Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok. 2 545 Mrd Ft Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 310 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok. 2 545 Mrd Ft Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 310 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram."— Előadás másolata:

1 „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok

2 2 545 Mrd Ft Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 310 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 135 Mrd Ft Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft

3 3 „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok 545 Mrd Ft Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 310 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 135 Mrd Ft Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft

4 4 A hitel célja A hitelprogram célja a magyar gazdaság általános versenyképességének fejlődését szolgáló modernizáció, az infrastruktúra- és a technológiafejlesztést előidéző beruházások támogatása. A hitelprogram kiemelt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz kiegészítő forrás biztosítása.

5 5 A hitel típusa Éven túli lejáratú beruházási hitel A hitel pénzneme HUF

6 6 Hitelfelvevők köre A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban együtt: KKV); KKV-nak nem minősülő nagyvállalatok; gazdasági társaságok, melyekben az állam vagy önkormányzat tulajdoni részesedése meghaladja a 25 %-ot; az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-a szerinti gazdálkodó szervezetek; a PTK 57. §-a szerinti közhasznú társaságok és 70. §- a szerinti vállalatok.

7 7 Hitelezésből kizártak köre (1) a cégbírósági bejegyzés vagy a vállalkozói igazolvány kiállításának napjáról számított egyéves múlttal nem rendelkezik; projekttársaságnak minősül és tulajdonosa egyéves vállalkozói múlttal nem rendelkezik; csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki/amely

8 8 Hitelezésből kizártak köre (2) hitelszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn; a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette; a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; gazdasági társaság esetén saját tőkéje a jogszabályban meghatározott rá vonatkozó mérték alá csökkent.

9 9 A hitel felhasználása tárgyi eszközbe való beruházáshoz, beszerzéshez, létesítéshez, üzembe helyezéshez, ezek rendel- tetésszerű használatbavételéig végzett tevékeny- séghez, vagy a beszerzéshez hozzákapcsolható egyéb tevékenységhez; a beruházáshoz és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, egy egész üzemre vonatkozó licenc, know-how vagy nem szabadalmaztatott technikai tudás vásárlásához; a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. A hitel felhasználható:

10 10 A hitel nem használható fel megkezdett beruházás finanszírozására; szinten tartó beruházás finanszírozására; más hitel kiváltására, üzletrész vagy részvény vásárlására; exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatásokra; import áruk helyett hazai áru használatának finanszírozására.

11 11 Saját erő A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás ÁFA visszaigénylésre nem jogosul, bruttó – bekerülési értékének legalább 25 %-a, egyes hitelcélok esetén 15 %-a. A saját erőbe nem számítható be az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott támogatás.

12 12 Hiteldíj Kamat: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4 % / év Kezelési költség: Nincs Folyósítási jutalék: Maximum egyszeri 1 %, amely az első folyósításkor kerül felszámításra Módosítási díj: Finanszírozó hitelintézet kondíciós listája szerint Projektvizsgálati díj: Finanszírozó hitelintézet kondíciós listája szerint Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25 % / év Előtörlesztési díj: Nincs

13 13 Futamidő Rendelkezésre tatás: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év Lejárat: hitelcél függvényében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 7, 10 vagy 15 év Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év

14 14 Törlesztés Türelmi időt követően negyedéves részletekben Biztosítékok A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatának megfelelő, szokásos bankári biztosítékok.

15 15 Állami támogatás formája A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsön- nek minősül. Támogatástartalom igazolása Az állami támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a nyújtott hitel támo- gatástartalmáról és a támogatásra kategóriájáról az MFB Rt. adja ki.

16 16 A kérelem benyújtása A hitelkérelmet a programban résztvevő hitelintézetekhez, illetve az 50 millió forint összeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt-hez is be lehet nyújtani. Igénybevételi lehetőség A program keretében hitelszerződés meg- kötésére 2006. december 31-ig kerülhet sor.

17 17 Beruházási és fejlesztési célok Általános beruházási célok (1)  Kereskedelemmel összefüggő fejlesztések és beruházások;  Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a beruházás műkö- dőképessé tételéhez feltétlenül szükséges licenc, know-how beszerzése;  Minőségfejlesztés;  Műszaki-technológiai háttér fejlesztése;  Állami és önkormányzati közszolgáltatások ellátásában a magánpartner részvételét elősegítő (PPP) fejlesztések és beruházások;  Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése.

18 18  Technológiai korszerűsítés támogatása;  Termelő infrastruktúra-fejlesztés;  Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése;  Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése;  Regionális vállalati központok létesítése;  Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás;  Városi területek rehabilitációja;  Turisztikai vonzerők fejlesztése;  Gyógyturizmus fejlesztése;  A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások. Általános beruházási célok (2)

19 19 Környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok (1) Szennyezett területek kármentesítése, rehabilitációja és újrahasznosítása; Levegőtisztaság-védelem; Vízminőség-védelem; Zajvédelem; Egyéb.

20 20 Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok (2) Hulladék-gazdálkodási beruházások Hulladékhasznosítási beruházások, elsősorban gumi, műanyag, üveg hasznosító kapacitás kiépítése; veszélyes hulladékkezelő beruházások (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás); Nem-veszélyes hulladékkezelő beruházások (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás); Biohulladék kezelők létesítése; A hulladék keletkezésének megelőzését szolgáló beruházások; Egyéb.

21 21 Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok (3) Megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő beruházások Fogyasztó oldali energiafelhasználás csökkentés; Energiatermelői oldalon fosszilis energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasznosítása által; Fosszilis energiahordozó kiváltás megújuló energiaforrások hasz- nosítása által; Egyéb.

22 22 Innovációs beruházási célok Kutatás-fejlesztés valamint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésével kapcsolatos beruházások finanszírozása (beleértve az országos kutatási-fejlesztési programokat); Kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése; Kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hálózatépítő tevékenységek fejlesztése; Kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozásával kapcsolatos beruházások; Környezetvédelmi technológia-referenciák létesítése; Hulladék-megelőzést és hulladék-minimalizálást segítő termék- fejlesztések. (A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. tv. 8. § (1) bekezdésében megjelölt jogcímekhez kapcsolódó beruházási és fejlesztési célok finanszírozása)

23 23 Beszállítói tevékenység kialakítása (olyan ipari nagyvállalatoknak beszállítói tevékenységet végző KKV-k, amelyek a 17-36 számú TEÁOR tevékenység valamelyikét, a 20. és 23. tevékenységek kivételével főtevékenységként végzik). Beszállítói beruházási cél

24 24 Nemzetköziesedést elősegítő beruházási célok A beruházás tárgyának külföldi vállalkozás részére történő bérbeadása; Külföldön lévő telephelyen végrehajtott beruházás (telephelyi beruházás). Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok Filmgyártási és terjesztési kapacitásokhoz kapcsolódó beruházások; Kortárs művészet működési feltételeihez kapcsolódó beruházások.

25 25 A Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve egyéb hazai finanszírozású pályázatok keretében elnyerhető támogatás hatékony felhasználásának elősegítése Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél TEÁOR szerint 85.1-gyel kezdődő tevékenységet végző vállalkozások beruházásai.

26 26 Munkahelyteremtő beruházási cél Munkahelyteremtés történhet olyan munkavállalók – aktív, illetve hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő személyek – felvételével, akik: korábban még nem álltak rendszeres alkalmazásban (pályakezdők), vagy előző munkahelyüket elvesztették (regisztrált munkanélküliek), vagy előző munkahelyük elvesztésének közvetlen veszélye fenyegette őket (csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt álló vállalkozások munkavállalói, vagy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 94/B §-ában meghatározott csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok alkalmazása esetén).

27 27 Mikrohitel Plusz Program* * Ezen hitellehetőség az előbbiekben ismertetettektől eltérő, speciális feltételekkel vehető igénybe. A)Mikrovállalkozások beruházásainak finanszírozása (minimum 1 millió és maximum 15 millió Ft hitel legfeljebb 10 éves futamidőre, jegybanki alapkamaton, egyéb költség felszámítása nélkül) B)Mikrovállalkozások mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására irányuló beruházásainak finanszírozása (minimum 1 millió és maximum 5 millió Ft hitel legfeljebb 7 éves futamidőre, jegybanki alapkamaton, egyéb költség felszámítása nélkül)

28 28 A „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram előnyei Egységes, maximum EURIBOR + 4 % éves kamat; Egységes banki eljárás; Egységes, maximum 2 éves türelmi idő.

29 29 „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok 545 Mrd Ft Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 310 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 135 Mrd Ft Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft

30 30 „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram A hitelprogram célja A hitelprogram célja a települések általános beruházási, környezetvédelmi, közoktatási és kulturális beruházási céljaihoz éven túli lejáratú, kedvezményes kamatozású hitel biztosítása. A hitel beruházási céljai lehetőséget adnak az önkormányzatok törvényben előírt feladatainak ellátásához – infrastrukturális fejlesztésekhez és beruházásokhoz – szükséges források megteremtéséhez.

31 31 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 1.1 Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházások; 1.2 Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások; 1.3 Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások 1.4 Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások; 1.5 Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások.

32 32 2. Általános beruházási célok 2.1 Közutak építése; 2.2 Megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos beruházások; 2.3 Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának fejlesztése, korszerűsítése; 2.4 Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása; 2.5 Egyéb, a rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások; 2.6 Város- és település-rehabilitáció; 2.7Egyéb, az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások.

33 33 3. Közoktatási célú beruházások (Beruházás a XXI. századi iskolába) 3.1 Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója; 3.2Festés és világítási rendszer korszerűsítése; 3.3Tornaterem, tornaszoba, játékszoba, tan- uszoda és az ezekhez kapcsolódó vizesblokk építése, felújítása; 3.4A mozgássérültek akadálymentes közleke- désének megoldásához szükséges beru- házások.

34 34 4. Kulturális infrastruktúra kialakítása (Közkincs Program) 4.1 Települési önkormányzatok közművelődési intézmények, közművelődési közösségi színterek bővítése és felújítása, könyvtári épület létrehozása és felújítása; 4.2Könyvtárbusz vásárlása, mozgókönyvtári szolgáltatással kapcsolatos beruházások; 4.3Ifjúsági klubok létrehozása, meglévő klubhelyiségek berendezése, felszerelése, zenekari próbatermek kialakítása.

35 35 5. Panel Plusz Hitelprogram 5.1Lakóközösségi pályázati hitel; 5.2Önkormányzati pályázati hitel; 5.3Lakóközösségi önálló hitel.

36 36 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6.1Egészségügyi alapellátás tárgyi eszközeinek fejlesztése; 6.2Önkormányzati járó beteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek, szűrőállomások, gon- dozók felújítása, korszerűsítése; 6.3Sürgősségi ellátást szolgáló tárgyi eszközök korszerűsítése, fejlesztése; 6.4Gyógyintézetek infrastrukturális fejlesztése, átalakítása.

37 37 7. Informatikai közműfejlesztési hitelcél 7.1. Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges beruházások finanszírozása 7.2. Az e-önkormányzati tevékenységhez, e-ügyintézéshez kapcsolódó tárgyi eszközök és rendszerek kiala- kításához kapcsolódó beruházások finanszírozása 7.3. Egyéb, az e-önkormányzati tevékenységet támogató beruházások finanszírozása

38 38 A hitel feltételei Hitelösszeg: A beruházás bekerülési értékének legfeljebb 90 %-a Saját erő: A beruházás bekerülési értékének 10 %-a, amelybe beszámítható az államháztartás már alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott támogatás Kamat: 3 havi EURIBOR + legfeljebb évi 2,5 vagy 3,5 % a hitelcéloktól függően Lejárat: Legfeljebb 20 év, maximum 3 év türelmi idővel A hitelkérelem benyújtása: A hitelfelvevőnek a közbeszerzés szabályait kell alkalmaznia a finanszírozó hitelintézet kiválasztására. A hitelszerződés megkötésére 2006. december 31-ig van lehetőség

39 39 „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok 545 Mrd Ft Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 310 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 135 Mrd Ft Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft

40 40 „Sikeres Magyarországért” Agrárfejlesztési Hitelprogram A Hitelprogram célja Mezőgazdasági termékek előállításával, feldol- gozásával és értékesítésével foglalkozó magyarországi székhelyű mikro, kis- és középvállalkozások mezőgazdasági célú beruházásaihoz, továbbá fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének meg- kezdéséhez hosszú lejáratú, kedvezményes hitel- lehetőség biztosítása.

41 41 A Hitelprogram alprogramjai és azok céljai Agrár Beruházási Hitel mezőgazdasági termékek tárolása, a termelés fejlesztését szolgáló beruházások finanszírozása; Agrár Feldolgozóipari Beruházási Hitel mezőgazdasági termelők által megvalósítani kívánt, a saját termelésű termékek feldolgozását, forgalmazását célzó beruházások finanszírozása; Fiatal Agrárvállalkozói Hitel Magyarországon agrártevékenység végzésére jogosult (regisztrált) fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházások finanszírozása.

42 42 AlprogramHitelösszegSaját erőKamatLejárat Agrár Beruházási Hitel 5-400 millió Ft, integrátorok és termelői szerveződések esetén max. 750 millió Ft A beruházás nettó költségének 20 %-a 3 havi EURIBOR + max. 4 % / év Legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idővel Agrár Feldolgozóipari Beruházási Hitel 5-300 millió Ft Fiatal Agrárvállalkozói Hitel 5-50 millió Ft A beruházás nettó költségének 15 %-a 3 havi EURIBOR + max. 3,75 % / év Az alprogramok főbb feltételei

43 43 A hitel felhasználása Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó ingatlan építésére, megvásárlására, korszerűsítésére, fel- újítására; új gépek, berendezések, felszerelések vásárlására; szoftverek vásárlására.

44 44 Egyéb feltétel A hitelkérelmeket a hitelintézetek a beruházás helye szerinti területileg illetékes Földművelésügyi Hivatal záradékolását követően fogadják be. A hitelkérelmeket az FM hivatalok nyilvántartásba veszik, és igazolják a hitelcéloknak való megfelelést, továbá igazolják, hogy a vállalkozás megfelel az 1/2004/EK rendeletben előírt alábbi feltételeknek: gazdasági életképessége kimutatható, betartja a környezetvédelemre, a higiéniára és az állatjólétre vonatkozó előírásokat, a gazdálkodó megfelelő szakismerettel és szakmai alkalmassággal rendelkezik, a jövőben fennállnak a szokásos piaci értékesítési lehetőségek az adott termék számára, a tervezett beruházás nem tartozik a programból kizárt beruházások közé.

45 45 „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok 545 Mrd Ft Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 310 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 135 Mrd Ft Agrár Fejlesztési Hitelprogram 40 Mrd Ft Bérlakás Hitelprogram 60 Mrd Ft

46 46 „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram A Hitelprogram céljai 1.A tartósan önkormányzati tulajdonban maradó, valamint a szociális célú bérlakások építése 2.A fiatalok és a nagycsaládosok részére bérlakások építése 3.A versenyképességet erősítő, foglalkoztatási célú, tartós önkormányzati tulajdonú bérlakások építése 4.Új és használt lakások megvásárlása, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja 5.Nyugdíjasház, idősek otthona, lakóotthon, lakásotthon építése és felújítása 6.Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása 7.Nem lakás célú épületállomány bérlakás célú átalakítása

47 47 A hitel főbb feltételei: Hitelfelvevők köre: helyi önkormányzatok helyi önkormányzatok társulásai települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai Saját erő: a beruházás bruttó költségének minimum 10 %, 2000 főnél alacsonyabb lélekszámú települések esetén 5 %-a Kamat: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5 % Futamidő legfeljebb 25 év, legfeljebb 2 év rendelkezésre tartási idővel és legfeljebb 3 év türelmi idővel

48 48 A részletes termékismertető az MFB Rt. honlapján tekinthető meg: www.mfb.hu További felvilágosítást az MFB Rt. Regionális Képviseletei nyújtanak, elérhetőségük a Bank honlapján szintén megtalálható.

49 49 Köszönöm a figyelmüket: Katona István ügyvezető igazgató Magyar Fejlesztési Bank Rt. Tel.: 428-1337 Katona.Istvan@mfb.hu 1051 Budapest, Nádor u. 31.


Letölteni ppt "„Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok. 2 545 Mrd Ft Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 310 Mrd Ft Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram."

Hasonló előadás


Google Hirdetések