Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális politika. A regionális politika fogalma a területrendszer működésébe történő tudatos beavatko- zásokat jelenti célja az egyes területek fejlettségbeli.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális politika. A regionális politika fogalma a területrendszer működésébe történő tudatos beavatko- zásokat jelenti célja az egyes területek fejlettségbeli."— Előadás másolata:

1 Regionális politika

2 A regionális politika fogalma a területrendszer működésébe történő tudatos beavatko- zásokat jelenti célja az egyes területek fejlettségbeli eltéréseinek korrigá- lása, az elmaradott, leszakadó térségek felzárkóztatása Mo-n inkább a területfejlesztés fogalmat használják, ami ugyanazt jelenti alkalmazásának alapvető feltétele, hogy a területi jellem- zőket számszerűsítsük, összehasonlíthatóvá tegyük (pl.: egy főre jutó GDP, munkanélküliségi ráta)

3 A regionális politika fogalma el kell határolni mind a településfejlesztés, mind a terület- letrendezés fogalmától a regionális politika önálló szakpolitika sokszereplős politika (a központi kormányzat mellett: helyi önkormányzatok, vállalkozások, non-profit vagy érdekvé- delmi szervezetek, állampolgárok is) a regionális politika jelentősége, a hozzá rendelt intéz- mény- és eszközrendszer országonként más és más

4 A regionális politika és az ágazati politikák viszonya Forrás: Rechnitzer, 1998

5 A regionális politika céljai növekedési cél stabilitás, fenntarthatósági cél kiegyenlítő, jóléti cél környezeti célok

6 A regionális politika eszközei pénzügyi ösztönzők pl. tőkejuttatások, költségvetési támogatások, kedvezményes hitelkonstrukciók, kamat- és adókedvezmények, gyorsított értékcsökkenési leírás központi szabályozás pl. területi tervezés, programozás, állami vállalatok alapítása, intézményrendszer decentralizálása, növekedési pólusok, fejlesztési területek kijelölése infrastrukturális beruházások pl. közlekedési hálózat, ipari parkok kialakítása, K+F kapacitások, gazdasági - pénzügyi szolgáltatások kiépítése, szakemberképzés

7 Az Európai Unió regionális politikája

8 Az európai regionális politika története 1957, Római Szerződés: a közösségi szintű regionális politika kialakítását még nem tartalmazta a 60-as évek vége: elindul a tagállamok regionális politi- káinak összehangolása 1972, az Európa Tanács párizsi csúcsértekezlete: a tag- államok döntenek a közös regionális politika létrehozásá- ról az újabb bővítések (1973, 1981, 1986) tovább növelik a közös regionális politika kialakításának szükségességét

9 Az európai regionális politika története 1987, Egységes Európai Okmány: hivatalosan is közös- ségi szintre emeli a regionális politikát 1988: a regionális politika átfogó reformja (pl.: NUTS- rendszer bevezetése) 1989: a Strukturális Alapok létrehozása 1993: Maastrichti Szerződés – a Kohéziós Alap létreho- zása 1997: Agenda 2000 – a regionális politika újabb reformja a keleti bővítés tükrében 2004, 2007: az EU keleti bővítése

10 Az EU regionális politikájának alapelvei szubszidiaritás és decentralizáció a döntések és a végrehajtás a legnagyobb kompetenciá- val rendelkező (és a lehető legalacsonyabb) területi szin- ten történjen partnerség együttműködést jelent a célkitűzésektől az intézkedések megvalósításáig a különféle szintek (közösségi, nemzeti, regionális, helyi) és ezek szereplői között

11 Az EU regionális politikájának alapelvei programozás egy-egy önálló projekt helyett középtávú fejlesztési prog- ramok készítését finanszírozzák koncentráció és addícionalitás - a különböző forrásokból (uniós, nemzeti) rendelkezésre álló pénzügyi eszközök együttes és koordinált felhaszná- lása a legelmaradottabb területeken - társfinanszírozás, azaz az uniós források csak kiegészí- tik a hazai támogatásokat

12 A támogatásra jogosult térségek lehatárolása az 1988-ban bevezetett NUTS-rendszer szerint NUTS 1: makrorégió (3-7 millió fő) NUTS 2: tervezési-statisztikai régió (800 ezer – 3 millió) NUTS 3: megye (150 ezer – 800 ezer) NUTS 4: kistérségek NUTS 5: települések a beavatkozás oka szerint meghatározott, az adott költ- ségvetési periódusra vonatkozó célkitűzések alapján

13 Az EU regionális politikája 2000-2006 között Célkitűzések 1.a gazdaságilag elmaradott régiók fejlődésének és szerkezetátalakításának segítése NUTS 2 régiók, ahol a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP a közösségi átlag 75%-a alatt van 2.a strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazda- sági és társadalmi szerkezetváltásának támogatása az első célkitűzésből nem részesülő térségek

14 Az EU regionális politikája 2000-2006 között 3.az oktatási, képzési, foglalkoztatási rendszerek mo- dernizációjának támogatása Közösségi kezdeményezések INTERREG III: határon átnyúló együttműködési progra- mok támogatása URBAN II: válságban lévő városi körzetek regenerálása EQUAL: a munkaerőpiaci diszkrimináció és esélyegyen- lőtlenség elleni küzdelem LEADER +: vidékfejlesztés

15 Az EU regionális politika pénzügyi alapjai 2000-2006 között Strukturális Alapok 1989-ben hozzák létre 3 meglévő alapból (1993-ban egy negyedikkel egészül ki ERFA (1975) - Európai Regionális Fejlesztési Alap ESZA (1960) – Európai Szociális Alap EMOGA (1962) – Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap HOPE (1994) – Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz

16 Az EU regionális politika pénzügyi alapjai 2000-2006 között Kohéziós Alap a maastrichti szerződés hozta létre, hogy támogassa az EU legszegényebb tagállamainak monetáris unióba való belépését feltétel: az egy főre eső GNP nem éri el a közösségi átlag 90%-át infrastrukturális (közlekedési) és környezetvédelmi beru- házásokat támogat 2000 és 2006: 4 ország (Görögország, Írország, Portugá- lia, Spo.) veheti igénybe – a keleti bővítés után: az új tag- államok is

17 Az EU regionális politikája 2007-2013 között Célkitűzések 1.Konvergencia - NUTS 2 régiók, ahol a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP a közösségi átlag 75%-a alatt van - „phasing out” régiók 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás a konvergencia célkitűzés hatálya alá nem tartozó ré- giók versenyképességének erősítése, foglalkoztatott- sági mutatóik javítása

18 Az EU regionális politikája 2007-2013 között 3. Európai Területi Együttműködés a korábbi Interreg program szerepét veszi át és a hatá- ron átnyúló együttműködéseket támogatja Közösségi kezdeményezések JASPERS: nagy volumenű környezetvédelmi és közle- kedési projektek JEREMIE: mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások pénzügyi támogatása JESSICA: városrehabilitációs, városfejlesztési projektek

19 Az EU regionális politika pénzügyi alapjai 2007-2013 között Strukturális Alapok két alap marad meg: ERFA, ESZA EMOGA helyett: két alap - Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) - Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) de: ezek már a közös agrárpolitikához tartoznak a HOPE helyett: Európai Halászati Alap (EHA) – már a közös halászati politikához tartozik Kohéziós Alap

20 Az egyes célkitűzéseket támogató alapok 2007-2013 CélkitűzésekStrukturális Alapok és eszközök KonvergenciaERFAESZAKohéziós Alap Regionális Verseny- képesség és Foglal- koztatás ERFAESZA Európai Területi Együttműködés ERFA

21 Az EU költségvetési kiadásai 2007-2013

22 A kohéziós politika és a 2007-2013-as uniós költségvetés 347 milliárd euró, ami az európai költségvetés 35%-a Konvergencia 81,5% = 283 milliárd euró 84 régiót érint 17 tagállamban (köztük 16 phasing in régió) Regionális versenyképesség és foglalkoztatás 15,95 % = 55 milliárd euró 168 régiót érint 19 tagállamban (köztük phasing in 13 régió) Európai területi együttműködés 2,5% = 8,7 milliards d'euros


Letölteni ppt "Regionális politika. A regionális politika fogalma a területrendszer működésébe történő tudatos beavatko- zásokat jelenti célja az egyes területek fejlettségbeli."

Hasonló előadás


Google Hirdetések