Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi dimenzió a as program periódusban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi dimenzió a as program periódusban"— Előadás másolata:

1 Területi dimenzió a 2007-2013-as program periódusban
Dr. Répássy Helga területfejlesztési elnökhelyettes Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

2 Európa Terv – II. NFT 2007-13. → Európa Terv 15 ezer mrd Ft fejlesztés
2005. tavasz – Hosszú távú stratégia: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 2005. vége - II. NFT – Operatív Programok

3 Közösségi Stratégiai Irányelvek aktuális változata (2005 június)
Célok Eszközök Főbb területek – célkitűzések: Konvergencia Regionális versenyképesség Európai területi együttműködés Kormányzás

4 Közösségi Stratégiai Irányelvek aktuális változata (2005 június)
Prioritások: Az Unió régióinak és városainak vonzó befektetési és munkakörnyezetté válása elérhetőség javítása szolgáltatások elégséges szintjének és színvonalának biztosítása, fejlesztése környezeti potenciál fenntartása Innovációk, vállalkozási hajlam és a tudásalapú társadalom kiteljesedésének ösztönzése K+F és innovációs kapacitások növelése új információs és kommunikációs technológiák fejlesztése és elterjesztése Több és jobb munkahely több dolgozó (vissza)csalogatása a munkaerőpiacra, vagy vállalkozóvá válásának ösztönzése dolgozók és vállalatok adaptációs képességének javítása humántőke-befektetések növelése

5 Magyarországra jutó kohéziós források
indikatív felosztása ( ) Magyarországra jutó kohéziós források (a 4%-os plafon és a vidékfejlesztési transzferek miatti csökkentés után): 24,6 Mrd euró (kb Mrd Ft) Konvergencia célkitűzés Kohéziós Alap 8,2 Mrd euró (kb Mrd Ft) 33% Regionális konvergencia (korábbi 1. célkitűzés) 14,6 Mrd euró (kb Mrd Ft)ebből ERFA: 10,2 Mrd euró (kb Mrd Ft) ESZA: 4,4 Mrd euró (kb Mrd Ft) 60% Ezen belül: 70% 30% Regionális versenyképesség célkitűzés 1 Mrd euró (kb. 250 Mrd Ft) 4% Európai területi együttműködés célkitűzés 800 M euró (kb. 50 Mrd Ft)ebből CBC: 400 M euró (25 Mrd Ft) Transznacionális: 400 M euró (25 Mrd Ft) 3% Ezen belül: 50%

6 A területpolitika új kihívásai
Törvényi kötelezettség az új Fejlesztési Koncepció elkészítésére EU tagság, nemzetközi kapcsolatok Változások az EU regionális politikájában Növekvő igény a partnerség és a regionalizmus iránt Felkészülés a következő, közötti EU programidőszakra Az elmúlt 7 év tapasztalatai

7 Európa Terv - területfejlesztés
új tervezési/programozási időszak → Európa Terv Területfejlesztési politika kulcskérdései: Területi szempontok érvényesítése Régiók érdemi szerepvállalásának a segítése

8 Az OTK a tervezési rendszerben
Országos Fejlesztési Koncepció (országgyűlés) Irányelvek, átfogó célok Középtávú országos fejlesztési stratégia (II. NFT) (Kormányzat) EU szakpolitikák, keretstratégia Területpolitika (OTK) Regionális Operatív Programok (EU + HU) Ágazati Operatív Programok (EU + HU) Országos fejlesztési programok (HU)

9 Az új Koncepcióhoz vezető út
Jelentés a területi folyamatokról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről (2001, 2004) Az első Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata (2004) Külső trendek és az EU politikájának vizsgálata (2004) Az új Koncepció megalkotása ( ) (Szakmai egyeztetés alatt)

10 ÚJ TERÜLETPOLITIKA Az ország hosszú- és középtávú területpolitikai célkitűzéseinek meghatározása az OTK feladata Területpolitika: az ország fejlesztésével kapcsolatos területi jellegű célkitűzések konzisztens rendszere A területpolitika céljainak elérését szolgáló intézkedések: Klasszikus területfejlesztési beavatkozások Területileg integrált szakpolitikák Területrendezés Régiókban működő politikák Vidékfejlesztés

11 ÚJ TERÜLETPOLITIKA A területi célkitűzések és a hatékony területi működés érdekében az új területpolitika - mellérendelt, csak saját eszközeire támaszkodó szakpolitika helyett más szakpolitikákat integráló és más szakpolitikákba integrálódó politika legyen - a meghatározóan központi, országos szinten működő döntéshozás helyett teret kell nyerjen a decentralizáció

12 Területi harmónia III. ORSZÁGOS TERÜLETI CÉLOK (2015)
I. JÖVŐKÉP (2030) Területi harmónia 1. Versenyképes metropolisz: Budapest és agglomerációja 2. Regionális innovációs pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése 3. Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása 4. Környezeti szempontból érzékeny, országosan jelentős térségek integrált fejlesztése - Balaton térség tartós versenyképességének megteremtése - Tisza térség fenntartható felzárkóztatása 5. Határ menti területek együttműködésének erősítése 6. Fejlesztési prioritások sajátos adottságú vidéki térségekre 7. Területi prioritások a szakpolitikák számára II. HOSSZÚ TÁVÚ, ÁTFOGÓ TERÜLETPOLITIKAI CÉLOK (2020) 1. Területi versenyképesség 2. Területi felzárkózás 3. Fenntartható területi fejlődés 4. Integrálódás Európába 5. Decentralizáció és regionalizmus IV. ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER V. REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI CÉLOK III. ORSZÁGOS TERÜLETI CÉLOK (2015) ALAPELVEK

13 „TERÜLETI HARMÓNIA” JÖVŐKÉP
Magyarországon létrejön egy harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdasági-környezeti térszerkezet és területi rendszer melynek alapját képezik a versenyképes és harmonikusan fejlődő régiók és a policentrikus városhálózat amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe amelyben nincsenek elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségek a közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében

14 II. ÁTFOGÓ TERÜLETPOLITIKAI CÉLOK
Térségi versenyképesség 2. Területi felzárkózás – társadalmi esélyegyenlőség elvét sértő területi egyenlőtlenségek koncentrált megszüntetése 3. Fenntartható területi fejlődés és örökségvédelem 4. Területi integrálódás Európába 5. Decentralizáció és regionalizmus

15 III. Országos területi célkitűzések
Versenyképes metropolisz: Budapest és agglomerációja Regionális innovációs központok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása Országos jelentőségű, környezeti szempontból érzékeny térségek: A Balaton tartós versenyképességének megteremtése A Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása 5. Határ menti területek együttműködésének erősítése

16 III. Országos területi célkitűzések
6. Fejlesztési prioritások sajátos adottságú vidéki térségtípusokra: A természeti és kulturális táji értékekben gazdag területek fenntartható fejlesztése Tanyás térségek revitalizálása Értékmegőrzés, funkcióváltás, esélyegyenlőség az aprófalvas térségekben Nemzeti kisebbségek által lakott vidéki térségek fejlesztése Magas arányú roma népességgel rendelkező vidéki térségek

17 IV. ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER
Szubszidiaritás, hatékonyság és partnerség: Az intézményrendszer fejlesztése Kommunikatív, iteratív tervezés: a területi tervezés megújítása Programozás és koncentráció: A finanszírozási rendszer Monitoring és értékelési rendszer kiterjesztése

18 Javaslat a régiónkénti önálló operatív programok intézményrendszerére
A kialakítás során figyelembe veendő alapelvek Feladatok: Tervezés, programozás Projektfejlesztés ösztönzése, projektek kiválasztása Végrehajtás Értékelés Informatikai rendszerek

19 Régiók az Európa Tervben
1076/2004. Kormhat. által a régiók számára előírt feladatok a tervezésben a régiók az ágazatokkal azonos súllyal vesznek részt részvétel a tematikus munkacsoportokban regionális munkacsoportok létrehozása Térségi szereplők (megyék, kistérségek) bevonása a tervezésbe

20 Regionalitás erősítése az EU Tervben
Regionalitás – Decentralizáció Területi szintek megerősítése a programozásban, végrehajtásban Önálló Regionális Operatív Program valamennyi régióban

21 Az Észak-Alföldi Régió stratégiai (tematikus) céljai
A régió stratégiai helyzetére és humánerőforrására építő versenyképes, piacvezérelt és innováció-orientált gazdaság továbbfejlesztése („Dinamikus-régió”) A régió természeti, környezeti rendszereinek kialakítása, megőrzése és fenntartható használata, a környezet értékként való kezelése („Öko-régió”) A régióban az egészséges élet lehetőségeinek biztosítása, a kapcsolódó endogén potenciál hasznosítása („Egészséges-régió”) A régió versenyelőnyeire alapozott piacvezérelt és innováció-orientált agrárvertikum kialakítása („Agrár-régió”) A régió területi különbségeinek mérséklése és a társadalmi kohézió erősítése, a foglalkoztatás bővítése („Esélyteremtő és Felzárkózó-régió”)

22 Észak-Magyarország stratégiája komplex regionális programok
Versenyképes gazdaság megteremtése (techno-régió) program Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása az Észak-alföldi Régióval közösen A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése

23 A Dél-Alföldi Régió jövőképe és stratégiai céljai
„A régió közös érdekeken alapuló együttműködési hálózatok kialakításával, a természeti értékek és a határ menti helyzetből adódó előnyök tudatos kihasználásával megalapozza a szilárd, versenyképes gazdaság alapjait, és mindehhez színvonalas életkörnyezetet és életlehetőséget biztosít.” Versenyképesség javítása Elmaradott területek felzárkóztatása Fenntartható fejlesztés

24 A Dél-Dunántúli Régió jövőképe és stratégiai céljai
A Dél-dunántúli régió hosszú távú jövőképeként egy otthonos, természet- és emberközeli déli régió víziója rajzolható meg, ahol íze van az életnek. Országos növekedési pólus (Pécs) Regionális növekedési zónák (Kaposvár térsége, Szekszárd-Paks tengely, Balaton déli partja) Karakterisztikus fejlődési pályára állítandó vidéki térségek

25 A Közép-Dunántúli Régió stratégiai céljai
Regionális növekedési pólusok fejlesztése Külső és belső perifériák, elmaradott térségek felzárkóztatása Fejlesztési prioritások sajátos adottságú térségtípusokra

26 Közép-Magyarország: A kreatív régió prioritásai
A Régió specifikus gazdasági elemeinek lendületbe hozása, innováció orientált fejlesztések támogatása Humán-erőforrás fejlesztés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően A Régió közszolgáltatási szektorának, intézmény- rendszerének fejlesztése az EU irányvonalainak megfelelően A Régió közlekedési rendszerének fejlesztése elsősorban a közösségi és környezetkímélő közlekedés területén A minőségi élethez szükséges tényezők javítása, fejlesztése

27 A Nyugat-Dunántúli Régió stratégiai céljai
Az 5 országot összekötő Nyugat-Dunántúl regionális közlekedésfejlesztés Pannon Gazdasági Kezdeményezés - regionális innováció és gazdaságfejlesztés Nyugat-dunántúli emberkincs - A humán közösségi szolgáltatások és az önkormányzati, közigazgatási gyakorlat megújítása

28 Köszönöm a figyelmüket! Magyar Terület- és Regionális
Fejlesztési Hivatal


Letölteni ppt "Területi dimenzió a as program periódusban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések