Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MÓDSZER TÉTJE RÁHANGOLÓDÁSJELENTÉSTEREMTÉSREFLEKTÁLÁS egy konstruktivista szemléletű tanulási-tanulássegítési modell Pethőné Nagy Csilla, 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MÓDSZER TÉTJE RÁHANGOLÓDÁSJELENTÉSTEREMTÉSREFLEKTÁLÁS egy konstruktivista szemléletű tanulási-tanulássegítési modell Pethőné Nagy Csilla, 2007."— Előadás másolata:

1 A MÓDSZER TÉTJE RÁHANGOLÓDÁSJELENTÉSTEREMTÉSREFLEKTÁLÁS egy konstruktivista szemléletű tanulási-tanulássegítési modell Pethőné Nagy Csilla, 2007.

2 A TANULÁS KONSTRUKTIVISTA FELFOGÁSA A tanulás személyes, belső, öntevékeny folyamat, amely az előzetes tudás bázisán zajlik Az információfeldolgozás összetett, rendszert alkotó értelmezői kereteinkkel történik A tanulók saját tudásuk konstruálói, tapasztalataik feldolgozását meglévő értelmezői kereteik (kognitív struktúráik) irányítják A tanulók saját tudásuk konstruálói, tapasztalataik feldolgozását meglévő értelmezői kereteik (kognitív struktúráik) irányítják A megismerés eredményeként értelmezői kereteik megerősödhetnek, módosulhatnak, átalakulhatnak A tanítás (tanár) feladata az értelmezői keretek belső fejlesztésének segítése ►►► Meghatározó: a tanár pedagógiai és szaktudományos nézetrendszere + módszertani tudása (differenciált fejlesztés)

3 AZ RJR egy lehetséges általános, TANTÁRGYTÓL ÉS ÉLETKORTÓL FÜGGETLEN tanulási tanulássegítési modell az interaktív, reflektív tanulás: TANULÓI ÖNTEVÉKENYSÉG, ÉRTELMES TANULÁS és a kritikai gondolkodás: BELSŐ ÉRTELMEZŐI KERETEK „GONDOZÁSA” érdekében (kíváncsiság, udvarias kétely, a válaszok módszeres keresése, a tanultaknak a meglévővel való összevetése, (át)értékelés), metakogníció

4 RJR MODELL FÁZISAI (tanulás és tanítás) Ráhangolódás célkitűzés, problémafelvetés (T ▲ D), az előzetes tudás, személyes tudás aktiválása (D), gondolkodás a témáról, a feladatról, a saját tapasztalatról, viszonyulásról (E ► P ► O)

5 PÉLDA Mi jut eszedbe róla? ►►PÓKHÁLÓÁBRA, LISTA (A Dunánál ► „kacsa” ) Milyen tapasztalatot szereztél eddig róla? ►►PÁROS MEGBESZÉLÉS Mit jósolsz? (interpretációs stratégiák, műfaji kódok használata is) ►► JÓSLÁS, T-TÁBLÁZAT Hogyan képzeled? ►► ÁLLÓKÉP, RAJZOLÁS, BELSŐ KÉPALKOTÁS Mi a véleményed? ►► ÖTCENTIS ESSZÉ, ÖTUJJAS ÉRVELÉS Miről kellene többet tudni hozzá? (előfeltétel tudás) ►► KÉRDEZZÜK A SZERZŐT

6 RJR MODELL FÁZISAI (tanulás és tanítás) Jelentésteremtés ismerkedés az új információkkal, jelentéstulajdonítás (információfeldolgozás), a megértési folyamat nyomon követése, hídépítés meglévő és új ismeretek között („lehorgonyozódás”) (D ▲ IH ▲ D ▲ T - interakciók)

7 PÉLDA: MIT ÉS HOGYAN CSINÁL(NAK) A GYERMEK(EK)? (gondolkodási képességek, műveletek: S. Kagan + FEJLESZTŐ TECHNIKÁK) MEGÉRT (megfigyel, adatot dolgoz fel, tömörít, szimbolizál-szemléltet, mintáz, kiemel, elképzel, lerajzol stb.) ►►ILLUSZTRÁCIÓ, ÁLLÓKÉP, FÜRTÁBRA, GONDOLKODÁSTÉRKÉP ÁTALAKÍT (kiemel a kontextusból, adaptál, átdolgoz, elkülönít, „kicsomagol”, általánosít, következtet: indukció, dedukció), jósol: hipotézist gyárt, kalkulál, megbecsül; érvel, megold, ellenőriz stb. ►► T-TÁBLÁZAT, SZEMPONTTÁBLÁZAT, HALMAZÁBRA, JÓSLÁSTÁBLÁZAT GENERÁL (ötletel, alkot, kitalál, ellentételez, kombinál, fölépít, integrál, kritizál, dönt, rangsorol, okokat keres, korrigál stb.) ►► ÖTLETBÖRZE, ÖTSOROS, EGY TÉMÁRÓL KÜLÖNBÖZŐ SZEREPBEN, SARKOK, FANTOMFEJEZET, BEFEJEZÉSÍRÁS, ZÁRÓNYILATKOZAT, PREZENTÁCIÓ

8 RJR MODELL FÁZISAI (tanulás és tanítás) Reflektálás saját kontextusba ágyazás az újonnan tanultak megszilárdítása (beágyazódás) intenzív gondolatcsere (D ▲ D ▲ D) az értelmezői keretek alakulása (megerősödés, részbeni vagy teljes átalakulás, új gondolati sémák létrejötte) folyamat(ön)értékelés (formatív, fejlesztő)

9 PÉLDA: Vitassátok meg! ►► AKADÉMIKUS VITA, SARKOK, ÉRVEK KÁRTYÁN, DISPUTA Formáljatok véleményt róla! ►►RÖVID ESSZÉ, ESZMECSERE, NÉVLÁNC, HÁROMLÉPÉSES INTERJÚ, PLETYKAJÁTÉK Mire jó ezt tudni, érteni? ►► LEVELEZÉS IRODALMI MŰVEKRŐL Mi a legfontosabb gondolat számodra? ►►ÍRÁS SAJÁT MAGUNK SZÁMÁRA Mit fűznél hozzá? ►► KILÉPŐKÁRTYA Milyen nehézségeid voltak, hogyan oldottad meg? ►►ÖNÉRTÉKELŐ SZEMPONTSOR, VISSZATEKINTŐ ESSZÉ

10 MILYEN MÓDSZEREKHEZ, STRATÉGIÁKHOZ ILLESZKEDNEK AZ RJR TANULÁSI TECHNIKÁI? Kooperatív tanulás (pár, 4-6 fős csoport) Projekttanulás (egyéni és csoportos) Tanulói portfólió (egyéni) Folyamatírás - írószeminárium (egyéni, páros, csoportos) Folyamatolvasás - irodalmi körök, szakaszos olvasás (csoportos és egyéni) Vita(módszer)

11 Az RJR modell folyamatát magában foglaló néhány módszertani eljárás - jóslástáblázat Mit gondolsz, mi fog történni? I. rész Mi erre a bizonyíték? Miből gondolod? Mi történt valójában? Mit gondolsz, mi fog történni? II. rész Mi erre a bizonyíték? Miből gondolod? Mi történt valójában? Mit gondolsz, mi fog történni? III. rész Mi erre a bizonyíték? Miből gondolod? Mi történt valójában?

12 Az RJR modell folyamatát magában foglaló néhány módszertani eljárás Jelölés, jelöléstáblázat √ tudom + új infor- máció ▬ (nem így tudtam) ? (nem értem, kérdésem van) * (erről eszembe jutott, hogy…)

13 Az RJR modell folyamatát magában foglaló néhány módszertani eljárás TTM TudomTudni akaromMegtanulom

14 Egy egyetemista RJR értelmezése A ráhangolódás egyfajta helykészítés az új számára, előkészítése előzetes ismereteim, tudásom azon területének, amelybe az új anyag beilleszkedik. A jelentésteremtés az új anyagot az előzetes ismereteim szerinti pontos helyére illeszti, amely által rendszerszemléletű gondolkodás jön létre, s kialakul egy kritikai gondolkodás. A reflektálás aktívan alakítja gondolkodásunkat, viselkedésünket, az új ismeret nem marad tudásunk halmazában az előzőek mellett, vagy egy a többi között, hanem hatást gyakorol rájuk és átértékel.

15 „A gyermek nem tudatlan és nem is üres edény, hanem valaki, aki képes érvelni és akár magától, akár a másokkal folytatott eszmecsere nyomán valamit megérteni. A gyerek, akárcsak a felnőtt, képes a saját gondolkodásáról gondolkodni és elképzeléseit reflexión keresztül módosítani.” (J.Bruner)

16 Köszönöm a figyelmüket.


Letölteni ppt "A MÓDSZER TÉTJE RÁHANGOLÓDÁSJELENTÉSTEREMTÉSREFLEKTÁLÁS egy konstruktivista szemléletű tanulási-tanulássegítési modell Pethőné Nagy Csilla, 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések