Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 4.2. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ legfőbb jellemzői legfőbb jellemzői 1995. évi CXVII. tv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 4.2. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ legfőbb jellemzői legfőbb jellemzői 1995. évi CXVII. tv."— Előadás másolata:

1 1 4.2. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ legfőbb jellemzői legfőbb jellemzői 1995. évi CXVII. tv.

2 2 JELLEMZŐI közvetlen adó közvetlen adó átfogó szabályozó eszköz átfogó szabályozó eszköz általános adó általános adó személyi jellegű személyi jellegű mentességek mentességek kedvezmények kedvezmények progresszív adó, lineáris adó progresszív adó, lineáris adó

3 3 A törvényi szabályozás alapelvei  arányos közteherviselés elve  adóbevételek biztosítása  minden jövedelem adóköteles, de a törvény számos jogcímen biztosít mentességet  a törvény megerősíti a spekulatív adóelkerülés elleni fellépést szolgáló normákat

4 4 AZ ADÓ HATÁLYA A) SZEMÉLYI HATÁLY AZ ADÓ ALANYA a természetes személy belföldikülföldi állampolgárság teljes körűkorlátozott adókötelezettség

5 5 B) TÁRGYI HATÁLY jövedelem (A bevétel jövedelemtartalmát kell meghatározni) C) TERÜLETI HATÁLY a jövedelemszerzés helyéről rendelkezik D) IDŐBELI HATÁLY –a tv. időbeli hatálya

6 6 ADÓKÖTELEZETTSÉG magánszemély és a kifizető feladatait az adózás rendjéről szóló törvény és a személyi jövedelemadó törvény határozza meg

7 7 Az adómegállapítás módjai Önadózás adóhatóságimunkáltatói főszabály magánszemély nyilatkozataalapján

8 8 a) Az önadózás A magánszemély az egyes jövedelmeit, az adó alapját és az adóját megállapítja, bevallja és az adót befizeti.

9 9 b) Adóhatósági adómegállapítás ha a magánszemély kizárólag munkáltatóktól, illetve kifizetőktől szerzett olyan bevételt, amelyet önadózás esetén köteles lenne bevallani

10 10 c) Munkáltatói adómegállapítás A magánszemély akkor kérheti, ha egyébként jogosult lenne adóhatósági adómegállapításra

11 11 A BEVÉTEL TARTALMA az a vagyoni érték, amelyet a magánszemély az adóévben a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kap Jogcím meghatározása: a felek közötti jogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe venni

12 12 A bevétel adómentesítése (avagy nem adóköteles a bevétel)  a bevétel egy részét nem kell figyelembe venni a jövedelem számításánál, (pl. adómentes bevételek)  a bevételből nem kell jövedelmet számítani  egyes jövedelmek esetén az adómérték 0 %

13 13 A KÖLTSÉG A KÖLTSÉG A bevétel megszerzése érdekében felmerült, az adóévben ténylegesen kifizetett, igazolt kiadás Számla, egyszerűsített számla Költség egyszeresen, a bevétel mértékéig vehető figyelembe!

14 14 A JÖVEDELEM a bevétel egésze, a bevétel egésze, a bevétel elismert költségekkel csökkentett része, a bevétel elismert költségekkel csökkentett része, a bevétel törvényben meghatározott hányada (un. diktált hányad) a bevétel törvényben meghatározott hányada (un. diktált hányad)

15 15 JÖVEDELEMCSOPORTOK összevonásra kerülő külön adózó jövedelmek progresszív adólineáris adó terhelialá tartoznak progresszív adólineáris adó terhelialá tartoznak (különböző mértékkel)

16 16 I.) ÖSSZEVONÁSRA KERÜLŐ JÖVEDELMEK a) nem önálló tevékenységből, (pl. munkaviszonyból származó jövedelem, stb.) b) önálló tevékenységből (pl. szellemi tevékenységből, bérbeadásból származó jövedelem, stb) c) egyéb jövedelem

17 17 HÁROM „ADÓSZINT” SZÁMÍTOTT ADÓ (progresszív adótábla) - külföldön megfizetett adó meghatározott összege - adójóváírás - adóterhet nem viselő járandóság adója ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJA - adókedvezmények FIZETENDŐ ADÓ

18 18 ADÓTÁBLA 2007. évre Az adó mértéke, ha a jövedelem összege 0- 1700 000 Ft18 % 1 700 001 Ft-tól 306 000 Ft és az 1 700 000 Ft feletti rész 36%-a

19 19 AZ ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁSA Összevont jövedelmek után év közben meghatározott szabályok szerint kell teljesíteni Összevont jövedelmek után év közben meghatározott szabályok szerint kell teljesíteni Meg kell különböztetni: Meg kell különböztetni: a munkáltatói, a munkáltatói, a kifizetői adóelőleg-levonást, és a kifizetői adóelőleg-levonást, és a magánszemély adóelőleg befizetésének szabályait a magánszemély adóelőleg befizetésének szabályait

20 20 II.) KÜLÖN ADÓZÓ JÖVEDELMEK a) az egyéni vállalkozás jövedelme b) vagyonátruházásból származó jövedelem c) tőkejövedelmek d) természetbeni juttatások és más engedmények e) vegyes jövedelmek f) Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett jövedelem

21 21 4.3. Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 2002. évi XLIII. tv

22 22 AZ EVA JELLEMZŐI Az eva bevételhez kapcsolódó adó, amely kiváltja a célzott gazdálkodói körnél, vagyis  egyéni vállalkozónál - a vállalkozói személyi jövedelemadót - a vállalkozói osztalékalap adóját - a cégautó adót - az áfa-t

23 23  társas vállalkozásnál - a társasági adót - osztalék utáni személyi jövedelemadót - a cégautó adót - az áfa-t

24 24 A törvényben meghatározott feltételek megléte esetén adóalanyok lehetnek:  az egyéni vállalkozó,  a közkereseti társaság  a betéti társaság  a korlátolt felelősségű társaság  a szövetkezet és a lakásszövetkezet  az erdőbirtokossági társulat  a végrehajtó iroda  az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda  a szabadalmi ügyvivő iroda

25 25 Az adóalanyiság feltételei például Áfa-val növelt bevételi határ nem haladja meg a 25 millió Ft-ot Ezt a feltételt az adóalanyiság évében és az azt megelőző két évben is teljesíteni kell.

26 26  bevételi nyilvántartás  adók és járulékok nyilvántartása  szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása De: például a kft. a számviteli tv. szerinti kettős könyvvitel vezetésére kötelezett! Egyszerűbb nyilvántartási kötelezettség

27 27 Az eva alapja és mértéke Az eva alapját a törvényben meghatározott tételekkel módosított bevétel adja. A bevételbe bele kell érteni az általános forgalmi adót is. Az eva mértéke a pozitív adóalap 25 %-a.

28 28 4.4. Általános forgalmi adó (ÁFA) Value Added Tax (VAT) Mehrwertsteuer (MWST) 1992. évi LXXIV. törvény

29 29 Az áfa bevezetésének előzményei: Egyfázisú forgalmi adózás Egyfázisú forgalmi adózás 1918- 1919.(Siemens javaslata a hozzáadott - érték adóra), 1918- 1919.(Siemens javaslata a hozzáadott - érték adóra), 1954. Franciaország bevezeti a hozzáadott - érték adót 1954. Franciaország bevezeti a hozzáadott - érték adót Többfázisú forgalmi adózás nemzetközi tapasztalatai Többfázisú forgalmi adózás nemzetközi tapasztalatai 1988. Magyarország bevezeti az általános forgalmi adót 1988. Magyarország bevezeti az általános forgalmi adót

30 30 Fogalma: Az Áfa végső fogyasztást terhelő, többfázisú, nettó forgalmi adó, amelyet a termelés, forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni.

31 31 Az áfa jellemzői általános, általános, forgalmi, forgalmi, fogyasztói, fogyasztói, összfázisú, összfázisú, nettó, nettó, közvetett, közvetett,

32 32 További jellemzői stabil költségvetési bevétel, stabil költségvetési bevétel, semleges, semleges, működése könnyen áttekinthető, működése könnyen áttekinthető, szabályszerű számlázásra kényszerít, szabályszerű számlázásra kényszerít, szűk körben ad lehetőséget kivételes elbánásra, szűk körben ad lehetőséget kivételes elbánásra, adminisztráció igényes adminisztráció igényes

33 33 AZ ÁFA HATÁLYA TERÜLETI TÁRGYI TERÜLETI TÁRGYISZEMÉLYI HOL MIRE HOL MIREKIRE VONATKOZIK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG

34 34 TERÜLETI HATÁLY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETE, BELEÉRTVE A VÁMSZABAD- ÉS TRANZITTERÜLETEKET IS Minőségi kritérium: az ügylet az ország területi hatályán belül, vagy azon kívül zajlik

35 35 SZEMÉLYI HATÁLY AZ ADÓ ALANYA › A TERMÉSZETES SZEMÉLY › A JOGI SZEMÉLY › A JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI SZERVEZET › AKI,/ AMELY › JOGKÉPES ÉS › SAJÁT NEVÉBEN GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET VÉGEZHET

36 36 GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG bevétel elérése érdekében rendszeresen, vagy üzletszerűen végzett tevékenység

37 37 TÁRGYI HATÁLY ADÓZTATHATÓ TÉNYÁLLÁS KETTŐS ÉRTELMEZÉSE 4 termékértékesítésaz a dolog, 4 szolgáltatásnyújtásamelyre 4 EU-n belülről történő az adó termékbeszerzés vonatkozik 4 termékimport termék, szolgáltatás termék, szolgáltatás

38 38 A) AZ ÉRTÉKESÍTÉS FOGALMA: Birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, amely a vevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja fel főszabályTERMÉKÉRTÉKESÍTÉS VISSZTERHES INGYENES

39 39 B) SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS MINDEN OLYAN TEVÉKENYSÉG, AMI NEM MINŐSÜL TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSNEK, DE FIZETNEK ÉRTE (főszabály)SZOLGÁLTATÁS Ellenérték fejében Ellenérték nélkül

40 40 C) KÖZÖSSÉGEN BELÜLRŐL TÖRTÉNŐ TERMÉKBESZERZÉSEK Főszabály szerinti ügylet Főszabály szerinti ügylet „A” eladó Közösségen belül értékesít ez adómentes, ha - az eladó rendelkezik a vevő nemzetközi adószámával, és - az eladó hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a termék elhagyja az eladó tagállam területét „B” vevő önbevallással rendezi adókötelezettségét saját tagállamában

41 41 D) TERMÉKIMPORT –Harmadik ország területéről a Közösség területére történő termék- bejuttatás (A vámunió nem esik egybe az áfa szempontjából vett uniós területtel. A tv. 9. sz. melléklete tartalmazza azokat a területeket, amelyek nem az egyes tagállamok részeiként kezelendők áfa szempontjából.)

42 42 TERMÉKEXPORT Ha a terméket legkésőbb a teljesítés hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig a vámhatóság –végleges rendeletetéssel- HARMADIK ország területére kilépteti. ADÓMENTESSÉGNEK MINŐSÜL levonási joggal

43 43 A TELJESÍTÉS HELYE Az áfa tv. területi, személyi és tárgyi hatálya alá egyidejűleg tartozó ügyletek adóztathatók Az áfa tv. területi, személyi és tárgyi hatálya alá egyidejűleg tartozó ügyletek adóztathatók Az ügyletek megítéléséhez szükséges a teljesítési hely ismerete Az ügyletek megítéléséhez szükséges a teljesítési hely ismerete A teljesítési hely biztosítja az adóharmonizációt is A teljesítési hely biztosítja az adóharmonizációt is Minden ügylet adózzon, de csak egyetlen helyen!

44 44 AZ ADÓ ALAPJA Főszabály szerint Főszabály szerint a teljesítésért járó ellenérték, amelybe beleszámít minden fizetendő összeg, kivéve magát az áfát a teljesítésért járó ellenérték, amelybe beleszámít minden fizetendő összeg, kivéve magát az áfát (Bírói gyakorlat szerint, ha a felek nem rendelkeznek az áfa-ról, úgy kell tekinteni a megállapodást, hogy a kikötött árban az áfa is benne van.)

45 45 AZ ADÓ MÉRTÉKE Általános kulcs 20 % Általános kulcs 20 % ( „felülről” számítva 16,67%) Kedvezményes kulcs 5% (tv. szerinti felsorolásban) Kedvezményes kulcs 5% (tv. szerinti felsorolásban) („felülről” számítva 4,76 %) Besorolás: Besorolás: - szolgáltatások esetén SZJ - építmények esetén ÉJ - termékek esetén vámtarifa jelzőszám alapján

46 46 AZ ADÓ LEVONÁSA AZ ADÓHALMOZÓDÁS KISZŰRÉSÉNEK ESZKÖZE AZ ADÓLEVONÁSI JOG TARTALMA (főszabály):. AZ ADÓALANYRA ÁTHÁRÍTOTT ADÓ (számla, egyszerűsített számla alapján). A TERMÉKIMPORT UTÁN MEGFIZETETT ADÓ. A KÖZÖSSÉGEN BELÜLRŐL TÖRTÉNŐ TERMÉKBESZERZÉS UTÁN MEGFIZETETT ADÓ

47 47 AZ ADÓ ELSZÁMOLÁSA az adóhatósággal Az adóalanyok általában befizető pozícióban vannak fizetendő adó nagyobb, mint a levonható adó Visszaigénylés: ha az adóalanynak „követelése” van az adóhatósággal szemben

48 48 ADÓMENTESSÉG TÁRGYIALANYI MENTESSÉG MENTESSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLY értékesítés után nem kell adót fizetni, értékesítés után nem kell adót fizetni, az előzetesen felszámított adó nem vonható le az előzetesen felszámított adó nem vonható le

49 49 KÜLÖNLEGES ADÓZÁSI MÓDOK Mezőgazdasági termelés Mezőgazdasági termelés Bolti kiskereskedelmi tevékenység Bolti kiskereskedelmi tevékenység Különbözet szerinti adózás (használt-cikk kereskedelem) Különbözet szerinti adózás (használt-cikk kereskedelem) Idegenforgalmi tevékenység Idegenforgalmi tevékenység Befektetési célú arany forgalmazása Befektetési célú arany forgalmazása

50 50 4.6. A helyi adók 1990. évi C. törvény

51 51 A helyi adóztatás mai nemzetközi gyakorlata nem egységes A helyi adóztatás mai nemzetközi gyakorlata nem egységes Általános tendencia, hogy a nyolcvanas években felerősödött a központi kiadások decentralizálásának tendenciája (források átengedése nélkül) Általános tendencia, hogy a nyolcvanas években felerősödött a központi kiadások decentralizálásának tendenciája (források átengedése nélkül)

52 52 USA-ban jelentős a szövetségi adók mellett az állami és helyi adók súlya USA-ban jelentős a szövetségi adók mellett az állami és helyi adók súlya EU tagállamokban az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban jelentős a helyi adóztatás EU tagállamokban az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban jelentős a helyi adóztatás

53 53 Más a helyi adóztatás hatóköre az egységes államokban, mint a nagy föderatív országokban Más a helyi adóztatás hatóköre az egységes államokban, mint a nagy föderatív országokban A helyi adóztatáshoz azok a legmegfelelőbb adók, amelyek nem igényelnek bonyolult adóigazgatási feladatokat, viszonylag stabilak, és bevételi szempontból is többé-kevésbé állandóságot mutatnak A helyi adóztatáshoz azok a legmegfelelőbb adók, amelyek nem igényelnek bonyolult adóigazgatási feladatokat, viszonylag stabilak, és bevételi szempontból is többé-kevésbé állandóságot mutatnak

54 54 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája a pénzügyi forrásokról többek között a következőt tartalmazza: A helyi önkormányzatok pénzügyi forrásainak legalább egy részét olyan helyi adók és díjbevételek teszik ki, amelyek mértékének meghatározására jogszabályi keretek között e szerveknek van hatáskörük

55 55 A magyar helyi adóztatás legfőbb jellemzői A helyi adóhatóság az önkormányzat jegyzője A helyi adók az összes adóbevétel kb. 6%-át teszik ki.

56 56 Az önkormányzat saját pénzügyi forrásának jelentős része a helyi adó Az önkormányzat saját pénzügyi forrásának jelentős része a helyi adó Az önkormányzat szuverén módon dönt a helyi adó bevezetéséről Az önkormányzat szuverén módon dönt a helyi adó bevezetéséről

57 57 Sem a normatív hozzájárulás, sem a támogatás igénybevételének nem feltétele a helyi adó kivetése Sem a normatív hozzájárulás, sem a támogatás igénybevételének nem feltétele a helyi adó kivetése Az önkormányzattól nem vonható el a helyi adó Az önkormányzattól nem vonható el a helyi adó Csak a törvényben meghatározott adófajták vezethetők be Csak a törvényben meghatározott adófajták vezethetők be

58 58 A törvény csak az adómérték felső határát határozza meg A törvény csak az adómérték felső határát határozza meg A törvény által előírt mentességek betartása kötelező, de a helyi adórendelet ezt kiterjesztheti A törvény által előírt mentességek betartása kötelező, de a helyi adórendelet ezt kiterjesztheti A törvény tiltja az adótöbbszörözést, ugyanazon a jogcímen csak egyfajta helyi adó vethető ki A törvény tiltja az adótöbbszörözést, ugyanazon a jogcímen csak egyfajta helyi adó vethető ki (Garanciális szabályok)

59 59 Adóalanyok lehetnek a magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülései Adóalanyok lehetnek a magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülései Az adókötelezettség kizárólag az adott település lakosságát és vállalkozóit terheli Az adókötelezettség kizárólag az adott település lakosságát és vállalkozóit terheli

60 60 Az adótárgy, amelyre az önkormányzat területén adót vezethetnek be: Ingatlantulajdon Ingatlantulajdon Munkaerő foglalkoztatás Munkaerő foglalkoztatás Nem állandó lakosként való tartózkodás Nem állandó lakosként való tartózkodás Meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlása Meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlása

61 61 Építményadó: kivethető az építmény területe, illetve értéke alapján Telekadó: Belterületen elhelyezkedő beépítetlen földterületre vethető ki

62 62 Kommunális adó: Kivethető magánszemélyekre (építmény ill. telek után), vállalkozásokra a foglalkoztatott létszám után. Idegenforgalmi adó: Kivethető vendégéjszakákra, illetve üdülőépületekre

63 63 Helyi iparűzési adó: Az adó jellege bevezetése óta megváltozott (Viták a megítélésében) Az adó jellege bevezetése óta megváltozott (Viták a megítélésében) Egyfázisú forgalmi adóra hasonlított bevezetésekor, de az adóalap meghatározásának módosulása miatt ma már inkább a jövedelemadókhoz közelít (Bevételek „nettósítása” miatt) Egyfázisú forgalmi adóra hasonlított bevezetésekor, de az adóalap meghatározásának módosulása miatt ma már inkább a jövedelemadókhoz közelít (Bevételek „nettósítása” miatt) Alapja: a nettó árbevétel csökkentve az elábé-vel, valamint az anyagköltséggel Alapja: a nettó árbevétel csökkentve az elábé-vel, valamint az anyagköltséggel

64 64 További adók….. Gépjárműadó Gépjárműadó Regisztrációs adó Regisztrációs adó Az államháztartás egyensúlyát javító különadó és járadék Az államháztartás egyensúlyát javító különadó és járadék Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Ökoadók Ökoadók Járulékok, stb. Járulékok, stb.


Letölteni ppt "1 4.2. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ legfőbb jellemzői legfőbb jellemzői 1995. évi CXVII. tv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések