Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Valakovicsné Lakatos Marianna Iskolai könyvtári szakértő, könyvtárostanár Könyvtárostanárok műhelyfoglalkozása Eger, 2013. április 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Valakovicsné Lakatos Marianna Iskolai könyvtári szakértő, könyvtárostanár Könyvtárostanárok műhelyfoglalkozása Eger, 2013. április 16."— Előadás másolata:

1 Valakovicsné Lakatos Marianna Iskolai könyvtári szakértő, könyvtárostanár Könyvtárostanárok műhelyfoglalkozása Eger, 2013. április 16.

2 „A könyvtár-tudománynál nincs szélesebb tudomány, az minden tudománynak melléktudománya.” (Szabó Ervin)

3 Az iskolai könyvtár szerepe Jogszabályi háttér: A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatásokat. 2011.évi CXC.tv. 46.§(6)c) Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, a pedagógiai program megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtárpedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység. 20/2012. rend. 163.§(1) Alapfeladata: az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása20/2012 rend. 166§(1)c)

4 Iskolai könyvtár Információs-kommunikációs központ Forrásközpont Tudástár A tanulás-tanítás színtere Az iskola legdemokratikusabb, legintelligensebb, legnyitottabb, legegyénreszabottabb tanulási tere Közösségi tér

5 Könyvtár-pedagógia A könyvtárban vagy könyvtári dokumentumok felhasználásával való, ismeretszerzéssel, ismeretközvetítéssel, információkereséssel foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat. A könyvtár gyűjteménye, szolgáltatása és a könyvtár használói közötti közvetítő tevékenység. Közvetlen célja a könyvtári dokumentumok és szolgáltatások sokoldalú, gyakorlatias és élményszerű megismertetése. Hosszú távú célja a könyvtárak, a könyvtári dokumentumok, szolgáltatások és az informálódás szükségletének felkeltése és ezáltal a könyvtárhasználóvá nevelés. Az a tudományterület, ami a könyvtárhasználó, a tanuló személyiségének az olvasás, könyvtárhasználat,informálódás során való előmozdításával foglalkozik.

6 Könyvtárpedagógia A könyvtárhasználat tantárgy tanításának-tanulásának és a kapcsolatos nevelési feladatok ellátásának módszereivel foglalkozó pedagógiai tudományág. Egyfajta tantárgy- pedagógia, melynek feladata az is, hogy a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek a tanítási-tanulási folyamatban elhelyezze. A könyvtári munkafolyamatok nevelési céloknak és/vagy nevelési-oktatási intézmények tevékenységének alárendelt tervezése, szervezése, végzése. Pedagógusok és könyvtárosok felkészítése a könyvtárhasználat tanítására és a könyvtár használatára mind szakmai, mind módszertani szempontból.

7 Kik végeznek könyvtár-pedagógiai munkát? Család Iskolán kívüli könyvtárosok Iskolai könyvtárosok – könyvtárostanárok Pedagógusok

8 A nevelőtestület felelőssége Olvasási igényesség, írásbeliség szintjének emelése, személyiségfejlesztés – ez a teljes tantestület közös felelőssége, különösen az osztályfőnöké. Az osztályfőnök tart szoros kapcsolatot a tanulókkal, az osztályban tanító tanárokkal és a szülőkkel. Ő tudja továbbítani direkt vagy indirekt módon a könyvtárostanár jelzéseit – s ő tudja tájékoztatni a könyvtárban dolgozót az eredményekről és megoldandó problémáiról. Könyv(tár)ismeret és könyv(tár)használat szakórákon - a könyvtárban ismétlődő feladatok szükségesek.

9 Könyvtárostanár felelőssége Kezdeményezés Rendszeres tájékoztatás, igényfelkeltés Az adott iskola évfolyamai részére elkészüljön a könyvtár-pedagógiai program, amit a nevelőtestület közösen valósít meg.

10 A könyvtár-pedagógiai program célja A könyvtár „forrásközpontként” való felhasználásával meg kell alapoznia az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat. Felkészíteni és ébren tartani az írott betű, a szellemi munka iránti tiszteletet, az elmúlt korok értékeinek megbecsülését, az önművelés iránti igényt. Felkészíteni a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, ismeretszerzésre. Kialakítani és fejleszteni azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a könyvtár mindennapos használatában elengedhetetlenül szükségesek. A tanuló joga az információhoz való hozzáférés, képes legyen azokat céljainak megfelelően feldolgozni és alkalmazni.

11 A könyvtár-pedagógiai program célja Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait, azok képes legyen az információszerzés kritikai szelekciójára. A könyvtárhasználat azon lehetőségeinek megismertetése, amelyek elősegítik valamennyi műveltségi terület ismereteinek feltárását. Megismertetni a tanulókat azon alapvető információhordozók fajtáival, szerepével és felhasználásával, amelyek elősegítik az önálló szellemi alkotás létrehozását. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása. A modernkor követelményeinek figyelembevételével az önálló gondolkodás, a kreativitás fejlesztése, az önművelés igényének felkeltése és megszilárdítása.

12 A könyvtár-pedagógiai program elkészítésének folyamata 1. Helyzetelemzés Iskolai környezet Állomány – elhelyezése, tagolása Könyvtárhasználók köre Gyűjtemény, feldolgozottság, szolgáltatások, kapcsolatok TANULÓK

13 A könyvtár-pedagógiai program elkészítésének folyamata 1. A diáknak képesnek kell lennie arra, hogy - az információból értelmezze a lényeget, - jó minőségű munkákat készítsen, - önállóan tanuljon, - munkacsoport tagjaként hatékonyan tevékenykedjen, - az információt és információs technikát felelősen és etikusan használja. Az ehhez szükséges tanulási készségek a következők: - az önálló (önszabályozott) tanulás készsége, - az együttműködési készség, - a tervezési készség, - az információ megtalálásának és összegyűjtésének készsége, - a kiválasztás és az értékelés készsége, - a rendszerezés és a jegyzetelés (rögzítés) készsége, - a közlés (kommunikálás) és megvalósítás készsége, - az értékelési készség.”

14 A könyvtár-pedagógiai program elkészítésének folyamata 2. Nevelési program megtervezése, átgondolása Az oktatási program tekintetében a nevelőtestülettel való konzultáció Küldetésnyilatkozat és jövőkép SWOT analízis Stratégiai program, fejlesztési lehetőségek

15 A könyvtár-pedagógiai program elemei – NEVELÉSI PROGRAM Küldetésnyilatkozat és jövőkép Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata NAT 2012 A könyvtár-pedagógiai munka jelenlegi helyzete Célok (olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelés), alapelvek, feladatok, eszközök, eljárások Feltételrendszer – tárgyi, humánerőforrás Az információs műveltség fejlesztési lehetőségei

16 A könyvtár-pedagógiai program elemei – NEVELÉSI PROGRAM A helyi pedagógiai program könyvtári támogatása Ellenőrzés, értékelés Nevelési feladatok A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenységek Differenciált tanulásszervezés Együttműködési formák Személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az esélyegyenlőség megteremtését célzó feladatok

17 A könyvtár-pedagógiai program elemei – HELYI TANTERV OKTATÁSI PROGRAM Univerzális tartalom, tantárgyköziség A nevelésben-oktatásban a könyvtárhasználat oktatásának alapvető célja, hogy lineáris/spirális felépítés szerint felkészítse a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási technikákra, valamint megismertesse velük az információkezelés jogi és etikai szabályait.

18 A könyvtár-pedagógiai program elemei – HELYI TANTERV A tanulás tanítása – eszköz Kötelező tananyagtartalom „Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. A földrajzi elhelyezkedésből és az anyagi különbségekből adódó esélyegyenlőtlenség jelentősen csökkenthető az informatikai eszközök és a könyvtári szolgáltatások használatával. Az információ nyilvánossá és mindenki számára hozzáférhetővé válása esélyt ad a demokrácia erősítésére.”

19 A könyvtár-pedagógiai program elemei – HELYI TANTERV Kerettantervek Könyvtárhasználati tananyag: Könyvtárhasználati célismeret, általános követelmények Eszköztudás Komplexitás Tervszerűség Bemenet-kimenet

20 A könyvtár-pedagógiai program elemei – HELYI TANTERV Célkitűzések Általános fejlesztési követelmények Koordináció – újabb ismeretek beépítése a korábbi tananyagba Értékelés – könyvtárhasználati tudás mérése

21 A könyvtár-pedagógiai program elemei – HELYI TANTERV Alapvető befogadó tárgyak: Informatika Magyar nyelv Osztályfőnöki órák Kapcsolódási pontok megkeresése Tantervek, tanmenetek Kerettantervi óraszámok az informatikán kívül nincs meghatározva, így az adott intézményére szabva kell hozzárendelni az óraszámot a körülmények figyelembevételével.

22 A könyvtár-pedagógiai program elemei – HELYI TANTERV Fejlesztési követelmények Tanórán kívüli foglalkozások rendjében Könyvtári szakkör Egyéb szakkör Versenyfelkészítő TDK Rendezvények

23 Ki készítse, hogyan? Közös tervezés, szervezés, alkotómunka Könyvtárostanár – koordinátor és menedzser Együttműködés Fejlesztési stratégia Koherencia a szabályozók között – iskolai és könyvtári

24 Ajánlott irodalom Az IFLA és az UNESCO közös könyvtári nyilatkozata Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába. Szerk. Dán Krisztina, Bp., FPI, 2001 Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia. KTE-Flaccus, Bp., 2003 Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtár-pedagógiai program az iskolában. In: Korszerű könyvtár, 2006. február. p. 1-25.

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Valakovicsné Lakatos Marianna Iskolai könyvtári szakértő, könyvtárostanár Könyvtárostanárok műhelyfoglalkozása Eger, 2013. április 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések