Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számviteli törvény 2014. évi változásai. A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számviteli törvény 2014. évi változásai. A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani."— Előadás másolata:

1 Számviteli törvény 2014. évi változásai

2 A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket = az értékesítés nettó árbevételét = az igénybe vett szolgáltatások értékét problémák, amelyek nincsenek szabályozva (bizonylatolás, teljesítési időpont, stb.) 2

3  Üzleti év a vállalkozó végelszámolása esetén az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a végelszámolás kezdő időpontját megelőző napig mint mérlegfordulónapig terjedő időszak.  Amennyiben, a végelszámolás úgy fejeződik be, hogy a vállalkozó nem szűnik meg, az eljárás befejezését követő üzleti év a végelszámolási eljárás befejezésének napját követő naptól az üzleti év végeként megjelölt napig mint mérlegfordulónapig terjedő időszak. 3

4  Bármely vállalkozó USA dollárban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette és a létesítő okirata szerinti devizakéntaz USA dollárt jelölte meg. A vállalkozó döntését legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg, amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja. 4

5  Ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő időpontra, mint mérlegfordulónapra elkészített közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni. 5

6  Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni: a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét, ide értve a gazdasági társaság, szövetkezet tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a jegyzett tőke, a tőketartalék és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét is. 6

7  Ha a jóváhagyott osztalék kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni.  Feltétele: - társasági szerződésben kell rendelkezni róla  Megjegyzés:nettó árbevétel szabályaiból egyébként következne 7

8  Európai Központi Bank árfolyamán is történhet  Mikor célszerű választani? - Devizát meg tudja tartani - Követelés és kötelezettség is devizában áll fenn 8

9  Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:  a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot,  b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot,  c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt. 9

10  A Ptk. 301/A.§-a (3) bekezdésének új előírása behajtási költségre vonatkozó fizetési kötelezettséget ír elő a kötelezett késedelme esetére. E szerint a késedelembe esett kötelezett - a késedelme kimentésétől és a behajtási költség tényleges felmerülésétől függetlenül - köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank - késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni. 10

11  E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei - például a késedelmi kamat, a kártérítés - teljesítése alól. A 40 eurónyi minimális átalányösszeg megfizetésétől eltérő, azt kizáró szerződési kikötés semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésére köteles. A jogosult a 40 eurót meghaladó behajtási költségét már csak annak tényleges bekövetkeztének és mértékének bizonyítása esetén érvényesítheti. 11

12  Késedelmi kamattal azonosan  Mérlegkészítés időpontjáig befolyt, egyéb bevétel 0. számlaosztályban kell nyilvántartani  Mérlegkészítés időpontjáig beterhelt és elfogadott egyéb ráfordítás 12

13  a devizahitel kivezetendő könyv szerinti árfolyamon  a Ft hitel állományba veendő  devizahitel elhatárolt árfolyamveszteségét nem kötelező a „visszafizetéshez” kapcsolódóan feloldani - három üzleti évben egyenlő részletben feloldható (visszafizetés éve és azt követő két évben oldható fel) Következmény: céltartalék feloldódik 13

14  Nagyságrendi mentesítéssel nem élhet  Tárgyévet követő üzleti évtől az a vállalkozó - Ha a tárgyév mérlegfordulónapján 10 millió Ft-ot meghaladó 60 napon túlilejárt köztartozása van Következmény: mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót sem készíthet 14

15  Megszűntették, de most újra lesz  2014. április 1-ig kell felállítani 15

16  Eddigi törvényalkotási hiba: evás adóalanyoknál nem került be az Eva törvénybe a kényszertörlési eljárás, most be fog kerülni következmény: megszűnik az eva adóalanyiság  Bevételi nyilvántartás vezetése esetén visszakerül a számviteli törvény hatálya alá nyitómérleg készítési kötelezettség beáll, könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni 16

17 Társasági adóváltozással összefüggésben - nem jelentős hiba társasági adóhatását önellenőrzéssel nem kell javítani Számvitel: jelentős összegű hiba fogalmának változása 2013-tól  mérlegfőösszeg 2%-a, de legalább 1 millió Ft  500 millió Ft-os felső korlát törölve  más szabályok nem változtak (előjeltől függetlenül kell a hibát és hatásait figyelembe venni) 17

18  Tárgyév forgalmában kell elszámolni, tartalmának megfelelően  Eredményt érintő hiba a hibahatásokkal együtt megduplázódik  Saját tőkét és eredményt érintő hiba a hibahatásokkal együtt megháromszorozódik 18

19  Az utat használót (azaz a fuvarozó céget) terheli  Így nem a fuvart megrendelőt  Közvetített szolgáltatás fogalmát nem teljesíti  Fuvar árát lehet változtatni (szerződsés módosítása) 19

20  Példa: A pénztárgép – támogatással nem csökkentett – számlázott eladási ára 120.000Ft+27% áfa, támogatás összege 50.000Ft. Az üzembehelyezéskor a pénztárgép várható használati idejét 4 évben határozták meg, maradványérték nulla. 20

21  a pénztárgép beszerzőjénél (üzemeltetőnél)  A beszerzett pénztárgép elszámolása számla alapján  T 16. Beruházások120.000Ft T 466. Előzetesen felszámított áfa 32.400Ft  K 45.Szállítók 152.400Ft 21

22  A rendelet alapján igényelhető támogatás elszámolása a beszerzéskor  T 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés)50.000Ft K 98. Rendkívüli bevételek  A támogatás időbeli elhatárolása T 98. Rendkívüli bevételek50.000Ft K 48. Passzív időbeli elhatárolások 50.000Ft 22

23  A támogatás eladóra történő engedményezésének az elszámolása  T 36. Egyéb követelések (pénztárgép eladóval  K 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni 50.000Ft követelés) 23 szembeni követelés)50.000Ft  K 96. Egyéb bevételek50.000Ft  T 86. Egyéb ráfordítások50.000Ft

24  A támogatás összegének beszámítása  T 45. Szállítók50.000Ft  K 36. Egyéb követelések (pénztárgép eladóval szembeni követelés)50.000Ft  A beszámítás után fennmaradó tartozás kifizetése, pénzügyi rendezéskor 24  T 45. Szállítók102.400Ft  K 38. Pénzeszközök102.400Ft

25  Az üzembehelyezés (aktiválás) elszámolása  T 141. Műszaki gépek, berendezések, járművek 120.000Ft K 16. Beruházások120.000Ft   Az értékcsökkenési leírás elszámolása egy üzleti évre [120.000x25%= 30.000Ft]  T 57. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 30.000Ft K 149. Műszaki gépek, berendezések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 30.000Ft 25

26  Az értékcsökkenési leírással arányos támogatás feloldása [támogatási arány: 50.000Ft/120.000Ft= 41,66%, terv szerinti értékcsökkenéssel arányosan feloldandó támogatás összege: 30.000Ftx41,66%= 12.500Ft] 26  T 48. Passzív időbeli elhatárolások12.500Ft  K 98. Rendkívüli bevételek12.500Ft  vagy [a számviteli törvény 86. bekezdésének az előírása alapján] §-a (5)  K 96. Egyéb bevételek12.500Ft

27  pénztárgép értékesítőnél  Az eladási ár elszámolása  T 31. Vevőkövetelések152.400Ft K 911. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 120.000Ft K 467. Fizetendő általános forgalmi adó 32.400Ft  27

28  Az értékesítőre (eladóra) engedményezett támogatás elszámolása az értékesítéskor  T 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés) 50.000Ft K 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (pénztárgép üzemeltetővel szemben) 50.000Ft  28

29  A támogatás összegének beszámítása T 47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (pénztárgép üzemeltetővel szemben) K 31. Vevőkövetelések 50.000Ft  A beszámítás után fennmaradó követelés kiegyenlítése, pénzügyi rendezéskor T 38. Pénzeszközök K 31. Vevőkövetelések 102.400Ft 29

30  A kiutalt támogatás elszámolása, pénzügyi rendezéskor  T 38. Pénzeszközök50.000Ft K 36. Egyéb követelések (NAV-val szembeni követelés)50.000Ft 30

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket ! 31


Letölteni ppt "Számviteli törvény 2014. évi változásai. A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani."

Hasonló előadás


Google Hirdetések