Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 JOGHARMONIZÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓ SZABÁLYAIVAL Prágay István Pénzforgalmi, Emissziószabályozási és –szervezési főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 JOGHARMONIZÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓ SZABÁLYAIVAL Prágay István Pénzforgalmi, Emissziószabályozási és –szervezési főosztály."— Előadás másolata:

1 1 JOGHARMONIZÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓ SZABÁLYAIVAL Prágay István Pénzforgalmi, Emissziószabályozási és –szervezési főosztály

2 2 A jogharmonizáció szükségessége Magyarország vállalta a pénzforgalomra, a fizetési- és értékpapír elszámolási rendszerekre vonatkozó EU szabályrendszer teljes harmonizációját az EU csatlakozásig jótékony hatású lehet a piacra

3 3 Harmonizált és harmonizálásra váró EU szabályok a tagállamok közötti átutalásokról szóló 97/5/EK irányelv az elektronikus fizetési eszközökkel végzett műveletekről, kibocsátó és birtokos közötti kapcsolatról szóló 97/489/EK ajánlás a fizetési- és értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 98/26/EK irányelv

4 4 A tagállamok közötti átutalásokról szóló 97/5/EK irányelv

5 5 A harmonizáltság mértéke Az irányelvet, amely a kisösszegű átutalásokra vonatkozik, a pénzforgalmi kormányrendeletben teljes egészében átvettük.

6 6 EU-n belüli átutalások szabályai új fogalmakat vezetünk be: intézmény, közvetítő intézmény, tagállamok közötti átutalás, a megbízás befogadásának időpontja, megbízó, jogosult, irányadó kamat

7 7 EU-n belüli átutalások szabályai a szabályok az EU-n belüli, a tagállamok saját pénznemében és euróban lebonyolított, határon átnyúló, legfeljebb 50.000 euró vagy ennek megfelelő, a tagállamok pénznemeiben meghatározott átutalásokra vonatkoznak

8 8 EU-n belüli átutalások szabályai az ügyfelek részére előzetes és utólagos tájékoztatási kötelezettség az átutalás feltételeiről illetve a megbízás teljesítéséről a tagállamok közötti átutalások költségeit, általános szabályként a megbízó viseli, kivéve, ha a felek másként nem állapodtak meg illetve jogszabály mást nem ír elő

9 9 EU-n belüli átutalások szabályai az átutalás összegét a jogosult javára teljes összegben jóvá kell írni, kivéve, ha a megbízó másképpen rendelkezik a tagállamok közötti átutalás továbbítása és a jogosult intézményének bankszámláján történő jóváírás legfeljebb öt munkanap lehet

10 10 EU-n belüli átutalások szabályai kárpótlási kötelezettség előírása, ha a megbízó számláján a megbízás beadásától számított ötödik munkanapon nem írják jóvá az átutalt összeget vagy, ha az átutalás a közvetítő intézmény hibájából nem teljesül vagy, ha a jogosult intézményének hibájából a jogosult nem rendelkezhet az átutalt összeg felett

11 11 EU-n belüli átutalások szabályai a kárpótlás mértékének és a számítási időszaknak a meghatározása a befogadott, de a jogosult számláján nem jóváírt átutalás esetén, a megbízó rendelkezése alapján legfeljebb 12.500 eurónak megfelelő összeget részére jóvá kell írni és azokat a kamatokat és költségeket is, amelyek a megbízás időpontjától a jóváírásig felmerültek

12 12 EU-n belüli átutalások szabályai a közvetítő intézmény felelősségvállalása arra, hogy visszatérítik az átutalás összegét a költségekkel és kamatokkal együtt az őt megbízó intézménynek ha az átutalás a jogosult intézménye által választott közvetítő intézmény miatt nem teljesül, a jogosult intézménye köteles legfeljebb 12.500 eurónak megfelelő összeget a jogosult számláján jóváírni

13 13 EU-n belüli átutalások szabályai ha az átutalás a megbízó hibájából, vagy a megbízó által választott közvetítő intézmény mulasztása miatt nem teljesült, törekedni kell az átutalás összegének mielőbbi visszatérítésére visszatérítéskor a megbízó intézményének nem kell a kamatokat és az átutalás költségeit visszatéríteni

14 14 EU-n belüli átutalások szabályai vis major esetén az intézmények mentesülnek az átutalási megbízás nem teljesítése miatti jogkövetkezmények alól

15 15 Az elektronikus fizetési eszközökkel végzett műveletekről szóló 97/489/EK ajánlás

16 16 A harmonizáltság mértéke A pénzforgalmi szabályok most tervezett módosítását követően az ajánlást teljes egészében harmonizáljuk

17 17 Elektronikus fizetési eszközök az elektronikus fizetési eszköz csak ott használható, ahol a befogadó a kibocsátóval szerződést kötött a kibocsátó nemcsak az ügyfél írásbeli kérelmére bocsáthat rendelkezésre elektronikus fizetési eszközt a szerződés feltételeit írásba kell foglalni, vagy elektronikus úton rögzíteni és hozzáférhetővé tenni

18 18 Elektronikus fizetési eszközök a PIN kód mások által történő megismeréstől való védelme, feltüntetésének tilalma az elektronikus fizetési eszközön vagy azzal együtt hordozott tárgyon a birtokos fizetési megbízása visszavonásának tilalma, kivéve, ha a megbízáskor a fizetendő összeg még nem ismert

19 19 Elektronikus fizetési eszközök részletes előírások a szerződés minimálisan kötelező tartalmára a birtokos bejelentési kötelezettségei, ha az elektronikus fizetési eszköz kikerül birtokából, a PIN kód jogosulatlan személy birtokába jutott, ha a számlakivonaton (forgalmi kivonaton) jogosulatlan művelet szerepel, a számlavezetéssel kapcsolatban rendellenességet észlel

20 20 Elektronikus fizetési eszközök a kibocsátónak olyan feltételeket kell teremtenie, hogy a birtokos bejelentését bármikor megtehesse megbízható, megváltoztathatatlan és az adatokat belőle utólag 5 évig megállapítható nyilvántartás vezetése

21 21 Elektronikus fizetési eszközök a birtokos kárviselése a bejelentést megelőzően (legfeljebb 45 ezer Ft-ig, illetve teljes összegben, ha a kár súlyosan gondatlan és szándékos magatartása miatt következett be)

22 22 Elektronikus fizetési eszközök a birtokos kárviselési felelőssége a bejelentést megelőzően (kivéve, ha a birtokos a kötelezettségeit szándékosan megszegte) a birtokos akkor sem tehető felelőssé, ha a fizetési eszközt annak fizikai jelenléte vagy elektronikus azonosítása nélkül használták

23 23 Elektronikus fizetési eszközök a kibocsátó felelőssége a végre nem hajtott fizetési és pénzfelvételi műveletekért (kivéve: ha a művelet a kibocsátó által nem engedélyezett terminálon történt), a birtokos által nem engedélyezett műveletek végrehajtásáért, a kibocsátónak tulajdonítható számlavezetéssel kapcsolatos rendellenességért, tévedésért

24 24 Elektronikus fizetési eszközök A kibocsátó köteles bejelentéskor megtenni minden intézkedést akkor is, ha a birtokos a fizetési eszköz használata és őrzése során megszegte a szerződés előírásait A kibocsátó felel azért a kárért is, amelyet a bejelentéshez szükséges feltételek meg nem teremtéséből, illetve a bejelentési nyilvántartás hiányosságai miatt keletkezik

25 25 Elektronikus fizetési eszközök a kibocsátót terheli annak bizonyítása, hogy a műveletet pontosan rögzítették és könyvelték a birtokos számláján a kibocsátó felel azért a kárért is, amely az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges technikai-műszaki hiba miatt következett be

26 26 A fizetési- és értékpapír- elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 98/26/Ek irányelv

27 27 Az irányelv célja a fizetési- és értékpapírelszámolási rendszerek résztvevőinek esetleges fizetésképtelenségéből adódó kockázatok korlátozása, ennek érdekében kiváltságos jogi védelem –a rendszerben továbbított átutalások –azok elszámolása, nettósítása –fedezetül szolgáló biztosítékok tekintetében

28 28 Az irányelv honosítása a jogharmonizációs programról és a program végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 2099/2002. (III.29.) Korm. határozat alapján 2002. december 31-ei határidővel új törvény formájában EU csatlakozáskori hatályba lépéssel

29 29 Alanyi hatály magyar jog alapján működő rendszerek magyar, illetve az EU tagállamainak joga alapján működő rendszerek magyar résztvevője magyar, illetve az EU tagállamainak joga alapján működő rendszerekben nyújtott, Magyarországon nyilvántartott biztosítékok

30 30 Főbb fogalmak a kijelölhető fizetési- és értékpapír- elszámolási rendszer –három, vagy több résztvevő –közűlük legalább egy Magyarországon bejegyzett székhelyű –egymás közötti transzfer megbízásaik teljesítésére közös szabályok és eljárási rend –teljesíti az egyéb törvényi feltételeket

31 31 Főbb fogalmak fizetésképtelenség miatti eljárás –csődtörvény szerinti csőd- és felszámolási eljárás –Hpt. és Tpt. szerinti kivételes felügyeleti intézkedés –bármely eljárás, ami a résztvevő rendszerbeli kötelezettségeinek teljesítését veszélyezteti

32 32 Jogi védettség a transzfer megbízások rendszerbe történő befogadási, illetve azok résztvevők általi visszavonhatósági végső időpontjának meghatározása e végső idponttól kezdődően a megbízás teljesítése és az elszámolás nettósítása harmadik személyekre nézve kötelező érvényű

33 33 Jogi védettség ha a rendszer résztvevője ellen fizetésképtelenségi eljárás indul –a végső időpontig befogadott, illetve vissza nem vont megbízások teljesítése és a nettósítás jogi úton nem támadható meg –a résztvevő kiegyenlítési számláján nyilvántartott pénzeszközök és értékpapírok az eljárás megindításának a napján nem vonhatók el

34 34 Jogi védettség –a résztvevőnek a rendszerhez kapcsolódó hitelkerete, a ténylegesen meglévő fedezetek erejéig a rendszerben fennálló kötelezettségek teljesítésére felhasználható –az eljárás nem csorbíthatja a rendszernek, illetve résztvevőinek a fizetésképtelenné vált résztvevő által nyújtott fedezeti biztosítékokhoz fűződő jogait

35 35 Kijelölési eljárás kijelölő hatóság az MNB a kijelölés szempont- és feltételrendszerét jegybanki rendelkezés fogja meghatározni a kijelölés államigazgatási eljárás keretében hozott határozattal fog megtörténni


Letölteni ppt "1 JOGHARMONIZÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓ SZABÁLYAIVAL Prágay István Pénzforgalmi, Emissziószabályozási és –szervezési főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések