Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam. 7. évfolyam 1.Kisfiúk és nagyfiúk 2.Nevető irodalom 3.Pletyka és tömegkommunikáció 4.Poétai iskola 5.Harry.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam. 7. évfolyam 1.Kisfiúk és nagyfiúk 2.Nevető irodalom 3.Pletyka és tömegkommunikáció 4.Poétai iskola 5.Harry."— Előadás másolata:

1 SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam

2 7. évfolyam 1.Kisfiúk és nagyfiúk 2.Nevető irodalom 3.Pletyka és tömegkommunikáció 4.Poétai iskola 5.Harry Potter és a bölcsek köve 6.Itthon vagyok 7.Más lettem

3 8. évfolyam 1.Hétköznapi és művészi kommunikáció (8.) 2.A sziget mint kísérleti laboratórium 3.Nyelvrokonság 4.Anakreon feltámadásai 5.Amit a pad alatt olvasunk 6.A nyelvek közötti különbségek 7.Romeok és Júliák 8.A költészet nyelvtana, a nyelvtan költészete (1.)

4 EGY FEJEZET  fókuszok (tematikus, poétikai, szövegértési, szövegalkotási) → Névjegy*  modulok  tanári oldalak*  tanulói oldalak*  feladatlapok  szövegértési feladatok*

5 NÉVJEGY A fejezet céljaA fejezet célja a nemzeti identitástudat elmélyítése, az ismeretek bővítése haza és emberiség, haza és egyén viszonya témakörében, ismerkedés különböző korok nemzettudatával. A fejezet nagy hangsúlyt fektet a retorikai elemek funkciójának felismerésére különböző műfajú szövegekben, érvek és ellenérvek gyűjtésére, megfogalmazására, szónoki beszéd írására, előadására, a kulturált vitatkozás fejlesztésére különböző korok haza témájú szövegeihez kapcsolódóan. Fejleszti a nyelvi tudatosságot: témája az archaizmusok felismerése, gyűjtése, illetve a nyelvi változásra utaló jelenségek megfigyelése, véleményformálás a nyelvi változásokról.

6 A fejezetben lévő modulok címe és ajánlott óraszáma  1. Radnóti: Nem tudhatom – köznapi patrotizmus és a tradíció felidézése (2 óra)  2. Vörösmarty Mihály: Szózat – a Szózat mint szónoklat, a múlt mint érv a jövő mellett (3 óra)  3. Kölcsey Ferenc: Hymnus – párbeszéd és vita Vörösmarty és Kölcsey műve között. a bűntudat és a történelmi visszahelyezkedés verse (4 óra)Archaizmusok, fennmaradt régiségek a mai magyar nyelvben (2 óra)  4. Szövegpárhuzamok nemzethalálról és túlélésről, verségről és győzelemről, megmaradásról és identitásról (3-(4) óra)Változásra utaló jelenségek a mai nyelvben; vita a változások irányáról és értelméről, értékéről (3 óra)  5. A költő és hazája – három pillanatkép: Janus, Balassi és Ady egy-egy verse (3 óra)

7 Ajánlott korosztály13-14 év (7. évfolyam) Fejezetkapcsolódási pontok  Tantervi 7. évfolyam, 4. fejezet (Poétai iskola)8. évfolyam, 1. fejezet (A költészet nyelvtana – a nyelvtan költészete)9. évfolyam, 4. fejezet (Konfliktusos drámák – Az érvek típusai), 5. fejezet (Ars poeticák)  Kereszttantervi A fejezetben lévő modulok összekapcsolhatók elsősorban a történelem, illetve bizonyos lélektani (pszichológiai) témákkal, problémákkal. Tágabb összefüggésben erkölcsi, etikai témákhoz is kapcsolódhat.

8 A képességfejlesztés fókuszai Kompetenciaterületi  Tematikus fókusz: Nemzeti identitástudat, haza és emberiség, haza és egyén viszonya; a nemzet és nemzettudat fogalma, történetisége  Poétikai fókusz: Azonos téma, eltérő formák, retorikai és poétikai sajátosságok vizsgálata; intertextualitás  Szövegértési fókusz: A szövegben kifejezésre jutó értékek és magatartásformák felismerése, beszédhelyzet azonosítása; nyelvi eszközök (régiek és maiak) és jelentés összefüggéseinek felismerése.  Szövegalkotási fókusz: Érvek pro és kontra, szóban és írásban. Szónoki beszéd írása. [...] [...]

9 Követelmények  A művekben megjelenő szemléletmód, szerepek, csoportnormák és értékek illetve hangnemek felismerése és azonosítása, a retorikai elemek, illetve az utalások, rájátszások azonosítása és funkciójuk értelmezése.  A szónoki beszéd eszközeinek, szerkezetének felismerése, a meggyőzés képességének elsajátítása.  Érvek és ellenérvek gyűjtése lírai és epikus szövegekből, illetve önállóan megadott témában. Az érvek elrendezése, önálló vélemény megfogalmazásának képessége.

10 Értékelés  Szóbeli: A szóbeli értékelés, tanári reflexiók folyamatosan, óráról órára, feladatról feladatra jelennek meg mind az egyéni, mind a csoportos tevékenységekkel kapcsolatban.  Írásbeli:Elsősorban nem a tényanyag elsajátítását mérő, hanem sokkal inkább a személyes véleményeket és ítéleteket tükröző, önálló fogalmazás jellegű számonkérési módszer javasolt, illetve az önálló feladatok folyamatos értékelése.

11 Módszertani ajánlás  A csoportok kialakításakor a differenciálásnál a szaktanár elsősorban azt vegye figyelembe, hogy a különböző tanulók logikai és problémakezelési készsége, szövegértési, differenciálási képessége milyen szinteken áll.  A fejezet középpontjában a szóbeli megszólalás, a beszélgetés mellett a különböző írásbeli feladatok, írásművek készítése áll. A ráhangolódás, jelentésteremtés, feldolgozás szakaszában a szóbeli-és írásbeli feladatok aránya nagyjából megegyezik, a reflektálási szakaszban pedig olyan feladatok dominálnak, melyeknél az önálló tevékenység a fő cél. A csoportbontás szempontjai az aktuális feladatoknál jelennek meg (tanári oldalak, instrukciók). Támogató rendszer  Arató – Pála: A szöveg vonzásában II. (Átjárók)  Kálmán – Nádasdy: Hárompercesek a nyelvről --------------------------------------------------------------------------------

12 TANÁRI OLDALAK (a tanulói mellett, között)  fejlesztő(k) neve  modul címe, célja  tervezett idő  elhagyható-e  lépés, feladat  tanári instrukciók  kiemelt készségek, képességek  célcsoport – differenciálás  munkaformák  módszerek, eljárások  eszközök (ha szükséges)  megoldások  RJR modell következetesen

13 TANULÓI OLDALAK („tankönyv, munkafüzet”)  a feladatsor (modul) célja, fő kérdései  feladatok - egyéni, páros, csoportos (homogén vagy heterogén) munkaformák - változatos módszerek (kérdéssor, táblázat, jellemtérkép...)  szövegek - szépirodalmi – részlet vagy egész - hétköznapi  közlő szövegek  megtanulnivalók  grafikai szervezők, rajzok, képek*  hely a válaszoknak

14 ? (Lantos Ferenc)

15 Poétai iskola  hagyományos fogalmak és szövegek  másféle megközelítés a)szakmai b)módszertani c)szövegválasztási / kiindulási ‘ppp (present, personal, popular)’ *  új szövegek  integráció  folytatás is, kiindulása is későbbieknek

16 (a metaforához)

17 Amit a pad alatt olvasunk  az olcsóság problémái a hétköznapokban és az irodalomban  a ponyva fogalma, története  Rejtő Jenő (választható, rövidíthető)  Szerb Antal  választott mű -a választás rendje, menete -a feldolgozás módja

18  szempont / vázlatos megjegyzések a műről(szerző, cím:)  szerző, keletkezés  műfaj(ok), mihez hasonló  történet helye, ideje, időkezelése  a regény szerkezete, tagolódása  a probléma, konfliktus (ha van)  titkok, rejtélyek (ha vannak)  mi fűzi össze az eseményeket, mi az összekötő domináns szervező elem  az elbeszélő személye  az elbeszélő viszonya az elbeszéltekhez (pl hűvös/ szenvedélyesen állást foglaló, mindentudó /kíváncsi és tudatlan, közlékeny/titokzatoskodó)

19  az elbeszélő viszonya az olvasóhoz (tudomást vesz-e rólunk, olvasókról vagy csak tárgyáról szól?)  főszereplő(k), hős(ök)  egyéb szereplők/típusok  a jellemek kidolgozottsága  nyelvi megformáltság  hangnem (pl. komikus, érzelmes)  valóság és fantázia viszonya  terjedelem egyéb sajátosság(ok)  a siker vélhető okai  tényleg ponyva-e ---------------------------------*******----------------------------------

20 szövegkiegészítés  Kora éjszaka Frodó hirtelen felriadt _____ (1) álmából, mintha egy hang vagy ismeretlen valami zavarta volna meg. Látta, hogy Vándor _______(2) ül a székén: szeme _________(3) a kandalló fényét, mert úgy látszik, közben sem feledkezett meg a tűzről, és a ________(4) nagy lánggal lobogtak; de Vándor nem szólt semmit, és nem is_______(5).  Frodó hamarosan megint elaludt, de ________(6) álmában megint csak szélzúgást és patadobogást hallott. A szél mintha ________(7)és vadul rázta volna a házat; valahol messze pedig egy kürt_______(8). Frodó kinyitotta a szemét, és hallotta, hogy a fogadó udvarán _________(9) kukorékol egy kakas. Vándor félrehúzta a függönyt, és egy ________(10) kinyitotta a spalettákat. A szobát betöltötte a hajnali szürkület, és a nyitott ablakon át ________(11) a hideg.  Vándor sorra felköltötte valamennyiőket, majd a fogadó hobbit-szobái felé indult: a többiek utána. Amikor beléptek, jó okuk volt______(12), hogy megfogadták Vándor tanácsát: a felfeszített ablakok ide-oda himbálóztak a__________(13), szél csapkodta a függönyöket; az ágyak fel voltak_________(14), a hosszú párnák felhasogatva hevertek a padlón; a barna ágytakaró _________ (15) szakadt.

21 feleletválasztás 2. A vizsgálatok azt is kiderítették, hogy a fáraó  kevés és rossz minőségű táplálékot fogyasztott  törékeny testalkatú volt  született gerincbetegségben szenvedett  170 centiméternél magasabb volt.

22 táblázatkitöltés igaz/hamis választás Számok Mértékegységek/Skálák Mit írnak le? Mire vonatkoznak? 1.0,7-0,92.2,1-2,33.11.4.430************************************************************************************* Mozartot nem kezelték megfelelően, mert: a. nem csapoltak tőle az orvosok elég vért. b. túl sok hideg borogatást tettek rá. c. nem ismerték a betegséget és gyógymódját. d. Mozart nem vetette alá magát a kezelésnek.

23 Eger projekt  Osztálykirándulás Egerben – szövegértési feladatsor papíron és számítógépen

24 mi erre szeretnénk haladni


Letölteni ppt "SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam. 7. évfolyam 1.Kisfiúk és nagyfiúk 2.Nevető irodalom 3.Pletyka és tömegkommunikáció 4.Poétai iskola 5.Harry."

Hasonló előadás


Google Hirdetések