Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Marketing alapfogalmak. Marketing „to market” szóból ered Magyar megfelelője: piacra vinni „Piacolás tudománya”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Marketing alapfogalmak. Marketing „to market” szóból ered Magyar megfelelője: piacra vinni „Piacolás tudománya”"— Előadás másolata:

1 Marketing alapfogalmak

2 Marketing „to market” szóból ered Magyar megfelelője: piacra vinni „Piacolás tudománya”

3 Marketing definíciója (Buttle) „A marketing egy olyan folyamat, melynek során az igények kölcsönös kielégítése megy végbe”

4 Marketing definíciója (Kotler) „a marketing társadalmi és vezetési lépések láncolata, amelynek során az egyének és csoportok termékeket és értékeket alkotnak s cserélnek ki egymás között, mialatt kielégítik szükségleteiket és igényeiket.”

5 Marketing definíciója Dr. Lengyel Márton A piacgazdaság központi kategóriája a piac, a piacteremtés és befolyásolás fő eszköze a marketing.

6 Piac Piac: a tényleges és potenciális vevők és eladók, valamint azok cserekapcsolatainak rendszere, melynek legfőbb tényezői a kereslet és kínálat, az ár és jövedelem. Kereslet: azt fejezi ki, hogy a fogyasztó vagy felhasználó hajlandó és képes valamilyen terméket vagy szolgáltatást megvásárolni (egyéni vs. piaci kereslet). Kínálat: azt jelenti, hogy egy vállalat képes és hajlandó eladás céljából valamely terméket vagy szolgáltatást előállítani vagy teljesíteni.

7 Marketing magyarázat FOLYAMAT LÁNCSZEM a kereslet és a kínálat között. Egy KAPOCS

8 A marketing tágabb értelmezése T á gabb é rtelemben a v á llalat eg é sz é re kiterjedő filoz ó fiai szeml é letm ó d: annak folyamatos felismer é se, hogy az ü zleti tev é kenys é g k ö z é ppontja a fogyaszt ó k hossz ú t á v ú é rdeke kell, hogy legyen, illetve egyens ú ly megteremt é se a jelenlegi erőforr á sok felhaszn á l á s á val t ö rt é nő profittermel é s é s a j ö vendő profittermel é s é rdek é ben t ö rt é nő alkalmazkod á s k ö z ö tt, figyelembe v é ve a t á rsadalmi é s k ö rnyezeti korl á tokat.

9 A marketing szűkebb értelmezése A marketing szűkebb é rtelemben olyan v á llalati tev é kenys é g, amely a vevők/felhaszn á l ó k ig é nyeinek kiel é g í t é se é rdek é ben elemzi a piacot, meghat á rozza az eladni k í v á nt term é keket é s szolg á ltat á sokat, megismerteti azokat a fogyaszt ó kkal, kialak í tja az á rakat, megszervezi az é rt é kes í t é st é s a lehets é ges v á s á rl ó kra ir á nyul ó kommunik á ci ó n kereszt ü l befoly á solja a fogyaszt ó i magatart á st.

10 Turizmusmarketing Nem önálló tudományág, hanem a marketing alkalmazása, a marketing alapelvek adaptációja a turizmusra.

11 A marketing helye a turizmus rendszerében A turizmus rendszerének 2 alrendszere: KÍNÁLAT========> KERESLET MARKETING

12 Marketing (Krippendorf) A marketing az idegenforgalmi szervek vállalat-politikájának, valamint a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi területek magán és állami turizmuspolitikájának olyan módszeres és koordinált végrehajtását jelenti, amely meghatározott fogyasztói csoportok szükségleteinek lehető legjobb kielégítésére irányul, megfelelő nyereség elérése mellett.

13 Marketing (Morrison) egy olyan folytonos és következetes folyamat, amelynek során a vendégfogadó és utazási szervezetek – vagyis az otthonuktól távol levő fogyasztók számára személyes szolgáltatásokat nyújtó, egymással együttműködő vállalatok – menedzsmentje különféle tevékenységeket tervez, kutat, kivitelez, ellenőriz és értékel, hogy ezáltal kielégítse a fogyasztók szükségleteit és igényeit, valamint elérje saját vállalati céljait. Hatékonyabbá tétele érdekében szükség van mindenki erőfeszítéseire az adott vállalaton belül, hatékonyságát növelheti vagy csökkentheti azon cégek tevékenysége, amelyekkel az adott vállalat kapcsolatban áll.

14 Marketing (UNWTO 1975.) egy vezetés filozófia, amely a turisztikai kereslet igényeinek a kielégítését célozza oly módon, hogy a kutatás, előrejelzés a kiválasztás segítségével a vállalat a turisztikai terméket a piacra úgy juttatja el, hogy az a számára a lehető legnagyobb hasznot eredményezze.


Letölteni ppt "Marketing alapfogalmak. Marketing „to market” szóból ered Magyar megfelelője: piacra vinni „Piacolás tudománya”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések