Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2005. június 1 AZ ÁLLAMI VAGYON KEZELÉSÉNEK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK SZÁMVEVŐSZÉKI ELLENŐRZÉSE 43. Közgazdász Vándorgyűlés Miskolc, 2005. július 3-5. Bihary Zsigmond.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2005. június 1 AZ ÁLLAMI VAGYON KEZELÉSÉNEK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK SZÁMVEVŐSZÉKI ELLENŐRZÉSE 43. Közgazdász Vándorgyűlés Miskolc, 2005. július 3-5. Bihary Zsigmond."— Előadás másolata:

1 2005. június 1 AZ ÁLLAMI VAGYON KEZELÉSÉNEK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK SZÁMVEVŐSZÉKI ELLENŐRZÉSE 43. Közgazdász Vándorgyűlés Miskolc, 2005. július 3-5. Bihary Zsigmond főigazgató

2 2005. június 2 Az állami vagyon fogalma Az állami vagyon fogalma jogilag teljes körűen nem definiált A Polgári Törvénykönyvről szóló IV. törvény a kizárólag az állam tulajdonában lévő tárgyakat nevesíti Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) a kincstári vagyont nevesíti Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény a vállalkozói vagyont határozza meg.

3 2005. június 3 Kizárólag az állam tulajdonában lévő vagyontárgyak (1.) (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről) a föld méhének kincsei, a felszín alatti vizek, a felszín alatti vizek természetes víztartó képződményei, a folyóvizek és természetes tavak, valamint ezek medre, a folyóvíz elhagyott medre és a folyóvízben újonnan keletkezett sziget,

4 2005. június 4 Kizárólag az állam tulajdonában lévő vagyontárgyak (2.) (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről) az országos közutak, vasutak, a nemzetközi kereskedelmi repülőtér, továbbá az ország területe feletti légtér, a távközlésre felhasználható frekvenciák, a hírközlő hálózatok működéséhez, hírközlési szolgáltatások nyújtásához, illetőleg hírközlő hálózatok és szolgáltatások együttműködéséhez szükséges azonosítók és ezek tartományai.

5 2005. június 5 A kincstári vagyon (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 109/A. §) kincstári vagyon az állami feladat ellátását szolgáló vagyon, a társadalom működését, a nemzetgazdaság céljai megvalósítását segíti elő, kincstári vagyonnak kell tekinteni mindazon állami tulajdonban lévő társasági részesedést, az ahhoz kapcsolódó joggal együtt, amely a központi költségvetésből vagy elkülönített állami pénzalapból származó pénzeszközök felhasználásával került vagy kerül állami tulajdonba.

6 2005. június 6 A kincstári vagyon elemei (1.) (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 109/B. §) az a vagyon, amelyet törvény kizárólagos állami tulajdonnak minősít, az a vagyon és vagyoni értékű jog, amelynek hasznosítására vonatkozóan külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni, az állam közhatalmi, központi költségvetési szervei, illetve közhasznú szervezetei közérdekű, továbbá egyes gazdasági célú feladatai ellátásához szükséges ingatlanok, berendezések, felszerelések, járművek, készletek, egyéb anyagi, immateriális javak és követelések,

7 2005. június 7 A kincstári vagyon elemei (2.) (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 109/B. §) az állami tulajdonban lévő, közcélokat szolgáló vagy nemzeti kincsnek minősülő létesítmény, alkotás, védett természeti terület, illetve védett természeti érték, amely törvény alapján nem került a helyi és szakmai önkormányzatok, a köztestületek, az egyházak és felekezetek, a pártok, a társadalmi szervezetek tulajdonába, a védelmi és egyéb céllal létesített állami tartalékok,

8 2005. június 8 A kincstári vagyon elemei (3.) (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 109/B. §) a műemlékingatlan, a védett természeti terület, a termőföld, ha törvény másként nem rendelkezik, az erdő, a történeti (régészeti) emlékek és földterületek, a be nem hajtható állami követelések (pl. adó, vám) ellenében elfogadott vagyon; az állam tulajdonába egyéb jogcímen került vagyon, az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvényben meghatározott kibocsátási egység, annak - külön törvényben szabályozott - kiosztásáig.

9 2005. június 9 Vállalkozói vagyon (1995. évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről) Tartósan állami tulajdonban álló vállalkozói vagyon (7-8. §, a tulajdonosi jogokat a szakminiszterek gyakorolják) Az állam időleges tulajdonában álló vállalkozói vagyon (a 7-8. § kivételével, a tulajdonosi jogokat az ÁPV Rt. gyakorolja)

10 2005. június 10 Az állami vagyon működtetésére kialakított vagyonkezelői struktúra  Kincstári vagyon pénzügyminiszter (KVI) (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról)  Vállalkozói vagyon ÁPV Rt. (1995. évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről)  Gazdasági társaságok szaktárcák miniszterei (1995. évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről)  Nemzeti Földalap földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (2001. évi CXVI. törvény a Nemzeti Földalapról)  Magyar Tudományos Akadémia (1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról)

11 2005. június 11 Az állami vagyon nagyságrendje a kezelői jogok szerint 4599 milliárd forint* a Nemzeti Földalaphoz átadott vagyonelemek nélkül

12 2005. június 12 A kincstári vagyonkataszter aktuális mérete* Vagyonkezelők száma 726 Aktuális vagyon tételszáma (db) 298 778 V agyonelemek száma, amelyekre információt tartalmaz 10 908 627 É lettörténet szerint letárolt vagyonelemek tételszáma 4 332 466 *2005. június 7.

13 2005. június 13 Az ÁPV Rt. által nyilvántartott adatszolgáltatás aktuális mérete* A nyilvántartott társaságok száma(db) 138 A félévenként kapott adatok tételszáma (db) 2 270 400 A vagyonkezelt társaságoktól érkezett összes adat 1999. I. félév óta 24 974 432** * 2005. május 31. ** számított adat

14 2005. június 14 Az ÁPV Rt. által kezelt vállalkozói vagyon főbb adatai 2004. év végén (Mrd Ft-ban) Mérlegfőösszeg 8716,5 Saját tőke 2403,0 ÁPV Rt. tulajdoni arányára jutó saját tőke 840,4 Adózott eredmény 445,4 ÁPV Rt. tulajdoni arányára jutó adózott eredmény 57,3 ÁPV Rt.-re jutó osztalék 35,1 Veszteséges társaságok száma (db) 34 Veszteség összesen 15,4

15 2005. június 15 A kincstári vagyoncsoportok vagyonérték szerinti megoszlása

16 2005. június 16 A kincstári vagyoncsoportok változása a vizsgált időszakban

17 2005. június 17 A vagyonkezelők által kezelt vagyon

18 2005. június 18 A vagyonkezelők társasági forma szerint

19 2005. június 19 A kezelt kincstári vagyon felügyeleti szervek szerinti bontásban

20 2005. június 20 A kincstári vagyonkezelés finanszírozási struktúrája

21 2005. június 21 A kincstári vagyon kezelésének és működtetésének ellenőrzési súlypontjai  A kincstári vagyon nyilvántartásának áttekintése;  A vagyonkezelőkre bízott vagyonkezelés végrehajtásának és eredményességének ellenőrzése;  A tulajdonosi ellenőrzés eredményessége;  A kincstári vagyoni körből való kikerülés eseteinek ellenőrzése;  A vagyonkezelési szerződések helyzete.

22 2005. június 22 A kincstári vagyon kezelésének és működtetésének ellenőrzési folyamata Kiindulás:  Korábbi vizsgálatok;  Kapcsolódó kormányhatároza- tok, tulajdonosi és felügyeleti határozatok;  KVI belső szabályzatok;  KVI éves beszámolók. Cél:  Vagyonkezelésre alkalmazott, megoldások, azok hatékonysága;  Kincstári vagyon teljes körű számbavétele és nyilvántartása;  Tulajdonosi ellenőrzés hatékonysága;  Korábbi ÁSZ ellenőrzések eredménye. A végrehajtás folyamata:  Ellenőrzési súlypontok meghatározása;  1996-ig vissza- menőleg, kiemelten a 2002-2004 évekre;  Helyszíni vizsgálattal, teljesítmény-ellen- őrzés módszerével;  A megyei szervezetek, KEI jelentés értékelésének tapasztalatai alapján. Megállapítások:  Nincs egységes vagyontörvény;  A hatályos szabályozás nem teszi lehetővé az eredményes vagyonkezelést;  A nyilvántartások pontatlanok és nem teljes körűek;  Az ellenőrzés nem hatékony;  A kezelt ingatlanok műszaki állapota romlik.

23 2005. június 23 Az ÁPV Rt.-hez rendelt vagyon változása

24 2005. június 24 Az ÁPV Rt.-hez hozzárendelt vagyonból származó privatizációs bevétel M Ft

25 2005. június 25 Nyilvántartás, elszámolás, beszámolás  Kincstári vagyon nyilvántartását és a vagyonkezelésről szóló beszámolót az Áht. 109. §-a határozza meg.  Az ÁPV Rt. és a szakminisztériumok által kezelt vállalkozói vagyon gazdálkodásának előírásait a privatizációs törvény 23. és 24. §-ai határozzák meg.  A 2004. évi költségvetésről szóló 2003. évi CXVI. törvény mellékletei, meghatározzák a fejezetek által felügyelt társaságok vagyonkezelésével és az ÁPV Rt. privatizációval és vagyonkezelésével összefüggő ráfordításait, tartalékfeltöltését. Az egyéb tulajdonosi joggyakorlók hatáskörében álló állami tulajdonú társaságok nem csak az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonában nem jelennek meg, hanem nem szerepelnek a KVI kataszterében sem sőt, esetenként a minisztériumok mérlegeiből is hiányoznak.

26 2005. június 26 Az ÁSZ ellenőrzés megállapításai (1.) A kincstári vagyonnak nincs egyértelmű tartalmi és fogalmi meghatározása A nyilvántartásokban szereplő adatok teljes körűsége és megbízhatósága nem biztosított A nyilvántartás nem teszi lehetővé az állam tulajdonosi érdekeinek maradéktalan érvényesítését, nem biztosítja a vagyon teljes körű megőrzését és a vagyonkezeléssel összefüggő feladatok ellátását A kincstári vagyon teljesítményelvű kezelését támogató feltételek hiányoznak

27 2005. június 27 Az ÁSZ ellenőrzés megállapításai (2.) A hatályos szabályozás nem ad teret a hatékony és eredményes vagyonkezelés szerződéses feltételeinek kialakítására Nincs elfogadott átfogó állami vagyonkezelési és egységes kincstári vagyongazdálkodási koncepció Az ellenőrzés nem hatékony, a kincstári vagyonra vonatkozó ellenőrzések egymástól elkülönülten, koordináció nélkül folytak A kezelt vagyonnál a gazdálkodás helyett elsősorban az elszámolói szemlélet volt a jellemző

28 2005. június 28 Az ÁSZ ellenőrzés megállapításai (3.) A tervezett beruházásokhoz a szükséges forrás nem állt rendelkezésre Az állami tulajdon nyilvántartása sem naturáliában, sem összegben nem fedi a tényleges állapotokat. Egyes vagyonelemek beillesztése a vagyonkataszterbe nem történt meg pl. föld méhének kincsei, felszín alatti vizek, távközlésre használható frekvenciák, barlangok, koncesszióba adott kincstári vagyonelemek. A jogi szabályozás nem alkalmas a hatékony és eredményes vagyonkezelés támogatására

29 2005. június 29 Az ÁSZ ellenőrzés megállapításai (4.) Az állami feladat pontos, normatív meghatározásának hiánya ugyancsak korlátozza a gazdaságos és hatékony vagyongazdálkodást Nincs meghatározva az ellenőrzési prioritás a tulajdonosi joggyakorlás területei között. Ezek hiányában a KVI a tulajdonosi ellenőrzés fő céljait, területeit, módszereit maga alakította ki Nincs szabályozva a kincstári vagyonért felelős miniszter feladat- és hatásköre a kincstári vagyon tulajdonosi ellenőrzésében

30 2005. június 30 Javaslatok, Ajánlások (1.) a Kormánynak  készítse elő az állami vagyonkezelés kereteinek átfogó szabályozását;  határozza meg a kincstári vagyongazdálkodásra vonatkozó vagyonpolitikai irányelveket oly módon, hogy vegye figyelembe a kincstári vagyon egyes vagyoncsoportjainak sajátosságait.

31 2005. június 31 Javaslatok, Ajánlások (2.) a pénzügyminiszternek  intézkedjen a feltételek megteremtésével annak érdekében, hogy a KVI a kincstári vagyonkezelés tulajdonosi ellenőrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatait maradéktalanul és hatékonyan lássa el;  tegyen intézkedéseket a vagyonkataszter fejlesztése érdekében, kezdeményezze az egységes elvek szerinti vagyonértékelés szabályainak létrehozását, beleértve a termőföld művelési ágban nyilvántartott területek „0” értékben való nyilvántartásának megszüntetését;  intézkedjen a KVI Alapító Okirata és SzMSz-e módosításának jóváhagyására.

32 2005. június 32 Javaslatok, Ajánlások (3.) A pénzügyminiszter intézkedjen, hogy a KVI vezérigazgatója:  dolgozzon ki javaslatokat és intézkedési tervet a tulajdonosi ellenőrzés eredményességének javítása érdekében;  készítsen módszertant a vagyonkataszter tulajdonosi ellenőrzését jelenleg is támogató és a fejlesztés során keletkező kimutatások felhasználására;  vizsgálja felül a vagyonkezelési szerződéseket, figyelemmel a vagyonkezelők és a vagyonelemek sajátosságaira;  dolgozza ki a vagyonkezelők vagyongazdálkodási tevékenysége eredményességének norma rendszerét a tulajdonosi vagyonfelügyelet és a tulajdonosi ellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében;  intézkedjen, hogy az államháztartási szervezetekre vonatkozó, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 2004. január 1-jétől hatályos módosított előírásai szerint aktualizálják a KVI hatályos számviteli politikáját.

33 2005. június 33 Jelenlegi helyzet  Megjelent a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet  A Kormány 2005. II. féléves törvényalkotási programja tartalmazza az állami vagyonról szóló törvényjavaslatot.  A vagyonelemek átcsoportosítása a vagyonkezelő szervezetek között továbbra is folyamatos (2119/2005. (VI. 23. Korm. határozat).

34 2005. június 34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2005. június 1 AZ ÁLLAMI VAGYON KEZELÉSÉNEK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK SZÁMVEVŐSZÉKI ELLENŐRZÉSE 43. Közgazdász Vándorgyűlés Miskolc, 2005. július 3-5. Bihary Zsigmond."

Hasonló előadás


Google Hirdetések