Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013-ban hatályba lépő változásairól

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózás rendjéről szóló törvény 2013-ban hatályba lépő változásairól"— Előadás másolata:

1 Az adózás rendjéről szóló törvény 2013-ban hatályba lépő változásairól
Az egyes adótörvények módosításáról szóló CLXXVIII. számú törvény Dr. Bakonyi Bernadett NAV-ÉMRAFI szakmai főtanácsadó, okleveles adószakértő

2 Miről lesz szó? A bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási szabályok változásai Hatásköri módosulások Az adóigazgatási eljárással és ellenőrzéssel kapcsolatos módosítások Jogkövetkezményeket érintő módosítások Egyéb elfogadott módosítások

3 Csökkenő ügyintézési határidő
Adó, együttes adó-jövedelem-illetőség- igazolást beérkezéstől 6 napon belül kell teljesíteni (eddig 8 nap) Sürgősségi kérelmet nyújthat be a minősített adózó, fizetés könnyítési és adómérséklési ügyben. Elbírálás 15 napon belül kötelező.

4 Kiegészítés a képviseletnél
Ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő képviselete kötelező: - adó feltételes megállapítása, - adó feltételes megállapítása alkalmazhatósága, - szokásos piaci ár megállapítására, - adópolitikáért vagy NAV felügyeletére kijelölt miniszter előtt felügyeleti eljárásban, k i v é v e, ha az adózó képviselője rendelkezik ilyen képzettséggel, melyet az eljárás indításakor igazolni kell Környezetvédelmi termékdíj ügyben termékdíj-ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is Kényszertörlési eljárásban a tisztségviselő bírságolható a jogsértés miatt. (Eddig csak a felszámoló és a végelszámoló volt említve, az általuk elkövetett mulasztásért bírságolhatók, kivéve ha az az érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza. )

5 Új adóhatóság Új adóhatóság: Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal (ha, az önkorm. adóhatóság felettes szerveként jár el) 2013.I.1-től összevonható az adó és vám középfokú szerv Adóhatósághoz kerül a népegészségügyi termékadó, környezetvédelmi termékdíj, energiaadó adóztatási kötelezettségei (kivéve az energia adónál a kivetés, ill. a termékdíj köteles termékek hulladékához kapcs. hatósági eljárás). A fentiek től lépnek életbe ig minden termékdíjjal kapcsolatos kötelezettséget a korábbiakhoz hasonlóan a vámhatóság felé kell teljesíteni.Február 14-ig a bevallás feldolg. és a befizetés a vámhatóságnál marad. Vámhatóság is folytathat adóban is operatív ellenőrzést.

6 Új bejelentési kötelezettségek
A gazdálkodási formát, tevékenységeket (fő és ténylegesen végzett tevékenységet) a cégeknél a TEÁOR,míg egyéni vállalkozóknál az ÖVTJ szerint kell bejelenteni. Az iratőrzés helye (elektronikus bizonylatoké is) mellett től azt a tényt is, hogy az ÁFA szerint elektronikus számlának minősülő bizonylatot, könyvet, nyilvántartást elektronikusan őrzi. Munkáltató, kifizető stb. által foglalkoztatott bejelentésre köteles adatai pontosításra került (nem kell bejelenteni az állampolgárságot, kivéve ha nincs adóazonosító száma) Biztosítási kötelezettséget a kezdő napon,(eddig megelőző nap) a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, illetve a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját követő 8 napon belüli kell teljesíteni.

7 Bejelentési kötelezettségek
A bejelentési kötelezettséget az egyablakos rendszeren keresztül teljesítik a civilszervezetek is, eddig közvetlenül az adóhatóságnál. Több munkaviszony esetén az ügyintézésre kijelölt munkáltatót (2012.VII.1.)

8 Bejelentési kötelezettségek
Be kell jelenteni január 1-től, ha az adózó pénzforgalmi elszámolást választ, tárgyévet megelőző év ig Elektronikus bevallók január 1-től csak elektronikus formában nyújthatják be kérelmüket az adó, jövedelem, illetőség igazolás kiállításához.

9 Adóregisztráció Az elmúlt évben bevezetett jogintézmény. Célja, hogy ne alapíthassanak új vállalkozást, akik a korábbit veszteségbe vitték. Évközi módosítás enyhített a szigorú feltételeken: nem tekinthető adótartozásnak, ha a kereset indítási határidő még nem telt le vagy a bíróság még nem döntött. Ha a Magyar Államot vagy az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet 50%-t meghaladó szavazati joggal, illetve minősített többségű befolyással rendelkezik, az érintett 8 napon belül kérheti a regisztrációs eljárás megszüntetését.

10 Adóregisztrációs eljárás
Változtak a kimentés szabályai: adószám megállapításának megtagadására okot adó tartozást azért nem tudta az adózó kiegyenlíteni, mert vevői megrendelői nem fizettek, a ki nem egyenlített követelések összege elérte, meghaladta a tartozás összegét felszámolás, kényszertörlési eljárás idején követelések érvényesítése érdekében úgy járt el ahogy az elvárható. Új szabályozás : A jövőben a törvény lehetővé teszi, hogy a tag, vezető tisztségviselő a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy a tartozás nem áll fenn.

11 Adóregisztrációs eljárás
Az adószám megállapítását vagy a vezető tisztségviselő, képviselő, vagy KFT, Rt 50%-ot meghaladó mértékű szavazati joggal, v. minősített többségi befolyással rendelkező tagja vagy részvényese adatainak vizsgálatát követően az adóhivatal kockázatelemzést folytat le, melynek során kérdőívet postán v. elektronikusan – az adózó döntésétől függően - küld ki és kitöltésére kötelez, meghatározott adattartalommal. A kockázatelemzést a személyi változásról történő tudomásszerzést követő 1 éven belül folytatja le, az éves áfa adóbevallásra kötelezettek esetében a bevallás benyújtását követő 30 napon belül(ha a bevallási határidő utolsó napja az 1 éven túlra esik). Az adózót csak fokozott felügyelet elrendelése esetén értesíti.

12 Fokozott adóhatósági felügyelet
Kockázatelemzés alapján az adóhatóság adóhatósági felügyeletet rendelhet el és meghatározott kötelezettségeket írhat elő. Változás, hogy az adóhatóság nem törli azonnal azoknak a cégeknek az adószámát akik nem küldik vissza a kérdőívet, hanem először csak bírságot szab ki (500 eFt-ig terjedő), határidő tűzésével. Pontosítja a tv. az adószám törlésének azt az esetét, mikor a kötelezettségek elmulasztása miatt törlik. A törlést kizárólag az adóbevallás (és ellenjegyez-tetésének), valamint a bevallás alapjául szolgáló bizonylatok benyújtására vonatkozó kötelezettség elmulasztása eredményezi.

13 Adóregisztráció és a hátralék
Az adóregisztrációs eljárás során a felszámolás során be nem jelentett, mellőzött ill. engedményezett tartozás is a felülvizsgálat során figyelembe vételre kerül

14 Változás az adószám törlésben
Tartós adótartozás, bevallási hiány /365 nap/ miatt a felfüggesztés határozott időtartamú, 180 nap lesz (az eddigi határozatlan helyett), a határozat jogerőre emelkedésétől számítva. A hiányosságok teljesítése esetén határozattal dönt a megszüntetésről. Nem fellebbezhető. Ha nincs helye a hiányosság pótlásának / pl. ellenőrzés/ hivatalból kell megszüntetni a felfüggesztést. Ha a hiányosságokat az adózó nem teljesíti az adóhatóság törli az adószámot és eljárást kezdeményez a nyilvántartást vezető szervnél

15 Adószám törlés A jogerős adószám törlésről a jogerőre emelkedést követő napon a cégbíróságot elektronikusan értesíti. Más esetben a jogerőre emelkedést követő napon megkeresi a nyilvántartó szervet. A megkeresésekben megszüntetési eljárást kezdeményez. A cégbíróság 15 napon belül megszűntnek nyilvánítja, amely 15 napon fellebbezhető.

16 Nyilatkozat Az adónyilatkozat az adózó bevallásának minősül.
Pontosítás a nyilatkozatban: Kizárólag a következő adatokat tartalmazza: személyazonosító adatokat,lakcímet,adóazonosítót, összevont adóalapot, külön adózó jövedelmek együttes összegét. Adózó személyi jövedelemadó kötelezettségét, levont személyi jövedelemadó és adóelőleg együttes összegét.

17 Egyszerűsített bevallás
A kiküldött bevallás javítását május 20-ig kell visszaküldeni. Ha az adózó nem javítja a bevallását az adót május 20-ig kell megfizetni. Nem kötelező a visszaküldés! Javítás esetén az adóhatóság értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül kell megfizetni, kiutalni. Adóvisszatartás érvényesíthető kiutalásnál. Ha május 20-ig nem küldi vissza, vagy nem javítva küldi vissza az az adózó által benyújtott bevallásnak minősül, mint ahogy az adózó által javítva visszaküldött egyszerűsített bevallás is. Adózónak a lakcímét is közölni kell, megszűnik az ben való kiküldés.

18 Soron kívüli adóbevallási kötelezettség
Annak az adózónak is soron kívül kell adóbevallást beadni a bevallással le nem fedett időszakra, aki - üzletvezetését belföld helyett külföldre helyezi és erre tekintettel belföldi illetőségű adóalanyisága megszűnik, - az adózó más EU tagállamban illetőséggel bíró gazdasági társasággal beolvadás útján egyesül.(2005/56 sz.EK irányelv a tőkeegyesítő társaságokról)

19 Kényszertörlési eljárás bevallási szabályai
Az eljárás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást a kényszertörlést megelőző nappal, a kezdő időpontot követő 30 napon belül kötelesek megtenni, egyidejűleg teljesíteni kell azokat is, amelyek benyújtási határideje még nem járt le a záróbevallás benyújtásakor. A záróbevallást követő időszakra az ált. szabályok az irányadók. Végelszámolást követő kényszertörlésnél a végelszámolás, míg a kényszertörlést követő felszámolásnál a felszámolási eljárás bevallási szabályait kell alkalmazni.

20 Nyilatkozat a termékértékesítésekről és beszerzésekről
A fordított ÁFA adózás sertés és gabona ágazatot érintő termékértékesítése esetén a vevő adószámáról, a teljesítés napjáról mennyiségéről, adóalapjáról köteles az eladó nyilatkozni. A termékbeszerzések esetén az előbbi adatokat az eladóra teljesíti a beszerző. A termék meghatározásához vámtarifaszám, mennyiségéhez kg. szükséges, míg az adóalapot ezer forintra kerekítve kell megadni. Alkalmazása a gabona ágazatban míg a sertés ágazatban )

21 Belföldi ÁFA összesítő
A termék értékesítője,szolgáltatás nyújtója, termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője belföldi ÁFA összesítő jelentést köteles adni, ha az áthárított adó összege a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja. Számlánként kell megadni az eladó, vevő adószámát, áfa alapját és az áthárított áfa összegét, a számla sorszámát és a teljesítés időpontját, számla kibocsátásának keltét. Adó megállapítási időszakban azonos felek közötti számla összegeket össze kell számolni. A 31/B alapján más adózó által teljesített összesítő jelentés júl. 1-től megtekinthető saját számla tekintetében.

22 Befizetések elszámolása
Általános az adónkénti befizetésnél az esedékesség. Végrehajtás során beszedett összeget - végrehajtási költséget követően - elsőként az szja előlegre, levont járulékokra esedékességük sorrendjében, azonos esedékességnél a tartozások arányában kell elszámolni. A fennmaradó összeget az egyéb adónemekre az általános szabályok szerint kell elszámolni. A még mindig fennmaradó összeget a köztartozásokra az esedékesség sorrendjében kell elszámolni, azonos esedékességnél arányosan.

23 Adókülönbözet megállapítása
A jogutód nélkül megszűnt munkáltató, kifizető magasabb összegben vonta le a magánszemély adóját, adóelőlegét, akkor a magánszemély bejelentést tehet az adóhatósághoz az adószámának és a tények feltüntetésével. A túlvonás összege határozattal visszatéríthető.

24 Kiutalásra nyitva álló határidő
Egyértelműsíti, hogy a felszámolás, végelszámolás esetére speciális határidő vonatkozik. ( záróbevallás benyújtását követő 60 nap) egyszerűsített esetén 45 nap.

25 Készpénzfizetés Pénzforgalmi számla vezetésére kötelezett adózó maximum 1,5 millió forintot naptári hónaponként fizethet készpénzben ugyanazon felek között megvalósuló szerződésekre. Ha a feltételeket megsértik, mindkét fél 20% bírságot fizet a másfél millió feletti összeg után. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett átutalással teljesíti kötelezettségét. Ez a már meglévő szabályozás kiegészül 2013.juliusától az egyszerűsített elektronikus fizetéssel.

26 Társadalombiztosítási igazolás
A társadalombiztosítási szervnek az általa kifizetett adóköteles társadalombiztosítási ellátás összegéről és levont adóelőlegről az ellátási időszak végén (utolsó kifizetéskor) vagy teljes évet lefedőnél évet követő január 31-ig kell a magánszemély részére igazolást adnia. (eddig kifizetéskor) Az adóhatóság havonta adja át a nyugdíjbiztosítási szervnek (egészségbiztosítási szervnek, rehabilitációs hatóságnak, állami foglalkoztatási szervnek) a havi adó-és járulékbevallás adatait.

27 Bizonylat megőrzés, adatszolgáltatás
Ha az adózó bizonylatait elektronikusan őrzi, köteles az adóhatóság részére a letöltés lehetőségét biztosítani az ellenőrzés esetén. 2013. január 1-től a hitelintézetek, befektetési vállalkozások a banktitokkal kapcsolatos adóhatósági megkereséseket az erre a célra létrehozott elektronikus rendszeren keresztül elektronikusan teljesíti adóhatósági feladatokhoz.

28 Adóigazgatás,átvezetés
Az adózó kérelmére az adótúlfizetést a hatóság más adószámlára is átvezetheti.

29 Adótitok Az adótitok megismerésére jogosultak köre bővül:
- élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (felügyeleti díj bevallásának és ellenőrzésével kapcsolatban) - EurópaiTámogatásokat Auditáló Főigazgatóság az ellenőrzéssel kapcsolatban Nem minősül adótitoknak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásban szereplő adata. Adóhatóság közzéteszi: elektronikus beszámoló közzétételének elmulasztása miatt törölt adózók adatait. Pénzforgalmi elszámolást választó adózók választásának tényét, elszámolási időszak kezdő és befejező időpontját.

30 Adótitok Önkormányzati adóhatóság közzététele módosult, azoknak az adózóknak az adatait teheti közzé, akiknek az adótartozása a helyi vagy a gépjármű adó vonatkozásában a 100 ezer – magánszemélynél 50 ezer – forintot eléri és az 90 napig fennáll. Áfa összesítő nyilatkozat megtekinthető a befogadott számlák tekintetében.

31 Adóhatósági igazolás Adóigazolás, együttes adóigazolás benyújtásának kötelezettsége esetén, a kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó a köztartozásmentes adatbázisban nyílván van tartva. Igazolás kiadása elektronikusan is kezdeményezhető, de az elektronikus bevallásra kötelezetteknél csak így kezdeményezhető. Az adózó választhat, hogy elektronikusan vagy papír alapon kéri az igazolás kiadását. Köztartozásmentes minőségről is kérhető igazolás, ez együttes igazolásnak minősül.

32 Felhívás önellenőrzésre
Új szabályozás: a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély önellenőrzésre hívható fel, ha az adózó bevallásának adatai és a kontroll adatok az adózó terhére eltérést mutatnak. Az adózó nem köteles elvégezni, de 30 napig az ellenőrzés nem kezdhető meg az érintett adónemben és időszakra. Ha folyamatban van visszaigénylés a határidő lejártáig ill. az önellenőrzés benyújtásáig nem teljesíthető.

33 Ellenőrzés Vámhatóság végez egyes adókötelezettségek és adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést. Az Állami adóhatóság vezetője pedig a vámhatóságot bevonhatja más ellenőrzési tevékenységébe is. ÁSZ elnöke, Önkormányzat képviselő testülete akkor rendelhet el ellenőrzést, ha a körülmények arra utalnak, hogy az adóhatóság eljárása sérti a megkülönböztetés nélküli eljárás elvét, így mellőzi valamely adózó, adózói csoport vizsgálatát, vagy az eredménytelenség megkülönböztetésre vezethető vissza.

34 Ellenőrzési határidők
Kiutalás előtti ellenőrzés: a kiutalásra nyitva álló határidő elválhat egymástól. Az ellenőrzési határidő igazodik az adózói nyilatkozathoz(45-1MFt, 30 nap), de a kiutalási határidő az adóhatóság megállapításai szerint változhat(75 nap). Kapcsolódó vizsgálat ( más adózónál végzett vizsgálat) nem számít bele az ellenőrzési határidőbe. Az alapügy a kapcsolódó vizsgálat befejezése nélkül is lezárható. Ekkor csak a bizonyítékok rendelkezésre állásáról szóló értesítés postára adásáig, átadásáig szünetel az ellenőrzés.

35 Ellenőrzés Bizonylatokat hiteles fordításban kell rendelkezésre bocsátani kivét angol,német, francia nyelvűt. A fordítás határideje nem számit az ellenőrzésbe. Iratpótlás, rendezés határideje nem számít a határidőbe, az eljárás szünetel, a hatóság az ellenőrzést ezalatt is folytathatja. Az ellenőrzés teljes ideje alatt (eddig csak megkezdéskor) az iratok, elektronikus adatok stb. bevonhatók, ha az üzleti tevékenység körülményei megváltoztatásának veszélye fennáll. A körülményekre vonatkozó adatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Évközi változás volt, hogy a fel nem fedett próbavásárlás esetén amennyiben nem tár fel jogsértést nem ismerteti a megállapítást, az adózónak kell kézbesíteni a jegyzőkönyvet

36 Ellenőrzés Az adóhatóság az ellenőrzés során mintavételre jogosult. A vizsgálat díja akkor terheli az adózót, ha az adóhatóság jogsértést állapít meg. Más adózónál végzett vizsgálat adatait, bizonyítékait ismertetni kell az adózóval, ha a nála végzett vizsgálat megállapításait az alapozza meg Megszűnik a központosított ellenőrzés, és az első fokú szerv végzi az ellenőrzési feladatokat. Rendőri, vagy NAV hivatásos állományú tagjának intézkedése akkor is igénybe vehető, ha az az ellenőrzés zavartalan lebonyolításához szükséges.

37 Hatósági eljárás Költségmentességi kérelemről az elsőfokú adóhatóság dönt, de a folyamatban lévő eljárást nem érinti. Kézbesítési szabályok pontosítása: kézbesítés eredménytelensége esetén az iratot kézbesítettnek kell tekinteni a kézbesítés megkísérlésének napján, „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett irat is kézbesített, „átvételt megtagadta” jelzéssel visszaérkező irat is kézbesítettnek minősül. A kézbesítési vélelem beálltát követő 15 napon belül közzéteszi a hatóság a címzett adóazonosító számát, és ügyfélkapun értesíti az adózót és meghatalmazottját.

38 Hatósági eljárás Kézbesítési vélelem a közzétételt köv.15 napon belül megdönthető. ( Eddig tudomásszerzés volt .) Adóhatósági iratot a meghatalmazott mellett az adózónak is kézbesíteni lehet. Új szabály, hogy elektronikusan is lehetséges és az első átvétellel, vagy visszaigazolással átvettnek tekinthető. Az örökös elsősorban az örökhagyó tartozásáért a hagyaték tárgyaival, hasznaival felel. Csak akkor folytatható a végrehajtás az örökös vagyontárgyaira, ha azok már nincsenek meg. Állam mint törvényes örökös törli az örököst terhelő tartozást.

39 Hatósági eljárás Költségmentességi kérelem elutasítása önállóan megfellebbezhető. Nem a fellebbezésre jogosulttól érkező beadványt a hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Elkésett fellebbezést, önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az adóhatóság és nem minősíti felügyeleti intézkedés iránti kérelemnek. Felügyeleti intézkedés iránti kérelmet a miniszter csak akkor bírálhat el, ha az adóhatóság elnöke már eljárt az ügyben.

40 Feltételes adómegállapítás
Kérelem nyújtható be jövőbeli ügyletnek nem minősülő ügylet feltételes adó megállapítására is, de csak a társasági adóval, szja-val, a kisvállalati adóval és a helyi iparűzési adóval kapcsolatban. Határidő az adómegállapítási időszakra vonatkozó bevallás benyújtása.( nincs pótlási, kimentési lehetőség) A döntést a miniszter küldi meg az adóhatóságnak. A jogerőre emelkedését követő 15 napig nem kezdhető ellenőrzés, kiutalásra nyitva álló határidő is a 16. naptól kezdődik. Nem változik, hogy a feltételes adó megállapítás csak változatlan tényállás mellett és az adott ügyben kötelező az adóhatóságra, kivéve a tartós feltételes megállapítást.

41 Feltételes adómegállapítás
A tartós feltételes adómegállapítás szabályai változnak: az adózó kezdeményezheti a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítását jövőbeli jsz. változásra tekintet nélkül a társasági adóra vonatkozóan a tárgyévet és az azt követő két adóévet érintően (eddig hároméves időtartam volt)

42 Feltételes adómegállapítás
A feltételes adó megállapítás után hatályba lépett jogszabályváltozás alapján lehet kérni a korábban megállapított feltételes adó megállapítás alkalmazhatóságát, ha a tényállás nem változik.

43 Feltételes adómegállapítás
Változott a feltételes adó megállapítás díja: függ az ügylettől, szerződés típusától sürgősségi díj, tartós feltételes adó megállapítás az alapdíj kétszerese, de max. 15 millió Ft. Kérelem vizsgálat nélküli elutasítása, vagy egyéb elutasítása, eljárás megszüntetése esetén a díj 85%-a visszatérítésre kerül.

44 Végrehajtás A végrehajtás az adós kérelmére felfüggeszthető.
Felfüggesztés esetén az inkasszót vissza kell vonni, a szünetelés időtartama alatt utalt összeget 8 napon belül vissza kell utalni. A kiadmányozott, de még nem jogerős fizetési könnyítés időszakában sem folytatható végrehajtási eljárás. Évközi módosítás: adózónak a végrehajtási költségátalányt is fizetnie kell. Adók módjára behajtandó köztartozás összeghatára csökkent az ingatlan nyilvántartás igazgatási díjánál. Köztartozások esetén is alapítható ingatlanra jelzálogjog.

45 Fizetési kedvezmény Az SZJA-ban az eddigi automatikus fizetési könnyítés 100 ezer Ft-ról 150 ezer forintra a 4 hónapról 6 hónapra nő. Változik az illeték mértéke is a fizetési kedvezmény benyújtásakor.(Társas vállalkozás Ft-ot fizet)

46 Jogkövetkezmények Több munkáltató esetén a kijelölt munkáltató teljesíti a munkáltatók számára előírt adókötelezettséget. Kijelölés elmulasztása esetén valamennyi munkáltató 500 ezer forintig bírságolható.(évközi, től) Hatályon kívül helyezésre került az állandó meghatalmazott bírságolási lehetősége, de még átmenetként bírságolható. Januártól nem azonnal törli az adózó adószámát a hivatal, hanem bírság mellett felszólítja a teljesítésre, ha nem küldte vissza a kérdőívet. Magánszemély 200 ezer nem magánszemély 500 ezer forintig bírságolható.

47 Jogkövetkezmények Ha az adózó önellenőrzése pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mivel későbbi bevallási időszakban hiánytalanul bevallotta, befizette vagy a későbbiekben levonható adónak minősült akkor az önellenőrzési pótlék nem haladhatja meg a két bevallási időszak közötti időre eső késedelmi pótlék összegét.

48 Elévülés Pontosítás: Az adótartozás végrehajtásához való jog a felszámolás közzététele napján megszakad, de a felszámolási eljárás befejezéséről hozott döntés jogerőre emelkedését követő napon az elévülés újra kezdődik.

49 Egyebek Nyugdíjjárulék felső határa megszűnik ( nincs szükség a felső határ túllépéséből adódó járulék túlvonás megállapítására illetve a magánszemély sem igényelheti vissza a bevallásában. (Hatályon kívül helyezve) 2013. április 1-től az adóalany a pénztárgép adatairól rendszeresen adatot szolgáltat. Ez online módon is megvalósítható.

50 Egyebek Pénznyerő automaták játékadójának befizetéséhez kapcsolódó melléklet módosult. Nyomtatvány forgalmazó nem köteles a szállítólevél tömbökről adatokat szolgáltatni. Megszűnik a székhely-szolgáltatás lehetősége.

51 Jövedéki adó változások
Alkoholok adómértéke nő Nem változik a szőlőbor jövedéki adómértéke 0 Ft/hektoliter A saját felhasználás céljából bérfőzött 50 literig 0 Ft, a magánfőzött párlat továbbra is 50 literig adómentes.

52 Jövedéki adó változások
Kistermelői pezsgő-előállítás Saját termesztésű szőlőborból egyszerűsített adóraktárban (borászati) is előállítható legfeljebb évi liter palackos erjesztésű pezsgő. Nyilvántartási, kitárolási, minőségi kifogás vagy lejárt szavatosság miatti visszaszállítás szabályai egyezőek a szőlőboréval. Bevallás és adófizetés december 15-ig, egyszerűsített adóraktár esetén jövedéki biztosíték nem kell

53 Jövedéki adó változások
Dohánygyártmányok adómértéke Tételes adó (ezer darabra) → Ft Minimális adó (ezer szálra) → Ft 19 szálas dobozra vetítve 423,7 → 473,5 Ft Minimális adó finomra vágott fogyasztási dohány illetve pipadohány esetén (kilogrammonként) 11150 → Ft

54 Jövedéki adó változások
Adó-visszaigénylés Papír alapú adó-visszaigényléshez nem kell csatolni a visszaigénylés alapjául szolgáló számlákat, bizonylatokat (az elektronikushoz korábban sem kellett) Adóbírság Ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, az adóbirság mértéke az adóhiány (vagy jogosulatlan visszaigénylés) 200%-a. A nem privilegizált esetekben továbbra is marad a 100%-os bírság-mérték.

55 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az adózás rendjéről szóló törvény 2013-ban hatályba lépő változásairól"

Hasonló előadás


Google Hirdetések