Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam"— Előadás másolata:

1 SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam

2 7. évfolyam Kisfiúk és nagyfiúk Nevető irodalom Pletyka és tömegkommunikáció Poétai iskola Harry Potter és a bölcsek köve Itthon vagyok Más lettem

3 Hétköznapi és művészi kommunikáció (8.)
8. évfolyam Hétköznapi és művészi kommunikáció (8.) A sziget mint kísérleti laboratórium Nyelvrokonság Anakreon feltámadásai Amit a pad alatt olvasunk A nyelvek közötti különbségek Romeok és Júliák A költészet nyelvtana, a nyelvtan költészete (1.)

4 EGY FEJEZET fókuszok (tematikus, poétikai, szövegértési, szövegalkotási) → Névjegy* modulok tanári oldalak* tanulói oldalak* feladatlapok szövegértési feladatok* jönnek névjegy diák (7.6. itthon vagyok)

5 NÉVJEGY A fejezet célja
A fejezet célja a nemzeti identitástudat elmélyítése, az ismeretek bővítése haza és emberiség, haza és egyén viszonya témakörében, ismerkedés különböző korok nemzettudatával. A fejezet nagy hangsúlyt fektet a retorikai elemek funkciójának felismerésére különböző műfajú szövegekben, érvek és ellenérvek gyűjtésére, megfogalmazására, szónoki beszéd írására, előadására, a kulturált vitatkozás fejlesztésére különböző korok haza témájú szövegeihez kapcsolódóan. Fejleszti a nyelvi tudatosságot: témája az archaizmusok felismerése, gyűjtése, illetve a nyelvi változásra utaló jelenségek megfigyelése, véleményformálás a nyelvi változásokról.

6 A fejezetben lévő modulok címe és ajánlott óraszáma
1. Radnóti: Nem tudhatom – köznapi patrotizmus és a tradíció felidézése (2 óra) 2. Vörösmarty Mihály: Szózat – a Szózat mint szónoklat, a múlt mint érv a jövő mellett (3 óra) 3. Kölcsey Ferenc: Hymnus – párbeszéd és vita Vörösmarty és Kölcsey műve között. a bűntudat és a történelmi visszahelyezkedés verse (4 óra)Archaizmusok, fennmaradt régiségek a mai magyar nyelvben (2 óra) 4. Szövegpárhuzamok nemzethalálról és túlélésről, verségről és győzelemről, megmaradásról és identitásról (3-(4) óra)Változásra utaló jelenségek a mai nyelvben; vita a változások irányáról és értelméről, értékéről (3 óra) 5. A költő és hazája – három pillanatkép: Janus, Balassi és Ady egy-egy verse (3 óra)

7 Ajánlott korosztály 13-14 év (7. évfolyam)
Fejezetkapcsolódási pontok Tantervi 7. évfolyam, 4. fejezet (Poétai iskola)8. évfolyam, 1. fejezet (A költészet nyelvtana – a nyelvtan költészete)9. évfolyam, 4. fejezet (Konfliktusos drámák – Az érvek típusai), 5. fejezet (Ars poeticák) Kereszttantervi A fejezetben lévő modulok összekapcsolhatók elsősorban a történelem, illetve bizonyos lélektani (pszichológiai) témákkal, problémákkal. Tágabb összefüggésben erkölcsi, etikai témákhoz is kapcsolódhat.

8 A képességfejlesztés fókuszai Kompetenciaterületi
Tematikus fókusz: Nemzeti identitástudat, haza és emberiség, haza és egyén viszonya; a nemzet és nemzettudat fogalma, történetisége Poétikai fókusz: Azonos téma, eltérő formák, retorikai és poétikai sajátosságok vizsgálata; intertextualitás Szövegértési fókusz: A szövegben kifejezésre jutó értékek és magatartásformák felismerése, beszédhelyzet azonosítása; nyelvi eszközök (régiek és maiak) és jelentés összefüggéseinek felismerése. Szövegalkotási fókusz: Érvek pro és kontra, szóban és írásban. Szónoki beszéd írása. [...]

9 Követelmények A művekben megjelenő szemléletmód, szerepek, csoportnormák és értékek illetve hangnemek felismerése és azonosítása, a retorikai elemek, illetve az utalások, rájátszások azonosítása és funkciójuk értelmezése. A szónoki beszéd eszközeinek, szerkezetének felismerése, a meggyőzés képességének elsajátítása. Érvek és ellenérvek gyűjtése lírai és epikus szövegekből, illetve önállóan megadott témában. Az érvek elrendezése, önálló vélemény megfogalmazásának képessége.

10 Értékelés Szóbeli: A szóbeli értékelés, tanári reflexiók folyamatosan, óráról órára, feladatról feladatra jelennek meg mind az egyéni, mind a csoportos tevékenységekkel kapcsolatban. Írásbeli:Elsősorban nem a tényanyag elsajátítását mérő, hanem sokkal inkább a személyes véleményeket és ítéleteket tükröző, önálló fogalmazás jellegű számonkérési módszer javasolt, illetve az önálló feladatok folyamatos értékelése. és önértékelés: kézbe egy lap

11 Módszertani ajánlás A csoportok kialakításakor a differenciálásnál a szaktanár elsősorban azt vegye figyelembe, hogy a különböző tanulók logikai és problémakezelési készsége, szövegértési, differenciálási képessége milyen szinteken áll. A fejezet középpontjában a szóbeli megszólalás, a beszélgetés mellett a különböző írásbeli feladatok, írásművek készítése áll. A ráhangolódás, jelentésteremtés, feldolgozás szakaszában a szóbeli-és írásbeli feladatok aránya nagyjából megegyezik, a reflektálási szakaszban pedig olyan feladatok dominálnak, melyeknél az önálló tevékenység a fő cél. A csoportbontás szempontjai az aktuális feladatoknál jelennek meg (tanári oldalak, instrukciók). Támogató rendszer Arató – Pála: A szöveg vonzásában II. (Átjárók) Kálmán – Nádasdy: Hárompercesek a nyelvről

12 TANÁRI OLDALAK (a tanulói mellett, között)
fejlesztő(k) neve modul címe, célja tervezett idő elhagyható-e lépés, feladat tanári instrukciók kiemelt készségek, képességek célcsoport – differenciálás munkaformák módszerek, eljárások eszközök (ha szükséges) megoldások RJR modell következetesen

13 TANULÓI OLDALAK („tankönyv, munkafüzet”)
a feladatsor (modul) célja, fő kérdései feladatok - egyéni, páros, csoportos (homogén vagy heterogén) munkaformák - változatos módszerek (kérdéssor, táblázat, jellemtérkép ...) szövegek - szépirodalmi – részlet vagy egész - hétköznapi közlő szövegek megtanulnivalók grafikai szervezők, rajzok, képek* hely a válaszoknak

14 ? (Lantos Ferenc)

15 Poétai iskola hagyományos fogalmak és szövegek másféle megközelítés
szakmai módszertani szövegválasztási / kiindulási ‘ppp (present, personal, popular)’ * új szövegek integráció folytatás is, kiindulása is későbbieknek Tankcsapda, Belga (kézbe) és hallgatva rajz metaforához tictac reklám-film de pl. Szent Péter esernyőjénél: tv-s pletyka műsor készítése a regény szereplőivel, eseményeivel HP és a mi világunk Matula, Roxfort és saját házirend

16 (a metaforához) Tic-tac reklám →legalább két állítást sugall: ha tic-tacot eszel, azonnal szóba állnak veled a lányok, ezért amikor randira mész, szinte repülsz a boldogságtól (metafora)

17 Amit a pad alatt olvasunk
az olcsóság problémái a hétköznapokban és az irodalomban a ponyva fogalma, története Rejtő Jenő (választható, rövidíthető) Szerb Antal választott mű a választás rendje, menete a feldolgozás módja

18 szempont / vázlatos megjegyzések a műről(szerző, cím:)
szerző, keletkezés műfaj(ok), mihez hasonló történet helye, ideje, időkezelése a regény szerkezete, tagolódása a probléma, konfliktus (ha van) titkok, rejtélyek (ha vannak) mi fűzi össze az eseményeket, mi az összekötő domináns szervező elem az elbeszélő személye az elbeszélő viszonya az elbeszéltekhez (pl hűvös/ szenvedélyesen állást foglaló, mindentudó /kíváncsi és tudatlan, közlékeny/titokzatoskodó)

19 az elbeszélő viszonya az olvasóhoz (tudomást vesz-e rólunk, olvasókról vagy csak tárgyáról szól?)
főszereplő(k), hős(ök) egyéb szereplők/típusok a jellemek kidolgozottsága nyelvi megformáltság hangnem (pl. komikus, érzelmes) valóság és fantázia viszonya terjedelem egyéb sajátosság(ok) a siker vélhető okai tényleg ponyva-e *******

20 szövegkiegészítés Kora éjszaka Frodó hirtelen felriadt _____ (1) álmából, mintha egy hang vagy ismeretlen valami zavarta volna meg. Látta, hogy Vándor _______(2) ül a székén: szeme _________(3) a kandalló fényét, mert úgy látszik, közben sem feledkezett meg a tűzről, és a ________(4) nagy lánggal lobogtak; de Vándor nem szólt semmit, és nem is_______(5). Frodó hamarosan megint elaludt, de ________(6) álmában megint csak szélzúgást és patadobogást hallott. A szél mintha ________(7)és vadul rázta volna a házat; valahol messze pedig egy kürt_______(8). Frodó kinyitotta a szemét, és hallotta, hogy a fogadó udvarán _________(9) kukorékol egy kakas. Vándor félrehúzta a függönyt, és egy ________(10) kinyitotta a spalettákat. A szobát betöltötte a hajnali szürkület, és a nyitott ablakon át ________(11) a hideg. Vándor sorra felköltötte valamennyiőket, majd a fogadó hobbit-szobái felé indult: a többiek utána. Amikor beléptek, jó okuk volt______(12), hogy megfogadták Vándor tanácsát: a felfeszített ablakok ide-oda himbálóztak a__________(13), szél csapkodta a függönyöket; az ágyak fel voltak_________(14), a hosszú párnák felhasogatva hevertek a padlón; a barna ágytakaró _________ (15) szakadt.

21 feleletválasztás 2. A vizsgálatok azt is kiderítették, hogy a fáraó kevés és rossz minőségű táplálékot fogyasztott törékeny testalkatú volt született gerincbetegségben szenvedett 170 centiméternél magasabb volt.

22 táblázatkitöltés igaz/hamis választás
Számok Mértékegységek/Skálák Mit írnak le? Mire vonatkoznak? 1.0,7-0,9 2.2,1-2,33. 11.4. 430 ************************************************************************************* Mozartot nem kezelték megfelelően, mert: a. nem csapoltak tőle az orvosok elég vért. b. túl sok hideg borogatást tettek rá. c. nem ismerték a betegséget és gyógymódját. d. Mozart nem vetette alá magát a kezelésnek.

23 Eger projekt Osztálykirándulás Egerben – szövegértési feladatsor papíron és számítógépen

24 mi erre szeretnénk haladni


Letölteni ppt "SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam"

Hasonló előadás


Google Hirdetések