Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 6. téma Vezetői információs rendszerek. 2 Áttekintjük a za vezetői munka információ- és időgazdálkodási aspektusait, za szervezeti információ rendszereket,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 6. téma Vezetői információs rendszerek. 2 Áttekintjük a za vezetői munka információ- és időgazdálkodási aspektusait, za szervezeti információ rendszereket,"— Előadás másolata:

1 1 6. téma Vezetői információs rendszerek

2 2 Áttekintjük a za vezetői munka információ- és időgazdálkodási aspektusait, za szervezeti információ rendszereket, eszközöket, z az informatika fejlődésének hatását a szervezeti és vezetési folyamatokra.

3 3 Egy kis önmenedzsment – vezetői idő- és információgazdálkodás Erőforrások: zPénz, tőke – pénztömeg, költségkeret, zAnyagi erőforrások – ingatlanok, gépek, zMunkaerő zInformáció – a szervezeti döntések inputja zIdő

4 4 Az idő A vezetők számára a legkritikusabb tényező:  nem lehet megvenni, kibérelni, eladni,  rendelkezésre szigorú fizikai korlátok kérdése,  nem lehet tárolni;  nem lehet helyettesíteni.

5 5 Az információ különböző formában érkezhet:  Jegyzőkönyvek, feljegyzések, üzenetek emlékeztetők,  belső folyóiratok, körlevelek,  különböző publikációk, újságok, könyvek,  üzleti levelek,  a vezető által vagy neki írt jelentések,  telefonbeszélgetések,  informális beszélgetések,  számítógépes kinyomtatások,  elektronikus üzenetek, stb.

6 6 A hatékony információ- menedzselés titkait Feona J. Hamilton hét szabálya: 1. Nincs semmi rendkívüli egy kiürült iratrendezőben. 2. A papírhalmok az asztalon szintén kényelmetlenek. 3.Túl sok információ egészségtelen. 4. Senkinek sincs szüksége két példányra örökre. 5. Még a könyvtáros sem képes tegnapra előkeríteni. 6. Az információ napi kezelést igényel. 7. Az élvezet valós keresési stratégia.

7 7 A vezetői tevékenység információs támogatása Murdick definíciója szerint: “Információs rendszernek nevezzük azt a rendszert, amely a vállalat környezetére vonatkozó adatok figyelésével és elérésével egyidejűleg kezeli a vállalaton belül zajló tevékenységek és a környezettel folytatott tranzakciók adatait is, ezeket rendszerezi és információként a döntéshozók rendelkezésére bocsátja.”

8 8 A szervezeti hierarchia információ igénye zA felsővezetés - stratégiai tervezéshez és döntésekhez összevont, elemző, átfogó és áttekintő jellegű információ zA középvezetés - taktikai és szabályozási döntéseihez átfogó és részletesebb információ egyaránt szükséges. zA közvetlen munkahelyi vezetés - operatív döntéshez utasítás jellegű, specifukus információk szükségesek. zA munkavállalók által végzett tranzakciók szintjéhez - pontos utasítások kellenek..

9 9 A vezetéstámogató információs rendszerek zA számviteli információs rendszer (SZIR) pénzügyi jellegű információkat biztosít a szervezeti vezetők irányítási döntéseihez és azok végrehajtásához egyaránt. zA vezetői információs rendszer (VIR) feladata információk gyűjtése, kezelése, szolgáltatása a vezetői döntéshozatalhoz.

10 10 A SZIR adatait meghatározó tényezők: zaz általános és speciális számviteli előírások, zaz adózás rendszere, za szakmai ajánlások, za tulajdonosok, za vállalkozás egyedi sajátosságai, za vezetői információ igény.

11 A vezetéstámogató információ rendszerek fejlődése TFR – Tranzakció Feldolgozó Rendszer VIR – Vezetői Információs Rendszer DTR – Döntéstámogató Rendszer CsDTR – Csoportos Döntéstámogató Rendszer FVR - Felsővezetői Információs Rendszerek SzR – Szakértői Rendszerek

12 A döntési folyamat munkafázisai Adatgyűjtés Tervezés Alternatívák közüli választás Megvalósítás Alkalmazható vezetéstámogató inf. rendszerek VIR, FVT, SzR, DTR DTR, SzR DTR, SzR, CsDTR VIR, DTR, SzR

13 13 A projektmenedzsment, projektvezetés  a hatékony munkavégzés,  az eredmények és feladatok áttekinthetővé tétele,  a felelősségi körök kialakítása. Célszoftverek: PROSIS, a CIPREC, a CA-Superproject, a Primavera Project Planner, az Artemis CostViews és az MS Project.

14 14 Csoportmunka támogatás A csoportmunkát támogató információs rendszerek (groupware-szoftverek)  munkacsoportok létrejöttéhez kapcsolódik,  célja a valamely közös problémán dolgozó emberek kommunikációjának elősegítése  szabályozott kommunikációs csatornát biztosítsanak az őket használó csoporttagok számára  megjelenésük szorosan kötődik a számítógépes hálózatok kialakulásához

15 15 Csoportmunka szoftverek: zelektronikus üzenetkezelő eszközök, zkifejezetten erre a célra készült alkalmazások, mint a Lotus Notes, MS Outlook, MS TeamManager, zelektronikus hirdetőtáblák (bulletin board),  a közös, osztott adatbázisok (pl.Access),

16 16 A kontrolling, mint szervezeti funkció  A gazdálkodó szervezetek tervezési és információs rendszerének kiépítéséről és karbantartásáról gondoskodik.  Stratégiai jelentőségű, elsősorban a felső vezetés igényeinek alárendelt eszköz.  A kontrolling vezető helye a szervezeti hierarchia magasabb szintjein található a formális szervezeti struktúrában.

17 17 Kontrolling-szemlélet  célorientáltság,  szűk keresztmetszet-orientáltság,  jövőorientáltság,  költségtudatosság

18 18 Az új technológiák hatása a vezetésre  home-banking, telebanking szogáltatások,  Internetes web-oldalak,  a kommunikációs felületek közvetlen összekapcsolása,  biztonsági kockázatok, adatbiztonsági módszerek,  külső adatbázisok használata,

19 A szervezeti struktúra változásai

20 20 7. téma A vezetői döntéshozatal

21 21 Témakörök: zaz elméleti alapok, za döntéselmélet tárgya, za rendszerelmélet hatása a döntéselméletre, za döntések osztályozása, zdöntéshozatal szereplői, zdöntési fázisok, zdöntéselemzés,

22 22 A döntéshozatal elméleti alapjai Történeti előzmények:  komplex rendszerek,  döntéselőkészítés,  döntéstámogatás,  normatív módszerek,  leíró módszerek. Interdisciplina

23 23 A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei  megszervezésének,  megnyilvánulásának,  logikai,  matematikai és,  empirikus vizsgálata.

24 24 A döntéselmélet rendeltetése Olyan módszerek kialakítása, amelyek segítségével valamely zkvantifikált feltételekkel, paraméterekkel, kritériumokkal jellemzett rendszer, zlehetséges alternatívái közül, zmatematikailag egzakt módon kiválasztható, zaz optimális kompromisszumként felfogható megoldás.

25 25 A különböző megközelítések A döntés  legfontosabb ismérvének a választást tekintik,  amelyet mindig adott külső és belső környezeti,  valamint szubjektív és objektív feltételek és körülmények befolyásolnak.

26 26 A döntés elemei  problématér,  célok tere,  alternatívák (adottságok, lehetőségek),  a döntés erőforrásai (pénz, idő, információ, ismeret, munkamegosztás),  a döntés szereplői (személyek, motiváció, tudás, kompetencia),  garanciák.

27 27 A döntés elemei problématér Döntés akciók tere célok tere ( alternatív erőforrások )

28 28 A döntés fogalma, elemei osztályozása A döntés formálisan választást jelent a lehetőségek között. A döntés  objektív kényszer,  amelynek tünete a probléma,  forrása a célok és az adottságok között fennálló ellentmondás,  jövő-orientált,  az akarat hangsúlyozottsága és a döntéshozó személy(ek) tudata jellemzi.

29 29 Maga a döntés lényegében két mozzanatból áll:  alternatívák összehasonlítása – mérlegelés,  választás - ítélet.

30 30 A döntéshozatal korlátai  célkorlát,  erőforráskorlát,  a problémagazdák száma korlátozott,  hierarchiakorlát,  kompetenciakorlát,  módszertani korlátok:  észlelési korlát,  felismerési korlát,  megkülönböztetési korlát,  méréskorlát,  kommunikációkorlát.

31 31 A döntések osztályozása Osztályozási szempontok: xalgoritmizálhatóság, xvezetői szándék, xgazdasági szférák kapcsolata, xvállalati funkciók, xidőtáv, xegymáshoz való viszony xa döntéshozatal módja, xdöntéstámogatás módja, xkockázat megjelenése,

32 32 Algoritmizálhatóság szerint  programozott vagy strukturált,  elegendő információ áll rendelkezésre,  rutinjellegűek,  kifejlesztett eljárások.  nem programozott vagy strukturálatlan  kevés az információ,  nehéz definiálni a kérdést.

33 33 A jól strukturált probléma jellemzői:  A megoldások ellenőrzésére létezik valamilyen egyértelmű kritérium, amely teljesen mechanikusan alkalmazható az egyes megoldásokra.  Létezik legalább egy olyan problématér, amelyben a kiinduló állapot, a célállapot és az adott probléma megoldására tett kísérlet során elérhető vagy figyelembe vehető összes állapot reprezentálható.  Követhetők és elérhetők a problématér állapotváltozásai.  A megoldás során szerzett ismeretek egy vagy több problématérben reprezentálhatók.  A problématér környezetével kölcsönhatásban van.

34 34 A döntési folyamat résztvevői Checkland osztályozása szerint:  megbízó,  döntéshozó,  problémagazda,  problémamegoldó, Más javaslatok szerint:  döntéshozó,  javaslattevők,  szakértők,  megvalósítók,  megbízó(k),  döntéselemzési tanácsadó(k)

35 35 A döntési folyamat szakaszai A döntési helyzet felismerése Helyzetfelmérés Helyzetelemzés Alternatívák kidolgozása, értékelése Döntés Megvalósítás, ellenőrzés, értékelés

36 Döntéstámogató technikák A döntési fa K7 új mód- szert hasz- nálni D1 D2 E1 az új program működik K1 D3 nem működik régi módszert alkalmazni K2 E2 K3 a programcsomag működik program- csomagot használni D4 nem működik K4 régi módszert alkalmazni E3 új progra- mot írni K5 a program működik D5 nem működik K6 régi módszert alkalmazni régi módszert alkalmazni új programot írni

37 37 A döntési tábla Alkotórészei:  feltételtörzs,  tevékenységtörzs,  feltételjegyzék,  tevékenységjegyzék,

38 A döntési tábla szerkezete 1. 2. 3. 4. Ha Szép vagyok=F1Y Y N N és Okos vagyok=F2Y N Y N Akkor Elgondolkodom = T1 X és Tanulni fogok=T2 X X és Dolgozni fogok=T3X X törzs szabály bejegyzés

39 39 Hasznosságértékelési modellek A hasznosság (utilitás) meghatározása az a folyamat, amellyel egy ígéretes cselekvési változat előnyeit és hátrányait mérlegelve ezeket egyetlen értékeléssé fogjuk össze.  Rangmódszer,  Kategória módszer,  Direkt módszerek,  Szerencsejáték módszer,

40 40 A preferencia módszer alkalmazása Mindennapos emberi viselkedés, hogy döntési helyzetben azokat a tényezőket, szempontokat, amelyeken keresztül vizsgáljuk választási alternatíváinkat, nem egyformán vesszük figyelembe: egyik erősebb szempont, mint a másik.

41 41 Portfólió-módszerek zEgyszerre értékelhetők az egyes stratégiai programok több nyereségi és biztonsági ismérv szerint. Alkalmazása nemegyszer szervezetfejlesztést is feltételez. zA portfólió maga nem más, mint a gazdasági összefüggések, döntési helyzetek ábrázolása mátrix formában.

42 42 Szelektív programtervezés zkülönböző programkritériumokat lépcsőzetesen von be a tervezési munkába, za programtervezés egyes fázisai között visszacsatolást alkalmaz zaz összes programkritériumot megfelelő arányban időben figyelembe lehet venni.

43 43 Kockázatelemzési eljárások zA rendelkezésre álló információk, a bizonytalanság és a kockázat ok-okozati láncot alkot. zAz információellátás hiányosságai jelentik a bizonytalanságot, ami a kockázat forrása.  A kockázat minden gazdasági tevékenységben állandóan jelen van, de konkrétan felmérni, értelmezni csak egy kitűzött céllal, várható eredménnyel kapcsolatban lehet.

44 44 Az NCM-módszer Nominális Csoport Módszer – interaktív csoportos döntési módszer zelőnyös idő, költség és munkaráfordítás, zelsősorban az ún. nyílt problémák elemzésében és megoldásában játszhat jelentős szerepet, amikor keveset tudunk, za szakértők, a döntéshozó(k) és a “laikusok” között kommunikációs nehézségek is felmerülnek.

45 45 Döntéselemzési projekt yAmennyiben hosszabb idő szükséges egy döntési probléma megoldásához, pontosabb előkészítéshez, akkor célszerű egy döntéselőkészítéssel foglalkozó team-et és projektet szervezni. yA döntéselemzési projekt segítségével lehetővé válik a megalapozott döntéshez szükséges tények összegyűjtése, sokféle és különböző pozíciójú szakember együttműködése.

46 46 Döntési Konferencia yA döntési konferencia a felsővezetők 1-2 napos tanácskozása azzal a céllal, hogy a felmerült problémát kölcsönösen megértsék és számítógépes modellezés segítségével egyeztetett döntésre jussanak. yA vezetők a konferencián saját tudásukkal, szakismeretükkel, ítélőképességükkel és intuíciójukkal járulnak hozzá, vagyis biztosítják a helyes döntés alapvető összetevőit.

47 47 8. téma Beszéljünk az Ön jövőjéről!

48 48 KARRIERÚT KÉPESSÉGEK KÉPZÉS MOTIVÁCIÓ ÉRTÉKREND

49 ISMERD MEG ÖNMAGAD !  SZEMÉLYISÉGTÍPUS KIFELÉ FORDULÓ ÉRZŐ (KÖZÖSSÉGI) BEFELÉ FORDULÓ GONDOLKODÓ  ÖNISMERET INTUITÍV ÉRZÉKELŐ  DOMINÁNS FUNKCIÓ

50 MINDENKI SZÁMÁRA MEGVAN A MEGFELELŐ HELY ! A VÁLLALAT FELTÉRKÉPEZÉSE BELSŐ ÁTHELYEZÉSEK

51 VÁLLALATI KULTÚRA AZ EGYÉN ORIENTÁCIÓJÁNAK, TÖREKVÉSÉ- NEK ÉS A VÁLLALATI KULTÚRÁNAK ÖSSZ- HANGBAN KELL LENNI. EGYÉNI ORIENTÁCIÓ KÍVÁNATOS VÁLLA- LATI KULTÚRA VONZÓDÁS AZ EGYÉRTELMŰ HELYZETEKHEZ. ERŐS IGÉNY A BIZTONSÁGRA ÖNKIFEJEZÉSI IGÉNY A MINDENNAPI MUNKÁBAN. EGYÉNI KÉPESSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSA. GYENGÉBB KÉPESSÉGŰ EGYÉNEK. SZEREPKULTÚRA PONTOS FELADATLEÍRÁSSAL. SZEREPKULTÚRA. ERŐKULTÚRA. FELADATKULTÚRA. ERŐKULTÚRA. FELADATKULTÚRA. SZEREPKULTÚRA.


Letölteni ppt "1 6. téma Vezetői információs rendszerek. 2 Áttekintjük a za vezetői munka információ- és időgazdálkodási aspektusait, za szervezeti információ rendszereket,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések