Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi vállalkozások adatszolgáltatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi vállalkozások adatszolgáltatása"— Előadás másolata:

1 Pénzügyi vállalkozások adatszolgáltatása
Dévényi Ágnes Szakmai konzultáció 2014. április

2 Tartalomjegyzék Érvényes adatszolgáltatási rendelet
Kiemelésre kerülő adatszolgáltatási táblák 20B tábla 20C tábla 21B tábla 21C, 21 D táblák 21R tábla 22A 24C,24D,24E Egyezőségek 24C,24D,24E 25A, 25B MNB-s kollégák elérhetőségei

3 Adatszolgáltatási rendelet 2014. 01. 01.
43/2013. (XII. 29.) MNB rendelete a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről Elérési útvonal az MNB honlapján: adatszolgaltatoknak/rendeletekallasfoglalasok/43_2013 Ellenőrző szabályok elérhetősége: olgaltatas/penzugyi_vallalkozasok 3

4 20B – a számszaki változások mögötti folyamatok
A 20B „ A pénzügyi vállalkozás rendszeres negyedéves beszámolója” feleljenek meg a kitöltési útmutató irányelveiben foglaltaknak mind tartalmi, mind formai szempontok szerint, a számszaki változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a változást előidéző okokat, üzleti döntéseket jelenítsék meg, számszerűsítésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat. A jelentésben azokat az információkat kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a változást előidéző okokat, üzleti döntéseket. A jelentés kitöltése során a folyamatok elemzésénél és számszerűsítésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat. A jelentés kitöltése során a folyamatok elemzésénél és számszerűsítésénél az adott negyedévben bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni; az év elejétől bekövetkezett változásokat a jobb érthetőség és a negyedéves változások alátámasztása, indoklása érdekében kell bemutatni. Ezt a jelentést az auditált, éves beszámolóhoz kapcsolódó információkkal is el kell készíteni és megküldeni az MNB-nek. I-VII. pont, Eszköz-forrás szerkezet alakulása, tevékenységek,likviditás, refinanszírozás bemutatása…. Fontos, hogy az intézmények negyedévről negyedévre aktualizálják az adatszolgáltatás vonatkozó tábláját, az adott időszakban bekövetkezett változásokat mutassák be. (követelés állomány alakulása, értékvesztés képzés, refinanszírozás, tőkehelyzet) Abban az esetben ha az intézmény tőkehelyzete nem felel meg a törvényi előírásnak, akkor a VII. egyéb pontban a tőkehelyzet rendezésére tett intézkedéseket itt részletezni kell. 4

5 20C – személyi, tárgyi feltételek
A 20C „A pénzügyi vállalkozás engedélyezési feltételeknek való megfelelés” nem fedi le a határozatokban foglaltakat, engedélyezett tevékenységeket, vezető tisztségviselőket, tartalmában nem felel meg az adott intézmény negyedéves működésének, nem tüntetik fel a negyedévben bekövetkezett, engedélyezett és megvalósult változásokat. A kérdőív egyes kérdéseire adandó válaszokat a tárgyidőszak végi állapot szerint kell megadni. Amennyiben a feltett kérdés nem értelmezhető a vállalkozásra, a „nem” választ kell bejelölni. Fontos, hogy a negyedév folyamán végzett tevékenységeket jelenítsék meg a tábla 1. az intézmény által üzemszerűen végzett tevékenységek pontjában, és előfordul hogy olyan tevékenységeket jelenítenek meg amelyekre engedéllyel nem rendelkeznek, kitöltése során tapasztalható, hogy az intézmények nem az aktuális negyedévben végzett tevékenységeket tüntetik fel, hanem a tevékenységi engedély alapján engedélyezett tevékenységeket szerepeltetik, ami nem feltétlenül egyezik meg az adott időszakban végzett tevékenységgel. 5

6 21B – Források 21B „Pénzügyi vállalkozások mérlege – Források”
nem töltik az intézmények a: 21B94,Tájékoztató adat: Befizetett jegyzett tőkeemelés összege - MNB-nek bemutatott, de Cégbíróságon még nem bejegyzett és a 21B95, Tájékoztató adatait: Tőkeleszállítás összege - Cégbíróságon még nem bejegyzett sorokat, a táblában kell feltüntetni a megszavazott / közgyűlés által jóváhagyott, de még ki nem fizetett) osztalékot a 21B4, Egyéb kötelezettségek soron ha éven belül szándékozzák kifizetni, akkora az éven belüli lejáratú sorban (21B4,1) ha éven túl akkor az éven túli lejáratú sorban ( 21B4,2). A 21B Pénzügyi vállalkozások mérlege - Forrás táblában a beszámolás napján fennálló kötelezettségeket a számviteli előírásoknak megfelelő tartalommal a részletező sorok szerint kell feltüntetni. A tételek sorrendje megegyezik a számviteli jogszabályban (250/2000 Hitkr. foglaltakkal. 21B4 ugyanezt az összeget kérjük feltüntetni a 22A63 sorban is, mindaddig, amíg ki nem fizetik 6

7 21C, 21D – Mérlegen kívüli kötelezettségek,követelések
21C „Mérlegen kívüli kötelezettségek” 21C115 peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek 21C3 A mérlegen kívüli kötelezettségek közül külön soron kell feltüntetni a továbbengedményezett fedezetek és biztosítékok 0. számlaosztályban nyilvántartott értékét. 21D „Mérlegen kívüli követelések” 21D115 peres ügyekkel kapcsolatban várható követelések Nem megfelelően töltik ki a 21D3 Biztosítékok és fedezetek értéke - teljes értéken és a 21D4 Biztosítékok és fedezetek értéke-követelés erejéig sorokat. A 21C táblában a mérlegen kívüli tételek közül a pénzügyi vállalkozás függő , illetve jövőbeni kötelezettségei, valamint a tovább engedményezett fedezetek és biztosítékok számviteli nyilvántartás szerinti állományát kell kimutatni. A 201D tábla kitöltése során ebben a táblában a mérlegen kívüli tételek közül a pénzügyi vállalkozásnak a számviteli nyilvántartás szerinti függő, illetve jövőbeni követeléseit, a nyilvántartott fedezeteket, valamint a függővé tett kamatokat, kamatjellegű jutalékokat kell részletezni. 21D3 Biztosítékok és fedezetek értéke - teljes értéken: Ezeken a sorokon a Hitkr. 20. § (5) bekezdés szerint a mérlegen kívüli tételnek minősülő, kapott biztosítékok és fedezetek összegét - a pénzügyi vállalkozás fedezetértékelési szabályzata alapján - az utolsó fedezetértékelés alkalmával meghatározott teljes értéken kell bemutatni. A teljes érték a jogszabálynak, illetve a pénzügyi vállalkozás belső szabályzatának megfelelő aktuális nyilvántartási értéket jelenti. Amennyiben egy követelés mögött többféle fedezet is van, itt mindegyiket fel kell tüntetni. 21D4 Biztosítékok és fedezetek értéke - a követelés erejéig: Ezekben a sorokban a fentiek szerinti megbontásban kell szerepeltetni az egyes fedezeteket, de nem teljes értéken, hanem csak a mögöttük álló teljes ügyfélkövetelés és a hitelintézeti ügyfelekkel szembeni követelés - a mérleg 21A4 és 21A32 sorai (tőke és időarányosan járó, de még meg nem fizetett kamat, ideértve a Hitkr. szerint függővé tettkamatokat is) - erejéig. Amennyiben egy követelés mögött többféle fedezet is van, akkor itt az elsődleges fedezettel kezdve - de csak a követelés erejéig - több fedezet is feltüntetésre kerülhet. 7

8 21R - Mérlegadatok részletezése
21R „Pénzügyi vállalkozások – Mérlegadatok részletezése” A 21R0 sorban a hitelintézetekkel szembeni követelések, meg kell egyezzen a felügyeleti mérlegben a 21A3 soron szereplő értékkel. A 21R1 sorban az ügyfelekkel szembeni követeléseket kell összegezni, amely megegyezik a felügyeleti mérlegben a 21A4 soron alatt szereplő értékkel. Ellentmondást tapasztalható a 21R-Mérlegadatok részletezése szektoronként megfelelő egyéb célú kihelyezések, valamint „ebből: faktoring követelés” sorokon, és a 24E tábla Pénzügyi vállalkozások - Portfolió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) 24E3 faktoring sor 6.oszlop, valamint a 24D Pénzügyi vállalkozások - Portfolió összetétel - Minősítés - Fedezetek figyelembevételével 24D3 faktoring sor 51. oszlop, Portfolió-összetétel faktoring sorokon jelentett értékek között. Az eltérés oka lehet pl., hogy a faktoringból származó követeléseket nem tüntette fel a 21R tábla szektoronként megfelelő egyéb célú kihelyezések, valamint „ebből: faktoring követelés” sorokon 21R1142; 21R121321; 21R12232; 21R1332 (2012-ben 23AB132 sor).

9 22A-Eredménykimutatás 22A Pénzügyi vállalkozások eredménykimutatása: A 22A62, 22A63 – osztalék és részesedés sorok használata!! 22A62 eredménytartalék igénybevétele, jóváhagyott osztalék és részesedés ugyanezt az összeget kérjük feltüntetni a 22A63 sorban is, mindaddig, amíg ki nem fizetik Auditált eredménykimutatás: A pénzügyi vállalkozás évente egy alkalommal ugyanezen a táblán, a„Halmozott” elnevezésű oszlopban közli az auditált éves beszámolónak megfelelő adatokat. Az auditált eredménykimutatás „Tárgynegyedév” oszlopában az auditált éves beszámolóban szereplő érték tárgynegyedévre jutó, időarányos részét kell szerepeltetni. A 22A51 Adófizetési kötelezettség soron szereplő adatnak az év végi auditált jelentésben meg kell egyezni az éves beszámolóban lévő adófizetési kötelezettség összegével.

10 23C-Tőkekövetelések alakulása
23C „Ügyfelekkel szembeni tőkekövetelés alakulása” A tábla nyitó értékei esetenként nem konformak az előző negyedév záró értékével. 23 C tábla „Nyitó bruttó érték: Az adott beszámolási időszak elején az összes, ügyfelekkel szembeni, még élő tőkekövetelés könyv szerinti nyitó bruttó értéke és az állományhoz tartozó szerződések darabszáma.

11 Portfólió elemzés 24C, 24D, 24E táblák
24C Ügyfelekkel szembeni követelések kockázati monitoringja, 24D Minősítés - Fedezetek figyelembevételével , 24E Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) számos esetben eltérés mutatkozik a 24C, 24D és 24E táblák (21A, 21D) kitöltése során. A táblákban nem tüntetik fel megfelelően (esetenként teljesen elmaradnak) a fedezeteket, számos esetben a fedezetek besorolása a kapcsolódó szerződés lejártság szerinti összetétele nem megfelelő, valamint a megképzett értékvesztés állomány besorolása sem helytálló. a pénzügyi vállalkozások egy részénél nincs összhang a táblákban kimutatott fedezetek és a 21D táblákban szerepeltett fedezeti értékek között.

12 Egyezőségi szabályok 24C, 24D, 24E táblák
Megnevezés Képlet 24C-21A ügyfélkövetelés_teljes tartozás HA (([23D31,q]+[23D32,q] + [21D5,c])> 0 akkor [24C13,i] > [21A4,c]) 24C-21A értékvesztés [24C14,i] = [21A4,d] 24D-24E Hitelek_háztartás_bruttó [24D11,u] = [24E11,f] 24D-24E Hitelek_háztartás_értékvesztés [24D11,w5] = [24E11,r] 24D-24E Pü.lízing_háztartás_bruttó [24D21,u] = [24E21,f] 24D-24E Pü.lízing_háztartás_értékvesztés [24D21,w5] = [24E21,r] 24D-24E Hitelek_Nem pü. Váll._bruttó [24D12,u] = [24E12,f] 24D-24E Hitelek_Nem pü. Váll._értékvesztés [24D12,w5] = [24E12,r] 24D-24E Pü.lízing_Nem pü. Váll._bruttó [24D22,u] = [24E22,f] 24D-24E Pü.lízing_Nem Pü. Váll._értékvesztés [24D22,w5] = [24E22,r] 24D-24E folyó faktoring_bruttó [24D31,u] = [24E31,f] 24D-24E folyó faktoring_értékvesztés [24D31,w5] = [24E31,r] 24D-24E wo faktoring_bruttó [24D32,u] = [24E32,f] 24D-24E wo faktoring_értékvesztés [24D32,w5] = [24E32,r] 24D-21A minősítendő mérlegtételek_követelések_bruttó [24D0,u] <= [21A4,c] 24D-21A minősítendő mérlegtételek_követelések_értékvesztés ([24D0,w5] * -1) = [21A4,d] 24E-21D fedezetek [24E0,l] <= [21D4,c] )

13 24D Portfolió minősítés-fedezetek
24D „Portfolió összetétel - Minősítés - Fedezetek figyelembevételével” A fedezeteket és az értékvesztés a könnyebb kitöltés miatt egy összegben, egy minősítési csoportban tüntetik fel, vagy a sok esetben táblában a figyelembe vehető fedezetek értéke hiányos. A csoportos értékelési eljárás alkalmazó intézményeknek ezen követelések vonatkozásában a táblát a 24D6 sortól kezdve kell kitöltenie – megfeleltetve a társaság által kialakított egyes értékelési csoportokat a tábla oszlopaiban megjelenő minősítési kategóriáknak. 24D: van hogy a fedezeteket és az értékvesztés a könnyebb kitöltés miatt egy összegben, egy minősítési csoportban tüntetik fel annak ellenére hogy az Intézmény rendelkezik több minősítési csoportban is követelésekkel és a szabályzata szerint a minősítési kategóriánként meg kell bontani a fedezeteket és az értékvesztés képzést egyaránt. amennyiben az intézmény az ügyletminősítési és értékvesztési szabályzata alapján csoportos értékelési eljárást alkalmaz (azaz egyes követelései után, egyszerűsített értékelés alapján, előre meghatározott százalékban, „csoportosan” képez értékvesztést), akkor ezen követelések vonatkozásában a táblát a 24D6 sortól kezdve kell kitöltenie – megfeleltetve a társaság által kialakított egyes értékelési csoportokat a tábla oszlopaiban megjelenő minősítési kategóriáknak.

14 24E kockázatvállalás szerződésenként
24E „Portfolió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken)” nem kerül kitöltésre, vagy értékben nem a 21D4 „biztosítékok és fedezetek a követelés erejéig” sor összegével azonosan,a fedezetek értéke a tábla „Fedezetek értéke a követelés erejéig, a mérlegen kívüli tételek erejéig szerződésenként” oszlop megfelelő soraiban, 24E32,6 (24E321,6+ 24E322,6) valamint a 24E531,6 és 24E532,6 cellák kitöltésénél több intézmény azonos összegen jeleníti meg a lejárt követeléseket. 24E32,6 és a 24E53,6: a 24E32,6 cella tartalma a kitöltési útmutató szerint: „amennyiben a pénzügyi vállalkozás lejárt követelést vásárol, akkor a bruttó értéket - amely bekerüléskor megegyezik a vételár összegével – a lejárt tételek között kell szerepeltetni.”. 24E53,6 ( ) cella tartalma a kitöltési útmutató szerint: „ebben a szakaszban kell kimutatni a pénzügyi vállalkozás által követeléskezelésre megvásárolt ügyletekből fakadó, az adóssal szembeni követelés teljes értékét.” 

15 25A Követelések, 25B kötelezettségek
25A tábla „Pénzügyi vállalkozások - Követelések részletezése” Gyakori hiányosság hogy elmarad a 25A501 sortól kezdve legnagyobb adóst felsorolása- (ügyfelet, ügyfélcsoportot, ideértve a tulajdonos hitelintézetet is) 25B tábla „Pénzügyi vállalkozások - Kötelezettségek részletezése” A 25B501 sortól kezdve - folyamatosan - egyenként fel kell sorolni azt a 25 legnagyobb ügyfelet - beleértve a hitelintézetet is -, amelyekkel szemben a pénzügyi vállalkozásnak kötelezettsége áll fenn 25A : Fel kell tüntetni a pénzügyi vállalkozásoknak az összes követelései közül - könyv szerinti értéken - a legnagyobb 25 követelést. A felsorolást a követelés értékének csökkenő sorrendjében kell elvégezni. 25B: Fel kell tüntetni a pénzügyi vállalkozásnak az ügyfelek közül a legnagyobb 25 ügyfelet akikkel szemben kötelezettsége áll fenn a Társaságnak. Mind a két táblával kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy a táblák oszlopait nagyon sok intézmény hiányosan tölti ki, azokat üresen hagyják sok esetben (kódjel, adósminősítés, törzsszám, jogcím, lejárat, lehívható szabad hitelkeret…), figyelmen kívül hagyva a rendelet 5.sz melléklet I. Általános szabályok 1-4 pontjaiban írottakat.

16 MNB kollégák elérhetőségei
Az adatszolgáltatás beküldésével kapcsolatos technikai kérdésekben: Katonáné Mozsár Ilona: /2150 mellék Adatszolgáltatási kérdések: a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó kérdéseiket az az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az címen tehetik fel, illetve az intézményi felügyelőknek: Dr. Pozsgai Éva: 06/ Dr. Turán Attila: 06/ Kovács Melinda: 06/

17


Letölteni ppt "Pénzügyi vállalkozások adatszolgáltatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések