önkormányzati hivatal működésének (I. 1. a) alpont) és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások (I. 1. b) alpont) együttes összegét csökkenti a településenkénti beszámítás, az ún. „elvárt bevétel” összege (I. 1. c) alpont), ami az iparűzési adóalap 0,5%-a. A tehetősebb önkormányzatok esetében (pl. fővárosi kerületek, a megyei jogú városok egy része) a beszámítás eredményeként a támogatás első két elemének összege nagyon lecsökken, vagy teljes egészében eltűnik. 2. Emelett az egyéb további kötelező önkormányzati feladatok támogatása (I. 1. d) alpont) lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatokat, melynek fajlagos összege 2 700 forint/fő, de legalább 3 000 000 forint. A Fővárosi Önkormányzat esetében a támogatás összege 2 milliárd forint. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

11 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (5) Az 1. pont szerinti támogatáson belül a településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás (mely a zöldterület gazdálkodás, a közvilágítás fenntartása, a köztemető fenntartása és a közutak fenntartása feladatokhoz kapcsolódik) és az elvárt bevétel összege éven belül nem változik. A hivatal működéséhez kapcsolódó támogatás 2013. év első négy hónapjában annak figyelembevételével illeti meg az önkormányzatot, ahogy az önkormányzati hivatal működtetéséről 2012. év december hónapjában gondoskodott (átmeneti támogatás), míg 2013. május 1-jétől az Mötv. szabályai szerint kialakított hivatal alapján, melynek összegét a 2013. április 15-ei határidejű felmérés (2013. évi költségvetési törvény 2. melléklete Kiegészítő szabályok 2. a) táblázat 1. pontja) alapozza meg. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása a törvényben meghatározott településtípusra és lakosságszámra differenciáltan elismert köztisztviselői létszám alapján történik . Ennek egy főre jutó összege az országos átlagos – szociális hozzájárulási adót is magában foglaló – személyi juttatás (3 600 000 forint/fő) és az átlagos dologi költségek (980 000 forint/fő) összege: 4 580 000 forint/fő. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

12 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (6) Tekintettel a fentiekre, az I. 1 a)-c) alpontok szerinti támogatás jelenleg 2013. április 30-áig ismert. A 2013. évi költségvetési törvény 2. melléklete Kiegészítő szabályok 1. bc) pontja alapján az átmeneti támogatást 2013. április 30-áig éves támogatásként kell megállapítani. Így az „évesített” támogatáshoz adódik hozzá a település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás, majd csökkenti az „elvárt bevétel” összege. Az így megállapított támogatás 4 havi időarányos összegét kapja meg az önkormányzat négy egyenlő részletben a január-április havi nettó finanszírozás keretében (2013. évi költségvetési törvény 2. melléklete Kiegészítő szabályok 1. ca) alpont), így négy hónap alatt az önkormányzat az ezen időszakra megállapított támogatást teljes összegében megkapja. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

13 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (7) Az április 15-ei felmérés alapján megállapított elismert hivatali létszám megalapozza az önkormányzatot 2013. május 1-jétől megillető I. 1 a)-c) alpontok szerinti nyolc havi időarányos támogatást, amelynek folyósítása nyolc egyenlő részletben a május-december havi nettó finanszírozás keretében történik. Az év első négy hónapjában a körjegyzőség hivatala, 2013. május 1-jétől a közös önkormányzati hivatal esetében a hivatalra a székhely önkormányzatnál megállapított támogatás lakosságszám arányában megoszlik körjegyzőség, illetve közös hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok között. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

14 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (8) EU-s projektek átvétele Az intézmények átadása/átvétele során a megállapodásban rendelkezni kell az EU-s projektekről is: az önkormányzati fenntartó vagy a köznevelési intézmény, mint korábbi projekt gazda és a Központ, illetve az intézmény egység, mint jövendőbeli projekt gazda között. A jogszabály itt négy típusú átadást különböztet meg: ha fejlesztés tárgya közvetlenül az intézmény vagy ahhoz kapcsolódó szakmai tartalomfejlesztés, akkor a projekt gazda jogutódja a Központ, ha a fejlesztés tárgya infrastrukturális fejlesztés és a projekt gazda a működtető települési önkormányzat, akkor a szerződési helyzet változatlan, viszont a beszerzett eszközök a Központ ingyenes használatába kerülnek, ha a fejlesztésnek infrastrukturális és szakmai tartalomfejlesztés egyaránt tárgya, akkor jövőbeni projekt gazdaként az intézményt működtető települési önkormányzat és a Központ konzorciumot hoz létre, ha a fejlesztésnek infrastrukturális és szakmai tartalomfejlesztés egyaránt tárgya, de az intézményt a Központ nem csak fenntartja, de működteti is, akkor a projekt gazda is. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

15 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (9) Az önkormányzatok 2013. évi köznevelési feladatainak finanszírozása E feladatok ellátásához 2013-ban a központi költségvetés összesen 118,5 milliárd forint támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére. (A 2013. évi költségvetési törvény 2. melléklete Kiegészítő szabályok 5. pontja alapján e támogatásokra a települési nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások, az intézményi, és az Mötv. szerint létrehozott társulások székhely települései is jogosultak.) 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

16 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (10) 101,2 milliárd forint áll az önkormányzatok rendelkezésére az általuk foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez (2013. évi költségvetési törvény 2. melléklet II/1. pont). Ezen átlagbér alapú támogatás a szaktörvényekben (az év első 8 hónapjában a közoktatási törvényben, az utolsó 4 hónapban a nemzeti köznevelési törvényben) szereplő nevelés-szervezési paraméterek szerint számított pedagóguslétszám, valamint segítői létszám után illeti meg az önkormányzatokat. Az óvodapedagógusok finanszírozás szempontjából elismert létszáma – a korábbi évekből már ismert módon – az alábbi tényezőkön alapul: az önkormányzatok által a novemberi országos mutatószám-felmérés során jelzett gyermeklétszámon, az óvodai csoportokra meghatározott átlaglétszámon, a heti nevelési foglalkoztatási időkereten, valamint a pedagógus heti kötelező óraszámán, illetve a kötött munkaidőn. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

17 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (11) Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás megállapításánál – a korábbi szabályozástól eltérően – fogyatékosságuk típusától függően 2, illetve 3 főként kerülnek figyelembevételre a sajátos nevelési igényű gyermekek. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma e támogatás igénylése szempontjából a szaktörvények szerint elismerhető – a közalkalmazotti törvény alapján foglalkoztatott – létszám, de legfeljebb 2013. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma, 2013. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

18 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (12) A 2013. évi költségvetési törvényben az óvodapedagógusok átlagbérének és közterhének elismerhető éves támogatása 2 832 000 forint/fő, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterhének elismerhető éves támogatása 1 632 000 forint/fő. A támogatás fajlagos összegei a Kincstár központosított illetmény-számfejtési rendszerének tényadatai alapján kerültek meghatározásra. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

19 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (13) A központi költségvetésből származó önkormányzati támogatások igénylésének rendje a 2013. évben Figyelem! Lényegesen megváltozott a támogatások igénylésének, évközi módosításának, „körön belüli, illetve kívüli” feladatátadás/átvételének eljárásrendje a korábbi évekhez képest. (Komoly hátrány érheti az önkormányzatot, ha a kialakult reflexei alapján csak az áprilisi-júniusi-szeptemberi lemondási/többletigénylési dátumokban és módszerekben gondolkodik!) Az eddigi gyakorlattól eltérően nem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet, hanem a 2013. évi költségvetési törvény 2. melléklete Kiegészítő szabályainak 2. pontja részletezi az új eljárásokat. Javasolt ezek nagyon aprólékos áttanulmányozása, itt csak a legfontosabbakra térnék ki. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

20 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (14) A hivatkozott jogszabályhelyen négy táblázat található – megfelelő szöveges kiegészítésekkel –, amelyek mindegyikében egységes tartalommal jelennek meg: az érintett támogatások jogcímei, az adatszolgáltatás időpontjai, az adatszolgáltatás alapja/tartalma, valamint az új információk alapján a módosult finanszírozás kezdő hónapja. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

21 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (15) Az egyes táblázatok az alábbi témaköröket tartalmazzák.  Támogatások meghatározása (az induló előirányzatok) Az önkormányzatok általános támogatása végső éves előirányzatának meghatározásához az 5-12. hónapra vonatkozó adatszolgáltatás határideje 2013. április 15-e. A köznevelési és szociális ágazathoz kapcsolódó támogatások jogcímei döntő részéhez szükséges adatok szolgáltatása a 2012. november-decemberi mutatószám-felmérés keretében már megtörtént. A külön utaztatott óvodás gyermekek támogatására szolgáló keretösszeg felosztásához az önkormányzatok adatszolgáltatási határideje 2013. január 15-e, amely alapján az önkormányzatokért felelős miniszter február 15-éig állapítja meg a fajlagos összeget. A megyei könyvtárral szerződést kötő önkormányzatok számának ismeretében a kultúráért felelős miniszter február 15-éig határozza meg az érintett körben a lakosságszám arányos fajlagos összeget. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

22 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (16) Támogatások évközi módosítása A szociális alapellátás és az időskorú, valamint hajléktalan bentlakásos ellátáshoz kapcsolódó ellátotti létszám és térítési díj, valamint intézmény-működési adatok módosítása 2013. április 15-ei határidővel tehetők meg. Az óvodai ellátáshoz, valamint a szociális alapellátáshoz kapcsolódó ellátotti és alkalmazotti létszámadatok módosítására 2013. június 15-ei határnappal van lehetőség. Az előzőekben jelzett jogcímeken, továbbá a bentlakásos intézményekhez kapcsolódóan október 15-e jövőre az utolsó módosítási lehetőség határideje. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az eddigi szabályozással szemben mindhárom felmérési időpontban lehet pótigényt is jelezni. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

23 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
2013. évi változások (17) FONTOS hangsúlyozni, hogy a fenti határidőket és jogcímeket tartalmazó táblázat után részletes leírás tartalmazza az átadás-átvételre vonatkozó tennivalókat, amelyek áttanulmányozása nélkülözhetetlen a helyes évközi adatszolgáltatáshoz. A többcélú kistérségi társulások 2013. július 1-jei átalakulásával, megszűnésével összefüggő évközi változásokat tartalmazó táblázatban 2013. április 15-ei határidő szerepel. Eddig a napig kell a kistérségi társulásoknak jelezniük a megszűnésükkel összefüggésben történő fenntartó változáshoz, illetve jogutódláshoz kapcsolódó, az egyes támogatási jogcímek sajátosságainak megfelelő adatokat. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

24 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
Az önkormányzati alrendszert érintő változások Változások, feladatok (1) Költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza: Az önkormányzat költségvetését Az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal, közös hivatal) költségvetését Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetését Nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését!!!!! 2013-ban is valamennyi költségvetési szerv készít elemi költségvetést önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv is!!!!! az önkormányzat, az önkormányzati hivatal (közös hivatal) a helyi nemzetiségi önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá!!! [Áht. 28. § (5)] 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

25 Változások, feladatok (2)
Mind a költségvetési rendelethez, mind a zárszámadáshoz továbbra is készülnek tájékoztató kimutatások, mérlegek, de azokat előzetesen rendelettel nem kell jóváhagyni!!!!!! Hiány tervezése 2013-ban!!!! A működési hiány hitellel nem finanszírozható!!!! Hitel néhány kivételtől eltekintve csak Kormány előzetes hozzájárulásával vehető fel!!!!! 2012-ről az önállóan működő költségvetési szerveknek is kell készíteni elemi beszámolót!!!! 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

26 Változások, feladatok (3)
Az önállóan működő költségvetési szervek a személyi juttatások és járulékok előirányzatival önállóan rendelkeznek, Az egyéb előirányzatok felett a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint Közös hivatalok 2013-tól 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

27 Változások, feladatok (4)
2012-től az elszámolási számla megnevezése helyett „FIZETÉSI SZÁMLA” Fizetési számla minden költségvetési szerv részére csak egy nyitható, egy belföldi hitelintézetnél, vagy a kincstárnál (mellette alcímű számlák igen) Valamennyi költségvetési szervnek önálló fizetési számlát kell nyitni és adószámot kell kérni 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

28 Változások, feladatok (5)
Ellenjegyzés helyett pénzügyi ellenjegyzés Pénzügyi ellenjegyzés csak a kötelezettség-vállalásnál kötelező Az utalvány ellenjegyzése megszűnt A jegyző nem lehet pénzügyi ellenjegyző A jegyző csak kijelölheti az ellenjegyzőt, ha az önkormányzati hivatal nem rendelkezik gazdasági szervezettel 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

29 Változások, feladatok (7)
A költségvetési rendelet előterjesztésének, jóváhagyásának határideje Előterjesztés: a központi költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. nap február 14. Elfogadás: az előterjesztéstől számított 30 napon belül kell a jóváhagyott költségvetést a Kincstárnak megküldeni 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

30 Változások, feladatok (8)
Értékhatárok: 2013-ban Köztisztviselők illetményalapja: forint Cafatéria keret bruttó forint Versenytárgyalás útján értékesített vagyontárgy értékhatára 25 millió forint Kisösszegű követelés forint. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

31 Változások, feladatok (9)
Jutalomra vállalható kötelezettség: a rendszeres személyi juttatás %-ban költségvetési rendeletben meghatározottak szerint [Ávr. 51. § (1) bekezdés] 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

32 Költségvetési koncepció (1)
Az új szabályozás szerint a évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek április 30-áig kell benyújtania a képviselő-testületnek, melynek előírását az Áht. 24. § (1) bekezdése tartalmazza. A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. A polgármester az önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

33 Költségvetési koncepció (2)
A Koncepcióban a következő főbb kérdésekről célszerű, illetve kell dönteni: helyi adó(k) bevezetéséről, vagy a meglévő(k) mértékének emeléséről, térítési díjak emelésének, a kiadások csökkentésének lehetőségéről, a folyamatban lévő beruházások üteméről, új beruházások indításáról, működési célú kiadások növelésének mértékéről, a képezhető általános és céltartalék kiadási főösszeghez viszonyított mértékéről, a meglévő intézménystruktúra átalakításáról, összevonásáról, megszüntetéséről, létszámcsökkentésről, esetleg létszámnövelésről, ismert kötelezettségek számbavételéről, stb. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

34 3) Költségvetés tervezésének új rendszere (1)
2013-ban külön költségvetést kell készíteni: Az önkormányzatra vonatkozóan [Ávr. 24. § (1)] Az önkormányzati hivatalra [Ávr. 24. § (2)] Önkormányzati költségvetési szerveknek (az önállóan működőknek is!!!!) A helyi nemzetiségi önkormányzatokra (nem része a nagy önkormányzat költségvetésének) [Ávr. 29. § (1)] Tájékoztató kimutatások, mérlegek továbbra is készülnek, de azokról előzetesen nem kell rendeletet alkotni!!!! Készíteni kell előirányzat-felhasználási tervet és külön likviditási tervet!!! Előirányzat-felhasználási terv [Áht. 24. § (4) bekezdés a)pont] Ez a tájékoztató kimutatások része!!! Likviditási terv készítése [Áht. 78. § (2) bekezdés] mindenki készít (költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás) Tartalmát az Ávr § határozza meg (havi bontásban) és havonta felül kell vizsgálni!!!!!!! 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

35 3) Költségvetés tervezésének új rendszere (2)
Nevesíti a jogszabály a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások fogalmát, a kiadási előirányzat-csoportokat a kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatokat közhatalmi bevételt A felhalmozási bevételeket 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

36 Költségvetési bevételek, kiadások
Áht. 5. § (1) Költségvetési bevételek különösen: a közhatalmi – adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek – bevételek, a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei, az európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülről érkező támogatásokból származó bevételek, e törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek, és a kapott kamatok. Áht. 5. § (2) Költségvetési kiadások különösen: a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai, az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadások, az európai uniós tagságból és más nemzetközi kötelezettségekből származó fizetési kötelezettségek, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott ellátások, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások, és az államháztartás alrendszereinek adósságával kapcsolatos kiadások. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

37 Kiemelt bevételi előirányzatok
Költségvetési bevételeken belül kiemelt előirányzat ……. a működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, a közhatalmi bevétel, amely az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételekből származik, az intézményi működési bevétel, a felhalmozási bevétel, amely a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételeiből származik, a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz, amely az államháztartáson kívülről származó olyan forrás, amely ellenében az átadó az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az átvevőt számlaadási kötelezettség nem terheli, …… …….. az előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

38 Kiemelt kiadási előirányzatok
A működési költségvetés kiadásain belül kiemelt előirányzatot képeznek: a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások.   A felhalmozási költségvetés kiadásain belül kiemelt előirányzatot képeznek: beruházások, a felújítások, az egyéb felhalmozási kiadások. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

39 A költségvetési rendelet szerkezete (1) (Áht. 23. §, Ávr. 24. §)
Tartalmazza: A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásit összesen) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban A költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A hiány finanszírozását Belső finanszírozás (pénzmaradvány, vállalkozási maradvány, betét visszavonás) Külső finanszírozás finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön) 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

40 A költségvetési rendelet szerkezete (2)
Előterjesztés Szöveges rész Hatásvizsgálat (A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a) Kvi rendelet szöveges része Kvi rendelet számszaki kimutatásai Tájékoztató kimutatások mérlegek Indoklás ((Jat. 18. § (1) bekezdés) (külön a tájékoztató kimutatások és mérlegek indoklása) (Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása) 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

41 Hatásvizsgálat tartalma
A hatásvizsgálat során vizsgálni kell: a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

42 Kvi rendelet számszaki kimutatásai (1)
Az önkormányzat szintű költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban, ebből (Áht. 23. §) Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami(államigazgatási feladatok) Működési, felhalmozási költségvetés kiadásai, bevételei Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Az önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

43 Kvi rendelet számszaki kimutatásai (2)
Beruházások feladatonként Felújítások célonként Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Önkormányzat (mint költségvetési egység költségvetését) Önkormányzati hivatal (közös hivatal) költségvetését Költségvetési szervek költségvetését 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

44 Kvi rendelet számszaki kimutatásai (3)
Tájékoztató kimutatások, mérlegek: (nem része a kvi rendeletnek, de a rendelet-tervezettel együtt kell előterjeszteni!!!!) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni: Áht. 27. § (4) bek a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

45 Közvetett támogatások
Ávr. 28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

46 Zárszámadási tájékoztató kimutatások
Áht. 91. § A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

47 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
Tájékoztató kimutatások tartalmi követelményei (Áht § (3) bekezdés A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek a költségvetés előterjesztésekor: a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, A mérlegek a zárszámadáskor: a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

48 A költségvetési rendelet szerkezete (2) (Áht. 23. §, Ávr. 24. §)
A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

49 A költségvetési rendelet szerkezete (3) (Áht. 23. §, Ávr. 24. §)
A helyi önkormányzat kiadásait, így különösen A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. Ha a helyi önkormányzatok tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait közös hivatal látja el, a közös hivatal– mint költségvetési szerv – bevételei, kiadásai, engedélyezett létszáma a körjegyzőség székhelye szerinti helyi önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

50 Kiadási előirányzat csoportok
Működési Felhalmozási 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

51 Az önkormányzat saját bevételei
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében: a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

52 Adósságkorlát számítása
Saját bevétel 50 %-a 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

53 Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
Stabilitási törvény 3. § (1) a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték. Fontos!!! Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a tv. 10. § (2) bekezdésének kivételével – csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet! 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

54 Mihez nem kell előzetes hozzájárulás??
Támogatás megelőlegezési hitelhez (pl. EU-s támogatás esetében) Likvid hitelhez Önkormányzat esetében 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez Az adósságot keletkeztető ügylet egyik évben sem haladhatja meg a saját bevétel 50 %-át. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

55 Kötelezettségvállalás szabályai
Pénzügyi ellenjegyzés Teljesítésigazolás Érvényesítés Utalványozás Alapelvek a jogkörök gyakorlásánál: Csak írásban (kivétel kötelezettségvállalás néhány esete) Átruházás, felhatalmazás, megbízás csak írásban Csak a költségvetési szervvel alkalmazásban álló gyakorolhatja ezeket a jogköröket 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

56 Kötelezettségvállalás (1)
Kötelezettség csak a módosított előirányzat erejéig vállalható [Áht. 36. § (1) bekezdés] Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után a pénzügyi teljesítést megelőzően lehet!!!! Kötelezettségvállaló: Önkormányzatnál: polgármester Önkormányzati hivatalnál: jegyző Kistérségnél a társulás tanács elnöke Költségvetési szervnél a költségvetési szerv vezetője vagy az általuk írásban felhatalmazott személy 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

57 Kötelezettségvállalás (2)
Nem kötelező írásos kötelezettségvállalás: forint alatt Pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan Jogszabályi kötelezettség, bírósági végzés esetén 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

58 Pénzügyi ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyző lehet: Gazdasági vezető Ha a hivatal nem rendelkezik gazdasági szervezettel, akkor a jegyző által írásban kijelölt köztisztviselő A pénzügyi ellenjegyzőnek felsőoktatásban szerzett pénzügyi számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkezni. [Ávr. 55. § (3)] 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

59 Érvényesítés, teljesítés igazolás
Gazdasági vezető, vagy az általa írásban kijelölt személy Gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatalnál a jegyző által kijelölt személy Teljesítést igazoló: a kötelezettségvállaló által kijelölt személy 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

60 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
Utalványozás Utalványozók, akik kötelezettségvállalásra jogosultak Utalvány tartalma: Az utalványon (utalványrendeleten) fel kell tüntetni a) az ,,utalvány" szót; b) a költségvetési évet; c) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét; e) a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését; f) kötelezettségvállalás-nyilvántartási számát; g) Az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását; h) Az 58. § (3) bekezdés szerinti érvényesítést. Ávr. 59. § (3) bekezdés ] 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

61 Beszámolás, zárszámadás
Elemi beszámoló készítési kötelezettség Aláírás Nyilatkozat a kontrollrendszer működtetéséről Zárszámadás 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

62 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
Közzététel Támogatások, szerződések közzététele 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

63 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
A működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró kérdések szabályzatban történő rendezése I. A költségvetési szerv belső szabályzatban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket: a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával – eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket; a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet; a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket; 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

64 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
A működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró kérdések szabályzatban történő rendezése II. az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait; a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét; a vezetékes és rádiótelefonok használatát; a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

65 Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet
"GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

66 A tervezetbeli szabályozás európai uniós jogi vonatkozásai
Az Európai Uniós Tanácsa 2011-ben fogadta el a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU irányelvet, amelyet a tagállamoknak december 31-ig kell a nemzeti jogrendjükbe átültetni. Az irányelv előírja többek között: az állami számvitel teljes kormányzati szektor általi lefedettségét, az államháztartás pénzforgalmi adatainak havi, illetve – az önkormányzati alrendszer tekintetében negyedéves – közzétételét, a pénzforgalmi adatok eredményszemléletű adatokká történő átalakítására vonatkozó módszertan (átvezetési tábla) kidolgozását, a jövőbeni döntésekre hatással járó függő kötelezettségek gyűjtését, a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti bontásban a bevételek és kiadások előrejelzését, valamint középtávú (három éves) előrejelzések, célok készítését, amelyekkel az éves költségvetéseknek összhangban kell lenniük. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

67 A költségvetési reform kerete
Alapelvek Célok Eszközök A fiskális döntések időtávjának növelése. A tényleges döntési helyzet megteremtése. A közpolitikai prioritásokra koncentrálás az átláthatóság növelésével és a döntési pontok számosságának csökkentésével. Erőforrások helyett az eredményekre összpontosítás. Az erőforrások szabadabb felhasználása mellett a teljesítmények számonkérése. Papír helyett informatikai támogatás. A FISKÁLIS FEGYELEM FENNTARTÁSA Az államadósság és a költségvetés főösszegét korlátozó szabályok kialakítása HATÉKONY FISKÁLIS ALLOKÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE Középtávú kiadási keret alkalmazása A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA Program alapú költségvetés a tervezésben és az eredményszemléletű pénzügyi számvitel felé történő elmozdulás a végrehajtásban MODERN PÉNZÜGYI MENEDZSMENT Új költségvetési és pénzügyi számviteli információs rendszer kialakítása "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

68 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
Az új államháztartási számviteli kormányrendelet előkészítése során szem előtt tartott célok I.: A bevételeket és a kiadásokat az államháztartásról szóló törvény szerint adminisztratív, közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani. A jelenlegi osztályozási rendszerekben: ezek a szempontok keverednek, lényegében mindegyik osztályozásban vannak a másik két osztályozási rendszertől átvett, vagy oda nem való elemek; a közgazdasági és „funkcionális” mérés nem teljes körű, például a központi kezelésű előirányzatokra (nemzetgazdasági elszámolások) nem terjednek ki; A javasolt változásokkal : megvalósul az egységes kiadás-bevétel osztályozás az államháztartás egésze szintjén; az elemi költségvetés tisztán közgazdasági szempontok szerint készül, azaz megszűnik a szakfeladatokra történő tervezés, továbbá jelentősen csökken a költségvetés sorainak száma. Az elemi költségvetés sorainak száma 2011. év 2012. év 2013. év Önkormányzati alrendszerben 1679 sor 1114 sor 189 sor Központi költségvetési szervek elemi költségvetésében 1427 sor 1004 sor "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

69 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
Az új államháztartási számviteli kormányrendelet előkészítése során szem előtt tartott célok II.: A jelenlegi számviteli, elszámolási rendszer évről évre egyre több, bonyolultabb kimutatásokat kér az államháztartás egy bizonyos körére. A célok között ezért szerepel a kevesebb, de megbízhatóbb információk nyilvántartásának elősegítése az államháztartás egészében. A költségvetési, illetve pénzügyi számviteli rendszerben alkalmazandó főkönyvi számlák száma (melyből a költségvetési beszámolók, s a különböző statisztikai adatszolgáltatások előállíthatók): Alkalmazandó főkönyvi számlák száma 2012. év 2013. évi Főkönyvi számlák száma 6110 db 820 db 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

70 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
Az új államháztartási számviteli kormányrendelet előkészítése során szem előtt tartott célok III.: Az államháztartás számvitelével szemben támasztható elvárások: a pénzforgalmi szemléletű elszámolások – az ún. költségvetési információk – támogatása; a vagyon mérése és az egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközök biztosításának igénye. A jelenlegi számviteli elszámolási rendszer a fenti, egymástól nagyon eltérő megoldásokat igénylő elvárásokat egy rendszeren belül igyekszik megvalósítani, mégis – komplexitása ellenére – sajnos egyik szempontnak sem képes 100%-osan megfelelni. Az új rendszerben különválasztva jelenne meg: a költségvetési számvitel: feladata a költségvetési folyamatok mérése, a központi és a helyi gazdálkodási döntések meghozatalának támogatása és a pénzügyi számvitel: feladata a vagyon és a tevékenység eredményének, költségeinek mérése. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

71 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
Az államháztartás új számvitele 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

72 "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.
A könyvvezetés A könyvvezetés módja kettős könyvvitel, azonban elkülönülne : az ún. költségvetési számvitel, amely a klasszikus költségvetési adatokat (előirányzatok, pénzforgalom, kötelezettségvállalások, bevételi előírások) a pénzügyi számvitel, amely a vagyonra, önköltségre, jövedelmezőségre vonatkozó információkat méri. Költségvetési számvitel a 0-s számlaosztályba az egységes rovatrendhez igazodó nyilvántartási számlákon keresztül valósulna meg: ezeken rögzítenék az előirányzatokat, a kötelezettségvállalásokat, követelés előírásokat, azok változásait, a pénzügyi teljesítéseket, valamint a kiadások és bevételek alap vagy vállalkozási tevékenység szerinti jellegét; a kötelezettségvállalás fedezetének vizsgálata nem központilag szabályozatlan nyilvántartásokból, hanem a számvitelileg alátámasztott adatokon alapulna, hisz adott rovathoz tartozó nyilvántartási számlák egyenlegének vizsgálatával minden időpontban eldönthető, hogy rendelkezésre áll-e a szükséges szabad előirányzati fedezet vagy sem. A pénzügyi számvitelben a költségvetési számvitel adataiból kerülnének be a könyvviteli számlák közé a követelések keletkezésére, végleges kötelezettségekre, teljesített vagy más módon kivezetendő követelésekre és kötelezettségekre vonatkozó adatok; lényegében a vállalkozásoknál alkalmazott elvek érvényesülnének azzal, hogy a 6. és 7. számlaosztályban a költségeket, a 9-es számlaosztályon belül bizonyos – a költségekkel szembe állítható, így a finanszírozási döntések meghozatalát segítő – hozamokat kötelezően rögzíteni kell az 5. számlaosztály költségnemek szerinti tagolása mellett, az 1. és 2. számlaosztályban csak a nemzeti vagyon nyilvántartása történhetne meg, így a vállalkozásoknál befektetett pénzügyi eszköznek minősülő kölcsönök, tartós betétek a 3-as számlaosztályban jelennének meg. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

73 Költségvetési számvitel
Az egységes számlakeret az alábbiak szerint szolgáltat adatot a kétféle számbavételi rendszernek: Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Szemlélet pénzforgalmi szemlélet módosított eredményszemlélet Könyvvitel kettős Számlaosztályok csak "0"-as számlaosztályban vezetett nyilvántartás 1-9. számlaosztály Tartalom Nyilvántartási számlák, ezen belül függő és biztos (jövőbeni) követelések (03), függő kötelezettségek (04), kiadási előirányzatok, kötelezettségek, teljesítés (05), bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés (09) Befektetett eszközök (01), készletek (02), nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1), nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (2), pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások (3), források (4), költségnemek (5), általános költségek (6), szakfeladatok költségei (7), elszámolt költségek és ráfordítások (8), hozamok (9) Beszámoló kapcsolódó részei Költségvetési jelentés, maradványkimutatás Mérleg, eredménykimutatás, költségkimutatás, kiegészítő melléklet 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

74 A kormányrendelet tervezett hatályba lépése
A kormányrendelet tervezett hatályba lépése január 1-je. Az új szabályok megtanulása, az informatikai rendszerek átállítása hosszabb időt vesz igénybe. A rendszer bevezetéséhez átmeneti szabályok társulnak, amelyek külön szabályozzák: a rendező mérleg elkészítéséhez és a könyvviteli számlák megnyitásához, rendezéséhez kapcsolódó főbb feladatokat, határidőket, az átmeneti időszakban az első negyedéves mérlegjelentés elkészítésének szabályait, valamint a költségvetési számvitel nyilvántartási számláinak megnyitását, adatokkal való feltöltését. 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

75 Köszönöm megtisztelő figyelmüket és  türelmüket!
V É G E 2017. április 4. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.


Letölteni ppt ""GY & GY" PERFEKT Audit Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések