Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOMMUNIKATÍV VISELKEDÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN Fő nonverbális csatornák pedagógiai szempontú áttekintése Nonverbalitás a tanteremben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOMMUNIKATÍV VISELKEDÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN Fő nonverbális csatornák pedagógiai szempontú áttekintése Nonverbalitás a tanteremben."— Előadás másolata:

1 KOMMUNIKATÍV VISELKEDÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN Fő nonverbális csatornák pedagógiai szempontú áttekintése Nonverbalitás a tanteremben

2 Csatornák és jellemzőik CsatornaFő jellemzőkJelentősége A pedagógiai kommunikációban Tekintet A tekintetkapcsolat és a félrenézés mértéke és jellege elfogadást elutasítást érdeklődés közöny stb.érzelmi állapotot komm. A néma kapcsolattartás és figyelemészlelés legfőbb eszköze. A pedagógus igyekszik minden tanulóval szemkont. létesíteni Arckifejezés (mimika), és fejtartás A tanulók vis.-re, közléseire elsősorban mimikával reagálunk. Biz. Arckifejezések jelentése azonos kultúrán belül egyértelmű. (pl. elégedett/gúnyos mosoly, homlokráncolás). Jó hatás: élénk mimika Jórészt céltudatosan irányítható Konvencionális jelek – fontos visszacsatolás a tanulóknak (pl. bólintás, fejrázás).

3 Csatornák és jellemzőik CsatornaFő jellemzőkJelentősége A pedagógiai kommunikációban Paralingvisz- tikai jelek A verbális közléseket értelmezik, árnyalják. Karakterizálják az egyént. Kifejezik pillanatnyi lelkiállapotát. Az akusztikailag hajlékony beszéd Megkönnyíti a tanulók figyelmének fenntartását. Segítik a mondandó pontos megértését. Gesztikuláció Funkciói: beszédértelmező, kiegészítő, hangsúlyokat teremtő. A beszédszünet jelentősége. Mennyisége, kiterjedése kultúrafüggő + individuális Fontos a mértéktartó gesztikulálás. Ki kell használni a kézmozdulatok beszédstrukturáló és élénkítő lehetőségeit.

4 Csatornák és jellemzőik CsatornaFő jellemzőkJelentősége A pedagógiai kommunikációban Testtartás és testmozgás Nagy mértékben tudatos ellenőrzés alá vonhatók. Fontos: a komm. Hatása Elsősorban a beszélőt jellemzik. Beszéd nélkül is kifejező. A tanár: áll, ül, vagy járkál. A végletek problémát jelentenek. A folytonos mozgás elvonhatja a figyelmet. Térszabályo- zás, testtávolság Többnyire önkéntelenül megy végbe. Komm. Partnerek közti viszonyt szabályoz. Zónák: intim, személyes, társasági, nyílt A trad. pedag jellemzője a távolságtartás. Gyermekközpontú irányzatok: előnyben részesítik a fizikai közelséget, és érintést. Határok fontossága!

5 Nonverbalitás a tanteremben A jelzésekben jól megkülönböztethető az egyes pedagógusok általános viselkedési iránya. Viselkedési irány „nevelési stílus” szorosan összefügg Mehrabrian által megkülönböztetett kategóriák: a.) Közvetlenségi jelzések: rokon vagy ellenszenv; szemkontaktus, vagy annak elkerülése; odafordulás vagy elfordulás; előrehajlás vagy merev tartás; távolság csökkentés vagy növelés; érintés vagy annak elkerülése.

6 Nonverbalitás a tanteremben A jelzésekben jól megkülönböztethető az egyes pedagógusok általános viselkedési iránya. Viselkedési irány „nevelési stílus” szorosan összefügg Mehrabrian által megkülönböztetett kategóriák: b.) Ellazulási jelzések, melyek a státuszviszonyok és a társadalmi kontroll függvényei: a test oldalra dől; a karok összefonódnak vagy nem; a felsőtest (kezek is) ellazul; a lábak keresztezése vagy nem.

7 Nonverbalitás a tanteremben A jelzésekben jól megkülönböztethető az egyes pedagógusok általános viselkedési iránya. Viselkedési irány „nevelési stílus” szorosan összefügg Mehrabrian által megkülönböztetett kategóriák: c.) Aktivitásjelzések, nyitottságra utalnak: a gesztikuláció mértéke, láb és fej mozgásai, fejbólintás, kellemes arckifejezés, hangerő, beszédsebesség, intonáció sajátossága.

8 Nevelési stílusok nonverbális jegyei Kód Stílus A stílus alaptónusa Térköz szabályozás Kinezikus viselkedés tekintetmimikafejtartásgesztus Együttmű ködő (koopera- tív) Megértve együttműkö- dő, fejlesztő (a tanulók aktuális teljesítményé -ből kiinduló) Nem centrális helyzetű: leg- távolabbi tanuló Max. 1,7m. Tekintet tartás és váltás Élénk szem- mozg. Norm. pupilla Pozitív érzések tükrözése Kissé lefelé irányul, nyugodt Enyhén feszes gördülék eny pozíció váltások jegy

9 Nevelési stílusok nonverbális jegyei Kód Stílus Érintkezéses viselkedés Paranyelv Együttmű ködő (koopera- tív) Aktív, de nem erőszakos mozdulatok (pl. simogatás) „aha” „ühüm” stb; Közepes hangerő, normál hangmagasság és ritmus jegy

10 Nevelési stílusok nonverbális jegyei Kód Stílus A stílus alaptónusa Térköz szabályozás Kinezikus viselkedés tekintetmimikafejtartásgesztus Tehetet- len (inerciás) Passzív, nem követel: a hibákat helyteleníti, de a konfliktusokat nem tudja feloldani Marginális helyzet: legközelebbi tanuló 60-80cm Bizony- talan Lassú pupilla szűkü- lés és tágulás Laza legörbült száj, szomorú arc Lehor- gasztott: Lassú pozíció- váltás Gör- nyedt hát, lógó bizonyta- lan kar jegy

11 Nevelési stílusok nonverbális jegyei Kód Stílus Érintkezéses viselkedés Paranyelv Tehetet- len (inerciás) Érintés nincs, vagy bizonytalan Lassú: sóhajtás, suttogás, nyújtás, mélyebb hang, „…ö….” jegy

12 Nevelési stílusok nonverbális jegyei Kód Stílus A stílus alaptónusa Térköz szabályozás Kinezikus viselkedés tekintetmimikafejtartásgesztus Korlátozó (restriktív) Utasít, parancsol, tilt, büntet (összes többi stílussal kombinálód- hat) Majdnem centrális, Max. 1,5m Határoz ott: kissé szűk pupilla Határo- zott: kemény szájkörüli vonások Ritka bólintás; kissé merev egyenes fejtartás Egyenes testtar- tás; élesen irányító gesztu- sok jegy

13 Nevelési stílusok nonverbális jegyei Kód Stílus Érintkezéses viselkedés Paranyelv Korlátozó (restriktív) Kézben tartás; fogásos irányítás Gyors tempó, kapkodó, kissé magas hanghordozás „…öö…” jegy

14 Nevelési stílusok nonverbális jegyei Kód Stílus A stílus alaptónusa Térköz szabályozás Kinezikus viselkedés tekintetmimikafejtartásgesztus Közöm- bös (indifferen s) Hideg, érdektelen, olykor gúnyos (tanulók passzivitása) Neutrális és marginális helyzet váltakozása; Marginális dominancia Saját szemm agassá gába néz vagy feljebb; rövid tekintett artás, lassú váltás Merev, nincs, vagy minimális az érzelemtü kröződés Hanyagul laza, lefelé irányuló fejtartás Laza testtar- tás, kényel- mes gesztu- sok, lassú lábpozí- ciók jegy

15 Nevelési stílusok nonverbális jegyei Kód Stílus Érintkezéses viselkedés Paranyelv Közöm- bös (indifferen s) Érintés nincs, vagy minimális Monoton, nyújtás, laza artikuláció, ásítás „….aha…” jegy

16 Nevelési stílusok nonverbális jegyei Kód Stílus A stílus alaptónusa Térköz szabályozás Kinezikus viselkedés tekintetmimikafejtartásgesztus Erősza- kos (agresszív ) Megaláz, büntet, rágalmaz, állandóan hangsúlyozza hatalmát Centrális, Max. 1-1,2m Gyors váltások ; pupilla gyors tágul- ása, szűkü- lése; össze- húzott szem Ajkbigy- gyesztés; kemény arcvoná- sok; szájzugból való beszélés Lefelé irányuló, időnként felszegett fej, gyors pozícióvá ltásokkal Egyenes tartás; heves kézgesz- tikuláció jegy

17 Nevelési stílusok nonverbális jegyei Kód Stílus Érintkezéses viselkedés Paranyelv Erősza- kos (agresszív ) durvaHangfelcsúszások, gyors intenzitás váltás; „ah” stb. jegy


Letölteni ppt "KOMMUNIKATÍV VISELKEDÉS A TANÍTÁSI ÓRÁN Fő nonverbális csatornák pedagógiai szempontú áttekintése Nonverbalitás a tanteremben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések