Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Telephelyelméletek, telepítési tényezők

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Telephelyelméletek, telepítési tényezők"— Előadás másolata:

1 Telephelyelméletek, telepítési tényezők

2 Alapfogalmak Telephely
bármely gazdasági tevékenység földrajzilag egyértelműen megadható helye Telephelyválasztás - a gazdasági tevékenység földrajzi helyének kiválasztása - összetett döntés (gazdasági és gazdaságon kívüli szem- pontok) Telephelyelméletek a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedését és a gazdasági szereplők térbeli viselkedését meghatározó té-nyezők elemzésével foglalkoznak

3 A telephelyelméletek kialakulásának előzményei
Alapfogalmak - gazdasági (profitorientált) szervezetek - közszolgálati szervezetek (önkorm., nonprofit stb.) - háztartások A telephelyelméletek kialakulásának előzményei közgazdasági iskola (Smith, Ricardo) matematikai iskola (Launhardt) történeti néprajzi iskola

4 A telephelyelméletek szakaszai
a mezőgazdasági termelés térbeli elhelyezkedése Johann Heinrich von Thünen szabadversenyes kapitalizmus Alfred Weber, Andreas Predöhl, Tord Palander monopolkapitalizmus Walter Christaller, August Lösch totális árutermelő gazdaság Walter Isard, William Alonso napjaink telephelyelméletei Paul Krugman, Michael Porter

5 1. Thünen mezőgazdasági telephelyelmélete
a XIX. század első harmada kérdés: a gazdálkodók a különböző mezőgazdasági ter-mékeket milyen távolságban termeljék a felvevő piac, a város körül figyelembe vett szempontok: - az élelmiszerek romlandósága - a termékek bruttó jövedelmezősége - szállítási költségek hatása minimális, a XX. században fedezték fel újra

6 2. zöldségtermesztés, tejtermelés 3. fakitermelés
Johann Heinrich von Thünen ( ) 1. város 2. zöldségtermesztés, tejtermelés 3. fakitermelés 4. szántóföldi növénytermesztés 5. legeltető állattenyésztés

7 2. A szabadversenyes kapitalizmus időszaka
• a XIX. század utolsó, a XX. század első harmada • háttér: fellendülő ipari termelés közlekedési infrastruktúra → tömeges szállíthatóság városfejlődés → a munkaerő koncentrációja Alfred Weber ipari telephelyelmélete • célja: egy nehézipari üzem optimális helyének megadása két inputforrás és egy piac esetén

8 A szabadversenyes kapitalizmus időszaka
kiinduló feltételek: nincs monopolhelyzet, fix eladási árak, a termelési tényezők korlátlan rendelkezésre állása a termelésre ható tényezők - agglomeratív (ld.: szérianagyság) - regionális (pl.: földr-i távolság) középpontban a szállítási költség: a nyereség csak ennek a minimalizálásával maximalizálható meg kell határozni a szállítási költségek minimum-pontját

9 Alfred Weber ( ) A szállítási költségek minimumpontja

10 3. A monopolkapitalizmus időszaka
a két világháború közti időszak (autó, elektromos energia) A központi helyek elmélete (W.Christaller) a gazdaságban számtalan tevékenység, funkció létezik, ezek piaci területe különböző a funkciók száma és fontossága szerint a települések hierarchikus rendbe sorolhatók → piacterületük hatszög alakú → a gazd-i tevékenységnek oda kell települni, ahol a forgalom megfelelő a profittermeléshez a szállítási költségek mellett figyelembe veszi a fogyasztók térbeli elhelyezkedését, vagyis a piacot

11 Walter Christaller (1893-1969)
A központi helyek rendszere August Lösch ( )

12 A monopolkapitalizmus időszaka
Lösch elmélete Christaller modelljének továbbfejlesztése kiinduló feltételek: egyenletes népsűrűség, a piaci szereplők racionalitása, tökéletes verseny a gazdasági szereplők célja nem a költségminimalizálás (mint Webernél), hanem a bevétel-maximalizálás vázolja a telephelyszerkezet kialakulását: - az adott területre odatelepül egy üzem, elkezd gyártani egy terméket → max. profitot adó kör alakú piacterület

13 A monopolkapitalizmus időszaka
- újabb vállalkozók a sík le nem fedett területén telephe- lyeket hoznak létre → újabb kör formájú piacterületek - a piacterületek kezdik átfedni egymást és egymáshoz nyomódnak → a körökből hatszögek jönnek létre termékenként más-más sugarú piacterületek → több el-térő méretű és különböző központú hatszögekből álló háló az egyes termékek körzetei nem alkotnak merev hierar-chikus rendszert, állandó változásban vannak

14 4. A totális árutermelő gazdaság időszaka
50-es évektől a 80-as évekig - városi modernizáció - az elektronika és a modern technika határozza meg a te- lepítéseket - nőtt a tőke és a munkaerő mobilitása Isard elmélete nemcsak 1-1, hanem az összes fontos tényezőt figyelem-be véve határozta meg az optimális telephelyet: Y = α*K + β*L + γ*A,

15 A totális árutermelő gazdaság időszaka
- ahol Y = a jövedelem (megtérülés) - K = a tőke L= a munkaerő, A= a föld, - α, β és γ pedig nem skalár együtthatók szubjektív, egyértelműen nem számszerűsíthető telepí-tési tényezők is léteznek egyes tényezők bizonyos mértékig helyettesíthetők a változó térben a telepítési tényezők rangsora időről időre átértékelődik

16 5. Napjaink telephelyelméletei
Krugman új gazdaságföldrajz elmélete 2 régió, 2 termék (mg-i és feldolgozóipari) 2 termelési tényező (farmer, munkás) - mezőgazdasági termékek → homogének, állandó ská- lahozadék és tökéletes verseny jellemzi őket (a farmerek eloszlása egyenletes) - feldolgozóipari termékek → differenciáltak, növekvő skálahozadék és monopolisztikus verseny jellemzi őket (a munkások eloszlása mobilitásuktól függ)

17 Napjaink telephelyelméletei
A munkavállalók és a vállalatok térbeli eloszlására ható erők centripetális (a gazd-i tevékenységek földrajzi koncent-rációját előmozdító) - a vállalatok a nagyobb piac közelébe települnek inkább - a munkások szeretnének hozzáférni a többi munkás által megtermelt javakhoz

18 Napjaink telephelyelméletei
centrifugális (a gazd-i tevékenységek földrajzi szóródá-sát eredményező) - a vállalatok a periférián fekvő mg-i területeket is ellátá- sára is törekszenek A globális gazdaságban: a gazdasági tevékenységek földrajzi koncentrációja (ld.: agglomerációk) a centrum- és perifériarégiók közötti térbeli egyenlőt-lenségek növekedése

19 Szilícium-völgy olasz iparági körzetek

20 Telephelyelméletek - összefoglalás
a telephelyelméletek megállapításai nem választhatók el: - az adott időszak gazdasági-társadalmi hátterétől - a technológiai fejlettség szintjétől - függnek az uralkodó közgazdaságtudományi irányza- toktól is a gazdasági ismeretek fejlődésével párhuzamosan a tele-pítési döntések egyre több tényezőt vesznek figyelembe

21 Napjaink telepítési tényezői
Telepítési tényezők olyan tulajdonságok, amelyek meghatározzák egy hely ill. egy régió vonzerejét a letelepedni szándékozó vállalatok számára A TNC-k telephelyválasztásának okai Egyrészt: mikroszintű okok: a vállalati stratégiával függnek össze makroszintű okok: a tőkeexportőr illetve tőkeimportőr ország gazdaságának eltérését reprezentálják

22 Napjaink telepítési tényezői
Másrészt: „kemény” telepítési tényezők - a közgazdaságtan logika alapján közelítik meg a telep- helyválasztás kérdését - könnyen számszerűsíthetők „puha” telepítési tényezők - vállalati tényezők illetve a foglalkoztatottak életminősé- gét befolyásoló személyi tényezők - nehezen számszerűsíthetők

23 Kemény-makro telepítési tényezők
gazdasági stabilitás a kormány gazdaságpolitikai, iparpolitikai törekvései a külföldi befektetések jogi háttere a kereskedelmi kapcsolatok volumene a regionális kereskedelmi egyezményekben való részvé-tel

24 Kemény-makro telepítési tényezők
piacméret a devizaárfolyamok alakulása a termelési költségek alakulása adórendszer állami támogatások kedvezmények

25 Kemény-mikro telepítési tényezők
természetföldrajzi környezet az infrastruktúra fejlettsége (elérhetőség!) beszerzési és felvevőpiacokhoz viszonyított fekvés a munkaerő mennyisége, képzettsége helyi adók és támogatások (önkormányzatok)

26 Puha-makro telepítési tényezők
politikai stabilitás jogszabályi környezet a vállalati finanszírozás jellegzetességei

27 Puha-mikro telepítési tényezők
a potenciális telephely imázsa a telephely gazdasági környezete a térségben már letelepedett vállalatok felsőoktatási intézmények, kutató-fejlesztő intézetek a foglalkoztatottak életminősége szempontjából fontos tényezők


Letölteni ppt "Telephelyelméletek, telepítési tényezők"

Hasonló előadás


Google Hirdetések