Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

egy konstruktivista szemléletű tanulási-tanulássegítési modell

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "egy konstruktivista szemléletű tanulási-tanulássegítési modell"— Előadás másolata:

1 egy konstruktivista szemléletű tanulási-tanulássegítési modell
A MÓDSZER TÉTJE RÁHANGOLÓDÁS JELENTÉSTEREMTÉS REFLEKTÁLÁS egy konstruktivista szemléletű tanulási-tanulássegítési modell Pethőné Nagy Csilla, 2007.

2 A TANULÁS KONSTRUKTIVISTA FELFOGÁSA
A tanulás személyes, belső, öntevékeny folyamat, amely az előzetes tudás bázisán zajlik Az információfeldolgozás összetett, rendszert alkotó értelmezői kereteinkkel történik A tanulók saját tudásuk konstruálói, tapasztalataik feldolgozását meglévő értelmezői kereteik (kognitív struktúráik) irányítják A megismerés eredményeként értelmezői kereteik megerősödhetnek, módosulhatnak, átalakulhatnak A tanítás (tanár) feladata az értelmezői keretek belső fejlesztésének segítése ►►► Meghatározó: a tanár pedagógiai és szaktudományos nézetrendszere + módszertani tudása (differenciált fejlesztés)

3 AZ RJR egy lehetséges általános, TANTÁRGYTÓL ÉS ÉLETKORTÓL FÜGGETLEN tanulási tanulássegítési modell az interaktív, reflektív tanulás: TANULÓI ÖNTEVÉKENYSÉG, ÉRTELMES TANULÁS és a kritikai gondolkodás: BELSŐ ÉRTELMEZŐI KERETEK „GONDOZÁSA” érdekében (kíváncsiság, udvarias kétely, a válaszok módszeres keresése, a tanultaknak a meglévővel való összevetése, (át)értékelés), metakogníció

4 RJR MODELL FÁZISAI (tanulás és tanítás)
Ráhangolódás célkitűzés, problémafelvetés (T ▲ D), az előzetes tudás, személyes tudás aktiválása (D), gondolkodás a témáról, a feladatról, a saját tapasztalatról, viszonyulásról (E ► P ► O)

5 PÉLDA Mi jut eszedbe róla?
►►PÓKHÁLÓÁBRA, LISTA (A Dunánál ► „kacsa” ) Milyen tapasztalatot szereztél eddig róla? ►►PÁROS MEGBESZÉLÉS Mit jósolsz? (interpretációs stratégiák, műfaji kódok használata is) ►► JÓSLÁS, T-TÁBLÁZAT Hogyan képzeled? ►► ÁLLÓKÉP, RAJZOLÁS, BELSŐ KÉPALKOTÁS Mi a véleményed? ►► ÖTCENTIS ESSZÉ, ÖTUJJAS ÉRVELÉS Miről kellene többet tudni hozzá? (előfeltétel tudás) ►► KÉRDEZZÜK A SZERZŐT

6 RJR MODELL FÁZISAI (tanulás és tanítás)
Jelentésteremtés ismerkedés az új információkkal, jelentéstulajdonítás (információfeldolgozás), a megértési folyamat nyomon követése, hídépítés meglévő és új ismeretek között („lehorgonyozódás”) (D ▲ IH ▲ D ▲ T - interakciók)

7 PÉLDA: MIT ÉS HOGYAN CSINÁL(NAK) A GYERMEK(EK)
PÉLDA: MIT ÉS HOGYAN CSINÁL(NAK) A GYERMEK(EK)? (gondolkodási képességek, műveletek: S. Kagan + FEJLESZTŐ TECHNIKÁK) MEGÉRT (megfigyel, adatot dolgoz fel, tömörít, szimbolizál-szemléltet, mintáz, kiemel, elképzel, lerajzol stb.) ►►ILLUSZTRÁCIÓ, ÁLLÓKÉP, FÜRTÁBRA, GONDOLKODÁSTÉRKÉP ÁTALAKÍT (kiemel a kontextusból, adaptál, átdolgoz, elkülönít, „kicsomagol”, általánosít, következtet: indukció, dedukció), jósol: hipotézist gyárt, kalkulál, megbecsül; érvel, megold, ellenőriz stb. ►► T-TÁBLÁZAT, SZEMPONTTÁBLÁZAT, HALMAZÁBRA, JÓSLÁSTÁBLÁZAT GENERÁL (ötletel, alkot, kitalál, ellentételez, kombinál, fölépít, integrál, kritizál, dönt, rangsorol, okokat keres, korrigál stb.) ►► ÖTLETBÖRZE, ÖTSOROS, EGY TÉMÁRÓL KÜLÖNBÖZŐ SZEREPBEN, SARKOK, FANTOMFEJEZET, BEFEJEZÉSÍRÁS, ZÁRÓNYILATKOZAT, PREZENTÁCIÓ

8 RJR MODELL FÁZISAI (tanulás és tanítás)
Reflektálás saját kontextusba ágyazás az újonnan tanultak megszilárdítása (beágyazódás) intenzív gondolatcsere (D ▲ D ▲D) az értelmezői keretek alakulása (megerősödés, részbeni vagy teljes átalakulás, új gondolati sémák létrejötte) folyamat(ön)értékelés (formatív, fejlesztő)

9 PÉLDA: Vitassátok meg! ►► AKADÉMIKUS VITA, SARKOK, ÉRVEK KÁRTYÁN, DISPUTA Formáljatok véleményt róla! ►►RÖVID ESSZÉ, ESZMECSERE, NÉVLÁNC, HÁROMLÉPÉSES INTERJÚ, PLETYKAJÁTÉK Mire jó ezt tudni, érteni? ►► LEVELEZÉS IRODALMI MŰVEKRŐL Mi a legfontosabb gondolat számodra? ►►ÍRÁS SAJÁT MAGUNK SZÁMÁRA Mit fűznél hozzá? ►► KILÉPŐKÁRTYA Milyen nehézségeid voltak, hogyan oldottad meg? ►►ÖNÉRTÉKELŐ SZEMPONTSOR, VISSZATEKINTŐ ESSZÉ

10 MILYEN MÓDSZEREKHEZ, STRATÉGIÁKHOZ ILLESZKEDNEK AZ RJR TANULÁSI TECHNIKÁI?
Kooperatív tanulás (pár, 4-6 fős csoport) Projekttanulás (egyéni és csoportos) Tanulói portfólió (egyéni) Folyamatírás - írószeminárium (egyéni, páros, csoportos) Folyamatolvasás - irodalmi körök, szakaszos olvasás (csoportos és egyéni) Vita(módszer)

11 Mi erre a bizonyíték? Miből gondolod?
Az RJR modell folyamatát magában foglaló néhány módszertani eljárás - jóslástáblázat Mit gondolsz, mi fog történni? I. rész Mi erre a bizonyíték? Miből gondolod? Mi történt valójában? II. rész III. rész

12 (nem értem, kérdésem van) (erről eszembe jutott, hogy…)
Az RJR modell folyamatát magában foglaló néhány módszertani eljárás Jelölés, jelöléstáblázat tudom + új infor-máció (nem így tudtam) ? (nem értem, kérdésem van) * (erről eszembe jutott, hogy…)

13 Az RJR modell folyamatát magában foglaló néhány módszertani eljárás TTM
Tudom Tudni akarom Megtanulom

14 Egy egyetemista RJR értelmezése
A ráhangolódás egyfajta helykészítés az új számára, előkészítése előzetes ismereteim, tudásom azon területének, amelybe az új anyag beilleszkedik. A jelentésteremtés az új anyagot az előzetes ismereteim szerinti pontos helyére illeszti, amely által rendszerszemléletű gondolkodás jön létre, s kialakul egy kritikai gondolkodás. A reflektálás aktívan alakítja gondolkodásunkat, viselkedésünket, az új ismeret nem marad tudásunk halmazában az előzőek mellett, vagy egy a többi között, hanem hatást gyakorol rájuk és átértékel.

15 nem tudatlan és nem is üres edény, hanem
„A gyermek nem tudatlan és nem is üres edény, hanem valaki, aki képes érvelni és akár magától, akár a másokkal folytatott eszmecsere nyomán valamit megérteni. A gyerek, akárcsak a felnőtt, képes a saját gondolkodásáról gondolkodni és elképzeléseit reflexión keresztül módosítani.” (J.Bruner)

16 Köszönöm a figyelmüket.


Letölteni ppt "egy konstruktivista szemléletű tanulási-tanulássegítési modell"

Hasonló előadás


Google Hirdetések