Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzetközi Együttműködések (LEADER) pályázati technikai ismérvei, a projektmegvalósítás módja 1 Matuska Sándor SAPARD, AVOP és EMVA LEADER Osztály Osztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzetközi Együttműködések (LEADER) pályázati technikai ismérvei, a projektmegvalósítás módja 1 Matuska Sándor SAPARD, AVOP és EMVA LEADER Osztály Osztályvezető."— Előadás másolata:

1 A Nemzetközi Együttműködések (LEADER) pályázati technikai ismérvei, a projektmegvalósítás módja 1 Matuska Sándor SAPARD, AVOP és EMVA LEADER Osztály Osztályvezető

2 Jogszabályi háttér I. Törvények 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló FVM rendeletek 23/2007. (IV.23.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 99 / 2012 (IX. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 2

3 Jogszabályi háttér II. Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 96/2012 (VIII.14.) közleménye MVH Közlemény –Az intézkedésben való részvétel általános feltételei –A támogatási kérelem benyújtásának feltételei –Támogatható tevékenységek –A támogatás mértéke –A támogatási kérelem benyújtása –A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok –A támogatási kérelmek elbírálása –Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések –A kifizetések igénylése –Kapcsolódó jogszabályok 3

4 Támogatási kérelem főlap tervezete 4

5 Támogatási Kérelem benyújtása A támogatási kérelmet folyamatosan, 2012. október 30. és 2013 augusztus 31. között postai úton, papír alapon lehet benyújtani az MVH illetékes regionális Kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített, honlapján közzétett formanyomtatványon http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek 5

6 Alapjogosultsági feltételek I. 2007. évi XVII. Törvény (MVH Tv.) 56. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül a kérelem, amennyiben: a kérelem nem jogszabályban meghatározott módon (nyomtatványon) került benyújtásra az eljárást megindító kérelmet az igény érvényesítésére jogosult aláírásával nem hitelesítette, kivéve az ügyfélkapun keresztül történő kérelembenyújtást a kérelmet nem az igény érvényesítésére jogosult személy terjesztette elő a kérelem a benyújtási időszakot megelőzően került benyújtásra, vagy elkésett az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal vagy a kérelemmel egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését vagy fizetési számlaszámát; 6

7 Alapjogosultsági feltételek II. a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható; ha a támogatást igénylő, a pénzügyi következményekkel járó intézkedésekben való részvétel iránti kérelmet, felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt álló ügyfél nyújtotta be, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik amennyiben az intézkedésre vonatkozó jogszabály alapján a kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, és az eljárás megindítására irányuló kérelem nem tartalmazza a főlapot vagy az intézkedésben való részvételre vonatkozó jogszabályban meghatározott betétlapokat, vagy bármelyiket az igény érvényesítésére jogosult aláírásával a nyomtatványon megjelölt helyen nem hitelesítette 7

8 Támogatás igénybevételének általános feltételei (R. 2. §) (1) Támogatási kérelem benyújtására magyarországi székhellyel rendelkező LEADER HACS jogosult, amely az együttműködési projekt végrehajtásához helyi partnereket vonhat be. (2) Az alábbi nemzetközi együttműködési intézkedésekre vehető igénybe támogatás: a) az Európai Unión belül: legalább egy hazai LEADER HACS és legalább egy, más európai uniós tagállamban működő LEADER HACS között megvalósuló együttműködési projekt, b) együttműködés harmadik országokkal: legalább egy hazai LEADER HACS és legalább egy Európai Unión kívüli LEADER-megközelítés szerint szerveződött, jogi személyiséggel rendelkező csoport részvételével megvalósuló együttműködési projekt. (3) E rendelet alapján kizárólag együttműködési projektek megvalósítása támogatható. Kizárólag azok a tevékenységek támogathatóak, amelyek az együttműködéshez szervesen kötődnek és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetésre kerültek. 8

9 9 Megvalósíthatósági tanulmány benyújtása R. 2. § alábbi bekezdései alapján: (6) Az ügyfélnek megvalósíthatósági tanulmányt minden esetben készítenie kell, valamint azt az IH részére meg kell küldenie. (7) A megvalósíthatósági tanulmány értékelését az IH által létrehozott Szakmai Bizottság az 1. mellékletben szereplő értékelési szempontok alapján végzi. Pozitív elbírálás esetén az IH hozzájáruló nyilatkozatot állít ki. Amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány nem megfelelően kidolgozott, az IH átdolgozó javaslatokról szóló válaszlevelet küld. A megvalósíthatósági tanulmány formanyomtatványát és benyújtásának módját az IH a honlapján (http://www.kormany.hu) 96/2012 (VIII.14.) számú közleményben teszi közzé (2. § (4) )http://www.kormany.hu

10 Támogatás vehető igénybe A jogcímrendelet 3. § (1) pontjában foglaltak alapján: a) beruházás jellegű fejlesztés (eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, felújítása, korszerűsítése), b) közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása, c) kiadványok készítése, d) képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása, e) rendezvény előkészítése és megvalósítása, f) legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer, g) projektmenedzsment, h) egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek. 10

11 Támogatás mértéke 6. § (3) Kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek az ügyfélnek az együttműködési projektben való részvételéhez kapcsolódnak. 6. § (9) Az együttműködési projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó kiadások az összes elszámolható kiadás 20%-ának mértékéig számolhatóak el. 6. § (10) Az együttműködési projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó és a 3. melléklet szerint elszámolható kiadások együttesen az összes elszámolható kiadás 30%-ának mértékéig számolhatóak el. 11

12 Útiköltségek fogalma, mértéke (R. 3. számú melléklet) Az ügyfélnél közvetlenül alkalmazásban álló munkavállalók, a LEADER HACS elnökségi tagok, a projekt végrehajtásához igénybe vett szakértők, tolmács és a helyi partnerek részére utazási költség és napidíj számolható el. Utazási költségek Kizárólag olyan távolsági (települések közötti) utazás költség támogatható, amely az együttműködéshez szervesen kapcsolódik  Saját autóval történő utazás  Vonattal történő utazás  Repülővel történő utazás Napidíj A napidíjak nem haladhatják meg az Európai Bizottság által publikált értékeket (Current per diems rates – http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm) A napidíj magába foglalja a szállás, az étkezés, valamint a helyi utazás (adott település közigazgatási határain belüli) költségeit. 12

13 Nem vehető igénybe támogatás I. (R. 6. §) (4) a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz, b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez, c) termőföld és ingatlan vásárlásához, d) ingatlan bérleti díjához, e) élő állat vásárlásához, f) tanulmánykészítéshez, g) a 2. mellékletben szereplő eszközök beszerzéséhez. (7) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre (8) a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet keretében elszámolt kiadásokra 13

14 Nem vehető igénybe támogatás II. (R. 8. § ) a) 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján elszámolt kiadásokra (LEADER TK2); b) arra a tevékenységre, beruházásra vagy fejlesztésre, amelyre az ügyfélnek elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van az EMVA-ból támogatható tevékenységre, beruházásra vagy fejlesztésre vonatkozóan; c) a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által a nemzetközi együttműködéseket elősegítő előkészítő technikai látogatások támogatására meghirdetett felhívás keretében elszámolt kiadásokra; d) a nemzeti és közösségi jogszabályok alapján tiltott, illetve nem támogatható célokra, tevékenységre, kiadásra. 14

15 A támogatási kérelemhez mellékelni kell (R. 9. § (3) )  A támogatási kérelemhez mellékelni kell: a) amennyiben az alkalmazandó, a 7. § (2)–(6) bekezdés és 8. § (2)-(3) bekezdés szerinti árajánlatokat, b) az együttműködési projektben részt vevő szervezetek között létrejött együttműködési megállapodás másolatát, c) az Európai Bizottság (a továbbiakban: EB) tájékoztatására a 9. melléklet szerinti projekt adatlapot, valamint d) a Vhr-ben meghatározott kötelezően csatolandó dokumentumokat (27. § (1) bekezdés b) – d) és g) pontja alapján):  ha a beruházás nem saját tulajdonú a teljes bizonyító erejű hozzájáruló okiratot,  építési beruházások esetén tervdokumentációt,  egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírást és dokumentációt,  legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben a referenciaár az e rendeletben foglaltak alapján nem állapítható meg 15

16 Kérelem feldolgozás menete A támogatási kérelmek elbírálása az MVH eljárási törvény III-IV. fejezete alapján, a jogcímrendeletben meghatározott feltételek szerint történik. Az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem feldolgozását az MVH a támogatási kérelem beérkezését követő 10 nap elteltével kezdi meg. A támogatási kérelem elbírálása a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint benyújtási sorrend alapján, forráskimerülésig történik. Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség Támogatási összeg számítás Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti. Az MVH az érdemi döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet. 16

17 Kifizetési kérelmek A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § szerinti időszakokban papír alapon, postai úton az MVH területileg illetékes regionális kirendeltségéhez kell benyújtani. Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási határozat alapján egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban azonban több kérelem is benyújtható, amennyiben a) a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy b) a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy c) az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja. 17

18 Kifizetési kérelmek benyújtása Kifizetési kérelmekre is érvényesek a támogatási kérelmeknél korábban már említett alapjogosultsági feltételek (benyújtás csak az MVH közleményben közzétett formanyomtatványok alkalmazásával, benyújtásra nyitva álló időszakon belül, a kérelem előterjesztésére jogosult aláírásával) – nem teljesülés esetén érdemi vizsgálat nélküli elutasítás. A kifizetést igénylő ügyfél nem állhat felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt. A kérelem összeállítását az MVH közleményben lévő adatlapok és részletes kitöltési útmutató segíti. 18

19 A bizonylatokra vonatkozó előírások I. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemben számolható el. Kiadást igazoló számviteli bizonylatok ügyfél által hitelesített másolatát szükséges a kifizetési kérelemhez mellékelni („az eredetivel mindenben megegyező másolat” és cégszerű aláírás). A kötelező rájegyzéseket legkésőbb a kifizetési a kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni a kiadást igazoló bizonylatokon (amelyek közül bármelyik a hiánya hiánypótlás nélküli kiejtést von maga után). Vhr. 19. § (6)-(7) „Támogatás elszámolására benyújtásra került” ügyfél regisztrációs szám támogatási határozat azonosító száma Minden kiadásnál érvényes, hogy csak akkor számolható el a kifizetési kérelemben, ha a kiadás pénzügyileg rendezett. Ehhez a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatának benyújtása szükséges, amely lehet bankszámla kivonat vagy kiadási pénztárbizonylat vagy készpénzfizetési számla. 19

20 A bizonylatokra vonatkozó előírások II. A támogatás igénybevételéhez kapcsolódó iratok, dokumentumok elkülönített nyilvántartása szükséges! A bizonylat alapú elszámolás miatt az egyéb jogszabályok ismerete elengedhetetlen a kérelem összeállítója számára(pl. Szja tv. a gépkocsi használatnál, ÁFA tv. a számlákhoz kapcsolódóan) az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében. 20

21 Elszámoláshoz szükséges dokumentumok – személyi jellegű kiadások Bérjegyzék (elkülönített nyilvántartás amennyiben HACS finanszírozásban és nemzetközi rendeletben is érintett a munkavállaló) Munkaszerződés Megbízási szerződés Bruttó bér elszámolása esetén a közterhek megfizetését igazoló bizonylatok Munkaköri leírás Jelenléti ív Utazási költségtérítések elszámolása a Rendelet 3. számú melléklete alapján 21

22 Az MVH döntéséhez szükséges dokumentumok dologi jellegű kiadáso k Dologi jellegű kiadások elszámolásához minden esetben a számla eredeti példányának másolata szerződés (pl. szolgáltatás esetén) teljesítés igazolás (pl. szolgáltatás esetén) árajánlatok és a választás indokolása - Vhr. 27. § (1) g) üzemanyag vásárlás (szolgálati gépjármű) esetén menetlevél, esetleg arányosítás a feladat megvalósítása érdekében megtett útról, NAV fogyasztási norma alkalmazása Minden esetben az eredeti számla másolata és a kiadás pénzügyi rendezését igazoló dokumentum ügyfél által hitelesített másolata. 22

23 Szállás elszámolás feltétele: HACS nevére szóló számla alapján kerül elszámolásra –szállóvendégenként, névre szóló számla –vagy összesített számla, amely tartalmazza szállóvendégek nevét A számlán feltüntetendő az ott tartózkodás pontos dátuma (mettől-meddig) A napidíjból fizetett étkezés, valamint helyi utazás költségét számlával nem kell igazolni. A napidíj fennmaradó része után a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott módon személyi jövedelemadót kell fizetni. Az elszámoláshoz szükséges benyújtani: kiküldetési rendelvények, útnyilvántartás másolata a hivatalos utat alátámasztó dokumentum (meghívó, jelenléti ív, regisztrációs lap, emlékeztető közül legalább egy dokumentum), valamint a szervezet vezetője által jóváhagyott úti jelentés, repülőjegy, buszjegy a projekt megvalósításának alátámasztása érdekében bérelt gépjármű (tartós bérlet), cégautó: üzemanyag számla, menetlevél, valamint a leszámlázott üzemanyagköltség elismerhető mértékének kimutatására a számla és menetlevél mellé készítsen számítást a norma szerint elszámolható üzemanyag mennyiségéről, és mellékelje az elszámoláshoz. 23 Elszámoláshoz szükséges dokumentumok (R. 3. számú melléklet)

24 Kifizetési kérelmek feldolgozása A kérelmek 100%-os adminisztratív ellenőrzése, hiánypótlás (ha szükséges). Helyszíni ellenőrzés (beruházások esetén) mintavételes kiválasztás alapján kifizetést megelőzően a kérelemben elszámolt kiadások eredeti dokumentumainak, az elszámolás valódiságának, a művelet megvalósítása érdekében felmerült gazdasági események tényállásszerű megvalósulásának vizsgálata Kifizethető támogatási összeg megállapítása Határozathozatal, kifizetés 24

25 Jogkövetkezmények (R. 12. §) (1) Amennyiben az ügyfél a 4. § (1)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a rendezvényre jóváhagyott támogatási összeget 5%-kal csökkenti. (2) Amennyiben az ügyfél az 5. § (1)-(5) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a képzésre jóváhagyott támogatási összeget 5%-kal csökkenti. 25

26 Köszönöm a figyelmet! 26


Letölteni ppt "A Nemzetközi Együttműködések (LEADER) pályázati technikai ismérvei, a projektmegvalósítás módja 1 Matuska Sándor SAPARD, AVOP és EMVA LEADER Osztály Osztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések