Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Területi dimenzió a 2007-2013-as program periódusban Dr. Répássy Helga területfejlesztési elnökhelyettes Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Területi dimenzió a 2007-2013-as program periódusban Dr. Répássy Helga területfejlesztési elnökhelyettes Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal."— Előadás másolata:

1 1 Területi dimenzió a 2007-2013-as program periódusban Dr. Répássy Helga területfejlesztési elnökhelyettes Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

2 2 Európa Terv – II. NFT 2007-13. → Európa Terv 15 ezer mrd Ft fejlesztés 2005. tavasz – Hosszú távú stratégia: –Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) –Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 2005. vége - II. NFT – Operatív Programok

3 3 Közösségi Stratégiai Irányelvek aktuális változata (2005 június)  Célok  Eszközök  Főbb területek – célkitűzések: Konvergencia Regionális versenyképesség Európai területi együttműködés Kormányzás

4 4 Közösségi Stratégiai Irányelvek aktuális változata (2005 június) Prioritások: Az Unió régióinak és városainak vonzó befektetési és munkakörnyezetté válása –elérhetőség javítása –szolgáltatások elégséges szintjének és színvonalának biztosítása, fejlesztése –környezeti potenciál fenntartása Innovációk, vállalkozási hajlam és a tudásalapú társadalom kiteljesedésének ösztönzése –K+F és innovációs kapacitások növelése –új információs és kommunikációs technológiák fejlesztése és elterjesztése Több és jobb munkahely –több dolgozó (vissza)csalogatása a munkaerőpiacra, vagy vállalkozóvá válásának ösztönzése –dolgozók és vállalatok adaptációs képességének javítása –humántőke-befektetések növelése

5 5 Magyarországra jutó kohéziós források indikatív felosztása (2007-2013 ) Magyarországra jutó kohéziós források 2007-13 (a 4%-os plafon és a vidékfejlesztési transzferek miatti csökkentés után): 24,6 Mrd euró (kb. 6150 Mrd Ft) Konvergencia célkitűzés Kohéziós Alap 8,2 Mrd euró (kb. 2050 Mrd Ft) 33% Regionális konvergencia (korábbi 1. célkitűzés) 14,6 Mrd euró (kb. 3650 Mrd Ft)ebből ERFA: 10,2 Mrd euró (kb. 2550 Mrd Ft) ESZA: 4,4 Mrd euró (kb. 1100 Mrd Ft) 60% Ezen belül: 70% 30% Regionális versenyképesség célkitűzés 1 Mrd euró (kb. 250 Mrd Ft) 4% Európai területi együttműködés célkitűzés 800 M euró (kb. 50 Mrd Ft)ebből CBC: 400 M euró (25 Mrd Ft) Transznacionális: 400 M euró (25 Mrd Ft) 3% Ezen belül: 50%

6 6 A területpolitika új kihívásai –Törvényi kötelezettség az új Fejlesztési Koncepció elkészítésére –EU tagság, nemzetközi kapcsolatok –Változások az EU regionális politikájában –Növekvő igény a partnerség és a regionalizmus iránt –Felkészülés a következő, 2007-2013 közötti EU programidőszakra –Az elmúlt 7 év tapasztalatai

7 7 Európa Terv - területfejlesztés 2007-13. új tervezési/programozási időszak → Európa Terv Területfejlesztési politika kulcskérdései: –Területi szempontok érvényesítése –Régiók érdemi szerepvállalásának a segítése

8 8 EU szakpolitikák, keretstratégia Területpolitika (OTK) Középtávú országos fejlesztési stratégia (II. NFT) 2007-13 (Kormányzat) Regionális Operatív Programok (EU + HU) Ágazati Operatív Programok (EU + HU) Országos fejlesztési programok (HU) Országos Fejlesztési Koncepció (országgyűlés) Irányelvek, átfogó célok - 2020 Az OTK a tervezési rendszerben

9 9 Az új Koncepcióhoz vezető út Jelentés a területi folyamatokról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről (2001, 2004) Az első Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata (2004) Külső trendek és az EU politikájának vizsgálata (2004) Az új Koncepció megalkotása (2004 - 2005) (Szakmai egyeztetés alatt)

10 10 ÚJ TERÜLETPOLITIKA Az ország hosszú- és középtávú területpolitikai célkitűzéseinek meghatározása az OTK feladata Területpolitika: az ország fejlesztésével kapcsolatos területi jellegű célkitűzések konzisztens rendszere A területpolitika céljainak elérését szolgáló intézkedések: –Klasszikus területfejlesztési beavatkozások –Területileg integrált szakpolitikák –Területrendezés –Régiókban működő politikák –Vidékfejlesztés

11 11 A területi célkitűzések és a hatékony területi működés érdekében az új területpolitika - mellérendelt, csak saját eszközeire támaszkodó szakpolitika helyett más szakpolitikákat integráló és más szakpolitikákba integrálódó politika legyen - a meghatározóan központi, országos szinten működő döntéshozás helyett teret kell nyerjen a decentralizáció ÚJ TERÜLETPOLITIKA

12 12 IV. ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 1. Versenyképes metropolisz: Budapest és agglomerációja2. Regionális innovációs pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése3. Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása4. Környezeti szempontból érzékeny, országosan jelentős térségek integrált fejlesztése - Balaton térség tartós versenyképességének megteremtése- Tisza térség fenntartható felzárkóztatása 5. Határ menti területek együttműködésének erősítése6. Fejlesztési prioritások sajátos adottságú vidéki térségekre7. Területi prioritások a szakpolitikák számára II. HOSSZÚ TÁVÚ, ÁTFOGÓ TERÜLETPOLITIKAI CÉLOK (2020) 1. Területi versenyképesség 2. Területi felzárkózás 3. Fenntartható területi fejlődés 4. Integrálódás Európába 5. Decentralizáció és regionalizmus V. REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI CÉLOK I. JÖVŐKÉP (2030) Területi harmónia III. ORSZÁGOS TERÜLETI CÉLOK (2015) ALAPELVEK

13 13 I.„TERÜLETI HARMÓNIA” JÖVŐKÉP Magyarországon létrejön egy harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdasági-környezeti térszerkezet és területi rendszer melynek alapját képezik a versenyképes és harmonikusan fejlődő régiók és a policentrikus városhálózat amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe amelyben nincsenek elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségek a közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében

14 14 II. ÁTFOGÓ TERÜLETPOLITIKAI CÉLOK 1.Térségi versenyképesség 2. Területi felzárkózás – társadalmi esélyegyenlőség elvét sértő területi egyenlőtlenségek koncentrált megszüntetése 3. Fenntartható területi fejlődés és örökségvédelem 4. Területi integrálódás Európába 5. Decentralizáció és regionalizmus

15 15 III. Országos területi célkitűzések 1.Versenyképes metropolisz: Budapest és agglomerációja 2.Regionális innovációs központok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése 3.Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása 4.Országos jelentőségű, környezeti szempontból érzékeny térségek: A Balaton tartós versenyképességének megteremtése A Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása 5. Határ menti területek együttműködésének erősítése

16 16 6. Fejlesztési prioritások sajátos adottságú vidéki térségtípusokra: A természeti és kulturális táji értékekben gazdag területek fenntartható fejlesztése Tanyás térségek revitalizálása Értékmegőrzés, funkcióváltás, esélyegyenlőség az aprófalvas térségekben Nemzeti kisebbségek által lakott vidéki térségek fejlesztése Magas arányú roma népességgel rendelkező vidéki térségek III. Országos területi célkitűzések

17 17 Szubszidiaritás, hatékonyság és partnerség: Az intézményrendszer fejlesztése Kommunikatív, iteratív tervezés: a területi tervezés megújítása Programozás és koncentráció: A finanszírozási rendszer Monitoring és értékelési rendszer kiterjesztése IV. ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

18 18 Javaslat a régiónkénti önálló operatív programok intézményrendszerére A kialakítás során figyelembe veendő alapelvek Feladatok: –Tervezés, programozás –Projektfejlesztés ösztönzése, projektek kiválasztása –Végrehajtás –Értékelés –Informatikai rendszerek

19 19 Régiók az Európa Tervben 1076/2004. Kormhat. által a régiók számára előírt feladatok –a tervezésben a régiók az ágazatokkal azonos súllyal vesznek részt –részvétel a tematikus munkacsoportokban –regionális munkacsoportok létrehozása Térségi szereplők (megyék, kistérségek) bevonása a tervezésbe

20 20 Regionalitás erősítése az EU Tervben Regionalitás – Decentralizáció Területi szintek megerősítése a programozásban, végrehajtásban Önálló Regionális Operatív Program valamennyi régióban

21 21 Az Észak-Alföldi Régió stratégiai (tematikus) céljai A régió stratégiai helyzetére és humánerőforrására építő versenyképes, piacvezérelt és innováció-orientált gazdaság továbbfejlesztése („Dinamikus-régió”) A régió természeti, környezeti rendszereinek kialakítása, megőrzése és fenntartható használata, a környezet értékként való kezelése („Öko-régió”) A régióban az egészséges élet lehetőségeinek biztosítása, a kapcsolódó endogén potenciál hasznosítása („Egészséges- régió”) A régió versenyelőnyeire alapozott piacvezérelt és innováció- orientált agrárvertikum kialakítása („Agrár-régió”) A régió területi különbségeinek mérséklése és a társadalmi kohézió erősítése, a foglalkoztatás bővítése („Esélyteremtő és Felzárkózó-régió”)

22 22 Észak-Magyarország stratégiája komplex regionális programok I. Versenyképes gazdaság megteremtése (techno-régió) program II. Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása az Észak- alföldi Régióval közösen III. A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése

23 23 „A régió közös érdekeken alapuló együttműködési hálózatok kialakításával, a természeti értékek és a határ menti helyzetből adódó előnyök tudatos kihasználásával megalapozza a szilárd, versenyképes gazdaság alapjait, és mindehhez színvonalas életkörnyezetet és életlehetőséget biztosít.” – Versenyképesség javítása – Elmaradott területek felzárkóztatása – Fenntartható fejlesztés A Dél-Alföldi Régió jövőképe és stratégiai céljai

24 24 A Dél-Dunántúli Régió jövőképe és stratégiai céljai A Dél-dunántúli régió hosszú távú jövőképeként egy otthonos, természet- és emberközeli déli régió víziója rajzolható meg, ahol íze van az életnek. Országos növekedési pólus (Pécs) Regionális növekedési zónák (Kaposvár térsége, Szekszárd-Paks tengely, Balaton déli partja) Karakterisztikus fejlődési pályára állítandó vidéki térségek

25 25 A Közép-Dunántúli Régió stratégiai céljai Regionális növekedési pólusok fejlesztéseRegionális növekedési pólusok fejlesztése Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatásaKülső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása Fejlesztési prioritások sajátos adottságú térségtípusokraFejlesztési prioritások sajátos adottságú térségtípusokra

26 26 Közép-Magyarország: A kreatív régió prioritásai A Régió specifikus gazdasági elemeinek lendületbe hozása, innováció orientált fejlesztések támogatása Humán-erőforrás fejlesztés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően A Régió közszolgáltatási szektorának, intézmény- rendszerének fejlesztése az EU irányvonalainak megfelelően A Régió közlekedési rendszerének fejlesztése elsősorban a közösségi és környezetkímélő közlekedés területén A minőségi élethez szükséges tényezők javítása, fejlesztése

27 27 A Nyugat-Dunántúli Régió stratégiai céljai 1.Az 5 országot összekötő Nyugat-Dunántúl regionális közlekedésfejlesztés 2.Pannon Gazdasági Kezdeményezés - regionális innováció és gazdaságfejlesztés 3.Nyugat-dunántúli emberkincs - A humán közösségi szolgáltatások és az önkormányzati, közigazgatási gyakorlat megújítása

28 28 Köszönöm a figyelmüket! Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal www.mtrfh.hu


Letölteni ppt "1 Területi dimenzió a 2007-2013-as program periódusban Dr. Répássy Helga területfejlesztési elnökhelyettes Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések